Signal/Vedlikehold/Annet teknisk utstyr


1 Hensikt og omfang

Dette kapitlet beskriver krav til vedlikehold av følgende utstyr:

 • Kabel
 • Avsporingsindikator
 • Sveivskap
 • S-lås
 • Tekniske rom og tilhørende system:
  • Tekniske rom
  • Ventilasjon og klimaanlegg
  • Jordingssystem
  • Alarmsystemer

Generiske arbeidsrutiner for forebyggende vedlikehold av det ovenfor nevnte utstyr finnes her: Generiske arbeidsrutiner..

2 Kabel

TRV:07472

▶ a) Krav til isolasjonsmotstand for kabel:

Isolasjonsmotstand mellom ledere innbyrdes i kabel og isolasjonsmotstand mot jordleder/skjerm skal være minst 1 MΩ.

Følgende tiltaksgrenser er definert for spenninger opp til 250 V, se Tabell: Krav til isolasjonsmotstand for kabel.

Total isolasjonsmotstand regnes ut etter formelen [math]\displaystyle{ R_{T}=\frac{1}{\frac{1}{R_{1}}+\frac{1}{R_{2}}+\frac{1}{R_{3}}+\frac{1}{R_{4}}+....+\frac{1}{R_{N}}} }[/math]
Isolasjonsmåling mot jordleder kan sløyfes dersom anlegget er bygget for kontinuerlig isolasjonsovervåking. Merk at jordfeilmålere type Vingtor TJ-1, DSI-1978, EB 25RK2-1 ikke oppfyller denne forutsetningen.
Sikkerhetstagging av dette kravet gjelder for all hovedkabel. For stikkabel er dette vurdert i forhold til hvilke objekt stikkabelen er tilkoblet.
Rekkeklemme med skillekniv bør monteres før innbyrdes isolasjonsmåling av kabel gjennomføres.
Eventuelle ATC-kretskort må alltid koples ut før isolasjonsmåling.
Tillatt målespenning 500 V.


Isolasjonsmotstand < 1 MΩ Rapporter og registrer i skjema i relerom/kiosk
Isolasjonsmotstand < 250 kΩ Komponent/kabel skal utbedres snarest
Isolasjonsmotstand < 50 kΩ Komponent/leder i kabel skal tas ut av bruk
Isolasjonsmotstand < 1 kΩ for en leder (målt mot annen leder eller mot jordleder/skjerm) Kabel skal tas ut av bruk
Beregnet total isolasjonsmotstand < 1 kΩ for 2 eller flere ledere i en kabel, beregnet som parallellkobling med å bruke de målte verdiene for hver enkelt leder målt mot jordleder/skjerm Kabel skal tas ut av bruk

TRV:07473

▶ b) Kabler hvor sikkerhetskritiske kretser uten dobbelt brudd inngår skal isolasjonsmåles innbyrdes årlig.

TRV:07474

▶ c) Kabelinnføring til objekter skal ha slakk slik at f.eks. telehiv ikke medfører skade på kabel.

Er ikke alltid sikkerhetskritisk – bare for enkelte objekter.

TRV:07475

▶ d) Koplingspunkter på klemlist skal ha god kontakt.

Er ikke alltid sikkerhetskritisk – bare for enkelte objekter.

TRV:07476

▶ e) Kabler skal ha strekkavlastning for å unngå belastning på koplingspunktene.

Er ikke alltid sikkerhetskritisk – bare for enkelte objekter.

TRV:07477

f) Kabel skal være merket som beskrevet i Felles elektro/Prosjektering og bygging.

3 Avsporingsindikator

Avsporingsindikator er en innretning i sporet som detekterer om tog har avsporede akslinger ved passering av indikatoren.

TRV:07478

a) Avsporingsindikator skal detektere om et tog har avsporet aksling ved passasje av indikatoren.

TRV:07479

b) Markeringsstolpe skal være i orden.

TRV:07480

c) Avsporingsindikator skal ikke ha synlige skader.

4 Sveivskap

Sveiv for manuell omlegging av sporveksler og sporsperrer plasseres i skap i nærheten av sporveksler/sporsperrer som skal betjenes av sveivskapet. Når sveiven ikke er i bruk er den plassert i holder i eget låst skap (sveivskap). Når sveiven er plassert i holderen gis det positiv kontoll på at sveiv er innsatt.

TRV:07481

▶ a) Kontrollreleet for sveivkontroll skal ikke trekke til eller blir hengende når sveiv tas ut av holderen og det samtidig kortsluttes i kabelen (i sveivskapet) mellom de to trådene i kontrollkretsen for releet.

TRV:07482

b) Sveivskap skal ikke ha synlige skader og lås skal være i orden.

TRV:07483

c) Sveiv skal være uskadd og skal lett kunne tas ut og settes inn i holderen.

TRV:07484

▶ d) Det skal alltid gis positiv kontroll når sveiv er satt inn i holder i sveivskap.

TRV:07485

▶ e) Kontrollreleet skal falle av når sveiv tas ut holder.

TRV:07486

f) Varmeelement i sveivskap skal være i orden.

5 S-lås

S-lås er en innretning som kontrollerer at en eller flere nøkler til kontrollåste sporveksler eller sporsperrer er til stede. Nøkler må oppbevares i S-lås for at det skal kunne sikres togvei/skiftevei over en kontrollåst sporveksel/sporsperre.

TRV:07487

▶ a) S-lås skal gi positiv kontroll når alle nøkler er satt inn i S-lås.

TRV:07488

b) S-lås skal ikke ha synlige skader, løse eller slitte deler, malingsavfall, rust, m.v.

TRV:07489

c) Nøkkel i S-lås skal kunne frigis elektrisk og mekanisk.

TRV:07490

d) Kontrollampe i S-lås skal lyse når S-lås er frigitt.

TRV:07491

e) Nøkkel i S-lås skal gå lett.

TRV:07492

f) Nøkkelblikk skal være uskadd og på riktig plass.

TRV:07493

▶ g) S-lås rele skal falle når nøkkel tas ut.

TRV:07494

h) Det elektriske opplegget i S-låsen skal ikke ha synlige skader på ledninger og isolasjon.

TRV:07495

▶ i) Kontakter skal ikke ha belegg eller brannsår. Det skal ikke være løse tilkoplinger.

TRV:07496

j) S-lås skal være plombert.

6 Tekniske rom og tilhørende system

Med teknisk rom menes relehus, relerom, hytter/kiosker og skap. Med tilhørende system menes, ventilasjon og klimaanlegg, jordingssystem, alarmsystemer og adgangskontroll.

6.1 Generelt

En forutsetning for at utstyr i tekniske rom skal ha stabile driftsforhold, er at utstyret beskyttes mot vær og vind og at inneklima er slik at det ivaretar utstyrets overordnede krav til sikkerhet, tilgjengelighet og funksjonalitet.

TRV:07497

▶ a) Tilstanden på tekniske rom skal være slik at personell ikke utsettes for fare.

TRV:07498

b) Tekniske rom skal være i en slik tilstand at det ikke oppstår skade på de elektrotekniske anleggene.

TRV:07499

c) Tekniske rom bør til enhver tid være rene slik at støv og annen forurensning ikke påvirker personale og tekniske anlegg på en uheldig måte.

TRV:07500

d) Tekniske rom skal være ryddige.

Lagring av utstyr permanent eller over lengre tid bør ikke forekomme.

TRV:07501

▶ e) Alle tekniske rom skal være forsvarlig låst med godkjent lås.

6.2 Tekniske rom

Relehus/rom og hytte/kiosk defineres som innkapsling for utstyr som rommer personale i normal drifts-, og installasjons- og vedlikeholdsarbeid. En hytte/kiosk kan transporteres i sin helhet. Skap defineres som alle øvrige innkapslinger for utstyr.

6.2.1 Generelt

TRV:07502

▶ a) Brannslokningsapparater skal ettersees periodisk. Sertifiseringsdata skal overholdes.

TRV:07503

▶ b) Kabelgjennomføringer skal være forsvarlig tettet slik at hensynet til brannsikring er ivaretatt.

TRV:07504

c) Tekniske rom skal ikke ha bygningstekniske skader.

6.2.2 Apparatskap for signalanlegg (AS-skap)

TRV:07505

a) Skap/kiosk skal ikke ha synlige skader, lekkasje, malingsavfall m.m.

TRV:07506

b) Skap/kiosk skal stå i lodd.

TRV:07507

c) Myggnetting for luftventiler skal være hele.

TRV:07508

d) Dører skal slutte tett inntil, og hengsler og hasper skal være i orden.

TRV:07509

e) Låsen i AS-skap skal lett kunne låses opp og igjen.

TRV:07510

f) Jordleder skal ikke ha synlige skader (stativ til AS-skap).

TRV:07511

g) Merking av utstyr og skap/kiosk-betegnelse skal være i orden.

6.3 Ventilasjon og klimaanlegg

Riktige omgivelser for teknisk utstyr er en avgjørende faktor for funksjonalitet og levetid for systemer og komponenter.

TRV:07512

a) Filter og kjøleribber for ventilasjon og klimaanlegg bør være hele og rene.

TRV:07513

b) Feil skal utbedres snarest dersom det utløses lokale alarmer i ventilasjon og klimaanlegg.

TRV:07514

c) Romtemperaturen i tekniske rom, som har kontinuerlig overvåkning, bør ikke gå utenfor intervallet 18-24°C.

6.4 Alarmsystem

Det er stor forskjell på hvilke alarmsystemer som er installert i de enkelte teletekniske bygninger/rom. Aktuelle systemer er:
- Adgangskontroll
- Klimaovervåking
- Røk-/brannalarm
- Spenningsalarm
- Utstyrsalarm

TRV:07515

a) Tiltak bør settes i verk dersom det er feilmelding på alarmsystemet.

TRV:07516

b) Tiltak bør settes i verk dersom det er feil ved dørkontakt.

7 Vedlegg

Generiske arbeidsrutiner

Vedlegg b: Måleskjema for isolasjonsmåling av objekt og kabel .pdf