546 2014 Endringsartikkel 774

1 Endringsinformasjon

EndringsID 774
Forslagsdato 2014-01-09 00:26:14
Forslagsstiller Steinar Danielsen
Klassifisering Kravendring
Bok 546
Kapittel 18 Kraftsystem
Avsnitt Flere
Forslagstekst Med bakgrunn i arbeidsgruppen (MAT) sitt arbeid i 2013 foreslås følgende endringer i Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Kraftystem krav begrunnet i analyseskjemaet:
 • 2.1 b) Samkjøring: Nytt underkrav "utførelse", ID 35
 • 2.1 d) Fjern- og lokalkontroll: Nytt krav, endringsforslag 528, ID348
 • 3.3 a) Tilgjengelighetsstudei: Endret og to nye underkrav "utførelse", ID 51
 • 3.4 a) n-1: Nytt underkrav "utførelse" og presisering av untak. ID 27
 • 3.4 c) Trefaseforsyning: Flyttet til Matestasjoner, ID 25, konsekvensendring av etterfølgende nummerering
 • 3.4 c) Koblingsmuligheter: Endret tittelt og nye underkrav "dokumentasjon" og "operative tiltak"
 • 3.4 d) Uavhengige spor: Presisert underkrav, ID337
 • 4.2 b) Overspenninger: Tatt inn krav fra og EN50163:2004 Annex A, ID7
 • 4.2 g) THDi: Presisert formler og fjernet klirrfaktor, ID41
 • 4.2 j) Dynamiske hendelser: Presisert, ID 336
 • 5.1 a) Kompatibilitetsstudie: Nytt underkrav "utførelse", ID255
 • 5.1 d) Simuleringsmodell: Nytt krav, ID 330
 • 5.2 b) Laveste resonansfrekvens: Nytt under krav "verifikasjon" ID43
 • 5.3 a) Demping av resonanser: Presiert og nytt "unntak", ID 46
 • 5.3 b) Eksitasjon: Nytt krav, ID 46
 • 5.4 a) Langvarige overspenninger: Nytt krav, ID347, endringsforslag 584
 • 5.5 a) EMC Generelt: Nytt krav, ID381
 • 5.5 b) Påvirkning på signal-/sikringsanlegg Nytt krav, ID47
 • 5.5 c) Påvirkning på teleinstallasjoner: Nytt krav, ID48
Referansedokumenter

2 Beskrivelse av endringen

2.1 Overordnet

Endringer i Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Kraftsystem utover det som ble utført i gjennomgangen 2012.

2.2 Behandlede endringsforslag

Følgende mottatte endringsforslag er behandlet som en del av regelverksgjennomgangen:

Endringsforslags ID Beskrivelse Status
528 Overordnet krav til fjernstyring Implementert i forslaget
584 Ratifisering av EN 50163:2004 Annex A Implementert i forslaget

2.3 Endringslogg

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Kraftsystem
 • 2.1 b) Samkjøring: Nytt underkrav "utførelse", ID 35
 • 2.1 d) Fjern- og lokalkontroll: Nytt krav, endringsforslag 528, ID348
 • 3.3 a) Tilgjengelighetsstudei: Endret og to nye underkrav "utførelse", ID 51
 • 3.4 a) n-1: Nytt underkrav "utførelse" og presisering av untak. ID 27
 • 3.4 c) Trefaseforsyning: Flyttet til Matestasjoner, ID 25, konsekvensendring av etterfølgende nummerering
 • 3.4 c) Koblingsmuligheter: Endret tittelt og nye underkrav "dokumentasjon" og "operative tiltak"
 • 3.4 d) Uavhengige spor: Presisert underkrav, ID337
 • 4.2 b) Overspenninger: Tatt inn krav fra og EN50163:2004 Annex A, ID7
 • 4.2 g) THDi: Presisert formler og fjernet klirrfaktor, ID41
 • 4.2 j) Dynamiske hendelser: Presisert, ID 336
 • 5.1 a) Kompatibilitetsstudie: Nytt underkrav "utførelse", ID255
 • 5.1 d) Simuleringsmodell: Nytt krav, ID 330
 • 5.2 b) Laveste resonansfrekvens: Nytt under krav "verifikasjon" ID43
 • 5.3 a) Demping av resonanser: Presiert og nytt "unntak", ID 46
 • 5.3 b) Eksitasjon: Nytt krav, ID 46
 • 5.4 a) Langvarige overspenninger: Nytt krav, ID347, endringsforslag 584
 • 5.5 a) EMC Generelt: Nytt krav, ID381
 • 5.5 b) Påvirkning på signal-/sikringsanlegg Nytt krav, ID47
 • 5.5 c) Påvirkning på teleinstallasjoner: Nytt krav, ID48
546 2014 Endringsartikkel 774

2.4 Endringer etter høring

Følgende kravendringer er utført etter at regelverkskapitlene ble sendt på høring, i hovedsak basert på høringskommentarer:

 • Ingen3 Vurdering av endringen

Hvert enkelt krav, både i eksisterende regelverk, innkomne endringsforslag og krav fremkommet i analysemøtene er vurdert ut fra parameterne under. Vurderingen er dokumentert i analyseskjemaet dokument 201101543-30. Feltene nedenfor fylles derfor ikke ut. ID i listen over er referanse til analyseskjemaet.

Det er ikke utført kravendringer etter høring.

3.1 R - pålitelighet

N/A

3.2 A - tilgjengelighet

N/A

3.3 M - vedlikeholdbarhet

N/A

3.4 S - sikkerhet

N/A

3.5 L - levetid

N/A

3.6 K - kapasitet

N/A

3.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

 • Analyseskjema: 201101543-30
 • Høringsnotat med forslag til ny tekst med spor endringer: 201101543-27
 • Høringskommentarer med utsvaring: 201101543-29

3.8 Høringskommentarer

Arbeidsgruppene har bestått av representanter fra Bane Teknikk, Bane Energi og Teknologi. De foreslåtte kapitlene har vært til høring internt i Jernbaneverket, både formelt og uformelt, samt til uformell kommentering hos Trafikkverket. Høringskommentarer og behandling av disse er oppsummert i dokument 201101543-29. Nedenfor en kort oppsummering av tilbakemeldingene:

3.8.1 Formell høring

Se dokument 201101543-27.

 • T – ingen tilbakemelding
 • U – ingen tilbakemelding
 • B – ingen tilbakemelding
 • P – ingen tilbakemelding
 • S – ingen kommentarer, se 201101543-28
 • BE - kommentarer mottatt, se kommentarskjema
 • E Signal - ingen tilbakemelding

3.8.2 Uformell høring

 • BE – kommentarer mottatt, se kommentarskjema
 • BTE – ingen tilbakemelding
 • BV – ingen tilbakemelding
 • Sakkynding driftsleder BØ – ingen tilbakemelding
 • UPJE – ingen tilbakemelding
 • E
  • Elkraft – ingen tilbakemelding
  • Signal – ingen tilbakemelding
  • Regelverk og spesifikasjoner – ingen tilbakemelding
  • RAMS – ingen tilbakemelding
 • TrV – ingen kommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Anbefales --Steinar Danielsen (diskusjon) 15. jan 2014 kl. 23:17 (CET)

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

OK

5.2 Utbygging

hva er ny tekst?

--Steinar Danielsen (diskusjon) 17. jan 2014 kl. 10:11 (CET): Lagt inn referanse til ny tekst i 3.7.

OK etter oppdaterte kommentarer

5.3 Bane

OK

5.4 Teknologi

OK

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres