Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Togvarme

1 Hensikt og omfang

Hensikten med kapittelet er å stille krav som gjelder ved prosjektering av anlegg for strømforsyning til hensatte jernbanekjøretøy, også omtalt som "togvarme". Det inkluderer valg av hensiktsmessig forsyningsløsning. Kapittelet omfatter tekniske krav til Togvarmeanlegg med forsyningsspenning 1000 V enfase og 400 V trefase.

2 Systemdefinisjon

Forsyningsanlegg for togvarme som strømforsyning til hensatte kjøretøy benyttes blant annet for å levere tilleggstjenesten "forvarming av passasjertog" i henhold til jernbaneforskriftens §4-4 (togvarme). Ifølge INF TSI 4.2.12.6 kan forsyning av togvarme leveres på følgende tre prinsipielle måter:

I tillegg kan anleggene benyttes for forsyning av prøvespenning til jernbanekjøretøy på verksted. Jernbanedirektoratet "Strategi for hensetting" angir at hensettingsanlegg kategori A og B med (noen) servicefunksjoner skal ha togvarme.

3 Valg av forsyningsløsning

Det er i EH-012458 redegjort for at foretrukken løsning er teknisk gjennomførbar, har de laveste livsløpskostnadene for sektoren og ivaretar elsikkerheten. Historisk har togvarme i Norge ofte blitt ivaretatt med tilbud om togvarmeposter, Et stort antall elektriske motorvognsett i Norge har blitt spesialtilpasset for å nyttiggjøre seg dette tilbudet, og disse kjøretøyene er fortsatt i drift i dag.

TRV:07875

Forsyningsløsning: Forsyningsløsning for togvarme skal velges fra Tabell: Forsyningsløsning basert på Bane NORs strategi for strømforsyning til hensatte kjøretøy (EH-012458) utgitt i 2019.


Tabell: Forsyningsløsning
Forsyningsløsning Bruk Beskrivelse og krav
Fra kontaktledningen via strømavtaker Foretrukken løsning for jernbanekjøretøy med egen strømavtaker. Standardiseringsvalg i tråd med hva som er vanlig i europeisk forvaltning og tjenestetilbud. Forventet hyllevareløsning for elektriske motorvognsett. * Veiledning for elsikkerhet ved hensetting under spenningssatt kontaktledning
* Kontakttrådhøyde og kontakttrådhøydeendring
* Seksjonering ved hensettingsområder og lastespor
* Robusthet/Redundans
* Overharmoniske og dynamiske fenoméner
1000 V enfase togvarmepost For passasjervogner med UIC train line (standardisert system for intern strømforsyning fra lokomotiv til passasjervogn) og for de enkelttilfeller hvor bruk av strømavtaker ikke er hensiktsmessig eller relevant. Forsyning med 1 000 V enfase
400 V trefase togvarmepost Forventet fremtidig standardisert forsyningsløsning (se TS 50534:2010 og EN 50546:2020) for motorvognsett, spesielt til prøvespenning til kjøretøy på verksted. Forsyning med 400 V trefase

4 Felles tekniske krav

TRV:07876

Dimensjonering: For dimensjonering av energiforsyning til togvarmeposter henvises det til aktuell(e) jernbaneforetak. Anleggets størrelse (transformatorytelse og antall togvarmeposter) bør vurderes opp mot tilhørende trafikkprognoser for de neste 5-10 årene.

 1. Utførelse: For påregnelig belastning, se Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Kraftsystem#Dimensjonering/Påregnelig belastning.

TRV:07877

Samtidighet: Det kan prosjekteres med en samtidighetsfaktor for belastningen, men det skal tas hensyn til effekttopper i spesielt kalde perioder.

TRV:07878

Områdesikring: Hensettingsområder og -spor skal sikres mot alminnelig ferdsel og for å håndtere elsikkerhetsrisikoen knyttet til uvedkommende tredjepart som klatrer på kjøretøyene, enten kjøretøyet forsynes med togvarme eller ikke.

 1. Utførelse: Nødvendig områdesikring med hensyn på elsikkerhet skal tilpasses kjøretøysikringen til kjøretøyene som hensettes basert på oversikten i slik at risikoen blir akseptabel/tolerabel i Figur: Tolererbar og akseptabel kombinasjon av områdesikring og kjøretøysikring.
 2. Utførelse: Se krav om og til gjerder i Underbygning/Prosjektering_og_bygging/Gjerder
 3. Utførelse: Se krav om og til skilt i Skilt/Plassering_av_skilt_langs_sporet/Skiltoversikt
 4. Vurdering: Se Veiledning for elsikkerhet ved hensetting under spenningssatt kontaktledning
Figur: Tolererbar og akseptabel kombinasjon av områdesikring og kjøretøysikring.
Ytterligere detaljer finnes i Veiledning_for_elsikkerhet_ved_hensetting_under_spenningssatt_kontaktledning.

TRV:08260

Elektrisitetsmåling: Togvarmeanlegg skal ha elektrisitetsmålere for korrekt avregning og bidra med nødvendig informasjon slik at togselskap kan styre energiforbruket sitt etter Forskrift om kraftomsetning og nettjenester §4-1.

 1. Utførelse: Elektrisitetsmålere skal følge Forskrift om krav til elektrisitetsmålere.
 2. Utførelse: Togvarmeanlegg som kan bli benyttet av flere ulike togselskap skal kunne skille mellom forbrukerne.
 3. Utførelse: Togvarmeanlegg 50 Hz med kun ett togselskap som forbruker kan være tilstrekkelig målt ved netteiers måling dersom det ikke forsynes andre infrastrukturinstallasjoner via samme inntak.
 4. Unntak: Kravene gjelder ikke anlegg for testspenning i verksteder som ikke benyttes til hensetting.
Kravet får tilbakevirkende kraft. Bane NOR har allerede løsninger som legger til rette for slik måling.


5 Forsyning med 1 000 V enfase

TRV:07879

Systemløsning: Systemløsning togvarmeanlegg med 1 000 V enfase skal velges fra Tabell: Systemløsninger for togvarmeanlegg med 1 000 V enfase.


Tabell: Systemløsninger for togvarmeanlegg med 1 000 V enfase
Systemløsning Bruk Beskrivelse og krav
1 000 V, 16,7 Hz Foretrukken løsning for elektrifiserte baner der det også forsynes kjøretøy, spesielt der 16,7 Hz har tilstrekkelig forsyningssikkerhet. Togvarmepost med 1 000 V og 16,7 Hz
1 000 V 50 Hz fasespenning
(nøytralpunktet kobles til returkretsen)
Foretrukken løsning for store hensettingsområder og for svak trefaseforsyning for å begrense usymmetrisk belastning Fasespenning 1 000 V og nøytralpunktet koblet til returkretsen
1 000 V 50 Hz linjespenning
(en fase kobles til returkretsen)
Foretrukken løsning for ikke-elektrifiserte baner (som ikke har energimontører for høyspenningsanlegg). Linjespenning 1 000 V og en fase koblet til returkretsen

5.1 Område for togvarmeanlegg

TRV:01642

Planløsning: Togvarmeanlegg bør ikke monteres ved togspor som er gjennomgående. Det anbefales hensetting på egne buttspor (ikke togspor).

 1. Unntak: For effektiv hensetting der det er mange togbevegelser, kan det være egnet med utkjør i begge retninger på gjennomgående spor (ikke togspor).

TRV:01643

Forrigling: Bruk av togvarmeanlegget skal koordineres med øvrig anlegg.

 1. Utførelse: Spenningen på togvarmeposten skal ikke kobles inn før kabel med stikker er tilkoblet det rullende materiellet.
 2. Utførelse: Spenningen på togvarmeposten skal kobles fra dersom stikket forsøkes løsnet fra rullende materiell for å unngå lysbue.
 3. Utførelse: Logikk utformes som et lavspenningsanlegg med referanse i returkretsen.

TRV:01644

Feil tilkobling: Tiltak skal iverksettes for å hindre at togvarmeposten tilkobles materiell på et annet spor eller på en annen oppstillingsplass enn det som er tiltenkt.

TRV:01645

Faseforhold: På lange oppstillingsspor skal det treffes tiltak for å hindre at to sammenkoblede togsett tilkobles to uttak med ulike faser på 1 000 V.

TRV:01646

Spenning: Lokal netteier bør tidlig forespørres om forventet, aktuell spenning i forsyningspunktet. Dette kan få betydning for spesifikasjon av trinningen til transformatoren.

5.2 Transformator og fordelinger

TRV:01647

Innkommende vern: Transformator skal ha forankoblet vern for kortslutningsbeskyttelse av transformatoren.

TRV:01648

Vern: Det skal være vern på transformatorens sekundærside for overbelastningsbeskyttelse av transformatoren og etterfølgende anlegg.

TRV:01649

Utforming: Følgende deler er å betrakte som en høyspenningsinstallasjon som blant annet utløser forskriftskrav at minst to personer skal være til stede ved arbeid på eller nær ved høyspenningsanlegget:

 1. Utførelse: Høyspenningskomponentene skal installeres i et høyspenningsrom.
 2. Utførelse: Inngangen til høyspenningsrom skal ha "Høyspenningsskilt" og skilt med angivelse av det høyeste spenningsnivået i rommet, slik som "1 730 V", "11 kV", "15 kV ","22 kV" eller det som måtte være relevant.

TRV:01650

Isolasjonsnivå: Kabel på sekundærsiden skal ha minimum isolasjonsnivå U0/U=1,8/3 kV i henhold [IEC 60502] og [UIC 552].

TRV:01651

Dimensjonering: Transformatoren skal være dimensjonert for å tåle kontinuerlig skjevbelastning, det vil si maksimal tillatt belastning mellom kun én fase og jord.

I noen tilfeller kan det være aktuelt med to transformatorer i stedet for én.
MERK! MED TO TRANSFORMATORER KREVES EKSTRA AKTSOMHET FOR FASEFORHOLDENE MELLOM DE TO SEKUNDÆRSIDENE.

5.3 Modularisering

Togvarmepost med 1 000 V er enfaset, og denne fordelen utnyttes i inntaksmoduler og fordelingsmoduler.

TRV:07862

Tilpasning for vedlikehold: Fra sekundærsiden på transformatoren føres faselederne til en effektbryter. Det skal være mulig å etablere jording på begge sider av effektbryteren for vedlikehold. Se Figur: Forsyning av togvarmeposter med 1 000 V fra kontaktledningsanlegg eller fra AT-system, Figur: Togvarmetransformator som TN-S-anlegg og Figur: Kobling av togvarmetransformator med den ene fasen koblet til returkretsen.

 1. Utførelse: Etter effektbryteren føres bare den relevante fasen og tilhørende returkrets videre til en inntaksmodul.

TRV:07829

Utforming: 1000 V-fordeling bør oppdeles i en inntaksmodul per fase og en fordelingsmodul per togvarmepost. Antall fordelingsmoduler tilpasses hvert anlegg.

 1. Vurdering: Det skal tas høyde for enkel utvidelse av anlegget med flere fordelingsmoduler.
 2. Vurdering: Plass for nye moduler skal vurderes i hvert enkelt tilfelle.

TRV:07823

Modularisering: For hver av fasene er det én inntaksmodul og én eller flere fordelingsmoduler.

 1. Utførelse: Returkretsen samt én faseleder fra effektbryteren føres frem til den ene inntaksmodulen.
 2. Utførelse: I en inntaksmodul er det bare én fase. De andre fasene skal ikke inn i denne inntaksmodulen.
 3. Utførelse: I en fordelingsmodul er det bare én fase. De andre fasene skal ikke inn i denne fordelingssmodulen.
 4. Utførelse: Avstanden mellom inntaksmoduler/fordelingsmoduler til ulike faser skal være tilstrekkelig til å hindre utilsiktet berøring av to faser - om nødvendig brukes hindre.
 5. Utførelse: Denne modulære strukturen bør brukes også når togvarmetransformatoren er matet fra et lavspenningsnett, slik at togvarmeanleggene blir mest mulig ensartede.
 6. Informasjon: Inntaksmoduler/fordelingsmoduler er de samme i Figur: Forsyning av togvarmeposter med 1 000 V fra kontaktledningsanlegg eller fra AT-system, Figur: Togvarmetransformator som TN-S-anlegg og i Figur: Kobling av togvarmetransformator med den ene fasen koblet til returkretsen.
Det som i Figur: Forsyning av togvarmeposter med 1 000 V fra kontaktledningsanlegg eller fra AT-system, Figur: Togvarmetransformator som TN-S-anlegg og Figur: Kobling av togvarmetransformator med den ene fasen koblet til returkretsen er angitt som "lavspenningsrom", kan være et lukket kabinett med tilstrekkelig avstand til andre lukkede kabinetter ("lavspenningsrom").

TRV:01652

Utforming: Nye togvarmeanlegg skal prosjekteres etter enten Figur: Forsyning av togvarmeposter med 1 000 V fra kontaktledningsanlegg eller fra AT-system, Figur: Togvarmetransformator som TN-S-anlegg eller Figur: Kobling av togvarmetransformator med den ene fasen koblet til returkretsen.

5.3.1 Togvarmepost med 1 000 V og 16,7 Hz

TRV:07880

Utforming: Togvarmeanlegg med 1 000 V og 16,7 Hz skal prosjekteres med inntaksmodul og fordelingsmoduler som vist i Figur: Forsyning av togvarmeposter med 1 000 V fra kontaktledningsanlegg eller fra AT-system.

 1. Utførelse: Transformatoren skal ha et omsetningsforhold på 15 kV til 1 kV.
 2. Utførelse: Transformatoren skal ved forsyning fra autotransformatorsystem tilkoples positivfasen (PL).
Figur: Forsyning av togvarmeposter med 1 000 V fra kontaktledningsanlegg eller fra AT-system

TRV:07921

Koordinering av vern: Togvarmeanlegget skal håndtere spenningsutfall på banestrømforsyningen og hindre at prøving med gjeninnkobling av banestrømforsyningen forstyrres.

 1. Utførelse: Togvarmeanlegget skal automatisk kobles fra banestrømforsyningen når spenningen i kontaktledningen faller under 10 kV i minst 1 sekund og senest etter 3 sekunder.
 2. Utførelse: En gjeninnkobling av 1 000 V på en togvarmepost som tidligere var spenningssatt, skal ikke foretas før spenningen i banestrømforsyningen har stabilisert seg på en verdi høyere enn 11 kV i minst 30 sekunder.
  1. Dersom togvarmeanlegget har flere togvarmeposter som skal gjeninnkobles, anbefales det å foreta gjeninnkoblingene sekvensielt med noe tidsforsinkelse. Tidsforsinkelse mellom to etterfølgende gjeninnkoblinger er ikke kritisk.

Se også informasjon om automatisk gjeninnkobling (4.3.7) og prøving ved innkobling (4.3.8) i Banestrømforsyning/Prosjektering_og_bygging/Vern.

Informasjon om koordinering av vern er hentet fra punkt 11 i EN 50388-1. Spenningsverdier hentet fra EN 50163 er relatert til spenningsverdien Umin2.

5.3.2 Fasespenning 1 000 V og nøytralpunktet koblet til returkretsen

TRV:07825

Utforming: Togvarmeanlegg med 1 000 V og 50 Hz skal prosjekteres med inntaksmodul og fordelingsmoduler som vist i Figur: Togvarmetransformator som TN-S-anlegg.

 1. Utførelse: For hver av de tre fasene skal det være én inntaksmodul og én eller flere fordelingsmoduler.
Figur: Togvarmetransformator som TN-S-anlegg, transformatorspenning er 1 730 V på sekundærsiden

5.3.3 Linjespenning 1 000 V og en fase koblet til returkretsen

TRV:07881

Utforming: Togvarmeanlegg med 1 000 V og 50 Hz skal prosjekteres med inntaksmodul og fordelingsmoduler som vist i Figur: Togvarmetransformator som TN-S-anlegg.

 1. Utførelse: For hver av de to fasene skal det være én inntaksmodul og én eller flere fordelingsmoduler.
 2. Utførelse: Denne modulære strukturen bør brukes også når togvarmetransformatoren er matet fra lavspenningsnett, slik at togvarmeanleggene blir mest mulig ensartede.
Figur: Kobling av togvarmetransformator med den ene fasen koblet til returkretsen, transformatorspenning er 1 000 V på sekundærsiden. Nullpunktssikring er ikke relevant.

5.4 Oppgradering

TRV:07827

Oppgradering: Når kapasiteten på et eksisterende togvarmeanlegg må økes, skal det oppgraderes i samsvar med Modularisering.

5.5 1000V-fordeling

TRV:07828

Plassering: 1000 V-fordeling bør plasseres innendørs i eget rom.

TRV:07830

Separasjon: Inntaksmodulen skal plasseres sammen med tilhørende fordelingsmoduler, fysisk atskilt fra øvrige inntaksmoduler/fordelingsmoduler og merkes tydelig med fase L1, L2 eller L3.

TRV:07831

Inntaksmodul: Inntaksmodul skal inneholde:

 • Skillebryter på innkommende kabel i 1000 V-skapet. Alternativt skal det benyttes en effektbryter dersom det ikke er montert trefaset effektbryter i høyspenningsfordelingen.
 • Jordingsbryter (skillebryter med jordslutning)
 • Utstyr for måling av strøm og spenning
 • Returstrømskinne
 • Jordskinne
 • Godkjent utstyr for tilkobling av jordings-/kortslutningsutstyr på faseleder, returstrømskinne og jordskinne.

TRV:07832

Fordelingsmodul: Fordelingsmodul skal inneholde:

 • Skillebryter
 • Kontaktor for inn/utkobling av belastningsstrøm
 • Innstillbart relévern for kortslutnings- og overstrømsvern av utgående kabel
 • Utstyr for strømmåling
 • Forberedt for kWh-måling (opplegg fram til måleromkobler og plass for kWh-måler)
 • Lamper for tilstandsindikasjon:
  - Blå lampe for indikasjon på at kabel mellom togvarmeposten og vognsettet er tilkoblet og spenningssatt
  - Hvit lampe for indikasjon på at kabelen mellom togvarmepost og vognsett er spenningsløs
  - Rød lampe for indikasjon på at bryteren er utkoblet manuelt
  - Rød lampe for indikasjon på at bryteren er utkoblet/blokkert av forriglingsmessige årsaker (spenningssatt kl-anlegg, feilstrøm, feilbetjening eller lignende)
 • Returstrømskinne
 • Jordskinne
 • Godkjent utstyr for tilkobling av jordingsutstyr i skapet på faseleder, returstrømskinne og jordskinne
 • Merking med togvarmepostens nummer, spenning og frekvens.

TRV:07833

Dimensjonering: Fordelingsmodul dimensjoneres i henhold til prosjektert belastning for togvarmeposten. Overstrømsvern skal ikke ha større kontinuerlig driftsstrøm enn 630 A.

TRV:07834

Indikatorer: Lampene med tilkoblingsenhet og instrumenter for strøm- og spenningsavlesning skal monteres i tavlefront.

TRV:07835

Tilgjengelig spenning: Dører i 1000 V-fordelingstavle skal ikke kunne åpnes med spenningssatte samleskinner eller brytere i de ulike feltene.

5.6 Kabel til togvarmepost

TRV:07836

Isolasjonsnivå: Kabel fra fordelingsmodul til togvarmepost skal ha minimum isolasjonsnivå U0/U=1,8/3 kV [IEC 60502.1], [EN 50264].

TRV:07837

Føring: Returleder skal føres i tett forlegning sammen med faseleder.

 1. Utførelse: Returleder skal ha isolasjonsnivå på minimum U0=1000 V.
 2. Utførelse: Fase- og returleder bør kombineres i samme kabel.

TRV:07838

Ledertverrsnitt: Kabelen skal dimensjoneres etter prosjektert belastning for togvarmeposten.

 1. Utførelse: Vern skal dimensjoneres i henhold til FEL.

TRV:07839

Utjevning: Jordleder/skjerm i kabel skal tilkobles jord i fordelingsmodul og isoleres i togvarmepost.

 1. Utførelse: For områder uten kontaktledningsanlegg og uten fare for påvirkning av banestrømsforsyningens returstrøm, skal jordleder/skjerm tilkobles jord i begge ender.

5.7 Kontrolltavle

TRV:07840

Tavle: Tavle for 230 V forsyning og styring av anlegget bør monteres i samme bygning/kiosk som togvarmeanlegget.

TRV:07841

Omfang: Tavlen skal tilfredsstille [FEL] og bør inneholde kurser for:

 • Lys, stikkontakt og varme i fordelingsrom/kiosk
 • Styrestrøm for togvarmeanlegg
 • Overvåknings- eller kontrollenheter for togvarmeanlegget (PLS, releer og lignende).

5.8 Sikkerhet

TRV:07842

Anlegget skal ta hensyn til følgende forhold for sikker drift og betjening:

 1. Utførelse: Det skal ikke være mulig å spenningssette togvarmepost før stikkeren er tilkoblet rullende materiell.
 2. Utførelse: Det skal ikke være mulig å frakoble stikker med spenningssatt togvarmepost.
 3. Utførelse: Det kan settes opp skilt ved togvarmepost med informasjon om funksjonalitet ved utfall av energileveranse fra nett (anbefalt). Mulig informasjonstekst er ett av følgende:
  1. "Ved nettutfall sendes varsel om nettutfall til ... slik at eventuell forsyning til rullende materiell kan reaktiveres manuelt."
  2. "Etter nettutfall må togvarmeposten reaktiveres manuelt."
  3. "Etter nettutfall gjenopprettes eventuell spenningsforsyning til tilkoblet rullende materiell."
  4. (Tilpasset tekst.)

TRV:07843

Vern: Det skal etableres vern for beskyttelse mot farlige berøringsspenninger og kortslutninger frem til stikker innenfor tillatt utkoblingstid i samsvar med forskrifter, slik som FEL.

TRV:07844

Adskillelse fra KL-anlegget: Energiforsyning fra togvarmepost og kontaktledningsanlegget skal ikke kobles sammen gjennom tilkoblet rullende materiell, jf. §8-7 i [FEF]. Se også Rolling stock/Supplementary information and regulations/Appendix/Requirements on rolling stock in Norway and Sweden regarding EMC with the electrical infrastructure and coordination with the power supply and other vehicles#P14:_Train_pre-heating_systems.

5.8.1 Totalstopp

TRV:07845

Totalstopp: Anlegget skal være forberedt for totalstopp.

 1. Utførelse: Totalstopp skal kunne utføres fra brytere plassert rundt i anlegget der det er hensiktsmessig.
 2. Vurdering: Behov for totalstopp og eventuell plassering av brytere skal vurderes ut fra anleggets beliggenhet (adgang for uvedkommende), risiko for skader og farer som kan oppstå.
 3. Vurdering: Vurdering skal utføres for alle anlegg.
 4. Utførelse: Brytere for totalstopp skal ikke kunne tilbakestilles uten bruk av nøkkel.
 5. Utførelse: Det skal også være mulig å fjernbetjene totalstopp for anlegget.

5.9 Drift og overvåkning

TRV:07846

Omfang: All betjening av togvarmeposter skal skje lokalt ved hver togvarmepost.

 1. Utførelse: Anlegget skal ha visning av alle feilmeldinger som påvirker anleggets funksjon lokalt i fordelings- eller styretavle for anlegget.
 2. Utførelse: Det bør være mulighet for logg av feilmeldinger med lagring i minimum 1 måned.
 3. Utførelse: Anlegget bør forberedes for fjernovervåkning av funksjonskritiske feilmeldinger til betjent sted.

5.10 Togvarmepost

TRV:07847

Plassering: Togvarmepost skal plasseres tett ved det sporet den skal forsyne.

 1. Utførelse: Togvarmeposten skal plasseres slik at den ikke kommer innenfor minste tverrsnittprofil, se [520], Profiler og minste tverrsnitt.
 2. Utførelse: Hver togvarmepost skal kunne tilkobles materiell i kun ett spor.

TRV:07848

Utforming: Togvarmeposten skal ha, varig og godt synlig merking med unikt navn, spor nummer/navn som forsynes, spenning, frekvens og entydig enkel betjeningsveiledning.

 1. Utførelse: I togvarmeposten skal det ikke være brytere som kobler laststrøm.
 2. Utførelse: All kobling av laststrøm skal skje i fordelingsmodul i 1000 V-fordelingsrom.
 3. Utførelse: Togvarmeposten skal dimensjoneres for 630 A. Togvarmeanlegget kan eventuelt dimensjoneres for en lavere ytelse.
 4. Utførelse: Togvarmeposten skal ha kapslingsgrad med minimum IP 54.
 5. Utførelse: Det skal være montert godkjent utstyr for tilkobling av jordings-/kortslutningsutstyr på faseleder, returstrømskinne og jordskinne i togvarmeposten.
 6. Utførelse: Togvarmepost skal være utført i rustfritt stål, galvanisert stål eller saltvannsbestandig aluminium.
 7. Utførelse: Alt utstyr skal tåle de mekaniske og klimatiske påkjenninger som kan oppstå.
 8. Utførelse: Utvendig utstyr skal være dimensjonert til å tåle fra –40 til +50 °C.

5.11 Betjening

TRV:07849

Funksjoner på togvarmepost: Hver togvarmepost skal ha brytere for inn- og utkobling av last, nøkkelbryter og lampetest (trykkknapp/impulsbrytere).

 1. Utførelse: Innkobling av togvarmepost skal, dersom alle betingelser for innkobling er oppfylt, bare kunne utføres ved samtidig betjening av nøkkelbryter og inn-bryter.
 2. Utførelse: Type nøkkel- og låsesystem skal være godkjent av Bane NOR.

5.12 Indikering

TRV:07850

Indikering av driftsstatus: Indikering av driftsstatus skal skje ved:

Gult lys er bedre synlig enn hvitt lys.
En av lampene vil alltid være tent. Dersom det ikke er lys i lampene, skal togvarmeposten betraktes som spenningssatt.

5.13 Tilkoblingskabel

TRV:07851

Tilkoblingskabel: Kabel fra togvarmepost til tog skal produseres som vær- og oljebestandig, mangetrådet bevegelig kabel.

 1. Utførelse: Ledertverrsnitt skal være 1x185 mm2 Cu og skjerm med ledertverrsnitt minimum 25 mm2 Cu.
 2. Utførelse: Isolasjonsnivå U0/U=1,8/3 kV i henhold til EN 50264-serien.
 3. Utførelse: Kabelen skal ha to signalledere med minimum 2x1,5 mm2 Cu med isolasjonsnivå U0/U=300/500 V.
 4. Utførelse: Signalledere for integrert pilotstift bør være integrert i kabelen (felles kappe).

TRV:07852

Terminering: Ved tilkobling i togvarmeposten skal det benyttes knivkontakter som sikrer enkel frakobling av kabelen dersom kabel rives vekk.

 1. Utførelse: Det skal være sikkerhetsbryter som sikrer utkobling av strømmen før lysbue oppstår i togvarmeposten.

TRV:07853

Kabellengde: Tilkoblingskabelen skal være så kort at togvarmeposten kun kobles til vognmateriell i det sporet den er tiltenkt.

TRV:07854

Stikker: Stikker for tilkobling til rullende materiell skal ha sikkerhetsbryter som forhindrer til- og frakobling av stikkeren ved spenningssatt togvarmepost.

 1. Utførelse: Stikkeren skal tilfredsstille UIC 552.

TRV:07855

Plassering av kabel: Det skal være stativ for oppheng av tilkoblingskabel og en blindkobling for låst oppheng av stikker.

 1. Utførelse: Uvedkommende skal ikke kunne fjerne stikket fra blindkoblingen.
 2. Utførelse: Blindkoblingen skal ikke gi indikasjon på at rullende materiell er tilkoblet.
 3. Utførelse: Blindkoblingen skal gi beskyttelse mot berøring selv om kabelen ved feil er spenningssatt.

5.14 Spor og returkrets

TRV:07856

Returkrets: Mellom en togvarmepost og alle spor som denne forsyner, skal det være en direkte forbindelse til returkretsen.

 1. Utførelse: Alle tilkoblinger i kjøreskinner skal skal utføres med presset skruforbindelse.
 2. Utførelse: Tilkobling til kjøreskinner utføres ved togvarmepost.
 3. Utførelse: Returforbindelse fra kjøreskinnene til transformator skal dimensjoneres for samme belastning som togvarmeposten.
 4. Utførelse: Returleder skal ikke inneholde bryter, vern eller sikringer.

TRV:07857

Skilt: Området som togvarmeanlegget skal dekke, bør markeres med spesielle skilt.

 1. Utførelse: Instruks for bruk av anlegget skal inneholde tegninger som viser området anlegget dekker.

TRV:07858

Skinneforbindere: Ved bruk av skinneforbindere skal disse benyttes i begge kjøreskinnene.

 1. Utførelse: For områder uten kontaktledningsanlegg kan det benyttes skinneforbindere i kun én av kjøreskinnene.
 2. Utførelse: I området som togvarmeanlegget skal dekke, skal det være en tverrforbinder i enden av sporområdet (der dette er mulig med hensyn på sporfelter).
 3. Utførelse: Dersom området har flere enn 10 skinneskjøter med skinneforbindere, skal det i tillegg monteres en tverrforbinder for hver tiende skinneskjøt.
 4. Utførelse: For dimensjonering av skinneforbindere og tverrforbindere henvises det til Felles_elektro/Prosjektering_og_bygging/Jording#ROBUSTHET


5.15 Beskyttelsesjording

Krav til jording er beskrevet i Felles elektro/Prosjektering og bygging/Jording

5.16 Transformator

TRV:07859

Plassering: Transformator bør plasseres innvendig i eget rom som skal tilfredsstille krav i FEF.

TRV:07860

Ytelse: Transformatoren bør utføres i rustfritt eller galvanisert stål, i henhold til Fe/Zn klasse A i NS-EN ISO 1461.

 1. Utførelse: Kapslingen skal, uavhengig av plassering, være slik at fuktighet og støv ikke reduserer levetid og ytelse for transformatoren.
 2. Utførelse: Transformator skal tåle kontinuerlig maksimal skjevbelastning.
 3. Utførelse: Transformatorens kasse skal utjevnes til hovedskinne for utjevningsforbindelser, MEB (og videre til returkretsen).
(Slik som uttak av maksimal tillatt belastning for en fase, mellom kun den ene fasen og transformatorens jordete punkt.)

6 Forsyning med 400 V trefase

Internasjonalt rammeverk og Teknisk regelverk er under utarbeidelse.

7 Dokumentasjon

Krav til FDV-dokumentasjon er gitt i relevante normer og i Felles_bestemmelser/Generelle_bestemmelser#Dokumentasjon.

Relevant dokumentasjon (ikke-uttømmende liste):

 • Fordelingsskjema
 • Hovedstrømskjema (en- og flerlinjeskjema)
 • Styrestrømskjema
 • Returkretsskjema
 • Fundamenttegning til bygg/fordelinger og togvarmeposter
 • Plantegning som viser bygg/fordelinger/togvarmeposter
 • Kabeltraseer
 • Innredningstegning til alle skap
 • Transformatorkort
 • Beskrivelse og betjeningsveiledning for styring, kontroll, overvåkning
 • Betjeningsinstruks for togvarmepost
 • Jordingsplan (tverrfaglig)