550 2018 Endringsartikkel 1784

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1784
Forslagsdato 29.05.2017
Forslagsstiller Jørn Brastad
Klassifisering Kravendring
Bok 550 Signal, prosjektering
Kapittel ATC
Avsnitt
Forslagstekst Benytte BHT/SHT balisegrupper i forbindelse med midlertidige hastighetsnedsettelser for hastigheter over 130
Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

Balisegruppene som benyttes for midlertidige hastighetsnedsettelser kan kun benyttes for å sette ned hastighet til 130 km/h eller lavere. Dette skyldes begrensninger i tilgjengelige koder for EH-baliser. Med flere strekninger med høyere hastighet kan det være økende behov for å sette ned hastighet til hastigheter som er høyere enn det. Behovet ble avdekket da det var ønske om å sette ned hastigheten til 160 km/h gjennom Holmestrandtunnelen. Dette kan gjøres ved å benytte balisene H og BHT/SHT. Teknisk regelverk oppdateres for å legge til rette for dette. Endringer som foreslås er vist i fet tekst:

3 Midlertidige hastighetsnedsettelser

3.1 Generelt

a) Bestemmelsene nedenfor skal anvendes ved alle midlertidige hastighetsnedsettelser på strekninger med utbygd ATC dersom:

  1. Togframføringsforskriften krever bruk av baliser.
  2. det av andre grunner (arbeid ved spor etc.) er ønskelig med ATC–overvåking.

b) Alle installasjoner skal være helutrustede (EH/SEH eller BHT/SHT skal benyttes).

Unntak: Der hvor dette kravet kan føre til at ATC–installasjonen forsinkes, kan installasjonen være halvutrustet (bare ERH).

Dette gjelder

  1. når strekningen med midlertidig nedsatt kjørehastighet er kortere enn 400m, eller:
  2. i akutte tilfeller (se avsnitt akutte tilfeller).

c) Bane NOR skal prosjektere1, kontrollere og administrere midlertidige hastighetsnedsettelser.

1 Ved behov kan andre prosjektere hastighetsnedsettelser.

3.2 Baliseplassering

3.2.1 ERH

a) ERH skal benyttes ved alle ATC–utrustede midlertidige hastighetsnedsettelser hvor nedsatt hastighet er 130 km/h eller lavere.

b) ERH skal plasseres ved signal 69A.

Signal 69A plasseres på tabellavstand + 150m til markeringsmerket, se Skilt/Plassering av skilt langs sporet/Skiltoversikt.

c) ERH skal kodes med MH lik hastigheten angitt på signal 69A.

d) ERH skal kodes med MA lik avstanden mellom signal 69A og signal 68D (markeringsmerke).

e) ERH skal ikke ha kortere avstand frem til første hovedsignal i kjøreretningen enn 150m.

3.2.2 EH/SEH

a) EH/SEH skal benyttes ved alle helutrustede midlertidige hastighetsnedsettelser hvor nedsatt hastighet er 130 km/h eller lavere.

EH er første balise som passeres ved kjøring inn i området med midlertidig nedsatt kjørehastighet. SEH er første balise som passeres ved kjøring ut av området.

b) Dersom signal 68D og signal 69B står i samme punkt skal EH/SEH realiseres som én balisegruppe.

c) Dersom signal 68D og signal 69B ikke står i samme punkt, skal EH/SEH realiseres som 2 balisegrupper der B - balisene annulleres.

d) Dersom tog rutemessig snur i området, skal det plasseres ytterligere EH/SEH hvor SEH er annullert.

3.2.3 Midlertidige hastighetsnedsettelser hvor nedsatt hastighet er over 130 km/h

a) For midlertidige hastighetsnedsettelser hvor nedsatt hastighet er over 130 km/h kan H og BHT/SHT benyttes i stedet for ERH og EH/SEH.

3.3 R - pålitelighet

Samme som for hastighetsnedsettelser til hastigheter under 130 km/h

3.4 A - tilgjengelighet

Samme som for hastighetsnedsettelser til hastigheter under 130 km/h

3.5 M - vedlikeholdbarhet

Samme som for hastighetsnedsettelser til hastigheter under 130 km/h

3.6 S - sikkerhet

Samme som for dagens løsning

3.7 L - levetid

Samme som for dagens løsning

3.8 Ø - økonomi

Samme som for dagens løsning

3.9 K - kapasitet

Bedre i enkelte tilfeller. Endringen gir mulighet til å sette ned hastighet til mer enn 130 km/h, feks til 160 på strekninger som normalt har 210.

3.10 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Fil:SV- Endringsforslag til Teknisk regelverk.pdf

3.11 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Endringen medfører ingen risikoøkning, men kan gi bedre fleksibilitet for midlertidige hastighetsnedsettelser og som en konsekvens mindre negativ påvirkning på kapasitet. Ny løsning er simulert og virker som forventet.

Endringen anbefales.

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

Ok! --Erik Borgersen (diskusjon) 19. jan. 2018 kl. 15:19 (CET)

5.2 Prosjekter

ok--Magheg (diskusjon) 22. jan. 2018 kl. 08:32 (CET)

5.3 Infrastruktureier

ok --Nerbre (diskusjon) 21. jan. 2018 kl. 19:46 (CET)

5.4 Teknologi

ok--Christopher Schive (diskusjon) 22. jan. 2018 kl. 11:11 (CET)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --