540 2023 Endringsartikkel 3474

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3474
Forslagsdato 21.11.2022
Forslagsstiller Bjørn Ivar Olsen
Klassifisering Kravendring
Bok 540 Kontaktledning, prosjektering og bygging
Kapittel Andre elektriske ledere
Avsnitt Generelt/ TRV:00951
Forslagstekst Kravet må endres slik at det gjøres skille for elektrisk utforming F på enkeltsporede og dobbeltsporede stasjoner. Samt at elektrisk utforming F med forbigangsleder i praksis er elektrisk utforming E.
Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Hjelpetekst: Definisjon av systemet regelendringen gjelder, hvilke funksjoner systemet har som berøres av endringen, hvordan disse funksjonene påvirker og påvirkes av systemets omgivelser, og hvilke betingelser som må være oppfylt for at systemet skal fungere som påkrevd. Systemet er objektet reglene er assosiert med, det være seg et teknisk system, en konstruksjon, en profil, skilting, naturinngrep, utstyr, en prosess, en fremgangsmåte, en måte å organisere noe på, etc. Systemets funksjoner er de eksterne egenskapene systemet har som gir den ønskede virkning på omgivelsene, bestemt ut fra systemets formål og hensikt.

3 Vurdering av endringen

Hjelpetekst: For hver RAMSLØK-parameter gis en selvstendig vurdering, underbygget med argumentasjon, av hvordan endringen vil påvirke aspektene listet nedenfor for den aktuelle parameteren, sammen med eventuelle antakelser, forutsetninger eller kompenserende tiltak.

3.1 R - pålitelighet

Påliteligheten til systemet er den samme, det gjøres tydeligere skille på enkeltsporede og dobbeltsporede strekninger.

3.2 A - tilgjengelighet

Tilgjengeligheten til systemet er den samme, det gjøres tydeligere skille på enkeltsporede og dobbeltsporede strekninger.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Vedlikeholdbarheten til systemet er den samme, det gjøres tydeligere skille på enkeltsporede og dobbeltsporede strekninger.

3.4 S - sikkerhet

Sikkerheten på overordnet jernbanesystemnivå endres ikke, det gjøres tydeligere skille på enkeltsporede og dobbeltsporede strekninger.

Sikkerhet dersom systemet svikter endres ikke, det gjøres tydeligere skille på enkeltsporede og dobbeltsporede strekninger.

3.5 L - levetid og kapasitet

Levetiden endres ikke, det gjøres tydeligere skille på enkeltsporede og dobbeltsporede strekninger.

Kapasiteten endres ikke, det gjøres tydeligere skille på enkeltsporede og dobbeltsporede strekninger.

3.6 Ø - økonomi

Livsløpskostnader endres marginalt i positiv retning da kontaktledningsanlegget ikke overdimensjoneres.

3.7 K - klima og miljø

Klimatiske forhold endres ikke, det gjøres tydeligere skille på enkeltsporede og dobbeltsporede strekninger.

Miljøbelastninger endres ikke, det gjøres tydeligere skille på enkeltsporede og dobbeltsporede strekninger.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Anbefaler at denne endringen gjennomføres.

--Bjørn Ivar Olsen (diskusjon) 30. jan. 2023 kl. 09:28 (CET)

4.1 Gjeldende krav

TRV:00951

Forbigangsleder: For elektriske utforminger der strømmen overføres i kontaktledningen (kontakttråd/bæreline/forsterkningsleder) skal det brukes forbigangsleder på stasjoner.

  1. Unntak: På store stasjoner med mange elektrifiserte spor kan forbigangsleder utelates da kontaktledningsanlegget vil sørge for forbikobling i de fleste situasjoner.
  2. Utførelse: Ved 🔗 Elutforming-F vil etablering av forbigangslerer på enkeltsporede strekninger i praksis si 🔗 Elutforming-E over stasjonen.
  3. Unntak: Ved stasjoner på dobbeltsporede strekninger vil kontaktledningsanlegget i nabospor sørge for forbikobling og være tilstrekkelig i de fleste situasjoner uansett elutforming.
Dette gjelder alle elektriske utforminger bortsett fra utforming E, der PL fungerer som forbigangsleder.

4.2 Revidert krav

TRV:00951 Forbigangsleder: For elektriske utforminger der strømmen overføres i kontaktledningen (kontakttråd/bæreline/forsterkningsleder) skal det brukes forbigangsleder på stasjoner.

  1. Unntak: På store stasjoner med mange elektrifiserte spor kan forbigangsleder utelates da kontaktledningsanlegget vil sørge for forbikobling i de fleste situasjoner.
  2. Utførelse: Ved 🔗 Elutforming-F vil etablering av forbigangslerer på enkeltsporede strekninger i praksis si 🔗 Elutforming-E over stasjonen.
  3. Unntak: Ved stasjoner på dobbeltsporede strekninger vil kontaktledningsanlegget i nabospor sørge for forbikobling og være tilstrekkelig i de fleste situasjoner uansett elutforming.
Dette gjelder alle elektriske utforminger bortsett fra utforming E, der PL fungerer som forbigangsleder på enkeltsporede strekninger.

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok --Mjr (diskusjon) 30. jan. 2023 kl. 16:15 (CET)

5.2 Prosjekter

ok --Nerbre (diskusjon) 30. jan. 2023 kl. 14:31 (CET) OK--Jse (diskusjon) 30. jan. 2023 kl. 23:54 (CET) ok--Magheg (diskusjon) 31. jan. 2023 kl. 09:26 (CET)

5.3 Infrastruktureier

ok--Tbr (diskusjon) 30. jan. 2023 kl. 17:49 (CET)

5.4 Teknologi

ok --Christopher Schive (diskusjon) 31. jan. 2023 kl. 09:55 (CET)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!