550 2017 Endringsartikkel 1923

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1923
Forslagsdato 28.11.2017
Forslagsstiller Olav Slinning
Klassifisering Kravendring
Bok 550 Signal, prosjektering
Kapittel 10 ATC
Avsnitt 2.1.c)
Forslagstekst Kravet sier at fallet alltid skal forhøyes til nærmeste 10, 15, 20 eller 25 ‰.

Avstandstabellene oppgir avstand for 1-5‰, 6-10‰, 11-15‰ osv. Tabellen sier altså ikke noe om fallet mellom 5 og 6‰, 10 og 11‰, osv.

Er ofte et diskusjonstema i prosjekter om man virkelig skal opphøye til 15‰ når beregnet gjennomsnittlig fall f.eks. er 10,1‰. Slik jeg tolker kravteksten i 2.1.c) så skal 15‰ kodes, mens tabellen åpner for en matematisk avrunding mellom 10 og 11‰.

Forslag: Legge til at det først skal gjøres en matematisk avrunding. Deretter opphøyes tallet til nærmeste 10, 15, 20 eller 25 ‰. I eksemplet med 10,1‰ vil dermed 10‰ kunne kodes, mens 10,5‰ rundes først opp til 11‰ og deretter til 15‰.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

Det har vært mye uklarheter rundt avrunding av fall, og det anbefales at dette angis mer korrekt i TRV. I ATC-handboken kapittel 8, BVH 544.30008, er det presist beskrevet i tabell 10. Den samme inndelingen tas inn i TRV, med unntak av fall mellom 1 og 5 promille, hvor dagens grense beholdes. En endring av denne grensen vil være en endring som kan gå i mindre sikker retning, og en eventuell endring her krever ytterligere analyser.

Denne endringen vil i noen tilfeller være strengere enn dagens praksis. Den behandles derfor som en kravendring, og ikke en presisering.

Endringen skal ikke ha tilbakevirkende kraft for strekninger som allerede er prosjektert.

Dagens tabell for fall:

Tabell 1: Fall
CZ Fall [‰]
0 36 - 40
1 31 - 35
2 26 - 30
3 21 - 25
4 16 - 20
5 11 - 15
6 6 - 10
7 5

Ny tabell for fall:

Tabell 2: Fall
CZ Fall [‰]
0 35 < fall ≤ 40
1 30 < fall ≤ 35
2 25 < fall ≤ 30
3 20 < fall ≤ 25
4 15 < fall ≤ 20
5 10 < fall ≤ 15
6 5 < fall ≤ 10
7 1 < fall ≤ 5

Nye grenser må også legges inn i målavstandstabellene i vedlegget til Signal/Prosjektering/ATC.

2.1 R - pålitelighet

Ingen endring

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring

2.4 S - sikkerhet

Vil i noen tilfeller gå i sikker retning, og ellers være uendret.

2.5 L - levetid

Ingen endring

2.6 Ø - økonomi

Kan i enkelte tilfeller gi behov for flere fall-baliser. Entydige krav kan forenkle prosjektering.

2.7 K - kapasitet

Der hvor fallet nå blir rundet opp i forhold til tidligere praksis (konservativt ånslått å være max 5 % av balisegruppene) vil dette kunne gi litt mer restriktive bremsekurver. Det antas at effekten vil være neglisjerbar.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Endringen lukker en unødvendig diskontinuitet i kravene og bør gjennomføres.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

Ok --Erik Borgersen (diskusjon) 2. jan. 2018 kl. 15:03 (CET)

4.2 Prosjekter

ok--Magheg (diskusjon) 22. jan. 2018 kl. 08:29 (CET)

4.3 Infrastruktureier

--Nerbre (diskusjon) 8. jan. 2018 kl. 14:04 (CET)

4.4 Teknologi

ok--Christopher Schive (diskusjon) 22. jan. 2018 kl. 15:56 (CET)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --