Signal/Vedlikehold/Veisikringsanlegg

< Signal‎ | Vedlikehold(Omdirigert fra 552/9)


1 Hensikt og omfang

Dette kapitlet beskriver krav til vedlikehold av veisikringsanlegg.

Figur 1: Systemoversikt signalanlegg

Kapitlet omfatter følgende delsystemer/komponenter:

Veisikringsanlegg, dvs.

  • Enkelt veisignalanlegg. Planovergang sikret med lyssignal mot vei. Lydsignal mot vei kan benyttes.
  • Veisignalanlegg (La). Planovergang sikret med lyssignal mot tog og vei. Lydsignal mot vei kan benyttes.
  • Veibomanlegg, dvs.
    • Halvbomanlegg (1/2 Ba). Planovergang sikret med lyssignal mot tog, og lyssignal, lydsignal (før fysisk stengsel er etablert) og fysisk stengsel (halvbom) mot veitrafikk, eller
    • Helbomanlegg (Ba). Planovergang sikret med lyssignal mot tog og lyssignal, lydsignal (før fysisk stengsel er etablert) og fysisk stengsel (helbom) mot veitrafikk.
  • Varsellampe

Generiske arbeidsrutiner for forebyggende vedlikehold av veisikringsanlegg finnes her: Generiske arbeidsrutiner.

1.1 Systemdefinisjon

Figur 2: Systemdefinisjon veisikringsanlegg

Et veisikringsanlegg er i normalstilling når veisignalene (V1 og V2) viser hvitt lys. I denne tilstanden viser planovergangsignalene (W1 og W2) rødt lys, forsignal for planovergangsignal (WA og WB) fiolett lys og veibommene er i hevet endestilling.

En planovergang er sperret når veisignalene viser rødt lys, og eventuelle veibommer sperrer for trafikk over planovergangen (for halvbomanlegg kan det være tilstrekkelig at senking av veibommene er igangsatt (2° ut av hevet endestilling)).

2 Veisikringsanlegg

2.1 Lys- og lydsignal

2.1.1 Generelt

TRV:07273

Sikkerhetskrav a) Lyssignal skal vise gyldige og entydige signalbilder.

TRV:07274

b) En signalmast skal være i lodd med toleransegrenser og tiltak som beskrevet i Tabell 1.

Tabell 1: Krav til signalmast og tiltak ved feil
Signalmast ute av lodd [°] Tiltak
> 2 - ≤ 5 Rapporteres til infrastruktureier
> 5 Utbedres snarest
På hovedsignal med høyde 4,7 meter tilsvarer 2° 17 cm og 5° 42 cm.

TRV:07275

Sikkerhetskrav c) Dersom lyssignal er vridd eller på annen måte kommet ut av stilling skal dette utbedres snarest.

TRV:07276

Sikkerhetskrav d) Lyssignal skal være godt synlig.

Lyssignal skal ikke være tildekket av smuss, snø, is e.l. slik at de er vanskelige å iaktta. Ved brøytekanter, snøfonner, eller snø, is rim o.l. som hindrer sikten til signaler og merker skal sikten utbedres umiddelbart. Dette skal utføres skånsomt slik at signalene ikke blir skadd. Der det må brukes maskiner og liknende for å utføre vedlikehold skal ekstra varsomhet vises, og i de tilfeller hvor det er fare for kontakt eller innvirkning på kontaktledning og kjørestrøm skal rette instans kontaktes for vurdering om eventuell utkopling.

TRV:07277

Sikkerhetskrav e) Lampe/LED skal være iorden.

Dersom lampe/LED i lyssignal ikke har vesentlig betydning for sikkerhet og punktlighet i forbindelse med togframføringen, kan bytte av lampe/LED utføres i forbindelse med planlagt korrektivt vedlikehold.

TRV:07278

Sikkerhetskrav f) LED skal byttes snarest ved mer enn 30 % mørke dioder i LED matrise.

TRV:07279

Sikkerhetskrav g) Bakgrunnsskjerm skal ikke ha skader, og være farget sort.

TRV:07280

Sikkerhetskrav h) Linser skal være hele og rene.

TRV:07281

Sikkerhetskrav i) Lampeholdere skal ha en kvalitet som sikrer god kontakt mellom lampehoder og lampe.

Lampeholder skal ikke ha brente kontakter og fjærspenn skal være i orden.

TRV:07282

Sikkerhetskrav j) Merker på signal skal være hele og rene.

Skilt/Plassering av skilt langs sporet gir en totaloversikt over alle skilter og merker ved jernbaneinfrastrukturen. Med merker menes her merker for signalnummer. For riktig plassering, utseende og virkemåte, se Signal/Prosjektering.

TRV:07283

Sikkerhetskrav k) Krav til isolasjonsmotstand for utstyr i veisikringsanlegg inkludert stikkabel:

For nominelle spenninger opp til 250 V skal minimum isolasjonsmotstand mellom ledere innbyrdes i kabel og isolasjonsmotstand mot jordleder/skjerm være 250 kΩ. For nominelle spenninger fra 250 V til og med 500 V skal isolasjonsmotstand være minst 500 kΩ.

Følgende tiltaksgrenser er definert for spenninger opp til 250 V:

Isolasjonsmotstand < 1 MΩ Rapporter og registrer i skjema i relerom/kiosk
Isolasjonsmotstand < 250 kΩ Komponent/kabel skal utbedres snarest
Isolasjonsmotstand < 50 kΩ Komponent/leder i kabel skal tas ut av bruk
Isolasjonsmotstand < 1 kΩ for en leder (målt mot annen leder eller mot jordleder/skjerm) Kabel skal tas ut av bruk
Isolasjonsmotstand < 1 kΩ for flere defekte ledere i en kabel til sammen (parallellkoblet) målt mot jordleder/skjerm Kabel skal tas ut av bruk


Isolasjonsmåling mot jordleder kan sløyfes dersom anlegget er bygget for kontinuerlig isolasjonsovervåking.
Sikkerhetstagging av dette kravet gjelder for all hovedkabel. For stikkabel er dette vurdert i forhold til hvilke objekt stikkabelen er tilkoblet.
Rekkeklemme med skillekniv bør være montert før innbyrdes isolasjonsmåling av kabel gjennomføres.
Eventuelle ATC-kretskort må alltid koples ut før isolasjonsmåling. Tillatt målespenning 500 V.

TRV:07284

Sikkerhetskrav l) Stikkabler til sikkerhetskritiske kretser uten dobbelt brudd skal isolasjonsmåles innbyrdes årlig.

TRV:07285

Sikkerhetskrav m) Kabelinnføring til objekter skal ha slakk slik at f.eks. telehiv ikke medfører skade på kabel.

TRV:07286

Sikkerhetskrav n) Koplingspunkter på klemlist skal ha god kontakt.

TRV:07287

Sikkerhetskrav o) Kabler skal ha strekkavlastning for å unngå belastning på koplingspunktene.

TRV:07288

p) Kabel skal være merket som beskrevet i Felles elektro/Prosjektering og bygging.

TRV:07289

Sikkerhetskrav q) Ledende deler som er plassert i sone for kontaktledning skal være utjevnet til returkrets.

TRV:07290

r) Jordleder skal ikke ha synlige skader.

2.1.2 Veisignal

Veisignal er signal mot veifarende.

TRV:07291

Sikkerhetskrav a) Veisignalmast skal være rød og hvit.

2.1.3 Veisignalklokker

Veisignalklokker er lydsignal som varsler veifarende.

TRV:07292

Sikkerhetskrav a) Veisignalklokker skal begynne å ringe samtidig som veisignal viser rødt lys.

TRV:07293

Sikkerhetskrav b) Veisignalklokker for veibomanlegg skal slutte å ringe når bommene er senket.

TRV:07294

Sikkerhetskrav c) Veisignalklokker for veisignalanlegg (La) skal ringe så lenge veisignal viser rødt lys.

TRV:07295

d) Klokkeskåler skal være hele.

2.1.4 Planovergangsignal

Planovergangssignal brukes ved planoverganger som er automatisk sikret

Vedlikeholdet omfattes kun av avsnittets generelle krav.

2.1.5 Forsignal for planovergangsignal

Planovergangssignal utstyres normalt med forsignal.

Vedlikeholdet omfattes kun av avsnittets generelle krav.

2.2 Veibom

Veibom er fysisk stengsel som sperrer for hele eller deler av veibanen (hel- eller halvbom). På veibom er det som oftest montert veibomlykt.

TRV:07296

Sikkerhetskrav a) Dersom det påvises råte i mer enn 20 % av veibommens tverrsnitt skal veibom skiftes ut.

TRV:07297

Sikkerhetskrav b) Wire til veibom skal være hel og uten oppflising.

TRV:07298

Sikkerhetskrav c) Veibommen skal være rød og hvit eller rød og gul.

TRV:07299

Sikkerhetskrav d) Veibom skal i senket stilling være i vater og ha en høyde på ca. 95 cm over veibanen til midt på bommen.

TRV:07300

Sikkerhetskrav e) Reflekser på veibom skal være hele og rene.

TRV:07301

Sikkerhetskrav f) Veibomlykt skal lyse samtidig som veisignal viser rødt lys.

TRV:07302

Sikkerhetskrav g) LED skal byttes snarest ved mer enn 30 % mørke dioder i LED matrise.

TRV:07303

Sikkerhetskrav h) Linser skal være hele og rene.

TRV:07304

Sikkerhetskrav i) Lampeholdere skal ha en kvalitet som sikrer god kontakt mellom lampehoder og lampe.

Lampeholder skal ikke ha brente kontakter og fjærspenn skal være iorden.

2.3 Veibomdrivmaskin (Bela)

TRV:07305

Sikkerhetskrav a) Veibomdrivmaskin skal senke og heve veibom, samt kontrollere bommens posisjon.

TRV:07306

Sikkerhetskrav b) For ½ Ba skal planovergangssignal vise ”kjør” når bommene er ute av ”hev”-stilling (2° på vei ned).

TRV:07307

Sikkerhetskrav c) For Ba skal planovergangssignal ikke vise ”kjør” før bommene er senket til nedre stilling.

TRV:07308

Sikkerhetskrav d) Termostat og varmekabel til microbryter skal være i orden.

Dette bør kontrolleres om høsten slik at anlegget er klart for vinteren.

TRV:07309

e) Veibom skal kunne senkes og heves med håndkraft, når den er mekanisk frigitt med frikoplingsnøkkel, og veibom skal være i balanse.

TRV:07310

f) Friksjon i clutch på veibomdrivmaskin skal slure på 10 kg punktlast på bomspiss, men ikke på 7 kg.

TRV:07311

Sikkerhetskrav g) Motor skal skiftes dersom børster i motor er slitt slik at mindre enn ½-parten av opprinnelige børster gjenstår.

TRV:07312

Sikkerhetskrav h) Motvekt skal være i orden.

TRV:07313

i) Veibomdrivmaskin skal være ren innvendig og smurt.

2.4 Veibomkiosk/releutrustning

TRV:07314

Sikkerhetskrav a) Veibomkiosk skal vedlikeholdes i henhold til krav for tekniske rom gitt i Signal/Vedlikehold/Annet teknisk utstyr.

TRV:07315

b) Spenning på hovedtransformator skal ikke avvike med mer enn 5 % fra opprinnelig verdi registrert i måleskjema i teknisk rom.

TRV:07316

c) Likespenninger i anlegget skal ikke avvike med mer enn 5 % fra innjustert verdi registrert i måleskjema i teknisk rom.

TRV:07317

Sikkerhetskrav d) Innvendig anlegg skal ha en isolasjonsmotstand på minimum 250 kΩ mot jord.

Elektroniske kretsløp og sikringer skal koples ut før isolasjonsmåling. Tillatt målespenning ved isolasjonsmåling er maksimalt 250 V.

TRV:07318

Sikkerhetskrav e) Motstander og reguleringsbånd med tilkoblede ledninger skal ikke ha synlig skader, irr, avbrent isolasjon eller annen skade som kan påvirke korrekt funksjonalitet.

TRV:07319

Sikkerhetskrav f) Anleggets forskjellige deler skal være jordet til felles jordskinne.

TRV:07320

g) Overspenningsbeskyttelse skal være i orden.

TRV:07321

Sikkerhetskrav h) Alle ledninger og alt utstyr skal være tilfredsstillende festet.

TRV:07322

i) Alt utstyr skal være riktig merket.

TRV:07323

Sikkerhetskrav j) Signal skal lyse kontinuerlig når blinkapparat stanser, forsignalene blir mørke.

TRV:07324

k) Blinkapparat skal ha blinkfrekvens på 45 ± 2 og 90 ± 2 blink pr. minutt

TRV:07325

l) Fotocelle skal detektere dag/natt lys.

TRV:07326

m) Batterier skal være i orden.

TRV:07327

n) Det skal finnes komponentkort i veibomkiosken.

TRV:07328

o) Det skal finnes registreringsskjema for midlertidige koplinger i veibomkiosken.

TRV:07329

p) Det skal finnes måleskjema i veibomkiosken.

Minimum det sist utfylte måleskjema for veisikringsanlegget og samtlige tilknyttede objekt og system som naturlig hører inn under anlegget skal oppbevares i veibomkiosken.

TRV:07330

q) Det skal finnes vedlikeholdsmanualer og tekniske beskrivelse for alt utstyr i veibomkiosken.

TRV:07331

r) Det skal finnes skjema for adgangskontroll i veibomkiosken.

TRV:07332

Sikkerhetskrav s) Skjematisk plan og koplingsskjemaer skal være hele og lesbare.

TRV:07333

Sikkerhetskrav t) DSI-releer i veisikringsanlegg skal vedlikeholdes i henhold til krav gitt i Signal/Vedlikehold/Forriglingsutrustning.

3 Varsellampe

Varsellampe er en forenklet sikring av planovergang og kan monteres på strekninger med sporfelter.

TRV:07334

Sikkerhetskrav a) Varsellampe skal slukke når definerte sporfelt i nærheten av planovergang blir belagt.

TRV:07335

Sikkerhetskrav b) Varsellampe skal lyse når tilhørende sporfelter er frie.

TRV:07336

Sikkerhetskrav c) DSI-releer til varsellampe skal vedlikeholdes i hht krav gitt i Signal/Vedlikehold/Forriglingsutrustning.

TRV:07337

Sikkerhetskrav d) Skapet skal stå i lodd.

TRV:07338

e) Skapet skal være uskadet og tett.

TRV:07339

f) Komponenter skal være festet og riktig merket.

4 Vedlegg

Generiske arbeidsrutiner

Vedlegg b: Måleskjema for veisikringsanlegg .pdf