546 2023 Endringsartikkel 3765

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3765
Forslagsdato 01.09.2023
Forslagsstiller Steinar Danielsen
Klassifisering Kravendring
Bok 546 Banestrømforsyning, prosjektering og bygging
Kapittel Vern
Avsnitt TRV:03419 Feillokalisering
Forslagstekst
  • Endre fra "bør" til "skal" i samsvar med TRV:08266.
  • Presisere at strømstyrke per fase skal oppgis.
  • Flytte kravet fra avsnitt om distansevern til mer generelt for å også dekke overstrømsvern.
Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Hjelpetekst: Definisjon av systemet regelendringen gjelder, hvilke funksjoner systemet har som berøres av endringen, hvordan disse funksjonene påvirker og påvirkes av systemets omgivelser, og hvilke betingelser som må være oppfylt for at systemet skal fungere som påkrevd. Systemet er objektet reglene er assosiert med, det være seg et teknisk system, en konstruksjon, en profil, skilting, naturinngrep, utstyr, en prosess, en fremgangsmåte, en måte å organisere noe på, etc. Systemets funksjoner er de eksterne egenskapene systemet har som gir den ønskede virkning på omgivelsene, bestemt ut fra systemets formål og hensikt.

Vern beskytter elektriske anlegg mot konsekvensene av kortslutning og unormale driftssituasjoner. Distansevern (underimpedansvern) som kortslutningsvern av kontaktledningsanlegget måler strøm og spenning og beregner feilimpedansen som sammenlignes med utløsekriterium. Overstrømsvern måler kun strømmen og sammenligner denne med utløsekriterium. Ved høy kortslutningsstrøm er overstrømsvern normalt raskere enn distansevern.

3 Vurdering av endringen

Hjelpetekst: For hver RAMSLØK-parameter gis en selvstendig vurdering, underbygget med argumentasjon, av hvordan endringen vil påvirke aspektene listet nedenfor for den aktuelle parameteren, sammen med eventuelle antakelser, forutsetninger eller kompenserende tiltak.

Alle overstrømsvern og distansevern måler strøm. De aller fleste distansevern har avstand til feil funksjon. Dette kravet blir således også et funksjonskrav for anskaffelse av vernenheter. Både avstand til feil i km og kortslutningsstrøm i begge faser er viktig grunnlag for at leder for kobling skal forstå en hendelse. Det kan være tilfeller der avstand til feil funksjonen i distansevernet ikke er i stand til å indikere avstand og da er kortslutningsstrømmen et hensiktsmessig supplement.

Det kan være behov for særlig opplæring av leder for kobling for god utnyttelse av informasjonen. Innledende opplæring gis per i dag i e-læringskurs for kontaktledningsvern.

Det kan være mulig å utvide funksjonaliteten til nærmere stedsangivelse for leder for kobling, for eksempel å angi km langs banen fremfor avstand fra vernet eller angivelse i skjermbilde på elkraftsentralen.

Kravet har et grensesnitt mot TRV:08266 om feillokalisering i Felles elektro/Driftskontrollsystemer for elektriske forsyningsanlegg. Kravet kan ha grensesnitt mot operativ rutine for leder for kobling.

Angivelse av indikeringer fra funksjonen til driftskontrollsystemet er besluttet å etablere i en egen gjennomgang.

Det kan være hensiktsmessig med et prosjekt for å sikre at eksiterende anlegg også oppfyller kravet (dvs. overfører og presenterer informasjonen for leder for kobling). Det kan også være behov for å forbedre måten informasjonen presenteres til leder for kobling på, men det er en detalj utenfor dette regelverks (-forslaget).

3.1 R - pålitelighet

Hjelpetekst: Systemets evne til å fungere som påkrevd, betingelsene som må være oppfylt for at systemet skal fungere som påkrevd, og måtene systemet kan svikte på.

Over tid kan trendanalyser av avstand til feil identifisere steder med ofte kortslutninger og dermed indikere enten tekniske løsninger eller omgivelser hvor det er behov for spesielle tiltak.

3.2 A - tilgjengelighet

Hjelpetekst: Hvor stor del av tiden systemet vil fungere som påkrevd.

Rask feilsøking øker infrastrukturens tilgjengelighet.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Hjelpetekst: Vedlikeholdet som må utføres for at systemet skal kunne opprettholde og gjenopprette sin evne til å fungere som påkrevd.

Ingen særlig endring identifisert.

3.4 S - sikkerhet

Hjelpetekst: Systemets evne til å kontrollere farer på overordnet jernbanesystemnivå.

Hjelpetekst: Muligheten for at farer kan oppstå dersom systemet svikter.

Ingen særlig endring identifisert.

3.5 L - levetid og kapasitet

Hjelpetekst: Systemets forventede levetid.

Hjelpetekst: Relevante kapasitetsfaktorer (antall tog/skift, hastighet, hastighetsprofil, bremsekurver, kryssingstid, punktlighet, toglengde, plattformadkomst, aksellast, sportilgang, fleksibilitet, hensetting, strømforsyning, databehandling, kommunikasjon, kabelføringsveier, menneskelige faktorer, belastningsmotstand, robusthet, arbeid i og ved spor, etc.).

Ingen særlig endring identifisert utover innvirkningen fra pålitelighet og tilgjengelighet over.

3.6 Ø - økonomi

Hjelpetekst: Systemets livsløpskostnader.

De fleste installerte vernenheter og vernenheter tilgjengelig i markedet har denne funksjonen som standard. Det kan være at informasjon om avstand til feil og kortslutningsstrøm i flere anlegg i dag ikke sendes fra vern/nærkontroll/lokalkontroll til fjernkontroll slik at informasjonen er tilgjengelig for leder for kobling og trendanalyse. Energi har foreslått et prosjekt for innføring av dette.

3.7 K - klima og miljø

Hjelpetekst: Betingelsene knyttet til klimatiske forhold.

Hjelpetekst: Miljøbelastninger.

Ingen særlig endring identifisert.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

201700616-33 inneholder referat fra møter og diskusjoner samt høringskommentarer som er kommet inn.

3.9 Høringskommentarer

Elkraftsystem, Energi, Utbygging Follobanen, Trafikk og Driftsleder har vært invitert til møter og kommentering av forslag.

4 Innstilling fra fagansvarlig

Innstiller på følgende endring (dvs. erstatte dagens krav med kravene under): --Steinar Danielsen (diskusjon) 1. sep. 2023 kl. 14:52 (UTC)

Flyttes til 4.3.1 Vern av utgående linjer 16 2/3 Hz/Generelt

TRV:03419
Feillokalisering: Kortslutningsvern skal gi bidra med informasjon for lokalisering av feil i ledningsanlegget (for å forenkle feilsøking og raskere reetablere strømforsyning på den delen av strekningen som ikke er feilbelagt).:

  1. Utførelse: Distansevern skal beregne avstand til feil basert på målt feilimpedans og erfart (gjennomsnittlig) impedans per km for relevant koblingskonsept og elektrisk utforming. For autotransformatorsystem legges impedansen i sløyfen positivleder-negativleder til grunn.
  2. Utførelse: Distansevern eller overstrømsvern skal oppgi maksimal strømstyrke under feilforløpet. For autotransformatorsystem oppgis maksimal strøm for hver fase.

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

Ok --Erik Borgersen (diskusjon) 4. sep. 2023 kl. 11:16 (UTC)

5.2 Prosjekter

ok --Nerbre (diskusjon) 4. sep. 2023 kl. 11:49 (UTC) OK--Jse (diskusjon) 5. sep. 2023 kl. 13:14 (UTC) ok--Magheg (diskusjon) 5. sep. 2023 kl. 13:30 (UTC)

5.3 Infrastruktureier

Ok--Tbr (diskusjon) 5. sep. 2023 kl. 19:54 (UTC)

5.4 Teknologi

OK--Christopher Schive (diskusjon) 5. sep. 2023 kl. 19:58 (UTC)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!