540 2022 Endringsartikkel 3455

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3455
Forslagsdato 31.10.2022
Forslagsstiller Bjørn Ivar Olsen
Klassifisering Kravendring
Bok 540 Kontaktledning, prosjektering og bygging
Kapittel Mekanisk utforming
Avsnitt Ledningsføring over sporveksler og i vekslingsfelt; TRV:00574
Forslagstekst Endre kravet i samsvar med arbeidsgruppens «Ledningsføring sporveksler» resultat hvor det er utarbeidet ferdig prosjekterte løsninger som skal benyttes. Dette for å sikre at ledningsføringen er standardisert og dokumentert at virker etter hensikten med å sørge for minimal slitasje og økt levetid, samt at kjøring i gjennomgående spor ikke medfører berøring av avvikssporets kontaktledning med togenes strømavtaker.
Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Tangentiell ledningsføring over sporveksler er en måte å føre kontaktledninger over sporveksler på som gjør at passerende togs strømavtaker(e) kun har kontakt med kontaktledningen for gjennomgående spor når trafikken går i gjennomgående spor. Avvikssporets kontaktledning parallellføres med gjennomgående spors kontaktledning i en avstand som da gjør at når trafikken går gjennom avviksspor vil treffe dennes kontaktledning som i et vekslingsfelt og kun i kort lengdeutstrekning har kontakt med begge kontaktledninger. Dette vil i motsetning til kryssende ledningsføring medføre betydelig reduksjon av kontakttrådslitasje samt at man kan fjerne komponenten «svevende kryss». Det utarbeides ferdig prosjekterte løsninger for de mest benyttede sporvekslene som benyttes i Bane NOR for vi også en standardisert måte å plassere master for oppheng av kontaktledningene slik at disse kan gjenbrukes ved framtidig oppgradering av kontaktledningsanlegget. Disse ferdig prosjekterte løsninger skal benyttes og kun i helt særskilte tilfeller avvikes, de skal da eventuelt prosjekteres iht. retningslinjer beskrevet i jernbanekompetanse.no.

3 Vurdering av endringen

Hjelpetekst: For hver RAMSLØK-parameter gis en selvstendig vurdering, underbygget med argumentasjon, av hvordan endringen vil påvirke aspektene listet nedenfor for den aktuelle parameteren, sammen med eventuelle antakelser, forutsetninger eller kompenserende tiltak.

3.1 R - pålitelighet

Tangentiell ledningsføring over sporveksler har økt pålitelighet i forhold til kryssende ledningsføring da en søker å ikke ha kontakt med avviksledningen ved trafikk i gjennomgående spor, samt at avvikssporets ledning monteres noe lavere en for gjennomgående spor slik at trafikk fra avviksspor treffer ledning i gjennomgående spor på lik linje som for vekslingsfelt.

3.2 A - tilgjengelighet

Tangentiell ledningsføring over sporveksler endrer ikke tilgjengeligheten da det her kun dreier seg om hvordan kontaktledninger forlegges over sporgeometrien.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Tangentiell ledningsføring over sporveksler vil marginalt forenkle vedlikeholdbarheten da «svevende kryss» fjernes og utførelsen derfor har tre færre komponenter enn kryssende ledningsføring. Det vil også være mindre behov for krysshengetråder. Grunnet sin utforming øker levetiden betraktelig, noe som også forbedrer vedlikholdbarheten.

3.4 S - sikkerhet

Tangentiell ledningsføring over sporveksler har ingen påvirkning med hensyn på farer for det overordnede jernbanesystemnivået.

Tangentiell ledningsføring over sporveksler har samme mulighet for fare for elektrisk sjokk som kryssende ledningsføring og håndteres ved hjelp av vernbeskyttelse i matestasjonene.

3.5 L - levetid og kapasitet

Tangentiell ledningsføring over sporveksler vil grunnet sin utforming av ledningsføringene øke levetiden fra dagens kryssende ledningsføring på 25 år til +80 år.

Økt levetid bidrar til økt kapasitet. Det vil si at flere strømavtakere kan passere før kontaktledningsanlegget må byttes.

3.6 Ø - økonomi

Tangentiell ledningsføring over sporveksler senker systemets levetidskostnader da levetiden øker og vedlikeholdskostnadene reduseres.

3.7 K - klima og miljø

Tangentiell ledningsføring over sporveksler har redusert klimatisk påvirkning i forhold til kryssende ledningsføring fordi materiellet øker sin levetid med mer enn 200 %.

Tangentiell ledningsføring over sporveksler reduserer miljøbelastningen ved at kontaktledningsanlegget øker sin levetid med mer enn 200 %.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Anbefaler at endringen innføres.

--Bjørn Ivar Olsen (diskusjon) 30. jan. 2023 kl. 10:01 (CET)

4.1 Gjeldende krav

TRV:00574

Sporveksler: Kontaktledninger over sporveksler og sporkryss skal være utformet slik at strømavtakere kan krysse i alle retninger med de planlagte hastighetene, mens de fortsatt oppfyller kravene til den tillatte variasjonen av kontaktkrefter, se 🔗 ???.

 1. Utførelse: Ved kontaktledningsutforming S20(A/B/C) i gjennomgående- og avviksspor skal ferdig prosjektert løsning iht. 🔗 Tabell 1 benyttes.
 2. Utførelse: Ved kontaktledningsutforming S25 i gjennomgående spor og S20(A/B/C) i avviksspor skal ferdig prosjektert løsning iht. 🔗 Tabell 2 benyttes.
 3. Utførelse: Ved kontaktledningsutforming S20(D/E) i avviksspor skal ferdig prosjektert løsning iht. 🔗 Tabell 3 benyttes.
 4. Unntak: I forbindelse med hensettingsområder, lokstallområder og godsterminaler hvor hastigheten i både gjennomgående- og avviksspor er ≤ 60 km/h kan det benyttes kryssende ledningsføring.
  1. Utførelse: Ledningsføring i sporveksler med kryssende ledningsføring skal prosjekteres og bygges på en slik måte at strømavtakeren kun har kontakt med en utligger uansett kjøreretning.
 5. Utførelse: Geometrien til tangentielle og kryssende ledningsføringer for kontaktledninger skal utformes slik at ingen kontakttråd er i stand til å gli under strømavtakervippa.
 6. Utførelse: Strømavtakerens svingning og skjevvinkling skal betraktes så vel som kontakttrådens oppløft og vindutblåsing.
 7. Utførelse: På det punktet hvor den innkommende kontakttråd berører strømavtagerens vippe, kan avviksporets kontakttråd plasseres maksimalt 200 mm på motsatt side av strømavtakerens vippe, relatert til dennes senterlinje i forhold til gjennomgående spor.
 8. Utførelse: Egnede hjelpemidler, som krysshengetråder, skal brukes for å sikre at begge kontakttrådene løftes når de krysses av en strømavtaker. Temperaturrelaterte lengdeutvidelser av kontakttråder skal vurderes ved bruk av slike hjelpemidler.

4.2 Revidert krav

Bane NOR har besluttet å benytte tangentiell ledningsføring over sporveksler. Dette gjøres for å redusere kontakttrådslitasje til samme nivå som for standard vekslingsfelt. Det er viktig i dette henseende å sørge for at sporveksler for høy hastighet derved får et kontakttrådforløp som sikrer at strømavtaker ikke har kontakt med avvikssporets kontakttråd når trafikken går i gjennomgående spor. For å sikre enhetlig og standariset utforming har Bane NOR derfor utarbeidet et sett ferdig prosjekterte trådføringer med plassering av master som da vil være obligatorisk å benytte. Disse trådføringen har den egenskap at tidligere prosjekterte løsninger med «20 cm metoden» kan gjenbrukes med små modifiseringer. Dersom stedlige forhold tilsier det finnes det muligheter for å benytte kryssende ledningsføring eller det er mulig å egen prosjektere tangentiell ledningsføring etter prinsipper beskrevet i 🔗 lærebøker i jernbaneteknikk.


TRV:00574

Sporveksler: Kontaktledninger over sporveksler og sporkryss skal være utformet slik at strømavtakere kan krysse i alle retninger med de planlagte hastighetene, mens de fortsatt oppfyller kravene til den tillatte variasjonen av kontaktkrefter, se 🔗 Tabell: Dynamisk kontaktkraft.

 1. Utførelse: Ved kontaktledningsutforming S20 i gjennomgående- og avviksspor skal ferdig prosjektert løsning iht. Tabell 1 benyttes.
 2. Utførelse: Ved kontaktledningsutforming S25 i gjennomgående spor og S20 i avviksspor skal ferdig prosjektert løsning iht. Tabell 2 benyttes.
 3. Utførelse: Ved kontaktledningsutforming S20 med redusert innspenningskraft benyttes for avviksspor skal ferdig prosjektert løsning iht. Tabell 3 benyttes.
 4. Unntak: I forbindelse med hensettingsområder, lokstallområder og godsterminaler hvor hastigheten i både gjennomgående- og avviksspor er ≤ 60 km/h kan det benyttes kryssende ledningsføring.
 5. Utførelse: Geometrien til tangentielle og kryssende ledningsføringer for kontaktledninger skal utformes slik at ingen kontakttråd er i stand til å gli under strømavtakervippa.
 6. Utførelse: Strømavtakerens svingning og skjevvinkling skal betraktes så vel som kontakttrådens oppløft og vindutblåsing.
 7. Utførelse: På det punktet hvor den innkommende kontakttråd berører strømavtagerens vippe, kan avviksporets kontakttråd plasseres maksimalt 200 mm på motsatt side av strømavtakerens vippe, relatert til dennes senterlinje i forhold til gjennomgående spor.
 8. Utførelse: Egnede hjelpemidler, som krysshengetråder, skal brukes for å sikre at begge kontakttrådene løftes når de krysses av en strømavtaker. Temperaturrelaterte lengdeutvidelser av kontakttråder skal vurderes ved bruk av slike hjelpemidler.

Tabell 1: Kontaktledningsutforming i gjennomgående- og avviksspor S20
Sporvekseltype Tegningsnummer
54E3 - 190 - 1:9
60E1 - 300 - 1:9
60E1 - 500 - 1:12
60E1 - 760 - 1:14
60E1 - 760 - 1:15
60E1 - 1200 - 1:18,4

Tabell 2: Kontaktledningsutforming i gjennomgående spor S25 og avviksspor S20
Sporvekseltype Tegningsnummer
54E3 - 190 - 1:9
60E1 - 300 - 1:9
60E1 - 500 - 1:12
60E1 - 760 - 1:14
60E1 - 760 - 1:15
60E1 - 1200 - 1:18,4

Tabell 3: Kontaktledningsutforming i avviksspor S20 med redusert innspenningskraft
Sporvekseltype Tegningsnummer
54E3 - 190 - 1:9
60E1 - 300 - 1:9
60E1 - 500 - 1:12
60E1 - 760 - 1:14
60E1 - 760 - 1:15
60E1 - 1200 - 1:18,4

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

OK--Mjr (diskusjon) 30. jan. 2023 kl. 16:10 (CET)

5.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 30. jan. 2023 kl. 23:51 (CET) OK --Nerbre (diskusjon) 31. jan. 2023 kl. 07:51 (CET) ok--Magheg (diskusjon) 31. jan. 2023 kl. 09:25 (CET)

5.3 Infrastruktureier

ok--Tbr (diskusjon) 30. jan. 2023 kl. 17:42 (CET)

5.4 Teknologi

ok --Christopher Schive (diskusjon) 31. jan. 2023 kl. 09:53 (CET)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!