550 2021 Endringsartikkel 2932

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2932
Forslagsdato 12.02.2021
Forslagsstiller Stig Godejord
Klassifisering Kravendring
Bok 550 Signal, prosjektering
Kapittel Betjeningsanlegg
Avsnitt Spenningsløsindikering
Forslagstekst Foreslå et nytt kapittel som omhandler spenningsløsindikering( Gule rammer og tynne sporavsnitt) Vedlagt ligger kravspesifikasjon som er utarbeidet mellom signal og TTG. Indikeringen er implementert for ABB RailManager og for Vicos Drammen, mens det er planlagt for Vicos Oslo høsten 2021.

Spenningsløsindikering må oppdateres ved nye prosjekt og bør det inn i teknisk regelverk.

Referansedokumenter

IUP-00-A-52011_02C_001 (002).pdf

2 Systemdefinisjon

Kravendringen gjelder fjernstyringssystemer. Det legges inn en spesifikasjon av hvordan informasjon om spenningsløse seksjoner skal vises til togleder.

3 Vurdering av endringen

3.1 R - pålitelighet

Kravendringen har ingen påvirkning for påliteligheten for fjernstyringssystemet, men jernbaneinfrastrukturen som helhet kan bli mer pålitelig.

3.2 A - tilgjengelighet

Kravendringen har ingen påvirkning for tilgjengeligheten for fjernstyringssystemet, men jernbaneinfrastrukturen som helhet kan bli mer tilgjengelig.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Kravendringen har ingen påvirkning for vedlikeholdbarhet for fjernstyringssystemet, men jernbaneinfrastrukturen som helhet kan bli mer vedlikeholdbar.

3.4 S - sikkerhet

Kravendringen har ingen negativ påvirkning for sikkerheten for fjernstyringssystemet, men for jernbaneinfrastrukturen som helhet kan risiko bli redusert.

Indikeringene er en barriere i tillegg til eksisterende operasjonelle barrierer. Disse barrierene blir videreført, slik at det finnes fortsatt barrierer hvis dette systemet svikter. Sannsynligheten for en svikt i indikeringene endres ikke som en følge av denne spesifikasjonen.

--Ronald Hortman (diskusjon) 2. sep. 2021 kl. 19:35 (CEST) Kommentaren fra JSe 1.9.2021 viser at det er behov for presisering, ny tekst:

Kravendringen har ingen negativ påvirkning for funksjonssikkerhet og tilgjengelighet for fjernstyringssystemet, men for jernbaneinfrastrukturen som helhet kan risiko bli redusert.

På jernbanesystemnivå er korrekte indikeringer i fjernstyringssystemet en barriere i tillegg til eksisterende operasjonelle barrierer.

Faren (med tilhørende risiko) som ligger til grunn for forslaget til kravendring er at det kan bli satt spenning på seksjoner som skal være spenningsløse. Korrekt indikering av spenningsløse seksjoner er i den sammenhengen en barriere, arbeid etter FSE §10 og veiledningen til den er en annen barriere. Veiledningen til §10 i FSE krever at det skal etableres minst to sikkerhetsbarrierer. Indikering i fjernstyringssystemet er ikke en av de barrierene som nevnes i FSE, og risikonivået med en eventuell svikt i indikering i fjernstyringssystemet skal fortsatt være akseptabelt.

Sannsynligheten for en svikt i indikeringene endres ikke som en følge av denne spesifikasjonen.

3.5 L - levetid og kapasitet

Ingen påvirkning på levetid og kapasitet.

3.6 Ø - økonomi

Kostnader for eventuelle oppdateringer av eksisterende systemer kan påløpe. Det antas å ikke gi merkostnader for nye systemer.

3.7 K - klima og miljø

Ingen påvirkning på klima og miljø.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Fil:IUP-00-A-52011 02C test.pdf

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

--Ronald Hortman (diskusjon) 9. sep. 2021 kl. 09:58 (CEST) Bakgrunn for innstilling:

Funksjonskravet som sier at spenningsløse seksjoner skal vises i streknings-, oversikts- og detaljbilde finnes allerede i https://trv.banenor.no/wiki/Signal/Prosjektering/Betjeningsanlegg#Indikeringer.

Endringsforslaget innebærer et krav om at utførelse av spenningsløse (frakoblede) seksjoner skal være som i vedlagte dokument i "Oversikt over dokumenter...". (Dokumentet er en kopi av spesifikasjonen som ligger i ProArc.)

Utførelsen er allerede implementert i Vicos i Drammen og ABB Rail Manager, og ligger til grunn for den prosjekterte endringen i Vicos i Oslo. Spesifikasjonen ligger også til grunn for TMS.

Kravet til utførelse får ikke tilbakevirkende kraft, se TRV:00191 med tilhørende forklaring i læreboktekst i https://trv.banenor.no/wiki/Felles_bestemmelser/Generelle_bestemmelser#Dispensasjon_fra_Teknisk_regelverk.


Kravendringen anbefales.

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

Veldig bra! Dette er viktig for å unngå at togleder ved en forglemmelse stiller signal mot spenningsløst område. Ok--Erik Borgersen (diskusjon) 1. sep. 2021 kl. 14:37 (CEST)

5.2 Prosjekter

Kravet er fornuftig, men jeg forstår ikke om det er tenkt å gis tilbakevirkende kraft, eller bare gjelde for nye anlegg og store ombygginger? --Nerbre (diskusjon) 26. aug. 2021 kl. 22:05 (CEST)

Jeg finner ikke selve forslaget til nytt kapittel, eller er et vedlagt kravspesifikasjon som skal legges inn? Det må uansett presiseres at dette ikke er en barriere ihht FSE. I kravspekken står det at det ikke er en barriere, mens under S-sikkerhet står det at der er en barriere. Her må vi være nøye med formuleringene, kan ikke godkjenne slik jeg leser det nå--Jse (diskusjon) 1. sep. 2021 kl. 13:49 (CEST)

--Ronald Hortman (diskusjon) 2. sep. 2021 kl. 19:38 (CEST) Det legges inn lenke til kravspesifikasjonen når endringen legges inn i TRV. Det er skrevet inn forsøk på presisering i avsnittet om sikkerhet.

Gjelder dette for eksisterende fjernstyringssystemer? Er det kontrollert hva som gjøres i det nye TMS systemet?--Magheg (diskusjon) 3. sep. 2021 kl. 09:12 (CEST)

--Ronald Hortman (diskusjon) 3. sep. 2021 kl. 12:28 (CEST)Spesifikasjonen gjelder for eksisterende fjernstyringssystemer, og er delvis implementert. Spesifikasjonen og kravendringen gis som normalt ikke tilbakevirkende kraft siden det ikke er avdekket uakseptabel risiko.

TMS skal følge spesifikasjonen, men det må justeres litt pga. flere togveier inne på en stasjon og hvor dette ikke samsvarer med begrenset skiftelengde og seksjonsdele.

OK --Nerbre (diskusjon) 7. sep. 2021 kl. 16:34 (CEST) OK etter presisering--Jse (diskusjon) 7. sep. 2021 kl. 23:09 (CEST) OK, så lenge det ikke gjør at det må søkes dispensasjon dersom løsningen for TMS blir seende anderledes ut.--Magheg (diskusjon) 9. sep. 2021 kl. 15:11 (CEST)

5.3 Infrastruktureier

Ok under forutsetning av at dette ikke gis tilbakevirkende kraft.--Tbr (diskusjon) 2. sep. 2021 kl. 21:29 (CEST)-

--Ronald Hortman (diskusjon) 3. sep. 2021 kl. 12:29 (CEST)Se kommentarer under "Prosjekter" Ok--Tbr (diskusjon) 7. sep. 2021 kl. 17:27 (CEST)

5.4 Teknologi

OK --Christopher Schive (diskusjon) 10. sep. 2021 kl. 07:35 (CEST)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!