Signal/Vedlikehold/Togdeteksjon


1 Hensikt og omfang

Dette kapitlet beskriver krav til vedlikehold av togdeteksjon.

Systemoversikt signalanlegg

Kapittelet omfatter følgende systemer for togdeteksjon:

Sporfelt.

  • Vekselstrømssporfelt - 95/105 Hz
Isolert sporfelt som kan benyttes på stasjon og linjen.
  • Likestrømssporfelt
Isolert sporfelt som kan benyttes på stasjon og linjen på ikke elektrifiserte strekninger.
  • Vekselstrømssporfelt - 10/50 kHz
Skjøteløse korte frekvensfelter som kan benyttes ved veisikringsanlegg, rasvarslingsanlegg, sidespor på linjen og lignende.
  • Likestrømssporfelt til bruk for innkobling og utløsning av veisikringsanlegg
  • FTG S
Audiofrekvent sporfelt som kan benyttes på stasjon og linjen.
  • TI21
Audiofrekvent sporfelt som kan benyttes på stasjon og linjen.

Akseltellere.

Generiske arbeidsrutiner for forebyggende vedlikehold for togdeteksjon finnes her: Generiske arbeidsrutiner.

1.1 Systemdefinisjon

1.1.1 Generelt

Togdeteksjon omfatter all teknisk utrustning for å detektere tog i et sporavsnitt og for å gi informasjon om sporavsnittets status til forriglingsutrustningen.

Det finnes i hovedsak to forskjellige typer togdeteksjon:

  • Kontinuerlig togdeteksjon - herunder sporfelt
  • Punktbasert togdeteksjon - herunder akselteller
Figur: Systemdefinisjon - togdeteksjon

1.1.2 Sporfelt

Figur: Systemdefinisjon - sporfelt

Et sporfelt består typisk av en sender/tilførsel i en ende av sporavsnittet og en mottaker/retur i den andre enden av sporavsnittet og et sporfeltrele som angir sporavsnittets status til forriglingsutrustningen. Sporfeltet begrenses av en isolert skjøt eller en elektrisk overgangssone i begge ender av sporavsnittet.

1.1.3 Akselteller

Figur: Systemdefinisjon - akseltellersystem

Et sporavsnitt detektert med akselteller består av en detektor - telleenhet i hver ende av sporavsnittet og en evalueringsenhet som behandler informasjon fra telleenhetene og angir sporavsnittets status til forriglingsutrustningen.

2 Generelt

TRV:07996

▶ Krav til isolasjonsmotstand for kabler som brukes til togdeteksjon inkludert stikkabel:

Isolasjonsmotstand mellom ledere innbyrdes i kabel og isolasjonsmotstand mot jordleder/skjerm skal være minst 1 MΩ.

Følgende tiltaksgrenser er definert for spenninger opp til 250 V, se Tabell: Krav til isolasjonsmotstand for kabler brukt til togdeteksjon inkludert stikkabel.


Isolasjonsmåling mot jordleder kan sløyfes dersom anlegget er bygget for kontinuerlig isolasjonsovervåking.
Sikkerhetstagging av dette kravet gjelder for all hovedkabel. For stikkabel er dette vurdert i forhold til hvilke objekt stikkabelen er tilkoblet.
Rekkeklemme med skillekniv bør være montert før innbyrdes isolasjonsmåling av kabel gjennomføres.
Eventuelle ATC-kretskort må alltid koples ut før isolasjonsmåling.
Tillatt målespenning 500 V.Isolasjonsmotstand < 1 MΩ Rapporter og registrer i skjema i relerom/kiosk
Isolasjonsmotstand < 250 kΩ Komponent/kabel skal utbedres snarest
Isolasjonsmotstand < 50 kΩ Komponent/leder i kabel skal tas ut av bruk
Isolasjonsmotstand < 1 kΩ for en leder (målt mot annen leder eller mot jordleder/skjerm) Kabel skal tas ut av bruk
Isolasjonsmotstand < 1 kΩ for flere defekte ledere i en kabel til sammen (parallellkoblet) målt mot jordleder/skjerm Kabel skal tas ut av bruk

TRV:07997

▶ b) Stikkabler til sikkerhetskritiske kretser uten dobbelt brudd skal isolasjonsmåles innbyrdes årlig.

TRV:07998

▶ c) Kabelinnføring til objekter skal ha slakk slik at f.eks. telehiv ikke medfører skade på kabel.

TRV:07999

▶ d) Koplingspunkter på klemlist skal ha god kontakt.

TRV:08000

▶ e) Kabler skal ha strekkavlastning for å unngå belastning på koplingspunktene.

TRV:08001

f) Kabel skal være merket som beskrevet i Felles elektro/Prosjektering og bygging.

TRV:08002

▶ g) Ledende deler som er plassert i sone for kontaktledning, skal være utjevnet til returkrets.

TRV:08003

h) Jordleder skal ikke ha synlige skader.

3 Isolerte sporfelt

TRV:08005

▶ a) Sporfelt på linjen skal kontrolleres med med 0,2 ohms kortslutningsmotstand.

TRV:08006

▶ b) Sporfelt på stasjoner skal kontrolleres med kortslutningsmotstand på 0,5 ohm.

Unntak: Sporfelt hvor alle deler av sporfeltet befares av kjøretøy med aksellast minimum 3 tonn med ikke mer enn 72 timers mellomrom kan kontrolleres med kortslutningsmotstand 0,2 ohm.


3.1 Vekselstrømsporfelt – 95/105 Hz

TRV:08007

a) Tilførsel og returkrets i AS-skap skal ikke ha synlige skader, løse komponenter eller løse tilkoplinger.

TRV:08008

b) Sportilkoplinger skal ikke ha synlige skader.

TRV:08009

c) Overdragstransformatorer skal ikke ha synlige skader, løse tilkoplinger e.l. og være godt festet til festeplaten og stolpen.

TRV:08010

d) Stolpe og festeplate for overdragstransformator skal ikke ha rust eller andre feil. Stolpe skal utjevnet til returkrets.

TRV:08011

e) Sporfeltreleet skal ikke ha synlige skader, belegg på glass, tydelig brente kontakter eller være tregt ved frafall.

TRV:08012

▶ f) Sporfeltreleene skal revideres etter 6 år i drift. Maksimal lagringstid før idriftssettelse skal være 3 år.

TRV:08013

▶ g) Vekselstrømssporfelt skal ha måleverdier i henhold til krav i vedlegg a til Signal/Bygging/Togdeteksjon. Hvis måleverdiene er endret mer enn 20 % fra opprinnelige verdier skal årsaken avdekkes, og sporfeltet justeres i henhold til regelverket.

3.2 Likestrømssporfelt

TRV:08014

a) Tilførsel og returkrets i AS-skap skal ikke ha synlige skader, løse komponenter eller løse tilkoplinger.

TRV:08015

b) Sportilkoplinger skal ikke ha synlige skader.

TRV:08016

▶ c) Likestrømssporfelt skal ha måleverdier i henhold til krav i vedlegg b til Signal/Bygging/Togdeteksjon. Hvis måleverdiene er endret mer enn 20 % fra opprinnelige verdier skal årsaken avdekkes, og sporfeltet justeres i henhold til regelverket.

3.3 Likestrøm innkoblingsfelt

TRV:08017

a) Tilførsel og returkrets i AS-skap eller kiosk skal ikke ha synlige skader, løse komponenter eller løse tilkoplinger.

TRV:08018

b) Sportilkoplinger skal ikke ha synlige skader.

TRV:08019

▶ c) Likestrømssporfelt skal ha måleverdier i henhold til krav i vedlegg j til Signal/Bygging/Togdeteksjon. Hvis måleverdiene er endret mer enn 20 % fra opprinnelige verdier skal årsaken avdekkes, og sporfeltet justeres i henhold til regelverket.

3.4 Likestrøm utløsningsfelt

TRV:08020

a) Tilførsel og returkrets i AS-skap eller kiosk skal ikke ha synlige skader, løse komponenter eller løse tilkoplinger.

TRV:08021

b) Sportilkoplinger skal ikke ha synlige skader.

TRV:08022

▶ c) Likestrømssporfelt skal ha måleverdier i henhold til krav i vedlegg i til Signal/Bygging/Togdeteksjon. Hvis måleverdiene er endret mer enn 20 % fra opprinnelige verdier skal årsaken avdekkes, og sporfeltet justeres i henhold til regelverket.

4 Vekselstrømssporfelt 10/50 kHZ

4.1 10/50 kHz innkoplingsfelt

TRV:08023

▶ a) Innkoplingsfelt skal ha måleverdier i henhold til krav i vedlegg c eller d til Signal/Bygging/Togdeteksjon.

TRV:08024

▶ b) Sportilkoplinger skal ikke ha synlige skader.

TRV:08025

▶ c) Forbikoplingsknapp skal returnere umiddelbart når den slippes.

4.2 50 kHz utløsningsfelt

TRV:08026

▶ a) Utløsningsfelt skal ha måleverdier i henhold til krav i vedlegg e til Signal/Bygging/Togdeteksjon

TRV:08027

▶ b) Sportilkoplinger skal ikke ha synlige skader.

4.3 10/50 kHz utløsningsfelt

TRV:08028

▶ a) Utløsningsfelt skal ha måleverdier i henhold til krav i vedlegg f til Signal/Bygging/Togdeteksjon

TRV:08029

▶ b) Sportilkoplinger skal ikke ha synlige skader.

4.4 10 kHz sporfelt

TRV:08030

▶ a) Sporfelt 10 kHz skal ha måleverdier i henhold til krav i vedlegg g til Signal/Bygging/Togdeteksjon

TRV:08031

▶ b) Sportilkoplinger skal ikke ha synlige skader.

4.5 50 kHz sporfelt

TRV:08032

▶ a) Sporfelt 50 kHz skal ha måleverdier i henhold til krav i vedlegg h til Signal/Bygging/Togdeteksjon

TRV:08033

▶ b) Sportilkoplinger skal ikke ha synlige skader.

5 Audiofrekvent sporfelt

5.1 FTGS

Se dokument (N-MA-0506) Vedlikeholdsmanual FTG S Sporfelt. Dok.nr.: (GMB) SA-080385-000 , (Asker-Sandvika) SA-090291-000

5.2 TI-21

Se dokument (SA-780053-00) Vedlikehold av sporfelt TI21 SA-780053-000

6 Akseltellersystem

6.1 Thales

6.1.1 Tellepunkt

TRV:08034

a) Forsyningsspenningen til tellepunktene skal være innenfor toleranseområdet.

TRV:08035

b) Tellepunkter skal ikke forårsake avdriftsvarsler.

TRV:08036

c) Parallelle I/O-kort skal ikke ha inputsperre.

TRV:08037

d) Tunerenhet, skinnekontakter og kabler (inkludert jordingsuttak) skal ikke ha synlige skader.

TRV:08038

e) Sendeenheten skal ikke berøre skinnen.

TRV:08039

f) Sendeenheten skal være 40 millimeter under skinnens overkant.

6.1.2 Evalueringsenhet

TRV:08040

a) Strømforsyninger til evalueringsenheten skal ha korrekte spenningsverdier.

TRV:08041

b) Alle I/O-kort med releutganger skal funksjonsprøves etter leverandørens retningslinjer.

6.1.3 Nøkkelskap

TRV:08042

a) Nøkkelkontroll skal funksjonsprøves

TRV:08043

b)Kabler, kabelinnføring og jordinger skal være uten synlige skader.

TRV:08044

c) Nøkkelskap skal ha fungerende varmeelement.

6.2 Siemens ACM 200

Se dokument (SA-801618-000) Vedlikeholdsmanual Clearguard ACM 200 akseltellersystem

SA-801618-000

6.2.1 Tellepunkt

Ikke utarbeidet

6.2.2 Evalueringsenhet

Ikke utarbeidet

6.2.3 Nøkkelskap

Ikke utarbeidet

7 Vedlegg

Generiske arbeidsrutiner

Vedlegg b: Måleskjema for vekselstrømsporfelt 95/105 Hz .pdf


Vedlegg c: Måleskjema for likestrømsporfelt .pdf


Vedlegg d: Måleskjema for 10/50 kHz innkoblingsfelt, rele type JRS .pdf


Vedlegg e: Måleskjema for 10/50 kHz innkoblingsfelt, rele 3 i ett .pdf


Vedlegg f: Måleskjema for 50 kHz utløsningsfelt .pdf


Vedlegg g: Måleskjema for 10/50 kHz utløsningsfelt .pdf


Vedlegg h: Måleskjema for 10 KHz sporfelt .pdf


Vedlegg i: Måleskjema for 50 kHz sporfelt .pdf


Vedlegg j: Måleskjema for likestrøm utløsningsfelt .pdf


Vedlegg k: Måleskjema for likestrøm innkoblingsfelter .pdf


Vedlegg m: Måleskjema for audiofrekvent sporfelt - TI21 .pdf


Vedlegg n: Måleskjema for Westinghouse 1100 Hz sporfelt .pdf


Vedlegg o: Måleskjema for likestrøm utløsningsfelt med avfalt c-rele .pdf


Vedlegg p: Måleskjema for 10/50 kHz innkoblingsfelt, rele 3 i ett, med 5 tilkoblinger .pdf


Vedlegg q: Måleskjema for strømforsyning for Thales akselteller .pdf


Vedlegg r: Visuell kontroll av VT-1 sporfeltrele (informativt) .pdf