546 2023 Endringsartikkel 3766

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3766
Forslagsdato 01.09.2023
Forslagsstiller Steinar Danielsen
Klassifisering Kravendring
Bok 546 Banestrømforsyning, prosjektering og bygging
Kapittel Vern
Avsnitt TRV:03426 Overbelastningsvern
Forslagstekst
 • Vurdere hvorvidt kravet er relevant for elutforming E og F (autotransformatorsystem) som ofte er rikelig dimensjonert.
 • Vurdere hvorvidt overbelastningsvern kan fungere som en ekstra barriere mot høyohmige feil som ikke detekteres av kortslutningsvern.
 • I tilfelle overbelastningsvern er hensiktsmessig også i autotransformatorsystem, hvordan skal det i praksis stilles inn for å håndtere ubalansert belastning.
Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Hjelpetekst: Definisjon av systemet regelendringen gjelder, hvilke funksjoner systemet har som berøres av endringen, hvordan disse funksjonene påvirker og påvirkes av systemets omgivelser, og hvilke betingelser som må være oppfylt for at systemet skal fungere som påkrevd. Systemet er objektet reglene er assosiert med, det være seg et teknisk system, en konstruksjon, en profil, skilting, naturinngrep, utstyr, en prosess, en fremgangsmåte, en måte å organisere noe på, etc. Systemets funksjoner er de eksterne egenskapene systemet har som gir den ønskede virkning på omgivelsene, bestemt ut fra systemets formål og hensikt.

Vern benyttes for å beskytte elektriske anlegg mot konsekvensene av feil og unormale driftssituasjoner. Lavohmige feil skal håndteres av kortslutningsvern. Belastning utover forventet kan håndteres av overbelastningsvern (overtemperaturvern, alternativt overstrømsvern eller underspenningsvern). Høyohmige feil skal iht. EN50633 håndteres så langt som rimelig, og restrisikoen er akseptabel.

3 Vurdering av endringen

Hjelpetekst: For hver RAMSLØK-parameter gis en selvstendig vurdering, underbygget med argumentasjon, av hvordan endringen vil påvirke aspektene listet nedenfor for den aktuelle parameteren, sammen med eventuelle antakelser, forutsetninger eller kompenserende tiltak.

Vår erfaring er at autotransformatorsystem for fjernstrekningen med lang avstand mellom matestasjonene er spenningsdimensjonert. I slike tilfeller er det begrenset nytte med overbelastningsvern. I gjennomgangen av vernregelverket i 2016 ble dette vurdert og etablert et forslag til kravtekst som hensyntar dette. Det ble ikke inkludert i det endelige kapittelet.

Per i dag har vi ikke gode retningslinjer for innstilling av overtemperaturvern i autotransformatorsystem. Erfaring synes å være at det er begrenset med vurdering som legges til grunn for innstilling av overtemperaturvernet. I UOS-90-A-75129 revisjon 02E er det foreslått parametere for Ski koblingshus mot Follobanen, men det er funnet at:

 • Det er betydelig forskjell mellom estimert termisk tidskonstant basert på den forenklede metoden angitt i manual for overtemperaturvernet for en enkel opphengt kontaktledning og basert på beregninger på en detaljert termisk modell av kraftkablene med forlegning.
 • Dersom vernet måler sum strøm i positiv og negativ fase er det vanskelig tilpasse innstillingen til ytterpunktene i belastningskarakteristikk: Fullstendig ubalansert belastning med all strøm i positivfase og fullstendig balansert belastning med lik strøm i begge fasene. Innstillingen må derfor bli et kompromiss mellom verste tilfelle som gir for stor begrensning og et tilfelle som ikke garanterer full beskyttelse.

Det er derfor usikkert om vi i dag kan gi gode retningslinjer for innstillingen av slikt vern i autotransformatorsystem. Så langt kan vi kun gi noe informasjon om forholdene. Likeledes er det foreløpig ikke gjort undersøkelser på om overbelastningsvern kan benyttes som tilleggsvern ved høyohmige feil. Likevel synes det hensiktsmessig å kreve at funksjonen finnes i verne som anskaffes i dag. Energi antar at tilleggskostnaden er liten for et multifunksjonsvern. Dersom det ikke er reelt fare for overbelastning trenger funksjonen foreløpig ikke å aktiveres.

Se også endringsforslag om automatisk gjeninnkobling og hvorvidt utløst overbelastningsvern skal medføre at bryter legges automatisk inn når belastningen/temperaturen er redusert eller om innkobling skal gjøres manuelt av leder for kobling.

3.1 R - pålitelighet

Hjelpetekst: Systemets evne til å fungere som påkrevd, betingelsene som må være oppfylt for at systemet skal fungere som påkrevd, og måtene systemet kan svikte på.

Selv om det ikke gis konkrete retningslinjer for innstilling av overbelastningsvern for autotransformatorsystem gis det informasjon om forholdene. Det øker sannsynligheten for at vernet stilles inn hensiktsmessig når det er behov for det.

3.2 A - tilgjengelighet

Hjelpetekst: Hvor stor del av tiden systemet vil fungere som påkrevd.

Selv om det ikke gis konkrete retningslinjer for innstilling av overbelastningsvern for autotransformatorsystem gis det informasjon om forholdene og mulighet for å ikke benytte vernet dersom det ikke er behov for det. Det kan øke tilgjengeligheten til infrastrukturen ved å unngå unødvendige utkoblinger.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Hjelpetekst: Vedlikeholdet som må utføres for at systemet skal kunne opprettholde og gjenopprette sin evne til å fungere som påkrevd.

Ingen særlig endring identifisert.

3.4 S - sikkerhet

Hjelpetekst: Systemets evne til å kontrollere farer på overordnet jernbanesystemnivå.

Hjelpetekst: Muligheten for at farer kan oppstå dersom systemet svikter.

Ingen særlig endring identifisert.

3.5 L - levetid og kapasitet

Hjelpetekst: Systemets forventede levetid.

Hjelpetekst: Relevante kapasitetsfaktorer (antall tog/skift, hastighet, hastighetsprofil, bremsekurver, kryssingstid, punktlighet, toglengde, plattformadkomst, aksellast, sportilgang, fleksibilitet, hensetting, strømforsyning, databehandling, kommunikasjon, kabelføringsveier, menneskelige faktorer, belastningsmotstand, robusthet, arbeid i og ved spor, etc.).

Ingen særlig endring identifisert.

3.6 Ø - økonomi

Hjelpetekst: Systemets livsløpskostnader.

Ingen særlig endring identifisert. Mer informasjon og mulighet for å ikke bruke vernet når det ikke er behov kan redusere kostnader til releplanlegging i tillegg til bedre pålitelighet og tilgjengelighet. Tilleggskostnaden ved anskaffelse antas begrenset.

3.7 K - klima og miljø

Hjelpetekst: Betingelsene knyttet til klimatiske forhold.

Hjelpetekst: Miljøbelastninger.

Ingen særlig endring identifisert.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

201700616-33 inneholder referat fra møter og diskusjoner samt høringskommentarer som er kommet inn.

3.9 Høringskommentarer

Elkraftsystem, Energi, Utbygging Follobanen, Trafikk og Driftsleder har vært invitert til møter og kommentering av forslag.

4 Innstilling fra fagansvarlig

Innstiller på følgende endring (dvs. erstatte dagens krav med kravene under): --Steinar Danielsen (diskusjon) 1. sep. 2023 kl. 16:32 (UTC)

TRV:03426 Overbelastningsvern: Utgående linjer skal utstyres med vern mot termisk overbelastningsvern for mulig fremtidig reduksjon av belastningsmarginer for å utsette investeringer.

 1. Utførelse: Overbelastningsvernfunksjonen skal tas i bruk når en teknisk vurdering av belastningsmarginer (se Banestrømforsyning/Prosjektering_og_bygging/Kraftsystem#Fremtiden) tilsier det.
 2. Utførelse: Vernet skal i det ovenfornevnte tilfelle stilles inn etter den dimensjonerende komponenten, dvs. kontaktledning, kabel, autotransformator, sugetransformator, filterimpedans, returledning etc.
 3. Utførelse: I (foreløpig) mangel av retningslinjer for innstilling av overbelastningsvern i tofaseanlegg (autotransformatorsystem) angis følgende informasjon:
  1. Autotransformatorsystem på strekninger med over 100 km mellom matestasjonene er normalt spenningsdimensjonert. I mange tilfeller trenger det derfor ikke å være behov for overbelastningsvern.
  2. Det er stor forskjell i belastningen av de to fasene. Sumstrømmåling er derfor lite hensiktsmessig. Det er sannsynlig at det er PL som belastes med høyest strømverdi ettersom den fasen fører både 30 kV-strøm og 15 kV-strøm. NL fører bare 30 kV strøm som retur for 30 kV strøm fra PL.
  3. Det er sannsynlig at den termiske belastningen er størst nærmest matepunktet siden hovedstrømveien er fra matepunktet til belastning ute på linja.

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

Ok--Erik Borgersen (diskusjon) 4. sep. 2023 kl. 11:16 (UTC)

5.2 Prosjekter

ok --Nerbre (diskusjon) 4. sep. 2023 kl. 11:54 (UTC) OK--Jse (diskusjon) 5. sep. 2023 kl. 13:30 (UTC) ok--Magheg (diskusjon) 5. sep. 2023 kl. 13:31 (UTC)

5.3 Infrastruktureier

Ok--Tbr (diskusjon) 5. sep. 2023 kl. 19:55 (UTC)

5.4 Teknologi

OK--Christopher Schive (diskusjon) 5. sep. 2023 kl. 19:59 (UTC)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!