Signal/Prosjektering/ATC


Innhold

1 Hensikt og omfang

ATC-systemet har som formål å overvåke togs kjørehastigheter, med utgangspunkt i banebetingede hastighetsbegrensninger og/eller kjøretillatelser gitt ved lyssignal. Hastighetsinformasjonen overføres til tog via informasjonspunkter i sporet. Informasjonspunktene består av 2 - 4 baliser.

Figur: Systemoversikt signalanlegg

Dette dokument omfatter de hovedregler som skal følges ved prosjektering av ATC. Det som ikke er omtalt i dokumentet hører ikke inn under begrepet “prosjektering”. Dokumentet angir hvordan ATC-systemet skal benyttes i de enkelte prosjekteringstilfeller, samt hvordan prosjekteringen skal dokumenteres. Prosjekteringsdokumentasjonen omfatter balisesymboler inntegnet på “Signal- og baliseplassering” og “Kodetabeller”.

Dette dokument har som hensikt å sikre en enhetlig og sikkerhetsmessig korrekt prosjektering, og en éntydig prosjekteringsdokumentasjon. Prosjekteringsdokumentasjonen skal danne grunnlag for bygging, kontroll og vedlikehold av ATC-anlegg.

1.1 Føringer for utbygging av FATC

TRV:06163

a) Overvåkningsgrad: Strekninger der det bygges automatisk hastighetsovervåkning og strekninger med delvis automatisk hastighetsovervåkning som ombygges, skal utbygges med fullstendig automatisk hastighetsovervåkning.


Krav a) gjelder ved ombygging i et slikt omfang at det kreves ny tillatelse fra SJT til å ta det strukturelle delsystemet i bruk.

Ved prioritering av strekninger som bygges ut med FATC er det hensiktsmessig å vurdere følgende:

 • Trafikkmengde
 • Forekomst av planoverganger med stor vegtrafikk
 • Strekninger med spesielt krevende sikt- og værforhold
 • Strekninger med stor rasfare
 • Mengden av kritiske hastighetsendringer
 • Kontinuitet i utbygging av FATC-strekniger
 • Vedtatte implementeringsplaner for ERTMS

2 Delvis utrustet område (DATC)

2.1 Generelt

TRV:06164

a) Delvis utrustet område skal ikke benyttes ved linjehastighet >130 km/h.

TRV:06165

b) C-balise skal benyttes ved gjennomsnittlig fall ≥ 10 ‰.

TRV:06166

c) C-balise skal kodes i henhold til Tabell: Fall. Gjennomsnittlig fall (‰) over balisegruppens målavstand skal benyttes, forhøyet til nærmeste 10, 15, 20 eller 25 ‰.

Unntak: Dersom gjennomsnittlig fall på de siste 2/3 av balisegruppens målavstand er større enn gjennomsnittlig fall, skal dette fallet benyttes, forhøyet til nærmeste 10, 15, 20 eller 25 ‰.

2.2 Signalbalisegruppe

TRV:06167

a) Hastighet skal kodes i henhold til Tabell: signalbalisegruppe og L.

 1. ”Kjør”-hastighet skal kodes til 0 eller 270 km/h.
 2. ”Vent”-hastighet i forsignal for innkjørhovedsignal og blokksignal skal kodes til 80 km/h ved avvik og 270 km/h ved rettspor.
 3. ”Vent”-hastighet i forsignal for utkjørhovedsignal skal kodes til ”sporvekselhastighet” ved avvik og 270 km/h ved rettspor.
  Unntak 1: Dersom det er plassert SVG (sporvekselbalisegruppe) ved utkjørhovedsignal kodes ”Vent”-hastigheten til 80 km/h ved avvik.
  Unntak 2: Samtidig togbevegelse, se avsnitt samtidig togbevegelse.
 4. Når hovedsignal viser signal 20, kodes ”Vent”-hastighet i tilhørende forsignal til 0 km/h.
  Unntak: Samtidig togbevegelse, se avsnitt samtidig togbevegelse.
 5. Repeterbalisegrupper skal ikke ha C-balise. Dersom det er behov for fallinformasjon skal dette gis i foregående forsignal.

TRV:06168

b) Signalbalisegruppe skal plasseres ved alle hoved- og forsignaler samt som repeterbalisegrupper for forsignalinformasjon.

TRV:06169

c) Signalbalisegruppe ved frittstående forsignal skal lenkes til første hovedsignal.

TRV:06170

d) Signalbalisegruppe ved hovedsignal skal lenkes til første signal eller lenkingsbalisegruppe i henhold til avsnitt lenkingsbalisegruppe (L) punkt a) 1.

Unntak: Samtidig togbevegelse, se avsnitt samtidig togbevegelse, angående repeterbalisegrupper som målpunkt for hovedsignal.

TRV:06171

e) Signalbalisegruppe ved kombinert signal skal lenkes til første hovedsignal.

Unntak: Samtidig togbevegelse, se avsnitt samtidig togbevegelse.

TRV:06172

f) En repeterbalisegruppe skal til enhver tid gi informasjon tilsvarende en balisegruppe ved et frittstående forsignal, jf. krav 4.8.a) i Signal/Prosjektering/Forriglingsutrustning#Forsignal.

TRV:06173

g) Repeterbalisegruppe skal lenkes til første hovedsignal.

TRV:06174

Baliser ved indre hovedsignal: Baliser ved indre hovedsignal som kun kan vise «kjørsignal» når påfølgende hovedsignal viser ”kjørsignal” skal kodes som følgende:

1. Dersom dvergsignal på indre hovedsignals mast kan vise signal 44 eller 45 når det indre hovedsignalet viser signal 20, skal signalbalisegruppens A - balise (AX=4) gi «kjør» - hastighet 40 km/h og «vent» - hastighet 0 km/h.

2. Når indre hovedsignal viser signal 21 og påfølgende hovedsignal etterfølges av en sporveksel i avvik, skal A – balisen i indre hovedsignals balisegruppe gi “vent”-hastighet lik tillatt hastighet over sporvekselen etter påfølgende hovedsignal.

3. I øvrige tilfeller skal signalbalisegruppens A - balise gi “vent” - hastighet lik balisens “kjør” - hastighet.


2.3 Lenkingsbalisegruppe (L)

TRV:06175

a) A-balisen i L kodes alltid AX=4, AY=14 og AZ=14, og

 1. skal brukes ved oppdatering av lenkingsavstand på linjen når 0,2 • D + 100 m > 0,5 • dl, hvor D er avstanden fra siste hovedsignal til frittstående forsignal, og dl er forsignalavstanden.
 2. skal brukes ved oppdatering av lenkingsavstand ved samtidig togbevegelse.


2.3.1 Plassering av lenkingsbalisegrupper på linjen

Figur: Plassering av lenkingsbalisegrupper på linjen

TRV:06176

a) Lenkingsbalisegrupper på linjen skal ikke legges på strekninger som dekkes av et forsignal.

TRV:06177

b) Lenkingsbalisegrupper på linjen skal ikke legges inn dersom [math]\displaystyle{ 0,2 \cdot D +100 m \lt 0,5 \cdot dl }[/math]

TRV:06178

c) Lenkingsbalisegrupper på linjen skal lenkes til første lenkingsbalisegruppe eller forsignal.

TRV:06179

d) Lenkingsavstand dm bør angis i 250 m-trinn fra og med 750 m.

TRV:06180

e) Lenkingsavstanden dm skal være større enn eller lik 20 % av foregående lenkingsavstand + 200 m.

Dvs: [math]\displaystyle{ dm \geq 0.2*(D-dm) + 200 }[/math] [m]

TRV:06181

f) 20 % av lenkingsavstanden til forsignal + 100 m skal være kortere enn eller lik halve forsignal-avstanden dl

Dvs: [math]\displaystyle{ dl/2 \geq 0.2* dm + 100 }[/math] [m].

2.3.2 Plassering av lenkingsbalisegrupper på stasjoner bygget for samtidig togbevegelse

TRV:06182

a) Lenkingsbalisegrupper på stasjoner bygget for samtidig togbevegelse skal prosjekteres i henhold til avsnitt samtidig togbevegelse.

2.4 Sporvekselbalisegruppe (SVG)

TRV:06183

SVG skal kodes i henhold til Tabell: H, H(K1), H(K2), SVG og RVG. Kodet målhastighet skal ikke være høyere enn 70 km/h.

Unntak: For sporveksler med større tillatt hastighet enn 80 km/h kan svg kodes til sporvekselhastighet. Vent-hastighet ved forsignal skal da tilpasses slik at det blir tilstrekkelig bremseavstand fra innkjørhovedsignal til sporveksel etter tabell med T = 8 s. Sporvekselhastighet skal da skiltes med signal 68C både ved forsignal og innkjørhovedsignal.
For å oppfylle krav 3 a) i Signal/Bygging/ATC/Parallellbaliser og kodere kobles VK på følgende måte for parallellbaliser ved SVG som skal gi hastighet 70 km/h (kodeord 0):
 • Effektinngangen, A1-A2, styres fra hovedsignalet
 • Styreinngangen, A4-A6, benyttes ikke


TRV:06184

b) SVG kan plasseres ved innkjørhovedsignal.

TRV:06185

c) SVG kan plasseres ved utkjørhovedsignal dersom avstanden fra utkjørhovedsignal til avvikende sporveksel > 100 m. Dersom SVG ikke er styrt, kan balisegruppen legges etter signalbalisegruppen.

TRV:06186

d) SVG skal ikke følges av H i målpunktet.

TRV:06187

e) SVG skal ha målpunkt ved første avvikende sporveksel. Målpunktet skal ligge ved stokkskinneskjøt eller bakkant sporveksel, avhengig av hva som er nærmest SVG.

TRV:06188

f) SVG skal annulleres når sporveksel ligger til rettspor.

TRV:06189

g) Når SVG er plassert ved hovedsignal og hovedsignalet viser signal ”Stopp”, skal kodet hastighet være lik den laveste målhastigheten.

Kombinasjonen AX=2/6, AY=0 og AZ=0 i en SVG, vil gi balisefeil. En SVG skal derfor aldri gi denne kombinasjonen, selv ikke når etterfølgende hovedsignal viser «stopp». Hensikten med dette er å forhindre at en utilsiktet passering av et hovedsignal som viser «Stopp» blir oppfattet som bare en balisefeil.

2.5 Rasvarslingsbalisegruppe (RVG)

TRV:06190

a) RVG skal kodes i henhold til Tabell: H, H(K1), H(K2), SVG og RVG.

TRV:06191

b) RVG skal plasseres ved rasvarslingssignal.

TRV:06192

c) RVG skal ikke følges av H i målpunktet.

TRV:06193

d) RVG skal ha målpunkt ved begynnelse av rasfarlig strekning.

TRV:06194

e) Målhastighet skal være 10 km/h ved signal 59 «Rasfare» og ved mørkt signal.

TRV:06195

f) RVG skal annulleres når signal 56C «Tog kan passere rasfarestrekningen» vises.

2.6 Balisegruppe for ATC forsignal (FF)

TRV:06196

a) FF skal ikke benyttes.

2.7 Gjennomsignalering

TRV:06197

a) Gjennomsignalering skal ikke benyttes.

2.8 Signalhøyningsbalisegruppe (SH )

TRV:06198

a) SH skal ikke benyttes.

2.9 Hastighetsignalbalisegruppe (H)

TRV:06199

a) H skal ikke benyttes.

2.10 Ekstra hastighetsignalbalisegruppe (ERH, EH, SEH )

TRV:06200

a) ERH, EH og SEH skal prosjekteres i henhold til avsnitt 6 og kodes i henhold til Tabell: ERH og HG og Tabell: EH, BU, SU, GMO, GMD, BHT, SHT, SEH og SH.

2.11 Grensebalisegrupper (GMO, GMD, BU, SU, HG)

TRV:06201

a) Grensebalisegrupper skal kodes i henhold til Tabell: ERH og HG og Tabell: EH, BU, SU, GMO, GMD, BHT, SHT, SEH og SH.


2.11.1 Grense mot ikke utrustet område (GMO)

TRV:06202

a) GMO skal plasseres mellom ytterste sporveksel og innkjørhovedsignal på den utrustede stasjonen.

TRV:06203

b) Ønskes en spesifikk overvåkningshastighet i det ikke utrustede området, skal det plasseres en HG med GMO som målpunkt og den ønskede overvåkningshastigheten som målhastighet.

2.11.2 Grense mot utbyggingsområde (BU, SU)

TRV:06204

a) Hvis ATC skal settes midlertidig ut av drift i et område, skal det plasseres balisegrupper ved begynnelsen (BU) og slutten (SU) av området. Balisegrupper ved begynnelse og slutt av utbyggingsområde (BU og SU) skal dubleres. Dersom tog av rutemessige årsaker skal snu i området, skal det plasseres ytterligere BU.

TRV:06205

b) BU skal plasseres foran første balisegruppe som ønskes satt ut av drift, med en avstand som tilsvarer minimum 7 sekunders kjøretid.

TRV:06206

c) Ønskes en spesifikk overvåkningshastighet i utbyggingsområdet, skal det plasseres en HG med BU som målpunkt og den ønskede overvåkningshastigheten som målhastighet. SU må i dette tilfellet etterfølges av en GMD for å oppheve overvåkningshastigheten.

2.12 Planovergang

TRV:06207

a) Planoverganger skal ikke overvåkes av ATC.

2.13 Annullering av spesifikke balisegrupper

Dersom balisegrupper ikke er fjernet fra sporet eller dekket til med balisedeksler gjelder følgende krav for annullering av gruppene:

TRV:06208

a) Signalbalisegrupper, L, SH, SVG, RVG og øvrige balisegrupper hvor A-balisen er styrt, skal annulleres ved at A-balisens X-ord kodes til 10.

TRV:06209

b) Øvrige balisegrupper skal annulleres ved at A-balisens Z-ord kodes til 14.

TRV:06210

c) Øvrige X-, Y- og Z-ord i balisegruppen skal ikke endres.

Hvis kodingen for øvrig er feilaktig, eller baliseplugger mangler, medfører dette balisefeil.

3 Fullstendig utrustet område (FATC)

3.1 Generelt

TRV:06211

a) Fullstendig utrustet område skal benyttes ved linjehastighet > 130 km/h.


TRV:06212

b) Alle balisegrupper som inneholder målavstand og som ikke ligger ved signaler skal plasseres i henhold til følgende generelle formel for målavstand:
Unntak: På Ofotbanen skal målavstand for hastighetsnedsettelser være ≥ 1000 m.

Formelen danner grunnlag for målavstandstabellene i vedlegg a. Formelen er basert på en bremsemodell hvor toget først kjører en tid ved linjehastigheten, og deretter bremser med konstant retardasjon (negativ akselerasjon) som er [math]\displaystyle{ 0,7 m/s^2 }[/math] . Denne retardasjonen (0,7 m/s2) skal ligge til grunn for alle målavstander, utenom på Ofotbanen.

[math]\displaystyle{ \text{MA} = \frac{L}{3,6}\cdot T+\frac{L^2-\text{MH}^2}{2 R\cdot 3,6^2} [m] }[/math]

hvor:

MA = målavstand [m]

L = linjehastighet [km/h]

I denne sammenhengen betyr linjehastighet største tillatte skiltede hastighet, inkludert plusshastighet.

MH = målhastighet [km/h]

T = summen av reaksjonstid og tilsetningstid. For signalbalisegrupper benyttes T = 8 s, og for faste hastighetsbalisegrupper benyttes T = 13 s.

[math]\displaystyle{ R = \text{retardasjon} = -0,2\cdot \frac{L-150}{150}-\frac{C}{100}+0,7 [m/s^2] }[/math].

Første ledd i formelen brukes bare dersom [math]\displaystyle{ L\gt 150 km/h }[/math]

[math]\displaystyle{ C= }[/math]fall. Gjennomsnittlig fall (‰) over målavstanden skal benyttes, forhøyet til nærmeste 1, 5, 10, 15, 20 eller 25 ‰.

Unntak: Dersom gjennomsnittlig fall på de siste 2/3 av balisegruppens målavstand er større enn gjennomsnittlig fall, skal dette fallet benyttes, forhøyet til nærmeste 1, 5, 10, 15, 20 eller 25 ‰.


Fall har positivt fortegn.

Lenke til formel.

Dersom hastigheten [math]\displaystyle{ \le 150 km/h }[/math] og [math]\displaystyle{ C=0 }[/math] blir [math]\displaystyle{ R }[/math] lik ”grunnretardasjonen” som er [math]\displaystyle{ 0,7 m/s^2 }[/math].


TRV:06213

c) Fall.

 1. C-balise skal benyttes ved gjennomsnittlig fall ≥ 5 ‰.
 2. C-balise skal kodes i henhold til Tabell: Fall. Gjennomsnittlig fall (‰) over balisegruppens målavstand skal benyttes, forhøyet til nærmeste 5, 10, 15, 20 eller 25 ‰.
Unntak: Dersom gjennomsnittlig fall på de siste 2/3 av balisegruppens målavstand er større enn gjennomsnittlig fall, skal dette fallet benyttes, forhøyet til nærmeste 5, 10, 15, 20 eller 25 ‰.

3.2 Signalbalisegruppe

TRV:06214

FATC prosjekteres slik at avvikshastighet gjennom en sporveksel alltid overvåkes teknisk.

Ved signal 21 skal “kjør”- hastighet kodes lik sporvekselhastighet.

Unntak 1: Der hvor sporvekselhastigheten er overvåket på annen måte skal «kjør»-hastigheten kodes til 270.

Annen overvåking kan for eksempel være med SVG eller andre hastighetsbalisegrupper.

Unntak 2: «Kjør»-hastigheten kan kodes lavere enn sporvekselhastigheten dersom det er nødvendig av hensyn til videre infrastruktur.

Slike tilfeller er beskrevet under avsnitt Signal/Prosjektering/ATC#A-bortflytting.

TRV:06215

"Vent"-hastighet i forsignal ved signal 24 skal kodes som påfølgende «kjør»-hastighet.

Unntak: Ved A-bortflytting i kombinasjon med SVG skal «vent»-hastigheten i forsignalet med A-bortflytting kodes til sporvekselhastighet selv om «kjør»-hastighet i påfølgende hovedsignal kodes til 270.


TRV:06216

c) Repeterbalisegrupper skal kodes som foregående forsignal, men til 220 km/h ved kjøring til rettspor dersom balisegruppen er utstyrt med en P-balise som er kodet med P-bortflytting.

220 km/h må brukes ved oppdatering av P-bortflytting på grunn av en feil i ombordutrustningen på tog.

TRV:06217

d) For øvrig skal reglene for DATC benyttes, se avsnitt signalbalisegruppe.

3.3 Lenkingsbalisegruppe (L)

TRV:06218

a) Reglene for DATC skal benyttes.

3.4 Sporvekselbalisegruppe (SVG)

TRV:06219

a) SVG skal kodes i henhold til Tabell: H, H(K1), H(K2), SVG og RVG.

For å oppfylle krav 3 a) i Signal/Bygging/ATC/Parallellbaliser og kodere kobles VK på følgende måte for parallellbaliser ved SVG som skal gi hastighet 70 km/h (kodeord 0):
 • Effektinngangen, A1-A2, styres fra hovedsignalet
 • Styreinngangen, A4-A6, benyttes ikke


TRV:06220

b) SVG skal benyttes der A-bortflytting ikke er hensiktsmessig eller tilstrekkelig.

Dette kan for eksempel være dersom sporvekselhastigheten er lavere enn 40 km/h, eller der hvor det kan være flere avvikende sporveksler i togveien.

TRV:06221

c) SVG følges av H (AX=7) plassert innen +/-10% av målavstand regnet fra målpunktet.

Om hastigheten skal økes etter utgang av sporvekselen, må ny H legges.

TRV:06222

d) SVG skal ha målpunkt ved første avvikende sporveksel. Målpunktet skal ligge ved stokkskinneskjøt eller bakkant sporveksel, avhengig av hva som er nærmest SVG

TRV:06223

e) SVG skal annulleres når sporveksel ligger til rettspor.

TRV:06224

f) Når SVG er plassert ved hovedsignal og hovedsignalet viser signal ”Stopp”, skal kodet hastighet være lik den laveste målhastigheten.

Kombinasjonen AX=2/6, AY=0 og AZ=0 i en SVG, vil gi balisefeil. En SVG skal derfor aldri gi denne kombinasjonen, selv ikke når etterfølgende hovedsignal viser «stopp». Hensikten med dette er å forhindre at en utilsiktet passering av et hovedsignal som viser «Stopp» blir oppfattet som bare en balisefeil.

3.5 Rasvarslingsbalisegruppe (RVG)

TRV:06225

a) RVG følges av H (AX=7) plassert innen +/-10% av målavstand regnet fra målpunktet.

H inneholder også hastigheten for motsatt kjøreretning. H skal annulleres når Signal 56C «Tog kan passere rasfarestrekningen» vises.

TRV:06226

b) For øvrig skal reglene for DATC benyttes, se avsnitt rasvarslingsbalisegruppe (RVG) under delvis utrustet område (DATC).

3.6 Balisegruppe for ATC forsignal (FF)

TRV:06227

a) FF skal kodes i henhold til Tabell: Signalbalisegruppe og L.

TRV:06228

b) FF kan flyttes til foregående hovedsignal, slik at dette ATC - messig blir et kombinert signal.

TRV:06229

c) FF kan utføres på to måter:

 1. Trappesignalering via frittstående forsignal: FF skal lenkes til frittstående forsignal. Når frittstående forsignal viser signal 23 eller 24 skal FF kodes til den målhastighet som tilsvarer frittstående forsignals plassering i forhold til tilhørende hovedsignal. Når frittstående forsignal viser signal 25 skal FF kodes til målhastighet 270 km/h. Eventuell A-bortflytting initieres ved frittstående forsignal.
 2. Dersom gjeldende krav til målavstander ikke kan oppfylles ved å anvende trappesignalering via frittstående forsignal, kan ATC - forsignalet lenkes direkte til hovedsignalet. Eventuell A-bortflytting initieres ved FF. Balisegruppen ved det frittstående forsignalet fungerer i dette tilfellet som en repeterbalisegruppe for FF.

3.7 Gjennomsignalering (A-/P-bortflytting)

3.7.1 A-bortflytting

TRV:06230

a) A-bortflytting skal initieres ved forsignal som viser signal 24 og ha målpunkt ved første avvikende sporveksel.


I enkelte tilfeller vil A-bortflytting kunne medføre for høy tillatt hastighet ved passering av hovedsignalet som viser signal 21 - sett i forhold til eventuelt signal 20 i neste hovedsignal. Hastigheten skal da tilpasses ved at målhastigheten ved sporveksel reduseres.

Denne beregnes etter følgende formel:

[math]\displaystyle{ \text{MH}_V = 3,6* \sqrt{2 \text{MA}_V*R} [km/h] }[/math]

hvor:

[math]\displaystyle{ \text{MA}_V = }[/math] avstanden mellom stokkskinneskjøt og neste hovedsignal [m]

[math]\displaystyle{ R = }[/math] retardasjon som definert i avsnitt 3.1.

TRV:06231

b) Dersom [math]\displaystyle{ MH_V }[/math] er lavere enn maksimal tillatt sporvekselhastighet, skal [math]\displaystyle{ MH }[/math] for A-bortflytting settes til første hastighetsverdi lik eller lavere enn [math]\displaystyle{ MH_V }[/math] som er delelig med 10.

Ved A-bortflytting er MA avstanden fra forsignal som viser signal 24 til stokkskinneskjøt/bakkant sporveksel, og MH tillatt hastighet over sporveksel til avvikespor. Dersom forsignalet er plassert på et hovedsignals mast, og innsetting av L og MH i formel for [math]\displaystyle{ MA_{GEN} }[/math] (under generelt) gir en verdi for MA som er lengere enn den virkelige MA, må tillatt hastighet ved passasje av signalet reduseres i forhold til linjehastigheten. Dette gjøres ved hjelp av forberedende P-bortflytting.

TRV:06232

c) A-bortflytting skal ved for høy linjehastighet forberedes med P-bortflytting 2 signalstrekninger foran hovedsignal som viser signal 21. P-bortflyttingen skal ha målpunkt ved dette hovedsignal og målhastighet lik XP (X = tillatt hastighet gjennom sporvekselen i avvikende stilling). Dersom sporvekselhastighet ≤ 40 km/h eller hovedsignal som viser signal 21 samtidig viser signal 32, skal 0P benyttes.

X kan være begrenset av blant annet avstand til hovedsignal som viser signal 20.

TRV:06233

d) Initieres A-bortflyttingen ved frittstående forsignal, skal denne om nødvendig forberedes av ATC forsignalgruppe (FF), eller tilsvarende funksjoner i foregående hovedsignal.

3.7.2 P-bortflytting

TRV:06234

a) P-bortflytting skal ha målpunkt ved hovedsignal. Unntak: se avsnitt 4. MA skal maksimalt være 2 signalstrekninger.

TRV:06235

b) P-bortflytting skal ha målhastighet 0P ved hovedsignal som viser signal 20. Ved hovedsignal som viser signal 21 eller 22 skal målhastigheten være 270 dersom P-bortflyttingen initieres av balisegruppe ved hovedsignal, og 220 dersom den initieres av repeterbalisegruppe. Unntak: Se TRV:06232.

TRV:06236

c) Forkortet P-avstand:

Dersom 2. signalstrekning har høyere fall-verdi enn 1. signalstrekning, beregnes P - avstand (P) etter følgende formel

[math]\displaystyle{ P = S_2 * \frac{70-G_2}{70-G_1}[m] }[/math]

hvor:

[math]\displaystyle{ S_2 = }[/math] 2.signalstreknings lengde[m]

[math]\displaystyle{ G_1 = }[/math] Fall[‰] over 1.signalstrekning.

[math]\displaystyle{ G_2 = }[/math] Fall[‰] over 2.signalstrekning.

Fall beregnes på samme måte som for C-baliser, forhøyet til nærmeste kodbare verdi.

3.8 Signalhøyningsbalisegruppe (SH)

TRV:06237

a) SH skal kodes i henhold til Tabell: EH, BU, SU, GMO, GMD, BHT, SHT, SEH og SH.

TRV:06238

b) SH skal benyttes der man ønsker å øke en ”Kjør”-hastighet som tidligere er mottatt fra en signalbalisegruppe.

TRV:06239

c) SH skal fortrinnsvis brukes i forbindelse med sporveksler.

TRV:06240

d) SH lenkes til neste balisegruppe på samme måte som L eller repeterbalisegrupper.

TRV:06241

e) SH plasseres etter hastighetsignalbalisegruppe, i kjøreretning, der hvor begge benyttes.

3.9 Hastighetsignalbalisegruppe (H)

TRV:06242

a) H skal kodes i henhold til Tabell: H, H(K1), H(K2), SVG og RVG.

TRV:06243

b) H (dobbeltrettet balisegruppe AX=7) skal benyttes ved endring/oppdatering av linjehastighet, samt som målpunkt for SVG og RVG.

TRV:06244

c) Forberedelse for hastighetsreduksjon skal angis med enkeltrettet balisegruppe (AX=2/6). Dersom linjehastigheten skal reduseres med 40 km/h eller mer, skal det benyttes en ekstra balisegruppe plassert ca 100 m foran (i kjøreretningen) den opprinnelige. Balisegruppene kodes til samme målpunkt.

Signal 68a plasseres ved den siste balisegruppa i kjøreretningen.

TRV:06245

d) H(K1) og H(K2) kan benyttes for å tillate overhastighet for enkelte togslag. Dette betinger at linjens største tillatte hastighet på forhånd er angitt i en balisegruppe av type H (AX=7)

TRV:06246

e) H (AX=3 og AY=6) benyttes i stedet for H (AX=7) ved hastigheter < 70 km/h der hvor foregående hastighetsbalisegruppe er kodet med overhastighet.

AX = 7 benyttes der hvor foregående hastighetsbalisegruppe ikke er kodet med overhastighet.


3.10 Ekstra hastighetssignalbalisegruppe (ERH, EH, SEH)

TRV:06247

a) ERH, EH og SEH skal prosjekteres i henhold til avsnitt midlertidige hastighetsnedsettelser og kodes i henhold til Tabell: ERH og HG og Tabell: EH, BU, SU, GMO, GMD, BHT, SHT, SEH og SH.

3.11 Grensebalisegruppe (GMO, GMD, BU, SU, HG)

TRV:06248

a) Grensebalisegrupper skal kodes i henhold til Tabell: ERH og HG og Tabell: EH, BU, SU, GMO, GMD, BHT, SHT, SEH og SH.


3.11.1 Grense mot ikke utrustet område (GMO)

TRV:06249

a) GMO skal plasseres mellom ytterste sporveksel og innkjørhovedsignal på stasjonen som har FATC.

TRV:06250

b) Ønskes en spesifikk overvåkningshastighet i det ikke utrustede området, kan det plasseres en HG med GMO som målpunkt og den ønskede overvåkningshastigheten som målhastighet.

TRV:06251

c) En bremsekurve som må påbegynnes i et område med FATC og avsluttes utenfor skal overvåkes fram til målpunktet. I dette tilfellet legges ikke baliser i målpunktet.

3.11.2 Grense mot delvis utrustet område (GMD)

TRV:06252

a) GMD skal plasseres mellom ytterste sporveksel og innkjørhovedsignal på stasjonen som har DATC.

TRV:06253

b) GMD skal kodes 130 km/h.

TRV:06254

c) SVG skal benyttes i tillegg til A-bortflytting for å overvåke hastighet gjennom første avvikende sporveksel i DATC-området.

TRV:06255

d) SVG skal plasseres ved innkjørhovedsignal, og styres av dette.

TRV:06256

e) SH skal plasseres umiddelbart etter sporveksel i avviksspor.

SVG-gruppen legges inn for at fører skal kunne oppheve hastighetsbegrensningen ved å benytte signalhøyningsknappen som vanlig på DATC-strekninger. SH vil oppheve hastighetsbegrensningen gitt av A-bortflyttingen.

TRV:06257

f) En bremsekurve som må påbegynnes i et område med FATC og avsluttes utenfor skal overvåkes fram til målpunktet.

Funksjonen var tenkt ivaretatt med BHT/SHT-baliser, men det har vist seg at tog utrustet med STM tar ikke hensyn til baliser av typen BHT / SHT.

Ny løsning er under utarbeidelse.

Ved behov for slik overvåkning, ta kontakt med fagansvarlig for TRV/signal.

3.11.3 Grense mot Utbyggingsområdet (BU, SU)

TRV:06258

a) Hvis ATC skal settes midlertidig ut av drift i et område, skal det plasseres balisegrupper ved begynnelsen (BU) og slutten (SU) av området. Balisegrupper ved begynnelse og slutt av utbyggingsområde (BU og SU) skal dubleres.

Dersom tog av rutemessige årsaker skal snu i området, skal det plasseres ytterligere BU.

TRV:06259

b) BU skal plasseres foran første balisegruppe som ønskes satt ut av drift, med en avstand som tilsvarer minimum 7 sekunders kjøretid.

TRV:06260

c) Ønskes en spesifikk overvåkningshastighet i utbyggingsområdet, skal det plasseres en HG med BU som målpunkt og den ønskede overvåkningshastigheten som målhastighet. SU må i dette tilfellet etterfølges av en H (AX=7 eller eventuelt AX=3) for å oppheve overvåkningshastigheten.

TRV:06261

d) Dersom en eksisterende grensebalisegruppe GMD forekommer på strekningen med utbyggingsområde (gjelder i hele området fra HG balisegruppen til SU balisegruppen), skal GMD i den eksisterende gruppen midlertidig annulleres samtidig som det etableres en ny midlertidig balisegruppe med GMD. Balisegruppen plasseres umiddelbart etter avsluttet strekning med utbyggingsområde.

Dersom det er benyttet HG–balisegruppe med målpunkt i GMD, skal også HG–balisegruppen annulleres.

3.12 Planovergang

TRV:06262

Dersom forholdene tilsier at planfri kryssing ikke er oppnåelig, skal planovergangen ATC-overvåkes. Dette skal utføres på følgende måte:

 1. H (AX=2/6) plasseres i henhold til Signal/Prosjektering/Veisikringsanlegg.
 2. H skal kodes til 40km/h når planovergangen ikke er sperret. For øvrig skal H være annullert.
 3. Målpunktet til balisegruppen H skal ligge 150 meter foran planovergangssignalet.
Baliseplaseringen vil ikke gi tilstrekkelig bremseavstand for driftsbrems til målpunktet etter normale forutsetninger. Nødbrems skal aktiveres dersom V-signalet passeres uten at veisikringsanlegget er i kontroll. 150 m gir tilstrekkelig margin for nedbremsing fra 40 km/h til stopp.
Innkoplingsfelt for planovergang tegnes inn på signal- og baliseplasseringstegning.

3.13 Annullering av spesifikke balisegrupper

TRV:06263

a) Reglene for DATC skal benyttes.

4 Samtidig togbevegelse

4.1 Sikkerhetsavstand 200 meter

Kravene gjelder ved samtidige togbevegelser hvor sikkerhetsavstanden er 200 meter, jfr. Signal/Prosjektering/Forriglingsutrusning. Det frittstående dvergsignalet som er plassert 250 meter foran hovedsignalet markerer togvei slutt, men tillater fremtrekk (signal 44) til hovedsignalet.

TRV:06264

a) Ved signal 23 i forsignal for hovedsignal, skal ATC gi “vent 40 km/h” mot frittstående dvergsignal. Har man P-bortflytting forbi foregående hovedsignal, skal denne gi ”0P” mot frittstående dvergsignal.

TRV:06265

b) Ved signal 24 i forsignal for hovedsignal skal ATC gi ”vent sporvekselhastighet” mot frittstående dvergsignal. Fra frittstående dvergsignal gis også ”vent sporvekselhastighet”.

TRV:06266

c) Ved signal 24 i forsignal for hovedsignal skal overvåking av hastighet over sporveksel gjøres ved hjelp av SVG i DATC-område, og ved hjelp av A-bortflytting i FATC-område.


Figur: Prosjektering av DATC ved samtidige togbevegelser med sikkerhetsavstand 200 meter
Figur: Prosjektering av FATC ved samtidige togbevegelser med sikkerhetsavstand 200 meter

4.2 Sikkerhetsavstand 150 meter

Kravene gjelder ved samtidige togbevegelser hvor sikkerhetsavstanden er 150 meter, jfr. Signal/Prosjektering/Forriglingsutrustning.

TRV:06267

a) Det skal plasseres en Rep#-gruppe 250 meter foran utkjørhovedsignalet.

Unntak: Ved konflikt med øvrige balisegrupper skal avstanden fra Rep#-balisegruppen til tilhørende utkjørhovedsignal være så nærme 250 meter som mulig. Avstanden fra Rep# til tilhørende utkjørhovedsignal skal ikke være mindre enn 225 meter eller større enn 275 meter.

TRV:06268

b) Ved signal 23 i forsignal for hovedsignal, skal ATC gi “vent 40 km/h” med Rep# som målpunkt. Har man P-bortflytting forbi foregående hovedsignal, skal denne gi ”0P” med Rep# som målpunkt.

TRV:06269

c) Ved signal 24 i forsignal for hovedsignal skal stasjonen kodes som en stasjon uten samtidighet.

Unntak: Ved relebaserte sikringsanlegg kan rep# benyttes som målpunkt i stedet for påfølgende hovedsignal.
Rep# kan benyttes som målpunkt for å slippe å styre B-balisen dersom dette ikke gir uheldige konsekvenser for kapasitet.

TRV:06270

d) En lenkingsbalisegruppe skal oppdatere avstandsinformasjonen ca. 250 meter foran repeterbalisegruppa.

Eventuelt bortfall av rep-gruppen vil da gi feilmelding ca 100 m før utkjørhovedsignalet passeres.
Figur: Prosjektering av ATC ved samtidige togbevegelser med sikkerhetsavstand 150 meter

4.3 Sikkerhetsavstand 150 meter, ombygging

Kravene gjelder ved samtidige togbevegelser hvor sikkerhetsavstanden er 150 meter, jfr. Signal/Prosjektering/Forriglingsutrustning. Denne metoden for å kunne tillate samtidige togbevegelser skal kun benyttes ved ombygging av eksisterende stasjoner med utkjørhovedsignal plassert i middel.

TRV:06271

a) Ved signal 23 i forsignal for hovedsignal, skal ATC gi “vent 40 km/h” med Rep# som målpunkt. Har man P-bortflytting forbi foregående hovedsignal, skal denne gi ”0P” med Rep# som målpunkt.

TRV:06272

b) Ved frittstående dvergsignal skal det være plassert en signalbalisegruppe (AX=4) med fast kodet ”vent”-hastighet og styrt ”kjør”-hastighet.

TRV:06273

c) Ved signal 24 i forsignal for hovedsignal skal ATC gi ”vent sporvekselhastighet” med Rep# som målpunkt. Repeterbalisegruppen Rep# skal gi MA 250 m. Fra Rep# gis også ”vent sporvekselhastighet”. Hastighet over sporveksel overvåkes som vanlig ikke i DATC-område, men ved koding av ”sporvekselhastighet” i hovedsignal i FATC-område.

TRV:06274

d) En lenkingsbalisegruppe skal oppdatere avstandsinformasjonen ca 250 meter foran repeterbalisegruppa.

Eventuelt bortfall av rep-gruppen vil da gi feilmelding ca 100 m før utkjørhovedsignalet passeres.


Figur: Prosjektering av ATC ved samtidige togbevegelser med sikkerhetsavstand 150 meter, ombygging

5 ATC-kryssingsbarriere

ATC kryssingsbarriere benyttes for å forhindre at tog som har stoppet på stasjonen for av- og påstigning, og settes i bevegelse selv om hovedsignalet ikke viser kjørsignal, kommer i konflikt med fiendtlig togvei. Dette gjelder på stasjoner hvor det ikke er dekningssporveksel eller sikkerhetssone som gir tilstrekkelig sikkerhetsavstand mellom hovedsignal og fiendtlig togvei.

Kryssingsbarriere forutsetter at tog stopper ved Signal 74 «Toglengdeskilt».

Kryssingsbarrieren innbefatter balisegrupper (kryssingsbarrierebalisegrupper) som ved normal togfremføring fungerer som repeterbalisegrupper for forsignal for påfølgende hovedsignal. Dersom tog i innkjørtogvei passerer kryssingsbarrierebalisegruppen etter at en gitt tid har løpt ut(kryssingsbarrieretiden), og det ikke vises signal for videre kjøring, gir gruppen informasjonen «stopp» som ved hovedsignal.

5.1 Generelle funksjoner

TRV:06275

a) Funksjoner: Sikringsanlegg skal kunne prosjekteres med ATC kryssingsbarriere

TRV:06276

b) Kryssingsbarrierebalisegruppen skal fungere som beskrevet i Tabell: Funksjon kryssingsbarrierebalisegrupper.


Krav Situasjon Hovedsignal bak kryssingsbarrierebalisegruppen Tilleggsbetingelse Funksjon kryssingsbarrierebalisegruppe
1. Alle tog kjørsignal [1] Repeterbalisegruppe, AY=14

AZ repeterer AZ i foregående forsignalbeskjed

2. Kjøring inn på stasjonen på kjørsignal stoppsignal Før kryssingsbarrieretiden har gått ut Repeterbalisegruppe, AY=14

AZ repeterer AZ i foregående forsignalbeskjed

3. Kjøring inn på stasjonen på kjørsignal stoppsignal Etter kryssingsbarrieretiden har gått ut Nødstoppgruppe, AY=0
4. Kjøring inn på stasjonen forbi stoppsignal stoppsignal Det er fastlagt togvei i konflikt med sikkerhetssonen til togvei mot hovedsignal bak kryssingsbarrierebalisegruppen Nødstoppgruppe, AY=0

Unntak: releanlegg kan ha AY=14

5. Kjøring inn på stasjonen forbi stoppsignal stoppsignal Det er ikke fastlagt togvei i konflikt med sikkerhetssonen til togvei mot hovedsignal bak kryssingsbarrierebalisegruppen Repeterbalisegruppe, AY=14

AZ repeterer AZ i foregående forsignalbeskjed

6. Tog som snur stoppsignal Det er fastlagt togvei i konflikt med sikkerhetssonen til togvei mot hovedsignal bak kryssingsbarrierebalisegruppen Nødstoppgruppe, AY=0
7. Tog som snur stoppsignal Det er ikke fastlagt togvei i konflikt med sikkerhetssonen til togvei mot hovedsignal bak kryssingsbarrierebalisegruppen Repeterbalisegruppe, AY=14

AZ repeterer AZ i foregående forsignalbeskjed

8. Lokal skifting stoppsignal Repeterbalisegruppe, AY=14

AZ repeterer AZ i foregående forsignalbeskjed

9. Etter lokal skifting stoppsignal Repeterbalisegruppe, AY=14

AZ repeterer AZ i foregående forsignalbeskjed

 1. Gjelder også dersom det er stilt skiftevei videre fra hovedsignalet kodet i henhold til krav 2.2 h)

5.2 Kryssingsbarrieretid

Kryssingsbarrieretiden settes individuelt for hver stasjon. For beregning av kryssingsbarrieretiden henvises til systemdefinisjonen for ATC kryssingsbarriere, SA-801786-000

TRV:06278

b) Tilpasning: Kryssingsbarrieretiden bør kunne tilpasses i forbindelse med installasjon og kontroll.

TRV:06279

c) Maksimal verdi: Kryssingsbarrieretiden skal være mindre enn kryssingslåsingstiden.

5.3 Koding og plassering av kryssingsbarrierebalisegruppe

TRV:06280

a) Balisekategori: Kryssingsbarrierebalisegruppen skal kodes med AX = 4.

TRV:06281

b) Målavstand: Kryssingsbarrierebalisegruppen skal kodes med MA (målavstand) lik avstanden frem til hovedsignalet.

TRV:06282

c) Plassering: Kryssingsbarrierebalisegruppen skal plasseres så nær etter (i kjøreretningen) Signal 74 som mulig, men ikke nærmere enn 10 m.

TRV:06283

d) Avstander: Avstand fra kryssingsbarrierebalisegruppe til middel er gitt i Tabell: Avstander for prosjektering av kryssingsbarrierebalisegruppe.


Tabell: Avstander for prosjektering av kryssingsbarrierebalisegruppe
Avstand mellom Signal 74 og kryssingsbarrierebalisegruppe [LSTART]: Minste tillatte avstand fra kryssingsbarrierebalisegruppe til middel [LSTOPP]:
LSTART ≤10m 50 m
10 m < LSTART ≤ 15 m 55 m
15 m < LSTART ≤ 20 m 60 m
20 m < LSTART ≤ 25 m 65 m
25 m < LSTART ≤ 30 m 70 m
30 m < LSTART ≤ 35 m 73 m
35 m < LSTART ≤ 40 m 76 m
40 m < LSTART ≤ 45 m 79 m
45 m < LSTART ≤ 50 m 82 m
50 m < LSTART ≤ 55 m 85 m
55 m < LSTART ≤ 60 m 88 m
60 m < LSTART ≤ 65 m 91 m
65 m < LSTART ≤ 70 m 94 m
70 m < LSTART ≤ 75 m 97 m
75 m < LSTART ≤ 80 m 100 m
LSTART > 80 m > 100 m

TRV:06284

e) Minimumsavstand til middel: Avstand fra kryssingsbarrierebalisegruppe til middel for mulig fiendtlig togvei (Lstopp) skal ikke være kortere enn 50 m.

TRV:06285

f) Minimumsavstand til hovedsignal: Avstand fra kryssingsbarrierebalisegruppe til påfølgende hovedsignalet skal ikke være kortere enn 40 m.

TRV:06286

g) Ulike toglendgder: Ved ulike stoppmønster på grunn av forskjellige toglengder kan inntil to kryssingsbarrierebalisegrupper utplasseres innenfor verdiene angitt i Tabell: Avstander for prosjektering av kryssingsbarrierebalisegruppe.

5.4 Skilting

TRV:06287

a) Skilting: Kryssingsbarrierebalisegrupper skal utstyres med Signal 60C «ATC nødbrems» som plasseres ved balisegruppens A-balise.

5.5 Eksempler

Figur: Eksempel på minsteavstand der korte og lange passasjertog har samme stoppested
Figur: Eksempel på minsteavstand der korte- og lange passasjertog har forskjellig stoppested
Figur: Eksempel der man nytter 2 balisegrupper etter hverandre med ATC kryssingsbarriere på grunn av forskjellig stoppunkt for tog med ulike lengder

6 Midlertidige hastighetsnedsettelser

6.1 Generelt

TRV:06288

a) Bestemmelsene nedenfor skal anvendes ved alle midlertidige hastighetsnedsettelser på strekninger med utbygd ATC dersom:

 1. Trafikkregler for jernbanenettet (TJN) krever bruk av baliser.
 2. det av andre grunner (arbeid ved spor etc.) er ønskelig med ATC–overvåking.

TRV:06289

b) Alle installasjoner skal være helutrustede (EH/SEH skal benyttes).

Unntak: Der hvor dette kravet kan føre til at ATC–installasjonen forsinkes, kan installasjonen være halvutrustet (bare ERH).

Dette gjelder

 1. når strekningen med midlertidig nedsatt kjørehastighet er kortere enn 400m, eller:
 2. i akutte tilfeller (se også avsnitt Forhåndsprogrammerte balisepakker for akutte tilfeller).
Med akutte tilfeller menes hastighetsnedsettelser som må etableres samme dag eller samme helg.

TRV:06290

c) Infrastruktureier skal administrere midlertidige hastighetsnedsettelser.

Midlertidige hastighetsnedsettelser meldes inn i FIDO.

Infrastruktureier er ansvarlig for å ha oversikt over følgende:

 1. Hvem som har godkjenningsmyndighet
 2. Kategori akutt eller forebyggende/planlagt
  Akutt benyttes kun der tidsaspektet tilsier dette. For eksempel: På bakgrunn av feil i sporet og hastighetsnedsettelsen må etableres samme dag eller samme helg.
 3. Bakgrunn for nedsettelsen
  Skyldes den midlertidige hastighetsnedsettelsen planlagte arbeider i sporet samordnes innmelding av den midlertidige hastighetsnedsettelsen med saksnummer i ARBIS.
 4. Beskrivelse
 5. Banestrekning
 6. Nedsettelse gyldig fra dato til dato med eventuell tidsangivelse
 7. Gjeldende fra km til km
 8. Strekning og/eller stasjon
 9. Eventuelt hvilke spor det gjelder
 10. Fra hastighet til hastighet
 11. Prosjektert løsning og sjekklister vedlagt

Sjekkliste for prosjektering av midlertidige hastighetsnedsettelser

Ansvarlig sikkerhetskontrollør aktiverer den midlertidige hastighetsnedsettelsen etter at kontrolltiltakene er gjennomført og legger ved sjekkliste.

Sjekkliste for kontroll av midlertidige hastighetsnedsettelser

6.1.1 Godkjenning

TRV:06291

a) Godkjenning: Utførelse av planlagte midlertidige hastighetsnedsettinger skal gjennomgå funksjonell godkjenning i følgende tilfeller:

 • Midlertidige hastighetsnedsettelser som må etableres i forbindelse med store bygge-/ endringsprosjekter
 • Midlertidige hastighetsnedsettelser som omfatter stasjoner med 3 spor eller mer
 • Midlertidige hastighetsnedsettelser hvor det blir en utfordring med hvordan det skal skiltes i forhold til kravene i TJN (dette kan eksempelvis gjelde på stasjoner hvor tog rutemessig snur, eller skal snu for en periode)
 • Andre tilfeller med stor ATC-kompleksitet, for eksempel ved grense mellom DATC og FATC
Ved tvilstilfeller kan ansvarlig for funksjonell godkjenning kontaktes for å avklare behov for godkjenning.
Akutt oppståtte forhold, for eksempel solslyng, og andre spormessige forhold, krever ikke funksjonell godkjenning.
Midlertidige hastighetsnedsettelser som følge av planlagt arbeid (for eksempel skinnebytte) hvor nedsettelsens utstrekning endres i henhold til arbeidets fremdrift, krever normalt ikke funksjonell godkjenning.

TRV:06292

b) Utførelse: Følgende dokumentasjon skal sendes TTG for godkjenning til funksjonell.godkjenn@banenor.no

 • En (eller flere) ATC kodetabell(er) for den midlertidige hastighetsnedsettelsen.
 • Dersom det finnes en skjematisk skiltplan for det aktuelle området, skal skiltene i forbindelse med den midlertidige hastighetsnedsettelsen tegnes inn med rødt og grønt på denne.
 • Dersom det ikke finnes en skjematisk skiltplan, skal Signal- og baliseplassering benyttes i forbindelse med dokumentasjonen av den midlertidige hastighetsnedsettelsen.
Dersom det ikke er hensiktsmessig å skrive ut hele tegningen, tar man en kopi (fortrinnsvis i A3 format) av det aktuelle området og påfører hvilke tegningsnummer og revisjon utsnittet er hentet fra.

6.1.2 Endringer i nedsatt hastighet

TRV:07808

Dersom nedsatt hastighet skal økes før hastighetsnedsettelsen oppheves kan dette gjøres uten å flytte balisegrupper dersom følgende oppfylles:

 • Endringen gjelder for maksimalt 14 døgn
 • Økningen av nedsatt hastighet er på maksimalt 20 km/h

Endringen i prosjekteringen kan gjøres med rødt og grønt i kodetabellen. Endringen må for øvrig være i henhold til kontrollhåndboka, med kontroll av prosjektering og installasjon.

6.2 Baliseplassering

6.2.1 ERH

TRV:06293

a) ERH skal benyttes ved alle ATC–utrustede midlertidige hastighetsnedsettelser hvor nedsatt hastighet er 130 km/h eller lavere.

TRV:06294

b) ERH skal plasseres ved signal 69A.

Signal 69A plasseres på tabellavstand + 150m til markeringsmerket, se Skilt/Plassering av skilt langs sporet/Skiltoversikt.

TRV:06295

c) ERH skal kodes med MH lik hastigheten angitt på signal 69A.

TRV:06296

d) ERH skal kodes med MA lik avstanden mellom signal 69A og signal 68D (markeringsmerke).

TRV:06297

e) ERH skal ikke ha kortere avstand frem til første hovedsignal i kjøreretningen enn 150m.

6.2.2 EH/SEH

TRV:06298

a) EH/SEH skal benyttes ved alle helutrustede midlertidige hastighetsnedsettelser hvor nedsatt hastighet er 130 km/h eller lavere.

EH er første balise som passeres ved kjøring inn i området med midlertidig nedsatt kjørehastighet. SEH er første balise som passeres ved kjøring ut av området.

TRV:06299

b) Dersom signal 68D og signal 69B står i samme punkt skal EH/SEH realiseres som én balisegruppe.

Signal 69B skal vise sporvekselhastighet, eller eventuelt skiltet hastighet, hvis det settes opp i et aviksspor inne på en stasjon.

TRV:06300

c) Dersom signal 68D og signal 69B ikke står i samme punkt, skal EH/SEH realiseres som 2 balisegrupper der B - balisene annulleres.

TRV:06301

d) Dersom tog rutemessig snur i området, skal det plasseres ytterligere EH/SEH hvor SEH er annullert.

6.2.3 Midlertidige hastighetsnedsettelser til hastigheter over 130 km/h

Funksjonen var tenkt ivaretatt med BHT/SHT-baliser, men det har vist seg at tog utrustet med STM tar ikke hensyn til baliser av typen BHT / SHT.

Ny løsning er under utarbeidelse.

Ved behov for slik overvåkning, ta kontakt med fagansvarlig for TRV/signal.

6.3 Flersporet strekning

TRV:06302

a) Dersom nabospor ikke skal berøres av den midlertidige hastighetsnedsettelsen, skal overkjøringsmulighetene som forekommer i området sperres ved å utføre følgende:

 1. Sporvekslene legges til rettspor.
 2. Sporvekslene hindres omlagt ved at drivstrømssikringer tas ut, samt at togleder om mulig sperrer sporvekslene ved ordre.

6.4 Forhåndsprogrammerte baliser for akutte tilfeller

TRV:06303

a) Det tillates bruk av forenklet prosjektering/forhåndsprogrammerte baliser (”Balisepakker”) til bruk i unntakstilfeller hvor man ikke har tid eller ressurser til detaljprosjektering av en midlertidig hastighetsnedsettelse. Det presiseres at slike installasjoner ved første mulighet, og senest innen 48 timer, skal bringes i samsvar med hovedreglene.

TRV:06304

b) ”Balisepakken” kan inneholde:

1. A-baliser kodet til MH 20 km/h (ekstremtilfelle).
2. A-baliser kodet til MH 40 km/h (normaltilfelle).
3. B-baliser kodet til MA 1000/1500/2000/3500m avhengig av linjehastighet i aktuelt område.
Dette tilsvarer linjehastighet 100/130/160/210 km/h og MH 40km/h ved 6-10‰ fall
4. C-baliser kodes til 6-10‰ fall.

TRV:06305

c) En balisegruppe (A, B og C – balise) og signal 69A plasseres på hver side av den aktuelle strekning, på MA fra signal 68D.

6.5 Ved overgang mellom DATC og FATC

TRV:06306

a) Dersom en eksisterende grensebalisegruppe GMD forekommer på strekningen med midlertidig nedsatt hastighet (gjelder i hele området fra ERH balisegruppen til SEH/EH balisegruppen):

 1. Skal GMD-balisen i gruppen midlertidig annulleres samtidig som det etableres en ny midlertidig balisegruppe med GMD, som plasseres umiddelbart etter avsluttet strekning med midlertidig nedsatt hastighet.
 2. Dersom det er benyttet HG–balisegruppe med målpunkt i GMD, skal også HG–balisegruppen annulleres.
 3. Dersom det er benyttet en BHT i området med midlertidig nedsatt hastighet må BHT gruppen annulleres.
Den faktiske grensen mellom DATC og FATC flyttes ikke, og skilting endres ikke.

7 Prosjekteringsdokumentasjon

7.1 Enkeltrettede balisegrupper

TRV:06307

a) Prosjektering skal dokumenteres i henhold til Tabell: Prosjekteringsdokumentasjon, enkeltrettede balisegrupper.


Tabell: Prosjekteringsdokumentasjon, enkeltrettede balisegrupper
Balisegrupper Symbol på

signal- og

baliseplassering,

plan- og kabelplan

Angis i

kodetabellen i

kolonne Sign./Type

som:

Mulige baliser

I gruppen

P A B C
Enkeltrettede balisegrupper (mulige kombinasjoner)
Signalbalisegruppe
 1. Rep. i kjøreretn. Rep.#
 2. Rep. i kjøreretn. Rep.#U
 3. Rep. i kjøreretn. Rep.#V
 4. Rep. i kjøreretn. Rep.#W

Rep og FF angis med

Rep#/FF# under symbol,

hvor # erstattes med

objektets signalnr./litra.

▲Δ Sign.nr./litra, F#,

FF# eller Rep.#

X X
▲ΔΔ Sign.nr./litra, F#,

eller FF#

X X X
P

▲ΔΔ

Sign.nr./litra, F#,

FF# eller Rep.#

X X X
P

▲ΔΔΔ

Sign.nr./litra, F#

eller FF#

X X X X
H

H, H(K1) eller H(K2) angis

over symbol.

"XXX"-H"ZZ" angis

under symbol.

H/H(K1)/H(K2)
▲Δ
H, H(K1) eller H(K2) X X
H/H(K1)/H(K2)
▲ΔΔ
H, H(K1) eller H(K2) X X X
ERH

ERH angis over symbol.

"XXX"-E"ZZ" angis

under symbol.

ERH
▲Δ
ERH X X
ERH
▲ΔΔ
ERH X X X
SVG

SVG angis over symbol.

"XXX"-V"ZZ" angis

under symbol.

SVG

▲Δ

SVG X X
SVG

▲ΔΔ

SVG X X X
RVG

RVG angis over symbol.

"XXX"-V"ZZ" angis

under symbol.

RVG

▲Δ

RVG X X
RVG

▲ΔΔ

RVG X X X
HG

HG angis over symbol.

"XXX"-G"ZZ" angis

under symbol.

HG

▲Δ

HG X X
HG

▲ΔΔ

HG X X X
L

L angis over symbol.

"XXX"-L"ZZ" angis

under symbol.

L

▲Δ

L X X
SH

SH angis over symbol.

"XXX"-S"ZZ" angis

under symbol.


SH

▲Δ

SH X X

"XXX" og "ZZ", se Tabell: Baliseidentitet.


TRV:06308

b) Styrte baliser skal angis med overstrekning: JD550 10 001.svg

TRV:06309

c) Ved navngivning av enkel balise internt i balisegruppen (f.eks. kabelplan) benyttes balisegruppenavnet angitt i Tabell: Prosjekteringsdokumentasjon, enkeltrettede balisegrupper og Tabell: Prosjekteringsdokumentasjon, dobbeltrettede balisegrupper og hvilken balise i gruppen med et mellomrom (P,A,B eller C). Eks: "Rep.#P", "Rep.#A", "Rep.#B".

7.2 Dobbeltrettede balisegrupper

TRV:06310

a) Prosjektering skal dokumenteres i henhold til Tabell: Prosjekteringsdokumentasjon, dobbeltrettede balisegrupper.


Tabell: Prosjekteringsdokumentasjon, dobbeltrettede balisegrupper
Balisegrupper Symbol på

signal- og

baliseplassering,

plan- og kabelplan

Angis i kodetabellen i

Kolonne Sign./Type

som:

Mulige

baliser i

gruppen:

A B
Dobbeltrettede balisegrupper Generelt:

Begge baliser er aktive:

H H
Eks.
En balise er annulert:
H
Eks.
H

H, H(K1) eller H(K2) angis

over symbol.

"XXX"-H"ZZ" angis

under symbol.

H/H(K1)/H(K2)
▲▲1)
H, H(K1) eller H(K2) X X
EH, SEH

EH eller SEH angis over

symbol.

"XXX"-E"ZZ" angis

under symbol.

EH SEH
▲▲1) ▲▲1)
EH eller SEH X X
BU

BU angis over symbol.

"XXX"-G"ZZ" angis

under symbol.

BU
▲▲1)
BU X X
SU

SU angis over symbol.

"XXX"-G"ZZ" angis

under symbol.

SU
▲▲1)
SU X X
GMO, GMD

GMO eller GMD angis over

symbol.

"XXX"-G"ZZ" angis

under symbol.

GMO GMD
▲▲1) ▲▲1)
GMO eller GMD X X

1) Kan være H, H(K1), H(K2), EH, SEH, BU, SU, GMD eller GMO.

"XXX" og "ZZ", se Tabell: Baliseidentitet.


TRV:06311

b) Styrte baliser skal angis med overstrekning: JD550 10 001.svg

TRV:06312

c) Ved navngivning av enkel balise internt i balisegruppen (f.eks. kabelplan) benyttes balisegruppenavnet angitt i Tabell: Prosjekteringsdokumentasjon, enkeltrettede balisegrupper og Tabell: Prosjekteringsdokumentasjon, dobbeltrettede balisegrupper og hvilken balise i gruppen med et mellomrom (P,A,B eller C). Eks: "Rep.#P", "Rep.#A", "Rep.#B".

7.3 Tabell for H, H(K1), H(K2), SVG og RVG

Enkeltrettede balisegrupper.

 • AX = 6 med BX = 9
 • AX = 2 med BX = 9 og CX = 14

Dobbeltrettede balisegrupper

 • AX = 7, BX = 3, 5 eller 7

TRV:06313

a) Tabell: H, H(K1), H(K2), SVG og RVG benyttes ved prosjektering.


Tabell: H, H(K1), H(K2), SVG og RVG
AZ\AY 0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 70 140 70 140 70 140
1 5 75 150 5 75 150 5 75 150
2 10 80 160 10 80 160 10 80 160
3 15 85 170 15 85 170 15 85 170
4 20 90 180 20 90 180 20 90 180
5 25 95 190 25 95 190 25 95 190
6 30 100 200 30 100 200 30 100 200
7 35 105 210 35 105 210 35 105 210
8 40 110 220 40 110 220 40 110 220
9 45 115 230 45 115 230 45 115 230
10 50 120 240 50 120 240 50 120 240
11 55 125 250 55 125 250 55 125 250
12 60 130 260 60 130 260 60 130 260
13 65 135 270 65 135 270 65 135 270
14 A A A A A A A A A
H, SVG og RVG H(K1) H(K2)

A = Balisegruppen er annullert.

H(AX=7 og AY=0) gir balisefeil dersom toget har overhastighet. H(AX=3 og AY=6) benyttes ved hastigheter < 70 km/h der hvor foregående hastighetsbalisegruppe er kodet med overhastighet, se TRV:06246.

7.4 Tabell for signalbalisegruppe og L

AX = 4, BX = 9, (CX = 14)

TRV:06314

a) Tabell: Signalbalisegruppe og L benyttes ved prosjektering.


Tabell: Signalbalisegruppe og L
AY "Kjør"-hastighet [km/h] AZ "Vent"-hastighet [km/h]|
Uten bortflytting P-bortflytting A-bortflytting
0 0 0 0 Ingen Ingen
1 40 1 40 0P 4A
2 50 2 50 5P 5A
3 60 3 60 6P 6A
4 70 4 70 7P 7A
5 80 5 80 8P 8A
6 90 6 90 9P 9A
7 100 7 100 10P 10A
8 130 8 130 13P 13A
9 160 9 160 16P 16A
10 190 10 190 19P 19A
11 220 11 220 22P 22A
12 270 12 270 Ingen Ingen
13
14 Ingen 14 Ingen

7.5 Tabell for ERH og HG

AX = 5, BX = 9, (CX = 14)

TRV:06315

a) Tabell: ERH og HG benyttes ved prosjektering.


Tabell: ERH og HG
AZ\AY 12 13 14
0 0 140
1 10 150 10
2 20 160 20
3 30 170 30
4 40 180 40
5 50 190 50
6 60 200 60
7 70 210 70
8 80 220 80
9 90 230 90
10 100 240 100
11 110 250 110
12 120 260 120
13 130 270
14 A A A
ERH HG


A = Balisegruppen er annullert.

7.6 Tabell for avstand i B-balise i enkeltrettede grupper

BX=9

TRV:06316

a) Tabell: B-avstand benyttes ved prosjektering.

TRV:06317

b) Ved koding av avstand benyttes nærmeste tabellverdi under den virkelige verdi

TRV:06318

c) Dersom det ikke er fall på strekningen, skal avstanden kodes i henhold til Tabell: B-avstand.

TRV:06319

d) Hvis det er fall på strekningen, skal avstanden kodes BZ=0 og CX=14. BY og CY skal kodes i henhold til Tabell: B-avstand, mens CZ skal kodes i henhold til Tabell: Fall.


Tabell: B-avstand
BY 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
BZ/CY
1 12,5 187,5 362,5 537,5 725 1075 1450 2200 3600 5000 6400 7800 9200 10600
2 25 200 375 550 750 1100 1500 2300 3700 5100 6500 7900 9300 10700
3 37,5 212,5 387,5 562,5 775 1125 1550 2400 3800 5200 6600 8000 9400 10800
4 50 225 400 575 800 1150 1600 2500 3900 5300 6700 8100 9500 10900
5 62,5 237,5 412,5 587,5 825 1175 1650 2600 4000 5400 6800 8200 9600 11000
6 75 250 425 600 850 1200 1700 2700 4100 5500 6900 8300 9700 11100
7 87,5 262,5 437,5 612,5 875 1225 1750 2800 4200 5600 7000 8400 9800 11200
8 100 275 450 625 900 1250 1800 2900 4300 5700 7100 8500 9900 11300
9 112,5 287,5 462,5 637,5 925 1275 1850 3000 4400 5800 7200 8600 10000 11400
10 125 300 475 650 950 1300 1900 3100 4500 5900 7300 8700 10100 11500
11 137,5 312,5 487,5 662,5 975 1325 1950 3200 4600 6000 7400 8800 10200 11600
12 150 325 500 675 1000 1350 2000 3300 4700 6100 7500 8900 10300 11700
13 162,5 337,5 512,5 687,5 1025 1375 2050 3400 4800 6200 7600 9000 10400 11800
14 175 350 525 700 1050 1400 2100 3500 4900 6300 7700 9100 10500 11900
12,5m trinn 25m trinn 50m trinn 100m trinn


{{{1}}}
Koding av B-balise med og uten fall

7.7 Tabell for EH, BU, SU, GMO, GMD, SEH og SH

AX = 5, BX = 3, 5 eller 7

TRV:06320

a) Tabell: EH, BU, SU, GMO, GMD, BHT, SHT, SEH og SH benyttes ved prosjektering.Tabell: EH, BU, SU, GMO, GMD, SEH og SH
Gjelder ved A(5)+B(3), A(5)+B(5) og A(5)+B(7) A(5)+B(9)
AZ\AY 2 3 4 5 6 7
0 0 30
1 10 40
2 20 50 50
3 30 60 60
4 40 70 70
5 50 80 80
6 60 90 90
7 70 GMO 100 100
8 80 110 130
9 90 120 160
10 100 SEH 130 190
11 110 BU SU 140 220
12 120 150 270
13 130 160
14 A A A A A
EH GMD SH


A = Balisegruppen er annullert

7.8 Tabell for fall

CX=14.

TRV:06321

a) Tabell: Fall benyttes ved prosjektering.


Tabell: Fall
CZ Fall [‰]
0 35 < fall ≤ 40
1 30 < fall ≤ 35
2 25 < fall ≤ 30
3 20 < fall ≤ 25
4 15 < fall ≤ 20
5 10 < fall ≤ 15
6 5 < fall ≤ 10
7 1 < fall ≤ 5

7.9 Tabell for A- og P-bortflytting

PX=8

TRV:06322

a) Tabell: Bortflyttingsavstand benyttes ved prosjektering.

TRV:06323

b) Annullering av P-balise skal skje ved PZ=0.


Tabell: Bortflyttingsavstand
PZ\PY 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 25 375 725 1075 1450 50 800 2200 3600 5000 6400 7800 9200
2 50 400 750 1100 1500 100 900 2300 3700 5100 6500 7900 9300
3 75 425 775 1125 1550 150 1000 2400 3800 5200 6600 8000 9400
4 100 450 800 1150 1600 200 1100 2500 3900 5300 6700 8100 9500
5 125 475 825 1175 1650 250 1200 2600 4000 5400 6800 8200 9600
6 150 500 850 1200 1700 300 1300 2700 4100 5500 6900 8300 9700
7 175 525 875 1225 1750 350 1400 2800 4200 5600 7000 8400 9800
8 200 550 900 1250 1800 400 1500 2900 4300 5700 7100 8500 9900
9 225 575 925 1275 1850 450 1600 3000 4400 5800 7200 8600 10000
10 250 600 950 1300 1900 500 1700 3100 4500 5900 7300 8700 10100
11 275 625 975 1325 1950 550 1800 3200 4600 6000 7400 8800 10200
12 300 650 1000 1350 2000 600 1900 3300 4700 6100 7500 8900 10300
13 325 675 1025 1375 2050 650 2000 3400 4800 6200 7600 9000 10400
14 350 700 1050 1400 2100 700 2100 3500 4900 6300 7700 9100 10500
25 m trinn 50 m 50 m 100 m trinn
A- Bortflytting P-bortflytting

7.10 Feiltelegram for seriebaliser

TRV:06324

a) Tabell: Feiltelegram benyttes ved prosjektering.

TRV:06325

b) Feiltelegrammet skal føres inn i kodetabell som siste telegram ved alle styrte baliser.

TRV:06326

c) "K" skal føres i alle aktuelle rubrikker for signalbilde og informasjon der dette er mulig, i øvrige tilfeller føres den i kommentarfeltet. Betydningen av "K" fremgår av kodetabellen.


Tabell: Feiltelegram
BALISE KODEORD
X Y Z
A-balise ved hovedsignal 4/1 0 K
A-balise ved F, FF eller Rep. 4/1 15 K
B-balise i balisegruppe uten C-balise 9 K 0
B-balise i balisegruppe med C-balise 9 0 0
C-balise 14 0 K
P-balise 8 15 K
A-balise i SH 5 0 K
A-balise i SVG, RVG og H 2/3/6/7 Kodes til nærmeste mer restriktive hastighet som har 5-tall i laveste posisjon

7.11 Baliseidentitet

TRV:06327

a) Balisegruppens ID (i kodetabellens "ID-kolonne") utformes i henhold til Tabell: Baliseidentitet.

TRV:06328

b) Ved enhver endring av prosjektering/prosjekteringsforslag skal opprinnelig ID beholdes. En ID som tilhørte en slettet balisegruppe skal ikke gjenbrukes.

TRV:06329

c) Balisegruppes ID skal være unik.


Tabell: Baliseidentitet
Balisegruppe Tegn 1 - 3 Tegn 4 Tegn 5 Tegn 6 - 7
Hovedsignal med unikt nr. Stasjonsbetegnelse

("XXX")

_ ("underscore") 3 siste siffer i signalnr.
Øvrige hovedsignaler " M/O/S/Y/Æ/Å

L/N/P/T/X/Ø

"
Dvergsignal jfr. avsn. 4.3 " m/o/s/y/æ/å

l/n/p/t/x/ø

"
Frittstående forsignal " F "
FF " Z "
1.Rep. i kjøreretn. " R "
2.Rep. i kjøreretn. " U "
3.Rep. i kjøreretn. " V "
4.Rep. i kjøreretn. " W "
L " - (bindestrek) L 01-99 ("ZZ") *)
SVG, RVG " " V "
SH " " S "
H, H(K1), H(K2) " " H "
ERH, EH, SEH " " E "
GMD, GMO, HG, BU, SU " " G "


Stasjonsbetegnelse "XXX" kan være enten to eller tre bokstaver. Ved to bokstaver er tegn 3 blank.

*) Det skal brukes ulike tall i A-retning og like tall i B-retning.

7.12 Rettledning for utfylling av kodetabell

TRV:06330

a) Mellom hver balisegruppe i kodetabellen skal det være minst én åpen linje.

TRV:06331

b) Det skal være egne kodetabeller for de enkelte kjøreretninger. Balisegrupper skal føres i kilometerrekkefølge.


JD550 10 tab013.png


Retning Angir kjøreretning. A, UA, B, UB, C, UC, D, UD etc
Sign/Type Signalbalisegruppe angis med signalnr. og eventuell bokstav. For øvrig skal forkortelser angitt på kodetabell brukes.
Posisjon (Km.) Her angis balisegruppens kilometerangivelse.
ID Balisegruppeidentitet. 7 tegn (3+4) på balisegruppens øverste linje
H Hovedsignalets signal ved signalbalisegrupper eller signalavhengig SVG
F/D Forsignals eller fremtrekksdvergs signal. For kombinert signal angis forsignal som "-" (minus) ved signal 20.

ATC forsignal angis som optisk forsignal. Fast "vent" hastighet angis med "F" på hver linje.

F/H Forsignals eller fremtrekksdvergs signal. For kombinert signal angis forsignal som "-" (minus) ved signal 20.

ATC forsignal angis som optisk forsignal. Fast "vent" hastighet angis med "F" på hver linje.

F Neste forsignal eller hovedsignals signal.

Benyttes ved gjennomsignalering.

Kjør "Kjør"-hastighet.
Vent "Vent" - hastighet.

Ved signal 20 i hovedsignal uten aktiv fremtrekksdverg skal cellen være blank. Aktiv gjennomsignalering angis som "0P" - 22P eller "4A" - "22A"

P-balise Fast kodet P-balise avstand angis kun i balisegruppens første linje. Ved styrt balise angis avstand i linjer som inneholder "0P" - 22P eller "4A" - "22A" i "vent" - kolonnen. For de hastigheter der P-balisen må annulleres eksplisitt markeres dette med "0" (null).
B-balise Fast kodet B-balise avstand angis kun i balisegruppens første linje. Ved styrt balise markeres avstand i alle øvrige linjer.
Fall Fast kodet fallangivelse angis kun i balisegruppens første linje. Ved varierende fall markeres dette i alle øvrige linjer.
0-gr. 10 km/h Det tilføyes 10 i denne kolonnen om det skal benyttes 10-overvåking (AX=1)
Kodeord Her angis kodeordene til de ulike balisene
Type H, H(K1), H(K2), EH, SEH, BU, SU, GMD eller GMO angis her
Hast. Hastigheten til balisen angis her. A benyttes dersom balisen skal annulleres
Kommentarer Her angis nødvendige kommentarer som for eksempel «Til Rep.xxx» som benyttes ved målpunkt i repetergruppe ved samtidig togbevegelse.
Togveier Her angis togveier som er aktuelle for de ulike linjene i kodetabellen

8 RAMS-KRAV

8.1 Sikkerhet

TRV:06332

a) ATC-infrastrukturutrustningen skal ivareta sikkerhetskritisk funksjon SKF5:

ATC-infrastrukturutrustningen skal gi korrekt informasjon om hastighet og kjørebeskjeder til tog.

TRV:06333

b) THR for sikkerhetskritisk funksjon SKF5 er 10-9/time for hvert ATC-informasjonspunkt.

Med ATC-informasjonspunkt menes nødvendig utstyr (baliser og eventuelle kodere) for å formidle ATC-informasjon til tog.

TRV:06334

c) ATC-infrastrukturutrustningen skal ha kontroll på minimum følgende farer:

 • Feilaktig mindre restriktiv kjøretillatelse enn det som tilhørende forriglingsutrustning eller signal tilsier
 • Feilaktig informasjon om høyere tillatt kjørehastighet enn det som til enhver tid gjelder for strekningen

8.2 Tilgjengelighet

TRV:06335

a) En ATC-infrastrukturutrustning skal ha en tilgjengelighet A ≥ 99.99975 % for ett informasjonspunkt, det vil si en akkumulert utilgjengelighet UA ≤ 1,3 minutter pr. år.

TRV:06336

b) Reparasjon eller utbytting og justering av en funksjonsenhet slik at den igjen fungerer korrekt, skal kunne utføres på maksimalt 15 minutter, det vil si MRT ≤ 15 minutter.

8.3 Pålitelighet

TRV:06337

a) En ATC-infrastrukturutrustning skal ha en gjennomsnittlig tid mellom feil - MTBF ≥ 100.000 timer for ett informasjonspunkt.

8.4 Vedlikeholdbarhet

TRV:06338

a) ATC-infrastrukturutrustning skal bestå av veldefinerte enheter slik at hele enheter kan byttes i forbindelse med vedlikehold og feilretting.

TRV:06339

b) Vekt for utbyttbare enheter skal ikke overstige 15 kg.

TRV:06340

c) Funksjonsenheter skal kunne monteres og demonteres uten bruk av spesialverktøy.

9 Vedlegg

Vedlegg a: Målavstandstabeller

Vedlegg b: Sjekkliste for prosjektering av midlertidige hastighetsnedsettelser


Mal for ATC kodetabell (regneark i excel-format både med og uten makroer) er å finne i Pro-Arc FDV:

 • SA-406212-000 MAL FOR ATC KODETABELL
 • SA-407630-000 Mal for ATC kodetabell for SIMIS-C