Kontaktledning/Vedlikehold/Kontaktledning

1 Omfang

Kapitlet gir utløsende krav for vedlikehold på Bane NORs 🔗 kontaktledningsanlegg.

Kapitlet omfatter følgende:

2 Utløsende krav

2.1 Posisjonering av kontakttråd

Posisjonering av kontakttråden er viktig ut i fra tilgjengelighet for togfremføring. Kravene til horisontal plassering av kontakttråden er spesielt viktig med tanke på sannsynlighet for nedrivning.

2.1.1 Posisjonering av kontaktledningen etter sporarbeider

TRV:08281

Kontaktledningens posisjon etter sporarbeid: Etter sporarbeid skal kontaktledningens posisjon kontrolleres opp mot kravene stilt i 🔗 maksimal statisk kontakttrådhøyde, 🔗 minimum statisk kontakttrådhøyde og 🔗 horisontal posisjon (sikksakk) ved mast.

 1. Utførelse: Dersom posisjon avviker fra kravene skal kontaktledningen justeres slik at kravene oppfylles.

2.1.2 Vertikal kontakttrådhøyde

Vertikal kontakttrådhøyde måles vinkelrett i forhold til sporplanet.

2.1.2.1 Maksimal statisk kontakttrådhøyde.

TRV:01410

a) Kontakttrådens høyeste punkter for kontaktledningsanlegg bygd etter 1. januar 2016 bør være:

 1. Utførelse: System 25, kth ≤ 5130 mm.
 2. Utførelse: System 20, kth ≤ 5630 mm.

TRV:01411

b) Kontakttrådens høyeste punkter for kontaktledningsanlegg bygd mellom 1. januar 1990 og 1. januar 2016 bør være:

 1. Utførelse: System 25, kth ≤ 5330 mm. Ved plattformer: kth ≤ 5500 mm.
 2. Utførelse: System 20, kth ≤ 5600 mm.

TRV:01412

c) Kontakttrådens høyeste punkter for kontaktledningsanlegg bygd før 1. januar 1990 bør være:

 1. Utførelse: Øvrige systemer, kth ≤ 5600 mm.

2.1.2.2 Minimum statisk kontakttrådhøyde.

Minimum kontakttrådhøyde må også sees i sammenheng med hvilke lasteprofil den aktuelle strekning skal ha.

TRV:01413

a) Kontakttrådens laveste punkter for kontaktledningsanlegg bygd etter 1. januar 2016 bør være:

 1. Utførelse: System 25, kth ≥ 5070 mm.
 2. Utførelse: System 20, kth ≥ 5020 mm.

TRV:01414

b) Kontakttrådens laveste punkter for kontaktledningsanlegg bygd mellom 1. januar 1990 og 1. januar 2016 bør være:

 1. Utførelse: System 25, kth ≥ 5270 mm.
 2. Utførelse: System 20: kth ≥ 5050 mm.

TRV:01415

c) Kontakttrådens laveste punkter for kontaktledningsanlegg bygd bygd før 1. januar 1990 bør være:

 1. Utførelse: Øvrige systemer: kth ≥ 5000 mm.

TRV:01462


▶ d) For eksisterende tunneler, bruer, snøoverbygg og lignende kan kontakttrådhøyden ved en dispensasjon være redusert. På disse stedene skal kontakttrådhøyden ikke være lavere enn opprinnelig prosjektert, aldri være lavere enn det som er gitt i den enkelte dispensasjon samt aldri under 4,80 meter.

TRV:01463


▶ e) Minimum kontakttrådhøyde skal alltid være slik at det oppnås tilstrekkelig isolasjonsavstand mellom kontakttråden og det høyeste tillatte lasttilfelle/lasteprofil for strekningen.

TRV:01416

f) Det skal forefinnes en liste over alle steder der kontakttrådhøyden er lavere enn 5,00 m.

TRV:01417


▶ g) Ved planoverganger skal kontakttrådhøyden ikke være under 5500 mm.

2.1.2.3 Toleranser for kontakttrådhøyde.

Toleranser regnes ut i fra den kontakttrådhøyden som skal være ved det aktuelle opphengspunkt i henhold til gyldig anleggsdokumentasjon.

TRV:01418

a) Toleranser for kontakttrådhøyde bør være:
System 25:
Summen av forskjellen i kontakttrådhøyde for 3 påfølgende opphengspunkter ≤ 30 mm.
Høydeendring mellom 2 påfølgende opphengspunkter ≤ 20 mm.

System 20 og øvrige systemer:
Forskjell i kontakttrådhøyde for 2 påfølgende opphengspunkter ≤ 30 mm.

2.1.3 Horisontal posisjon (sikksakk) av kontakttråden

Det forutsettes at anleggsdokumentasjonen er ajourført og at riktig sikksakk-verdi kan finnes. Horisontal posisjon (🔗 sikksakk) refererer til kontakttrådens avstand til spormidt vinkelrett på 🔗 sporplanet. Kravene til horisontal posisjon gjelder når anlegget ikke er belastet med vind. Ved maksimal vindbelastning vil kontakttråden alltid være lengst vekk fra spormidt på et punkt midt mellom opphengspunktene i hver ende av 🔗 spennet.

2.1.3.1 Horisontal posisjon (sikksakk) ved mast.

TRV:01419

a) Alle systemer:
Verdi for sikksakk bør være i henhold til gyldig anleggsdokumentasjon.

TRV:01420

b) System 25 og system 20A, 20B og 20C:
Verdi for sikksakk skal ikke overskride en toleranse på ± 30 mm i forhold til gyldig anleggsdokumentasjon.

TRV:01421

c) Øvrige systemer:
Verdi for sikksakk skal ikke overskride en toleranse på ± 50 mm i forhold til gyldig anleggsdokumentasjon.

2.1.3.2 Horisontal posisjon i midten av spennet (a- og c-mål).

For eldre systemer er det ofte, i tabellen for tillatte spennlengder, gitt en maksimal verdi for a-målet. For system 20 og 25, hvor spennlengdene bestemmes av maksimal tillatt vindutblåsning, kan c-målet finnes i de aktuelle spennlengdetabellene. For disse systemene er det også mulig å kontrollere de enkelte spenn opp mot tillatt vindutblåsning.

TRV:01422

a) System 25 og 20.
Kontakttrådens maksimale utslag (c-mål) bør overholdes.

TRV:01423

b) Øvrige systemer:
Kontakttrådens maksimale utslag (a-mål) bør overholdes.

2.1.4 Kontakttrådhøydeendring

Krav til kontakttrådhøydeendring er gitt for å sikre en tilstrekkelig god kvalitet på strømavtakingen mellom kontakttråd og strømavtaker.

TRV:01424

a) For alle systemer bør kontakttrådhøydeendringen til første og siste spenn ikke overstige 1: (10*v), hvor v [km/h] er største togfremføringshastighet for strekningen.

TRV:01425

b) For alle systemer bør kontakttrådhøydeendringen til mellomliggende spenn ikke overstige 1: (5*v), hvor v [km/h] er største togfremføringshastighet for strekningen.

For største kontakttrådhøydeendring gjelder følgende unntak:
For eldre kontaktledningsanlegg som er bygget med en maksimal kontakttrådhøydeendring på 1/400 kan denne benyttes dersom kravet til maksimale krefter mellom strømavtaker og kontakttråd overholdes.

Foran lokstaller der hastigheten er liten, v < 40 km/h, kan maksimal kontakttråd-høydeendring være 1:100.

TRV:01426

c) Umiddelbart før og etter en høydebegrensende konstruksjon bør kontakttrådhøyden holdes konstant i minimum en spennlengde før høydeendring begynner eller etter at høydeendring er ferdig.

Se også vedlegg 🔗 5.a og 🔗 5.b.

2.1.5 Tilgjengelig oppløft

Kravene gjelder for den avstanden direksjonsstaget kan løftes oppover, fra normalstilling, før bevegelsen stoppes eller hindres.

TRV:01427

a) Tilgjengelig oppløft skal være:
System 25: tilgjengelig oppløft ≥ 200 mm. Bygget etter systembeskrivelsen 1.

System 20: tilgjengelig oppløft ≥ 200 mm. Bygget etter systembeskrivelsen 1.

Øvrige systemer: tilgjengelig oppløft ≥ 150 mm der det er mulig, eller det oppløftet som en kraft på 200 N mellom strømavtaker og kontakttråd representerer.

1 Et kontaktledningssystem kan sies å være bygget etter systembeskrivelsen dersom følgende parametre er oppfylt i forhold til det aktuelle systemets spesifikasjoner: Kontakttrådhøyder, strekk, spennlengder, y-liner, systemhøyder, ledningspartlengder, tilgjengelig oppløft og hengetrådlengder. I tillegg skal krav til fritt profil for strømavtaker og E-mål være oppfylt.

2.2 Posisjonering av bæreline

Dersom bærelinens avvik fra loddlinjen mot kontakttråden blir for stort vil ikke hengetrådene ha riktig lengde og anleggets dynamiske egenskaper reduseres.

TRV:01428

a) Bærelinen bør ikke ha større avvik fra loddlinjen mot kontakttråden enn ± 50 mm.

2.3 Krefter mellom strømavtaker og kontakttråd

Kravene til krefter mellom strømavtaker og kontakttråd er viktige i forhold til slitasje og levetid på både kontaktledningsanlegg og strømavtaker. De er også viktige for kvaliteten på selve strømavtakingen. Kravene for høye krefter er også satt ut i fra tilgjengelig oppløft mens kravene for lave krefter også er satt ut i fra et ønske om færrest mulig fraslag (Et stort antall fraslag under normal drift kan tenkes å gi problemer for enkelte nye togtyper). Økt belastning i forbindelse med flere aktive strømavtakere i samme tog, for eksempel ved multippelkjøring, har også blitt lagt til grunn. Kraften mellom strømavtaker og kontakttråd er den totale kraften mellom en strømavtakers slepekull og undersiden av kontakttråden.

For målinger av krefter med målevogn eller annet måleutrustet materiell bør kravene i vedlegg 5.c og 5.d følges

2.3.1 Høye krefter

TRV:01429

a) For System 20 og 25 som er bygget etter systemspesifikasjonene skal ved strekningshastigheter > 160 km/h følgende begrensninger overholdes:
Vedlikehold: Fmaks ≤ 150 N.
Kritisk: Fmaks ≤ 200 N.

For øvrige systemer skal følgende begrensning overholdes:
Vedlikehold: Fmaks ≤ 120 N.
Kritisk: Fmaks ≤ 150 N.

TRV:01430

b) Strekningshastigheten skal halveres dersom kraften mellom strømavtaker og kontakttråd er:

Fmaks ≥ 230 N for System 20 og 25.

Fmaks ≥ 180 N for øvrige systemer.

Fmin ≤ 0 N for alle systemer.

Hastigheten der maksimal kraft ikke overskrides, kan verifiseres ved bruk av målevogn.

2.3.2 Lave krefter

TRV:01431

a) For alle systemer og hastigheter bør følgende begrensning overholdes:

Vedlikehold:Fmin ≥ 20 N.

Kritisk: Fmin ≥ 10 N.

2.3.3 Middelkraft

Krav til middelkraft som funksjon av toghastighet er vist i figur 5.d.1, vedlegg 5.d.

TRV:01432

a) Middelkraften bør ikke overskride verdien til Bane NOR (maksimal) for tilhørende hastighet.

TRV:01433

b) Middelkraften bør ikke underskride verdien til Bane NOR (minimum) for tilhørende hastighet.

TRV:01434

c) Middelkraften bør ligge nærmest mulig Bane NORs (anbefalt) for tilhørende hastighet.

2.4 Isolasjonsavstand

Isolasjonsavstand er korteste avstand mellom en spenningsførende komponent og en jordet anleggsdel/jordpotensial.

2.4.1 Statisk isolasjonsavstand

TRV:01435


▶ a) Statisk isolasjonsavstand skal være i henhold til 🔗 Felles elektro, Prosjektering og bygging, Isplasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse.
Krav til statisk isolasjonsavstand gjelder også for avstanden mellom tillatt lasteprofil og nærmeste spenningssatte høyspenningsdel.

2.4.2 Dynamisk isolasjonsavstand

TRV:01436


▶ a) Dynamisk isolasjonsavstand skal være i henhold til 🔗 Felles elektro, Prosjektering og bygging, Isplasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse
Krav til dynamisk isolasjonsavstand skal være oppfylt ved en kraft på minimum 200 N mellom strømavtaker og kontakttråd.

2.5 Fritt profil for strømavtaker

Fritt profil for strømavtaker legges til grunn for godkjenning av nye typer elektrisk materiell. Det er derfor viktig at profilet overholdes slik at anleggets kapasitet er tilstrekkelig.

TRV:01437

a) Fritt profil for strømavtaker: Fritt profil for strømavtaker skal være oppfylt ved en kraft på minimum 200 N mellom strømavtaker og kontakttråd. Fritt profil for strømavtaker er vist i figur 1 i 🔗 Kontaktledning, Prosjektering og Bygging, Mekanisk utforming, Fritt profil.

 1. Unntak: Tunneler med trangt profil elektrifisert før 2010 kan kontrolleres med fritt profil figur vist i 🔗Kontaktledning, Vedlikehold, Kontaktledning, Vedlegg, Fritt profil for strømavtaker og E-mål, Redusert fritt profil.
 2. Utførelse: Fritt profil for strømavtaker er et dynamisk profil og bør derfor måles med forhøyet bøyletrykk, mal for fritt profil og vogn med stive fjærer.

Se også vedlegg 🔗 Fritt profil for strømavtaker og E-mål.

2.6 E-mål

E-målet sørger for at det er tilstrekkelig isolasjonsavstand mellom fritt profil for strømavtaker og komponenter som ikke har samme potensial som kontaktledningsanlegget.

TRV:01438

a) E-mål: E-mål skal være i henhold til figur 10 eller 11, i 🔗 Underbyging, Prosjektering og bygging, Profiler og minste tverrsnitt

 1. Unntak: E-mål kan for tunneler med trangt profil elektrifisert før 2010 være i henhold til figur vist i 🔗 Kontaktledning, Vedlikehold, Kontaktledning, Vedlegg, Fritt profil for strømavtaker og E-mål, Redusert fritt profil.
 2. Utførelse: E-mål kan med fordel kontrolleres samtidig med fritt profil for strømavtaker.

Se også vedlegg 🔗 Fritt profil for strømavtaker og E-mål

2.7 Klemmefritt rom

Klemmefritt rom er viktig i forhold til kontaktledningsanleggets ytelse og tilgjengelighet. Overholdelse av krav til klemmefritt rom reduserer i stor grad risikoen for nedrivning. I klemmefritt rom skal det ikke befinne seg kontakttrådklemmer, pressforbindelser, skruforbindelser, hengtrådklemmer for krysshengere eller unødige hengetrådklemmer.

TRV:01439

a) Klemmefritt rom skal være oppfylt ved en kraft på 55 N mellom strømavtaker og kontakttråd. Klemmefritt rom er vist i figur 2 i 🔗 Kontaktledning, Prosjektering og Bygging, Mekanisk utforming, Klemmefritt rom.

2.8 Smøring

Smøring av kontaktledningsanlegget er viktig for opprettholdelse av anleggets dynamiske kapasitet.

TRV:01440

a) Komponenter i kontaktledningsanlegget som kan få nedsatt sin funksjonsevne på grunn av friksjon bør smøres slik at komponenten til en hver tid fungerer tilfredsstillende.

Se vedlegg 5.f.

2.9 Strømstige og strømbru

🔗 Strømstiger og 🔗 strømbruer sørger for tilstrekkelig ledertverrsnitt og er således viktige komponenter i den elektriske kretsen.

TRV:01441

a) Strømstiger og strømbruer skal være hele og funksjonsdyktige.

TRV:01442

b) Ved bytte av kombinasjon av strømbru og strømstige skal det benyttes minst 2 x70 mm2 Cu.

TRV:01443

c) Strømstiger og strømbroer bør være plassert i henhold til bestemmelsene gitt under.

For eldre anlegg:
Strømstige av minimum 50 mm2 Cu skal være montert

I 🔗 vekslingsfelt og enkelte andre steder kan det benyttes en kombinasjon av strømbru og strømstige av minimum 150 mm2 Cu.

For nyere anlegg:
På nye anlegg der det er benyttet hengetråder med strømgjennomgang skal det kun være strømstige i hver ende av kontaktledningsparten, ved sporveksler og på hver side av seksjonsisolatorer.

2.10 Hengetråder

Dersom hengetrådens avvik fra loddlinjen blir for stort vil ikke hengetrådene ha riktig lengde og anleggets dynamiske egenskaper reduseres.

TRV:01444

a) Hengetråd og henger bør ikke ha større avvik fra loddlinjen enn forholdet 1:10 mellom avviket og lengden på hengetråden/hengeren.

TRV:01445

b) Ved bytte av eksisterende hengetråder skal det benyttes 10 mm2 flertrådet wire av godkjent type.

2.11 Y-line

TRV:01446

a) Innspenningskraften i y-linen bør være slik at kontakttrådhøyden mellom de to hengetrådene på hver side utenfor y-linen er konstant. Se vedlegg 5.g.

Verdien på kontakttrådhøyden mellom de to hengetrådene opphengt i y-linen bør ikke overskride en toleranse på ± 10 mm.

2.12 Innstilling av utligger etter temperatur

Innstilling av utliggere etter temperatur er viktig i forhold til riktig horisontal posisjon av kontakttråden ved yttergrensene for systemets temperaturområde.

TRV:01447

a) Utliggeren bør innstilles etter systemdokumentasjonen i avhengighet til omgivelsestemperaturen og avstand fra fixpunktet med en toleranse på ± 50 mm.

2.13 Kontakttrådslitasje

Krav til kontakttrådslitasje er viktig for tilgjengelighet/ytelse og bygger på tilstrekkelig strøm-tverrsnitt samt sikkerhet for belastningsbrudd.

TRV:01448

a) Kontakttrådens tverrsnitt skal som følge av slitasje ikke være mindre enn 80 % i forhold til det tverrsnitt kontakttråden hadde når den var ny.

Se vedlegg 5.h der det også finnes et måleskjema for kontakttrådslitasje.

2.14 Parallellfelt

Kravene til tilgjengelighet og ytelse ligger til grunn. Parallellfelt som ikke er justert symmetrisk vil ikke ha tilstrekkelig dynamisk kapasitet. Kravet er spesielt viktig ved parallellfelt som har sugetransformator.

TRV:01449

a) Parallellfelt bør være justert symmetrisk. Dette vil si at de to kontakttrådene i parallellfeltet har identisk verdi for kontakttrådhøyde midt i spennet.

2.15 Kvalitetstall for kontaktledningsanlegg

Kvalitetstallet bør være så høyt som mulig. Lave kvalitetstall vil i tillegg fremskynde nedbrytningen av kontaktledningsanlegget.

TRV:01450

a) Kvalitetstall

Nytt anlegg
Vedlikeholdsgrense
Kritisk grense
90
70
50

2.16 Spesielle kontaktledningsanlegg

TRV:01451

a) Eventuelle ekstra utløsende krav skal for det enkelte anlegg utarbeides av infrastruktureier.

2.17 Skjøting av kontakttråd

Som hoveregel etableres kontaktledninger uten skjøter ved førstegangs installasjon. Dersom det under installasjon ikke lar seg gjøre å unngå skjøter må, for å opprettholde kontakttrådens styrke gjennom kontakttrådens levetid (fult tverrsnitts areal -20 % slitasje), antall presskjøteklemmer begrenses ut i fra trådens innspenningskraft og hastighetsutforming. Dette framkommer av nedenstående regler.

TRV:01452

a) Presskjøteklemmer i kontakttråd: Presskjøteklemmer i kontakttråd i eksisterende kontaktledningsanlegg skal begrenses i antall ut i fra hastighetsutforming og reduksjon av strekkfasthet.

 1. Utførelse: Hastighet v ≤ 40 km/h, minst 2 m mellom presskjøter, maksimalt 2 presskjøter pr. spennlengde, plassering kan skje hvor som helst i spennet, maksimalt 6 presskjøter i en ledningspart.
 2. Utførelse: Hastighet 40 < v ≤ 125 km/h, minst 5 m mellom presskjøter, maksimalt 2 presskjøter pr. spennlengde, plassering skal skje ved hengetråd i spennet, maksimalt 6 presskjøter i en ledningspart.
 3. Utførelse: Hastighet 125 < v ≤ 160 km/h, minst 10 m mellom presskjøter, maksimalt 1 presskjøter pr. spennlengde, plassering skal skje ved hengetråd i spennet, maksimalt 4 presskjøter i en ledningspart.
 4. Utførelse: Hastighet 160 < v ≤ 250 km/h, minst 20 m mellom presskjøter, maksimalt 1 presskjøter pr. spennlengde, plassering skal skje ved hengetråd i spennet, maksimalt 2 presskjøter i en ledningspart.
 5. Utførelse: Hastighet v > 250 km/h, skal ikke inneholde presskjøter.

3 Vedlegg

🔗 Vedlegg a (.pdf) Kontakttrådhøydeendring

🔗 Vedlegg b: Kontaktledningens stigningsforhold

🔗 Vedlegg c: Målevognskjøring

🔗 Vedlegg d: Krav til krefter mellom strømavtaker og kontakttråd

🔗 Vedlegg e: Fritt profil for strømavtaker og E-mål

🔗 Vedlegg f: Smøreskjema

🔗 Vedlegg g (.pdf) Kontroll av y-line

🔗 Vedlegg h (.pdf) Kontakttrådslitasje

🔗 Vedlegg i: Kvalitetstall (K-tall) for kontaktledningen