546 2014 Endringsartikkel 1031

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1031
Forslagsdato 18.12.2014
Forslagsstiller Steinar Danielsen
Klassifisering Kravendring
Bok 546 Banestrømforsyning, prosjektering og bygging
Kapittel 19 Matestasjoner
Avsnitt
Forslagstekst Med bakgrunn i arbeidsgruppen (KBA) sitt arbeid i 2014 foreslås følgende endringer i Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Matestasjoner begrunnet i analyseskjemaet:
 • 1.3 Grensesnitt matestasjon-kontaktledning: Definisjon fjernet
 • 2.1.1 a) Spenning og frekvens: Nytt krav, ID424. Medfører omnummerering av etterfølgende krav.
 • 2.1.4 h) Standardiserte systembilder og symboler: Nytt krav, ID434
 • 2.2 a) Behov for koblingsanlegg: Nytt krav, ID450
 • 4 i) Levetid stasjonsanlegg: Krav overført til Generelle tekniske krav, ID243
 • 5.5 a) Lavfrekvente sporfelt (95/105 Hz): Nytt verifikasjonskrav og dokumentasjonskrav
 • 5.6 a) EMC generelt: Krav overført til Generelle tekniske krav, ID322
Referansedokumenter

2 Beskrivelse av endringen

2.1 Overordnet

Endringer i Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Matestasjoner basert på arbeidsgruppens (KBA) arbeid 2014.

2.2 Behandlede endringsforslag

Følgende mottatte endringsforslag er behandlet som en del av regelverksgjennomgangen:

Endringsforslags ID Beskrivelse Status
887 Lavfrekvente sporfelt (95/105 Hz) Implementert

2.3 Endringslogg

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Matestasjoner
 • 1.3 Grensesnitt matestasjon- kontaktledning: Definisjon fjernet
 • 2.1.1 a) Spenning og frekvens: Nytt krav, ID424. Medfører omnummerering av etterfølgende krav.
 • 2.1.4 h) Standardiserte systembilder og symboler: Nytt krav, ID434
 • 2.2 a) Behov for koblingsanlegg: Nytt krav, ID450
 • 4 i) Levetid stasjonsanlegg: Krav overført til Generelle tekniske krav, ID243
 • 5.5 a) Lavfrekvente sporfelt (95/105 Hz): Nytt verifikasjonskrav og dokumentasjonskrav
 • 5.6 a) EMC generelt: Krav overført til Generelle tekniske krav, ID322
546 2014 Endringsartikkel 1031

2.4 Endringer etter høring

Følgende kravendringer er utført etter at regelverkskapitlene ble sendt på høring, i hovedsak basert på høringskommentarer:

 • 2.1.1 a) Tomgangsfasevinkel: Nytt krav

3 Vurdering av endringen

Hvert enkelt krav, både i eksisterende regelverk, innkomne endringsforslag og krav fremkommet i analysemøtene er vurdert ut fra parameterne under. Vurderingen er dokumentert i analyseskjemaet dokument 201101543-39. Feltene nedenfor fylles derfor ikke ut.

Av hensyn til effektiv saksbehandling synes jeg det bør stå en kort konklusjon i feltene under (Jens M. 29.12.2014)


3.1 R - pålitelighet

N/A

3.2 A - tilgjengelighet

N/A

3.3 M - vedlikeholdbarhet

N/A

3.4 S - sikkerhet

N/A

3.5 L - levetid

N/A

3.6 Ø - økonomi

N/A

3.7 K - kapasitet

N/A

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

 • Analyserapport: 201101543-40
 • Høringsnotat med forslag til forslag til nytt kapittel: 201101543-32
 • Høringskommentarer med utsvaring: 201101543-38
 • Analyseskjema: 201101543-39

3.9 Høringskommentarer

Arbeidsgruppen har bestått av representanter fra Teknologi, Energi, Plan og Teknikk Elkraft og Tele, Follobanen/IC-prosjektet og Elkraftsentralen Oslo S med flere interne høringsrunder i arbeidsgruppen ettersom arbeidet er gått fra fase til fase i kravhåndteringsprosessen. Endringene har vært til bred intern høring i Jernbaneverket. I tillegg er det avholdt åpent høringsmøte på Stortorvet 7 2014-12-02.

 • Høringskommentarer med utsvaring: 201101543-38

4 Innstilling fra fagansvarlig

Anbefales--Steinar Danielsen (diskusjon) 18. des. 2014 kl. 22:39 (CET)

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok

5.2 Prosjekter

ok

5.3 Infrastruktureier

Se kommentarer over; "Vurdering av endringen"

5.4 Teknologi

ok Angående vurderinger (over): Banestrømforsyningsregelverket er under gjennomgående endring - både for å ha en kravportefølje som er tilpasset brukers (Energi) praksis med totalentrepriser og for å være mest mulig tilpasset internasjonale standarder. Videre har arbeidet vært preget av et sterkt fokus på å sikre at man har de riktige kravene - nødvendige og tilstrekkelige. Vurdering av RAMSLØK på dette arbeidet, med helt ny struktur på oppbygging av regelverket må generelt sies å være "Uendret eller bedret" for alle punktene i RAMSLØK. Tore Telstad

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres