546 2020 Endringsartikkel 2715

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2715
Forslagsdato 21.08.2020
Forslagsstiller Steinar Danielsen
Klassifisering Nytt krav
Bok 546 Banestrømforsyning, prosjektering og bygging
Kapittel 18 Kraftsystem
Avsnitt 3.3 Redundans
Forslagstekst Foreslår å ta inn krav om forsyningssikkerhet til hensettingsområder foreslått i EH-012458-001 punkt 4.2.3 basert på gjennomført risikovurdering.
Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Hjelpetekst: Definisjon av systemet regelendringen gjelder, hvilke funksjoner systemet har som berøres av endringen, hvordan disse funksjonene påvirker og påvirkes av systemets omgivelser, og hvilke betingelser som må være oppfylt for at systemet skal fungere som påkrevd. Systemet er objektet reglene er assosiert med, det være seg et teknisk system, en konstruksjon, en profil, skilting, naturinngrep, utstyr, en prosess, en fremgangsmåte, en måte å organisere noe på, etc. Systemets funksjoner er de eksterne egenskapene systemet har som gir den ønskede virkning på omgivelsene, bestemt ut fra systemets formål og hensikt.

 • System: Banestrømforsyning inklusive kontaktledning
 • Funksjon: Strømforsyning til hensatte kjøretøy

Bane NORs strategi for strømforsyning til hensatte jernbanekjøretøy vedtatt 2019 er at kjøretøy med strømavtaker som hovedregel skal få forsyningen fra kontaktledningen via strømavtaker (system 1a). Forsyningen til kontaktledningen kommer fra banestrømforsyningen og kontaktledningen som også forsyner trafikken på banestrekningene. Kontaktledningen kan også forsyne togvarmeposter med 16 2/3 Hz strøm (system 2a). Hensatte kjøretøy har behov for strømforsyning når trafikken på banestrekningene er liten og strekningen vedlikeholdes. Det kan føre til frakobling av kontaktledningen og dermed forsyningen til hensettingsområdet dersom det ikke finnes alternativer.

I underlagsrapporten for strategien er det utført en risikovurdering som begrunner behovet for kravet (tiltak). Foreslått nytt krav er:

x) Forsyningssikkerhet hensetting: For mest mulig avbruddsfri strømforsyning og minst mulig påvirkning på vedlikehold av banestrekningen skal hensettingsområder kunne mates via minimum to uavhengige tilførselsforbindelser fra matestasjon(er), hver med tilstrekkelig strømføringsevne.

 1. Utførelse: Store hensettingsområder bør om mulig normalt forsynes fra egen stasjonsavgang fra koplingsanlegg for best mulig verndekning og -selektivitet
 2. Vurdering: Behov for antall uavhengige tilførselsforbindelser er avhengig av hensettingsområdets størrelse, tilførselsforbindelsenes elektriske utforming, avstand til matestasjon, avgang fra koplingsanlegg.
 3. Dokumentasjon: Vurdering av forsyningssikkerheten skal dokumenteres.

3 Vurdering av endringen

Hjelpetekst: For hver RAMSLØK-parameter gis en selvstendig vurdering, underbygget med argumentasjon, av hvordan endringen vil påvirke aspektene listet nedenfor for den aktuelle parameteren, sammen med eventuelle antakelser, forutsetninger eller kompenserende tiltak.

3.1 R - pålitelighet

Hjelpetekst: Systemets evne til å fungere som påkrevd, betingelsene som må være oppfylt for at systemet skal fungere som påkrevd, og måtene systemet kan svikte på.

Kravendringen medfører ingen direkte påvirkning av pålitelighet, men kan medføre indirekte påvirkning via tilgjengelighet og vedlikeholdbarhet.

3.2 A - tilgjengelighet

Hjelpetekst: Hvor stor del av tiden systemet vil fungere som påkrevd.

Kravendringen vil øke funksjonens tilgjengelighet ved at det anbefales forsyningsløsninger med høy tilgjengelighet.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Hjelpetekst: Vedlikeholdet som må utføres for at systemet skal kunne opprettholde og gjenopprette sin evne til å fungere som påkrevd.

Kravendringen vil øke systemets vedlikeholdbarhet ved at en ikke er avhengig av at kontaktledningen på banestrekningen alltid må være spenningssatt også når det ikke går tog.

3.4 S - sikkerhet

Hjelpetekst: Systemets evne til å kontrollere farer på overordnet jernbanesystemnivå.

Hjelpetekst: Muligheten for at farer kan oppstå dersom systemet svikter.

Kravendringen medfører ingen endring i sikkerheten. Anleggene utføres og driftes fremdeles forskriftsmessig.

3.5 L - levetid og kapasitet

Hjelpetekst: Systemets forventede levetid.

Hjelpetekst: Relevante kapasitetsfaktorer (antall tog/skift, hastighet, hastighetsprofil, bremsekurver, kryssingstid, punktlighet, toglengde, plattformadkomst, aksellast, sportilgang, fleksibilitet, hensetting, strømforsyning, databehandling, kommunikasjon, kabelføringsveier, menneskelige faktorer, belastningsmotstand, robusthet, arbeid i og ved spor, etc.).

Kravendringen medfører ingen negativ innvirkning på levetid og kapasitet. Det er ikke vurdert i hvilken grad endringen bidrar positivt.

3.6 Ø - økonomi

Hjelpetekst: Systemets livsløpskostnader.

Kravendringen kan isolert sett føre til høyere investeringskostnader for systemet, men de økonomiske vurderingene i underlaget viser at dette dekkes av vesentlig reduserte driftskostnader knyttet til funksjonen gjennom levetiden.

3.7 K - klima og miljø

Hjelpetekst: Betingelsene knyttet til klimatiske forhold.

Hjelpetekst: Miljøbelastninger.

Ingen innvirkning identifisert.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

 • EH-012458-000 Strømforsyning til hensatte kjøretøy
 • EH-012458-001 Strømforsyning til hensatte kjøretøy - Fase 1: Juss, teknikk og sikkerhet
 • EH-012458-002 Strømforsyning til hensatte kjøretøy - Fase 2: Økonomi og strategi
 • 201902513 Strømforsyning til hensatte kjøretøy - underlag og vurderinger

3.9 Høringskommentarer

Endringsforslaget har ikke vært på høring. Underlagsdokumentene har vært på høring og strategien er vedtatt av konsernledelsen. Høringen er arkivert på sak 201902513. Prinsippene er også nedfelt i "Veileder Utforming av driftsbanegårder" versjon 05A som ble avklart med Utbygging og Energi våren 2020.

4 Innstilling fra fagansvarlig

Oppdatert forslag tilpasset regelverket i Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Kraftsystem#Redundans:

d) Forsyningssikkerhet hensetting: For mest mulig avbruddsfri strømforsyning og minst mulig påvirkning på vedlikehold av banestrekningen skal hensettingsområder iht. (n-1) kunne mates via minimum to uavhengige tilførselsforbindelser, hver med tilstrekkelig spenning, strømføringsevne (se #Dimensjonering) og stabilitet (se #Overharmoniske og dynamiske fenoméner).

 1. Vurdering: Behov for antall uavhengige tilførselsforbindelser kan være avhengig av
  • hensettingsområdets størrelse
  • tilførselsforbindelsenes (eks. kontaktledningens) elektriske utforming og behov for frakobling
  • avstand til matestasjon(er) og koplingsanlegg med mulighet for egen stasjonsavgang
 2. Utførelse: Løsning bør velges ut fra Tabell 1.
 3. Vurdering: Valg av forsyningsløsning til hensettingsområder er en strategisk beslutning som skal tas i samråd med eier av utredning av banestrømforsyningen (p.t. Energi) og ikke alene av det enkelte prosjekt.
 4. Dokumentasjon: Vurdering av forsyningssikkerheten skal dokumenteres.


Tabell 1: Forsyningsløsninger til hensettingsområder
Forsyningsløsning Bruk Beskrivelse og krav
Stasjonsavgang fra koblingsanlegg
 • Foretrukken løsning for hensettingsområder i nærhet av koblingsanlegg for best mulig forsyningssikkerhet inklusive verndekning og -selektivitet, spesielt for større hensettingsområder.
Tosidig mating fra banestrekningen
 • Generelt foretrukken løsning ut fra kost/nytte
 • Enkeltspor: Hensettingsområdet skal kunne mates fra to ulike kontaktledningsseksjoner på banestrekningen
 • Dobbeltspor: Hensettingsområdet skal kunne mates fra begge de to sporene
 • Krever koordinering av banestrekningens vedlikehold slik at bare en av matingene frakoples om gangen
Ensidig mating fra banestrekningen
 • Akseptabel løsning med dobbeltspor uansett elutforming ved koblingskonsept 2L og 2M
 • Akseptabel løsning ved bruk av elutforming E og høye master som tillater forbimating av frakoplet kontaktledningsseksjon.
 • Uønsket løsning ved andre elutforminger på enkeltspor pga. generelt lav forsyningssikkerhet
Ensidig mating fra banestrekningen og eksisterende togvarmeposter (50 Hz) som reserveforsyning
 • Tolererbar midlertidig løsning for kjøretøy som har tilkoblingsmulighet for slik togvarmepost frem til banestrømforsyningen har tilstrekkelig forsyningssikkerhet
Togvarmeposter
 • Løsningen er ikke iht. Bane NORs strategi for strømforsyning til kjøretøy med egen strømavtaker
 • Løsningen er iht. Bane NORs strategi for strømforsyning til kjøretøy uten egen strømavtaker eller hvor bruk av strømavtaker ikke er hensiktsmessig/relevant.

Innstiller på endringen. --Steinar Danielsen (diskusjon) 7. sep. 2020 kl. 11:52 (CEST)

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 7. sep. 2020 kl. 14:39 (CEST)

5.2 Prosjekter

Foreslår å ende kravet til "skal", eventuelt med flere unntak--Jse (diskusjon) 2. sep. 2020 kl. 22:31 (CEST) ok--Magheg (diskusjon) 4. sep. 2020 kl. 08:40 (CEST) OK--Jse (diskusjon) 7. sep. 2020 kl. 15:34 (CEST)

5.3 Infrastruktureier

Ok--Tbr (diskusjon) 3. sep. 2020 kl. 21:23 (CEST) Bes vurdert å skrive bytte ut "tolererbar midlertidig løsning" med "akseptabel midlertidig løsning". Ellers ok.--Tbr (diskusjon) 8. sep. 2020 kl. 22:35 (CEST)

5.4 Teknologi

Kontrollert (Elkraft) og videresendes Godkjenning--Tore Telstad (diskusjon) 31. aug. 2020 kl. 15:19 (CEST)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres --Christopher Schive (diskusjon) 8. sep. 2020 kl. 10:05 (CEST)

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!