542 2023 Endringsartikkel 3250

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3250
Forslagsdato 17.03.2022
Forslagsstiller Bjørn Ivar Olsen
Klassifisering Nytt krav
Bok 542 Kontaktledning, vedlikehold
Kapittel Kontaktledning
Avsnitt
Forslagstekst Krav til kontroll av kontaktledningens posisjon etter sporarbeider.
Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Hjelpetekst: Definisjon av systemet regelendringen gjelder, hvilke funksjoner systemet har som berøres av endringen, hvordan disse funksjonene påvirker og påvirkes av systemets omgivelser, og hvilke betingelser som må være oppfylt for at systemet skal fungere som påkrevd. Systemet er objektet reglene er assosiert med, det være seg et teknisk system, en konstruksjon, en profil, skilting, naturinngrep, utstyr, en prosess, en fremgangsmåte, en måte å organisere noe på, etc. Systemets funksjoner er de eksterne egenskapene systemet har som gir den ønskede virkning på omgivelsene, bestemt ut fra systemets formål og hensikt.

3 Vurdering av endringen

Hjelpetekst: For hver RAMSLØK-parameter gis en selvstendig vurdering, underbygget med argumentasjon, av hvordan endringen vil påvirke aspektene listet nedenfor for den aktuelle parameteren, sammen med eventuelle antakelser, forutsetninger eller kompenserende tiltak.

3.1 R - pålitelighet

Påliteligheten til systemet opprettholdes etter sporarbeider.

3.2 A - tilgjengelighet

Tilgjengeligheten til systemet opprettholdes etter sporarbeider.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

vedlikeholdbarheten sikres opprettholdt etter sporarbeider.

3.4 S - sikkerhet

Sikkerheten på overordnet jernbanesystemnivå opprettholdes etter sporarbeider.

Muligheten for at farer for at systemet svikter etter sporarbeider reduseres.

3.5 L - levetid og kapasitet

Levetiden forventes oppnådd også etter utførte sporarbeider.

Kapasiteten forventes å være den samme også etter utførte sporarbeider.

3.6 Ø - økonomi

Systemets livsløpskostnader forventes å være de samme også etter utførte sporarbeider.

3.7 K - klima og miljø

Betingelsene knyttet til klimatiske forhold forventes å være de samme også etter utførte sporarbeider.

Miljøbelastningene forventes å være de samme også etter utførte sporarbeider.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Anbefaler at endringen innføres.

--Bjørn Ivar Olsen (diskusjon) 30. jan. 2023 kl. 14:42 (CET)

4.1 Nytt krav

4.1.1 Posisjonering av kontaktledningen etter sporarbeider

TRV:XXXXX

Kontaktledningens posisjon etter sporarbeid: Etter sporarbeid skal kontaktledningens posisjon kontrolleres opp mot kravene stilt i 🔗 maksimal statisk kontakttrådhøyde, 🔗 minimum statisk kontakttrådhøyde og 🔗 horisontal posisjon (sikksakk) ved mast.

  1. Utførelse: Dersom posisjon avviker fra kravene skal kontaktledningen justeres slik at kravene oppfylles.

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

OK--Mjr (diskusjon) 30. jan. 2023 kl. 16:16 (CET)

5.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 30. jan. 2023 kl. 23:57 (CET) ok --Nerbre (diskusjon) 31. jan. 2023 kl. 07:53 (CET) ok--Magheg (diskusjon) 31. jan. 2023 kl. 09:27 (CET)

5.3 Infrastruktureier

ok--Tbr (diskusjon) 30. jan. 2023 kl. 17:54 (CET)

5.4 Teknologi

OK --Christopher Schive (diskusjon) 31. jan. 2023 kl. 09:57 (CET)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!