550 2023 Endringsartikkel 3638

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3638
Forslagsdato 25.04.2023
Forslagsstiller Bjørn Helge Jensen Granmo
Klassifisering Kravendring
Bok 550 Signal, prosjektering
Kapittel 10 ATC
Avsnitt 3.2 Signalbalisegruppe (FATC)
Forslagstekst Foreslår å legge til krav:

- "Kjør"-hastighet i utkjørhovedsignal fra avvik kodes lik sporvekselhastighet.

Forslår også endring på TRV:06215 for å få frem at koding ved signalbilde 24 i forsignal for utkjørhovedsignal blir slik det praktiseres: - "Vent"-hastighet i forsignal for utkjørhovedsignal kodes lik "Kjør"-hastighet i utkjørhovedsignal ved signalbilde 24.

Dagens regelverk gjenspeiler ikke hvordan prosjekteringen utføres i praksis og er misvisende for de som ikke kjenner til dette. Mener kapittel 3.2 for Signalbalisegrupper på FATC trenger en oppdatering for å unngå misforståelser under opplæring og prosjektering. Jeg har hatt kontakt med systemspesialist ATC og han påpeker at "Kjør"-hastighet på utkjørhovedsignal i avvik kodes til sporvekselhastighet. Dette er det ikke mulig å skjønne ut i fra det som står skrevet i dagens regelverk, der det henvises til at reglene for DATC skal benyttes dersom det ikke er A-bortflytting.

Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

ATC-systemet benyttes for å overvåke stoppunkt og hastigheter i infrastrukturen. Ved DATC er det hovedsaklig stoppunktene som overvåkes, mens FATC skal prosjekteres slik at hastighet alltid er overvåket. Det er derfor en forskjell i prosjektering ved signal 21 og signal 24.

3 Vurdering av endringen

Innsender påpeker korrekt at dagens krav er missvisende. Etter arbeid i ATC-regelverksgruppa er det kommet frem følgende forslag til endring. Endringen er i tråd med gjeldende praksis, og vil tydliggjøre kravene:

TRV:06214

a) Ved A-bortflytting skal “kjør”- hastighet kodes lik målhastighet.

Unntak: Der hvor det er benyttet SVG i kombinasjon med A-bortflytting for overvåking av målhastighet ved sporveksel, skal kjørhastigheten kodes til 270

Nytt forslag

FATC prosjekteres slik at avvikshastighet gjennom en sporveksel alltid overvåkes teknisk.

a) Ved signal 21 skal “kjør”- hastighet kodes lik sporvekselhastighet.

Unntak 1: Der hvor sporvekselhastigheten er overvåket på annen måte skal «kjør»-hastigheten kodes til 270.
Annen overvåking kan for eksempel være med SVG eller andre hastighetsbalisegrupper.
Unntak 2: «Kjør»-hastigheten kan kodes lavere enn sporvekselhastigheten dersom det er nødvendig av hensyn til videre infrastruktur.
Slike tilfeller er beskrevet under avsnitt Signal/Prosjektering/ATC#A-bortflytting.

TRV:06215

b) "Vent"-hastighet i forsignal skal kodes til 270 ved signal 24 dersom det ikke er A-bortflytting.

Nytt forslag

b) "Vent"-hastighet i forsignal ved signal 24 skal kodes som påfølgende «kjør»-hastighet.

Unntak: ved A-bortflytting i kombinasjon med SVG skal «vent»-hastigheten i forsignalet med A-bortflytting kodes til sporvekselhastighet selv om «kjør»-hastighet i påfølgende hovedsignal kodes til 270.


3.1 R - pålitelighet

Ingen endring

3.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring

3.4 S - sikkerhet

Ingen endring

3.5 L - levetid og kapasitet

Ingen endring

3.6 Ø - økonomi

Endringen tydeliggjør krav til prosjektering, i tråd med gjeldende praksis. Mindre rom for misforståelser og feil kan være besparende.

3.7 K - klima og miljø

Ingen endring

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Nye krav er i tråd med gjeldende praksis, og vil gi mindre rom for feiltolking av kravene. Endringen anbefales.

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

OK--Erik Borgersen (diskusjon) 30. aug. 2023 kl. 11:23 (UTC)

5.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 30. aug. 2023 kl. 11:56 (UTC) OK --Nerbre (diskusjon) 1. sep. 2023 kl. 08:40 (UTC) ok--Magheg (diskusjon) 5. sep. 2023 kl. 10:21 (UTC)

5.3 Infrastruktureier

Ok--Tbr (diskusjon) 5. sep. 2023 kl. 20:19 (UTC)

5.4 Teknologi

OK--Christopher Schive (diskusjon) 5. sep. 2023 kl. 20:22 (UTC)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!