540 2023 Endringsartikkel 3723

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3723
Forslagsdato 04.08.2023
Forslagsstiller Tom Bjelland
Klassifisering Kravendring
Bok 540 Kontaktledning, prosjektering og bygging
Kapittel 4
Avsnitt 5.1.1
Forslagstekst Forslag til revisjon av kap. 5.1.1. og spesielt TRV:00363. Forslaget er fremmet av Tom Bjelland og en gruppe bestående av Bjørn Ivar Olsen, Andreas R. Simonsen, Johan Seljås og Tom Bjelland har sammen kommet frem til forslag som vist i vedlagte dokument.

+ Endringsforslag #3665s forslagstekst: Foreslår at pkt. 4 ang plassering av AT ledninger og inntegningen av kryssinger mellom AT/KL utgår i sin helhet. Koblingsskjemaet er ment å enkelt vise KL anleggets elektriske oppbygging og gi nødvendig grunnlag for planlegging av arbeider på eller nær ved. Da mener jeg at denne måten å tegne inn AT ledninger ikke er med på å oppnå målsettingen. PS. Kan nevne at jeg har snakket med Pål Foshaugen om dette og jeg blir på vegne av driftsleder med i revisjon av dette kapittel.

Referansedokumenter

Forslag revisjon TRV_00363 (04.08.23).pdf

2 Systemdefinisjon

Denne regelverksendringen gjør sikte på å sikre at relevant informasjon om kontaktledningsanleggets elektriske oppbygging også inneholder nødvendig trafikal informasjon slik at planlegging av arbeider på og nær ved kontaktledningsanlegget sikrer at kun området som skal frakobles for arbeid sperres for trafikkavvikling. Dette for å sikre at arbeidet på eller nær ved kontaktledningsanlegget kan gjennomføres på en sikker måte iht. FSE samtidig som normal tog avvikling kan skje uten at det fører til farlige situasjoner for arbeidene som gjennomføres på eller nær ved kontaktledningsanlegget. Det er samtidig viktig at informasjonen på koblingsskjemaet begrenses til den informasjonen som er strengt nødvendig, slik at den som benytter koblingsskjemaet for planlegging av arbeider ikke mister fokus på elsikkerhet.

3 Vurdering av endringen

Hjelpetekst: For hver RAMSLØK-parameter gis en selvstendig vurdering, underbygget med argumentasjon, av hvordan endringen vil påvirke aspektene listet nedenfor for den aktuelle parameteren, sammen med eventuelle antakelser, forutsetninger eller kompenserende tiltak.

3.1 R - pålitelighet

Denne endringen tar sikte på å at koblingsskjemaet skal inneholde tilstrekkelig informasjon for planlegging av arbeider på og nær ved kontaktledningsanlegget slik at påliteligheten til ikke frakoblet anlegg opprettholdes uten negativ påvirkning.

3.2 A - tilgjengelighet

Denne endringen tar sikte på å at koblingsskjemaet skal inneholde tilstrekkelig informasjon for planlegging av arbeider på og nær ved kontaktledningsanlegget slik at tilgjengeligheten til ikke frakoblet anlegg opprettholdes uten negativ påvirkning.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Denne endringen tar sikte på å at koblingsskjemaet skal inneholde tilstrekkelig informasjon for planlegging av arbeider på og nær ved kontaktledningsanlegget slik at vedlikeholdbarheten til frakoblet anlegg opprettholdes uten negativ påvirkning på ikke frakoblet anlegg.

3.4 S - sikkerhet

Denne endringen tar sikte på å at koblingsskjemaet skal inneholde tilstrekkelig informasjon for planlegging av arbeider på og nær ved kontaktledningsanlegget slik at systemets evne til å kontrollere farer på overordnet jernbanesystemnivå opprettholdes ved frakobling av deler av anlegget.

Denne endringen tar sikte på å at koblingsskjemaet skal inneholde tilstrekkelig informasjon for planlegging av arbeider på og nær ved kontaktledningsanlegget slik at muligheten for at farer ikke kan oppstå dersom systemet svikter.

3.5 L - levetid og kapasitet

Denne endringen tar sikte på å at koblingsskjemaet skal inneholde tilstrekkelig informasjon for planlegging av arbeider på og nær ved kontaktledningsanlegget slik at vedlikehold kan utføres sikkert for å nå forventet levetid for anlegget.

Denne endringen tar sikte på å at koblingsskjemaet skal inneholde tilstrekkelig informasjon for planlegging av arbeider på og nær ved kontaktledningsanlegget slik at vedlikehold ikke unødig skal forstyrre banestrømforsyningen til ikke frakoblet anlegg.

3.6 Ø - økonomi

Denne endringen tar sikte på å at koblingsskjemaet skal inneholde tilstrekkelig informasjon for planlegging av arbeider på og nær ved kontaktledningsanlegget slik at teknisk/økonomiske løsninger velges.

3.7 K - klima og miljø

Denne endringen medfører ingen påvirkning av klimatiske forhold eller miljøbelastninger da det her dreier seg utelukkende om utforming av symbolbruk og tekstinformasjon som er nødvendig i forbindelse med planlegging av arbeid på eller nær ved kontaktledningsanlegget.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Endringen avklart med tverrfaglig gruppe og anbefales gjennomført for å tydeliggjøre hvordan koblingsskjema for kontaktledningsanlegg skal utføres i Bane NOR og hvilken informasjon de skal inneholde.

--Bjørn Ivar Olsen (diskusjon) 23. aug. 2023 kl. 12:30 (UTC)

4.1 Opprinnelig tilbaketrukket krav fra revisjon 9.2.2023

TRV:00362

Utarbeidelse av koblingsskjema: Ved utarbeidelse av koblingsskjema for kontaktledningsanlegg skal standard mal og symboler benyttes. Se vedlegg: Tegningsmaler og symboler for tegninger for kontaktledningsanlegget.

 1. Utførelse: Malens lagstruktur skal benyttes.
 2. Utførelse: Skjemaet skal være ordnet slik at retning mot Oslo blir mot venstre. Stigende kilometer blir da mot høyre.
 3. Utførelse: Koblingsskjema lages i format A3. For store stasjonsområder kan det benyttes større format (A2, A1 og A0) hvis det er mer hensiktsmessig.

TRV:00363

Koblingsskjemaets innehold: For enkelt å se kontaktledningsanleggets elektriske oppbygging og nødvendig grunnlag for planlegging av arbeid på eller nær ved kontaktledningsanlegget skal koblingsskjemaet inneholde.

 1. Utførelse: Obligatorisk informasjon
  1. brytere med bryternummer og mastenummer
  2. seksjonsfelt angitt med utstrekning fra – til (km)
  3. nøytralseksjoner angitt med utstrekning fra – til (km)
  4. sonegrensebryter angitt med utstrekning fra – til (km)
  5. kondensatorbatteri
  6. koblingsanlegg (inkludert samleskinne)
  7. seksjonsisolatorer
  8. høyspenningskabler
  9. mate-, forbigangs- og forsterkningsleder
  10. negativ- og positivleder
  11. biforbruk/reservestrømstransformatorer
  12. sugetransformatorer
  13. autotransformatorer
  14. eventuelle andre transformatorer tilknyttet kontaktledningsanlegget inntegnes
 2. Utførelse: Alle brytere skal merkes i henhold til regler beskrevet i 🔗 driftsmerking
 3. Utførelse: De forskjellige elektriske seksjonene bør inntegnes med forskjellig farger for å lette planlegging av arbeider på og nær ved kontaktledningsanlegget.
 4. Utførelse: På enkeltsporede strekninger skal AT-ledere plasseres geografisk i forhold til kontaktledningen slik at kryssinger mellom AT-ledere og kontaktledning enkelt framkommer.
 5. Utførelse: Der komponenter i kontaktledningsanlegget står plassert i/på tunnel/bru/kulvert skal tunnel/bru/kulvert tegnes inn på koblingsskjema med km-henvisning i begge ender.
 6. Utførelse: Tunneler, bruer og kulverter skal ikke tegnes inn dersom det ikke er komponenter i kontaktledningsanlegget i/på dem
 7. Utførelse: Angivelse av km på alle komponenter/anleggsdeler og stasjoner/holdeplasser
 8. Utførelse: Følgende signaler skal være inntegnet
  1. (ETCS) Innkjørstoppskilt med identifikasjon
  2. (Lyssignal) Innkjørhovedsignal og enkelt innkjørsignal med identifikasjon
 9. Utførelse: Sporveksler nummereres i henhold til signalplan

TRV:08251

Valgfri informasjon: Inntegning av følgende signalobjekter er valgfritt (kun aktuelt dersom de ligger ved seksjonsdele).

 1. Utførelse: Følgende signaler kan være inntegnet
  1. (ETCS) Stopp for skift, blokkstoppskilt, indre stoppskilt, utkjørstoppskilt
  2. (Lyssignal) Utkjørhovedsignal, dvergsignal, blokksignal, indre hovedsignal, arbeidsområde
Signalenes km plassering må ved revisjon av koblingsskjemaet alltid sjekkes med signalressurser og BaneData slik at disse til enhver tid har rett plassering og identifikasjon. Revisjon av koblingsskjema gjennomføres iht. STY-600997. Dersom avvik oppdages, må dette meldes til rett instans.

Lyssignal:
Alle lyssignal har mulighet for å kombineres med forsignal

Valgfri informasjon:

 • Valgfri informasjon meldes inn til Driftsleder
 • Driftsleder avgjør om forespurt valgfri informasjon skal legges inn på koblingsskjema

4.2 Nytt revidert krav

TRV:00362

Utarbeidelse av koblingsskjema: Ved utarbeidelse av koblingsskjema for kontaktledningsanlegg skal standard mal og symboler benyttes. Se vedlegg: Tegningsmaler og symboler for tegninger for kontaktledningsanlegget.

 1. Utførelse: Malens lagstruktur skal benyttes.
 2. Utførelse: Skjemaet skal være ordnet slik at retning mot Oslo blir mot venstre. Stigende kilometer blir da mot høyre.
 3. Utførelse: Koblingsskjema lages i format A3. For store stasjonsområder kan det benyttes større format (A2, A1 og A0) hvis det er mer hensiktsmessig.
 4. Utførelse: Revisjon av koblingsskjema skal gjennomføres iht. STY-600997. Dersom avvik oppdages, må dette meldes til Bane NOR på skjema 🔗 her.
 5. Utførelse: Følgende tekst skal påføres i skjemaets tittelfelt. «Bryterne er tegnet i normal driftssituasjon»

TRV:00363

Koblingsskjemaets innehold: For enkelt å se kontaktledningsanleggets elektriske oppbygging og driftstilstand på brytere, samt gi nødvendig grunnlag for planlegging av arbeid på eller nær ved kontaktledningsanlegget, skal koblingsskjemaet inneholde.

 1. Utførelse: Obligatorisk informasjon
  1. brytere med bryternummer og mastenummer
  2. seksjonsfelt angitt med utstrekning fra – til (km)
  3. nøytralseksjoner angitt med utstrekning fra – til (km)
  4. sonegrensebryter angitt med utstrekning fra – til (km)
  5. koblingsanlegg (inkludert samleskinne)
  6. seksjonsisolatorer
  7. høyspenningskabler
  8. mate-, forbigangs- og forsterkningsleder
  9. negativ- og positivleder
  10. biforbruk/reservestrømstransformatorer
  11. sugetransformatorer
  12. autotransformatorer
  13. høypassfilter (i fm. store mengder kabel i AT-anlegg)
  14. eventuelle andre transformatorer tilknyttet kontaktledningsanlegget inntegnes
  15. stasjonsbygg og holdeplass iht. symbolbiblioteket
 2. Utførelse: Alle brytere skal merkes i henhold til regler beskrevet i 🔗 driftsmerking
 3. Utførelse: De forskjellige elektriske seksjonene bør inntegnes med forskjellig farger for å lette planlegging av arbeider på og nær ved kontaktledningsanlegget.
 4. Utførelse: På enkeltsporede strekninger skal AT-ledere plasseres over KL-anlegget (dvs. mellom km angivelseslinje og KL).
 5. Utførelse: Der komponenter i kontaktledningsanlegget står plassert i/på tunnel/bru/kulvert skal tunnel/bru/kulvert tegnes inn på koblingsskjema med km-henvisning i begge ender.
 6. Utførelse: Angivelse av km på alle komponenter/anleggsdeler og stasjoner/holdeplasser
 7. Utførelse: Følgende signaler skal være inntegnet
  1. (ETCS) Innkjørstoppskilt med 🔗 identifikasjon
  2. (Lyssignal) Innkjørhovedsignal og enkelt innkjørsignal med 🔗 identifikasjon
 8. Utførelse: Sporveksler nummereres i henhold til gjeldende banedokumentasjon
Med komponenter i kontaktledningsanlegget menes, f. eks. overspenningsvern, kontaktledningsbrytere og annet utstyr som tilkobles kontaktledningsanlegget. De vil da ikke gjelde deler som naturlig hører med til kontaktledningen som utliggere, strømbruer og annet.

TRV:08251

Valgfri informasjon: Inntegning av følgende signalobjekter er valgfritt (kun aktuelt dersom de ligger ved seksjonsdele).

 1. Utførelse: Følgende signaler kan være inntegnet
  1. (ETCS) Stopp for skift, blokkstoppskilt, indre stoppskilt, utkjørstoppskilt
  2. (Lyssignal) Utkjørhovedsignal, dvergsignal, blokksignal, indre hovedsignal, arbeidsområde
Signalenes km plassering må ved revisjon av koblingsskjemaet alltid sjekkes med signalressurser og BaneData slik at disse til enhver tid har rett plassering og identifikasjon.

Lyssignal:
Alle lyssignal har mulighet for å kombineres med forsignal

Valgfri informasjon:

 • Valgfri informasjon meldes inn til Driftsleder
 • Driftsleder avgjør om forespurt valgfri informasjon skal legges inn på koblingsskjema

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

OK--Erik Borgersen (diskusjon) 31. aug. 2023 kl. 08:37 (UTC)

5.2 Prosjekter

ok --Nerbre (diskusjon) 31. aug. 2023 kl. 05:59 (UTC) OK--Jse (diskusjon) 1. sep. 2023 kl. 08:53 (UTC) ok--Magheg (diskusjon) 5. sep. 2023 kl. 13:25 (UTC)

5.3 Infrastruktureier

Ok--Tbr (diskusjon) 5. sep. 2023 kl. 19:44 (UTC)

5.4 Teknologi

OK--Christopher Schive (diskusjon) 5. sep. 2023 kl. 19:49 (UTC)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!