550 2019 Endringsartikkel 2277

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2277
Forslagsdato 28.02.2019
Forslagsstiller Joachim Eriksen
Klassifisering Nytt krav
Bok 550 Signal, prosjektering
Kapittel 12
Avsnitt
Forslagstekst Krav til plassering for avsporingsindikator bør presiseres bedre i teknisk regelverk.

Bør vel ligge under signal/prosjektering/togdeteksjon.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

Krav til avsporingsindikator er ikke definert tilstrekkelig. Krav legges inn i nytt avsnitt i kapittel 12 Andre anlegg. Hovedsaklig er gjeldende praksis videreført.

Merk at disse kravene bare gjelder NSS.

3 Avsporingsindikator

3.1 Systembeskrivelse

Detektor for avsporingsindikator er en innretning som skal registrere hjul som er sporet av. Avsporingsindikatoren er koblet slik at når avsporet hjul detekteres vil informasjon om mulig avsporing være tilgjengelig for forriglingsutrustning, og kjøretillatelse(r) forhindres og eventuelt trekkes tilbake.

Avsporingsindikator benyttes der det vil medføre en uakseptabel risiko[1] hvis avsporet kjøretøy ikke detekteres.

Avsporingsindikator består av detektor med grensesnitt mot forriglingsutrustning.

--Ronald Hortman (diskusjon) 29. jan. 2020 kl. 11:59 (CET)

3.2 Generelt

a) Avsporingsindikator skal benyttes i henhold til krav gitt i Tunneler/Prosjektering_og_bygging/Sikkerhetstiltak#Avsporingsindikatorer.

b) Avsporingsindikatoren skal gi informasjon om status til forriglingsutrustningen.

c) Detektert avsporet kjøretøy skal hindre kjøretillatelse:

  1. For videre kjøring --Ronald Hortman (diskusjon) 29. jan. 2020 kl. 12:02 (CET) for tog med detektert avsporet materiell.
  2. For kjøring --Ronald Hortman (diskusjon) 29. jan. 2020 kl. 11:59 (CET) som kan komme i konflikt med avsporet materiell på dobbeltsporet strekning.
  3. For kjøring --Ronald Hortman (diskusjon) 29. jan. 2020 kl. 11:59 (CET) som kan komme i konflikt med avsporet materiell i tilgrensende spor på stasjon.

3.3 Plassering av utstyr

a) Detektor for avsporingsindikator skal plasseres minimum 1000 meter foran hovedsignal avsporingsindikatoren er satt i avhengighet til.

b) Avstanden fra der det oppnås sikt til hovedsignalet avsporingsindikatoren er satt i avhengighet til frem til farepunktet skal være minimum 800 meter.

Figur 1: Plassering av avsporingsindikator


  1. Fareidentifisering og vurdering fra Sikkerhetsveiledning for jernbanetunneler, DNV 1993

3.4 R - pålitelighet

Ingen endring

3.5 A - tilgjengelighet

Ingen endring

3.6 M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring

3.7 S - sikkerhet

Mulig redusert risiko.

3.8 L - levetid og kapasitet

Ingen endring

3.9 Ø - økonomi

Ingen endring

3.10 K - klima og miljø

Ingen endring

3.11 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.12 Høringskommentarer

--Kjell.holter (diskusjon) 27. jan. 2020 kl. 08:34 (CET)

Kravendringen er upresis spesielt mht. kulepunkt 2 og 3:

c) Detektert avsporet kjøretøy skal hindre kjøretillatelse: - For videre kjøring på enkeltsporet strekning. - For kjøring i begge spor på dobbeltsporet strekning. - For kjøring i alle tilgrensende spor på stasjon.

Det er uklart hvordan kulepunkt to og tre er tenkt realisert mht. endringsforslaget. Per i dag så er det for dobbeltspor realisert 3 forskjellig løsninger, og kulepunkt 2 sier ikke noe om omfanget av kjøretillatelser som skal forhindres. For dobbelstpor eller tuneller som munner ut i større stasjonsområder (Follobanen er et eksempel), så vil kulepunkt 3 kunne få vidtrekkende konsekvenser for hva som kan kjøre eller ikke dersom en avsporingsindikator "løser ut".

--Ronald Hortman (diskusjon) 29. jan. 2020 kl. 12:10 (CET) Kulepunktene er presisert for tydeligere å vise intensjonen i kravet. Det er ikke noe i dette kravet som utløser avsporingsindikator og tilhørende funksjoner som gir de konsekvensene som skissert i eksemplet. 

4 Innstilling fra fagansvarlig

Kravene i forslaget beskriver hvordan deteksjon av avsporet materiell skal implementeres for NSS. Det innebærer noe justering og presisering i forhold til etablert praksis, men i hovedsak er det videreføring av etablert praksis. Krav til utførelse på L2 er under utarbeidelse.

Endringen anbefales.

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 30. jan. 2020 kl. 09:19 (CET)

5.2 Prosjekter

OK --Magheg (diskusjon) 29. jan. 2020 kl. 16:48 (CET) OK--Jse (diskusjon) 29. jan. 2020 kl. 21:41 (CET)

5.3 Infrastruktureier

ok Men det burde vært gjort et arbeide med å vurdere hele kravet --Nerbre (diskusjon) 24. jan. 2020 kl. 09:46 (CET)

5.4 Teknologi

OK --Christopher Schive (diskusjon) 30. jan. 2020 kl. 09:19 (CET)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --