552 2021 Endringsartikkel 2696

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2696
Forslagsdato 09.07.2020
Forslagsstiller Ole Ottem-Holmsten
Klassifisering Kravendring
Bok 552 Signal, vedlikehold
Kapittel 7
Avsnitt 3.1
Forslagstekst Dette forslaget er utarbeidet av alle fagledere/assisterende fagledere Signal i Område Øst. Videre er forslaget basert på informasjon fra og anbefaling av Kjell Holter.

Ref /A/: https://trv.banenor.no/PDF/Signal/552/Vedlegg/T5207b03.pdf Ref/B/: https://trv.banenor.no/wiki/Signal/Vedlikehold/Togdeteksjon#Vekselstr.C3.B8msporfelt_.E2.80.93_95.2F105_Hz


Vi ønsker at TRV endres slik at 1. Kravet til motstand definert i Ref /A/ Punkt 2.2 og Note 2 endres slik at kravet for Type III Sporfelt med JRV releer blir 0,2 Ohm for både linje og stasjon. 2. Videre anbefaler vi at man gjør dette ved å gå bort fra definisjonen «stasjon» og «linje». Vi anbefaler at man bruker begrepene dobbeltisolert sporfelt og enkeltisolert sporfelt. Som vi forstår så var dette grunnen til å bruke 0,5 ohm på Stasjoner, da det her primært var enkelt isolerte sporfelt før. I dag finnes og bygges det ofte dobbeltisolerte sporfelt også på stasjoner. Definisjonen i Ref /A/ blir da: Sporfeltet består i hovedsak av Dobbeltisolert felt: 0,2 Ohm. Enkeltisolert sporfelt: 0,5 Ohm.

Begrunnelse: Utfordringen er å få målingen til å bli lik eller lavere enn 1,5V ved kortslutning ved tilførsel. Da må man gå langt ned på spenningen på tilførselstrafoen som igjen gjør at strømmen til sporfeltreleet blir lav og feltet blir lite robust til å takle forandringer. His sporfelt blir mere robuste vil også blunkbelegg og våtbelegg inntreffe sjeldnere. Det er også sporkomponenter i et felt på stasjonen for eksempel impedanser som også gjort at feltet svekkes


Eksempel: Det har i det siste blitt gitt dispensasjon på SPF b på Fetsund St. Kravet her var 0,5 Ohm da det er en stasjon. Men stasjonen består i hovedsak av et dobbeltisolert felt. Man hadde store problemer med å justere inn SPF ihht TRV Ref /A/, /B/. Man løste det initialt ved å øke spenningen, men det kunne blitt løst ved å bruk 0,2 Ohms motstand.

Årsak til søknad: Det kommer et stort antall søknader om dispensasjoner når man utfører vedlikeholdsoppgavene for disse sporfeltene. Disse er krevende å behandle og øker byråkratiet. Og det oppstår utfordringer å justere inn sporfeltene med dagens krav i TRV. Vi ber om at denne søknaden prioriteres da det er en rekke planlagte vedlikeholdsoppgaver som skal utføres i Oslo i Uke 35. Søknaden har generisk relevans for hele landet. Og det vil føre til stor forbedring i vedlikeholdet.

Ole

Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Endringen gjelder kontroll av funksjonen til 95/105 Hz isolerte sporfelt. Togdeteksjon med denne typen sporfelt baserer seg på sikker deteksjon med kortslutning gjennom en aksel på et kjøretøy. Opprinnelig var kravene til overgangsmotstand fra hjulbane til hjulbane på kjøretøy maksimum 0,1 ohm, det er i nyere versjoner av spesifikasjoner for samtrafikk endret til 0,05 ohm. Inn til videre fortsetter vi med å legge 0,1 ohm til grunn etter som det fortsatt finnes kjøretøy bygd og vedlikeholdt etter det kravet. Kravet til samtrafikk er fortsatt oppfylt, men med større margin.

Kontroll av sikker deteksjon gjøres etter fastsatte prosedyrer. Prosedyrene krever bruk av henholdsvis 0,2 ohm og 0,5 ohm motstandere på henholdsvis linjen og stasjoner for å simulere en aksel på et kjøretøy. Bakgrunnen for å bruke forskjellige motstandere er at det tas hensyn til at det er større sannsynlighet for at det er dårligere ledningsevne på grunn av korrosjon på toppen av skinnene på et sporfelt på stasjoner, ettersom det kan gå lengre tid mellom hver gang sporfelt eller deler av det befares.

3 Vurdering av endringen

Forslaget er bygd på den feilaktige oppfatningen om at bruken av 0,2 eller 0,5 ohm motstand til kontroll av funksjonen er knyttet til hvorvidt sporfeltet er enkelt- eller dobbeltisolert. Det er imidlertid grunn til å vurdere oppdelingen i "stasjonen" og "linjen" etter som forskjellen i kontrollen er knyttet til sannsynlighet for at det er korrosjon på skinnehodene i sporfeltet. Derfor fremmes forslaget noe justert ved at prosedyre for kontroll er knyttet til trafikk på sporfeltet i tillegg til geografisk plassering.

Ny tekst i forslaget blir som nedenstående:

Sporfelt på linjen skal kontrolleres med med 0,2 ohms kortslutningsmotstand. Sporfelt på stasjoner skal kontrolleres med kortslutningsmotstand på 0,5 ohm. Sporfelt hvor alle deler av sporfeltet befares av kjøretøy med aksellast minimum 3 tonn med ikke mer enn 72 timers mellomrom kan kontrolleres med kortslutningsmotstand 0,2 ohm.

I tillegg til endringen i 552 må tilvarende formuleringer inn i 551 kap 7 Vedlegg a) 4.1.1, og i 550 krav TRV:05210.

3.1 R - pålitelighet

Endringen påvirker ikke systemets pålitelighet.

3.2 A - tilgjengelighet

Systemets tilgjengelighet kan bedres i noen tilfeller hvor det kan ha vært vanskelig å gjennomføre kontroll av funksjonen med 0,5 ohm og innjustering med tilsvarende lav spenning, og kontrollen kan gjennomføres med 0,2 ohm og noe høyere spenning i sporfeltet når forutsetningene oppfylles.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Systemets vedlikeholdbarhet kan bedres i noen tilfeller hvor det kan ha vært vanskelig å gjennomføre kontroll av funksjonen med 0,5 ohm og innjustering med tilsvarende lav spenning, og kontrollen kan gjennomføres med 0,2 ohm og noe høyere spenning i sporfeltet når forutsetningene er oppfylt.

3.4 S - sikkerhet

Systemet sikkerhet påvirkes ikke når forutsetningene nedenfor oppfylles:

  • For å kunne bruke 0,2 ohm ved kontrollmålinger må alle deler av sporfeltet befares med ikke mer enn 72 timers mellomrom.
  • Det må framgå av arbeidsordre hvilken motstandsverdi som skal brukes ved kontroll.

3.5 L - levetid og kapasitet

Systemets levetid og kapasitet påvirkes ikke av endringen.

3.6 Ø - økonomi

Økonomi påvirkes ikke av endringen.

3.7 K - klima og miljø

Klima og miljø påvirkes ikke av endringen.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Bakgrunnen for forslaget er at det i noen tilfeller er vanskelig å justere et sporfelt slik at det blir robust mot fremmedspenninger og værendringer når det skal tas høyde for kontroll med 0,5 ohm kortslutningsmagnet og tilsvarende lav spenning i et sporfelt. Derfor ønskes det å kunne gjennomføre kontroller med 0,2 ohm kortslutningsmagnet. Det er forsvarlig hvis alle deler av sporfeltet med stor nok sannsynlighet er fritt for korrosjon som kan påvirke funksjonen til sporfeltet. For at det skal legges til grunn brukes samme forutsetning som for FTGS-sporfelt, at sporfeltet må befares hyppig nok med kjøretøy som fjerner korrosjon på deler av skinnehodet. Intervallet på 72 timer er hentet derfra.

Den praktiske konsekvensen av endringen er at noen flere sporfelt på stasjoner kan kontrolleres med 0,2 ohm kortslutningsmagnet og gjøres mer robuste. Det gjelder ikke sporfelt som dekker sporveksler hvor ett av benene brukes sjeldnere enn hver 72 time.

Det er hensiktsmessig at riktig prosedyre inkluderes i arbeidsordre for vedlikehold og kontroll, og det ønsket er formidlet til "Asset management".

Det justerte forslaget anbefales.

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 1. feb. 2021 kl. 15:04 (CET)

5.2 Prosjekter

OK, men vedr S:"Systemet sikkerhet påvirkes ikke når forutsetningene er oppfylt" Forutsetningene burde listes. Marginene blir vel mindre med lavere motstand--Jse (diskusjon) 3. feb. 2021 kl. 09:47 (CET) ok--Magheg (diskusjon) 3. feb. 2021 kl. 12:04 (CET)

--Ronald Hortman (diskusjon) 3. feb. 2021 kl. 13:41 (CET)Forutsetningene er lagt inn under avsnittet sikkerhet. Marginene mot driftsforstyrrelser blir større når en bruker 0,2 ohm for innjustering og kontroll, fordi en kan mate sporfeltet med litt høyere spenning. Sikkerhetsmarginene kan da bli noe mindre ettersom sporfeltet kan bli justert inn med noe høyere spenning, og derfor må forutsetningene nevnt under "Sikkerhet" oppfylles. OK etter oppdatering--Jse (diskusjon) 3. feb. 2021 kl. 14:06 (CET)

5.3 Infrastruktureier

Ok--Tbr (diskusjon) 2. feb. 2021 kl. 13:12 (CET)

5.4 Teknologi

OK --Christopher Schive (diskusjon) 3. feb. 2021 kl. 14:49 (CET)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres