545 2011 Endringsartikkel 147

1 Endringsinformasjon

EndringsID 147
Forslagsdato 2011-11-28
Forslagsstiller Klepsland
Klassifisering Nytt krav
Bok 545
Kapittel 8
Avsnitt 4.5
Forslagstekst Gammelt forslag:

Krav om energimålere. Krav til kontrollordning. Se JD548, kap. 18 med ref. til forskrift fra Justervesenet. Hvem ivaretar dette i JBV;

Nom / 10.02.04

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Ivaretatt.

2.2 A - tilgjengelighet

Ivaretatt.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

2.4 S - sikkerhet

Ivaretatt.

2.5 L - levetid

Ikke relevant.

2.6 K - kapasitet

Ikke relevant.

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Kalibrering av energimålere for kjøp og salg er underlagt forskrifter med krav om kalibrering.

Forslag til nytt punkt 4.5

3.1 Kalibrering av energimålere

Energimålere som eies av Jernbaneverket og brukes ved fakturering av eksternt energisalg, skal inngå i et kalibreringsregime, se Forskrift om krav til elektrisitetsmålere. Det skal settes opp en plan for når aktuelle energimålere skal kalibreres. se også [548] Energimåling.

De fleste energimålerne på Jernbaneverkets område eies av nettselskapene, og her er det nettselskapet som har ansvar for kalibrering.
Energimålere som eies av Jernbaneverket og bare brukes for internavregning inngår ikke i kalibreringsregimet.

3.2 Klar for behandling i godkjenningsrådet

Ja. (se også endringsartikkel 182)

4 Behandling i godkjenningsrådet

Forslaget er behandlet.

5 Konklusjon: Endringen gjennomføres/endringen forkastes

Endringen gjennomføres.