560 2018 Endringsartikkel 2006

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2006
Forslagsdato 02.03.2018
Forslagsstiller Arne Aas
Klassifisering Kravendring
Bok 560 Tele, prosjektering og bygging
Kapittel 9.Radiosystemer
Avsnitt 5.Tunneler
Forslagstekst Endringsforslag har til hensikt å forenkle krav til kommunikasjonsløsninger for alle varianter av prosjekterte tunnel konsepter.

Krav under kap.5 relatert til forskjellige tunnel design konsepter fremstår som repeterende tekst.


Ny TXT :

Det er felles retningslinjer for kommunikasjonsløsninger i alle typer av prosjekterte tunnel konsepter.

Det skal etableres kommunikasjonsløsninger for togradio (GSM-R) og Nødnett (TETRA) i alle jernbanetunneler med lengde over 1000 m.

I tillegg ,etter behov avdekket i lokal beredskapsplan, kan det være aktuelt med tilleggs dekning ved fastmonterte terminaler eller kommersielle aktører.


{{(læreboktxt) Generelle krav til Nødkommunikasjon er gitt i bok 521 Tunneler https://trv.banenor.no/wiki/Tunneler/Prosjektering_og_bygging/Sikkerhetstiltak . Bane NOR har som strategisk føring å bygge alle tunnelløsninger enhetlig ihht https://prosjekteringsveileder.jbv.no/wiki/underbygning/veiledninger/veileder_tunnelsikkerhet Nødnett-dekning i jernbanetunneler følger utbyggingsplaner i et samarbeid mellom Bane NOR og DSB. }}


Følgende krav til kommunikasjon gjelder for alle prosjekterte kombinasjoner av enkelt og dobbeltspor, rømnigsvei, servicetunneler og øvrige «sikre områder».

a) Krav til telefoni i tunnelløpene:

• Togradio GSM-R • Nødkommunikasjonssystem for nødetatene TETRA

b) Krav til telefoni i servicetunnel(sikkert område):

• Togradio GSM-R • Kommersiell kommunikasjon/GSM Nødkommunikasjonssystem for nødetatene TETRA

c) Krav til telefoni i rømningsveier

• Togradio GSM-R

• Kommersiell kommunikasjon/GSM (inngår som sikre område).


Fremstår ved dette endringsforslag noe mer oversiktlig som felles normkrav for avarter av prosjektert tunnel konsept.

Referansedokumenter

SV_ Forenkle kap 5. Krav til kommunikasjon .pdf

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Endringen påvirker ikke pålitelighet

2.2 A - tilgjengelighet

Endringen påvirker ikke tilgjengelighetstall

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Endringen påvirker ikke måten radioanlegg i tunnel vedlikeholdes

2.4 S - sikkerhet

Endringen påvirker ikke sikkerheten negativt og er fortsatt i tråd med intensjonen i ERA sin TSI for SRT samt Bane NOR/DSB sin tunnelveileder.

2.5 L - levetid

Endringen påvirker ikke levetiden for radioanlegg i tunnel

2.6 Ø - økonomi

Endringen kan påvirke økonomi positivt ved enhetlig felles nasjonal prosjektering av kommunikasjonslønsning for tunnel.

2.7 K - kapasitet

Endringer påvirker ikke kapasitet for nødkommunikasjon

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

Høringskommentarer ved Øystein Løkås Fil:SV HøringsKommentar Endringsartikkel -2006.pdf

3 Innstilling fra fagansvarlig

Endringen fører til klargjøring og forenkling av tidligere omstendelige krav til kommunikasjonsløsninger gjeldende for tunnel.

Føringer for prosjektering og nybygging slår fast at det skal være dekning for både togradio og Nødnett i tunnel.

Bane NOR har som strategisk føring valgt å fase ut fastmonterte terminaler siden behovet dekkes av Togradio i kombinasjon med Nødnett og kommersiell dekning.

Bane NOR har som strategisk føring valgt å fase ut lokale varianter av VHF/UHF radioanlegg etter vurdering i lokal beredskapsplan.

Eksisterende kravtekst:

5.2.1 Ett dobbeltsporet løp med rømningsveier til det fri eller annet sikkert sted for minst hver 1000 m.

a) Krav til telefoni i tunnelløp og rømningsveier:

 • Togradiosystem GSM-R
 • Nødkommunikasjonssystem for nødetatene, TETRA, eventuelt også eksisterende system (VHF/UHF)

b) Krav til telefoni i sikre områder:

 • Kommersiell kommunikasjon/GSM eller fastmontert GSM-R telefon

c) Behov for fastmontert GSM-R telefon i tverrslagene/angrepspunktene for bruk for redningsetatene:

 • Behovet avklares med den lokale redningsetaten for den enkelte tunnel (beredskapsplanen)

5.2.2 Ett dobbeltsporet løp med parallell service-/rømningstunnel med tverrforbindelse for rømning for minst hver 1000 m.

a) Krav til telefoni i tunnelløp:

 • Togradio GSM-R
 • Nødkommunikasjonssystem for nødetatene, TETRA, eventuelt også eksisterende system (VHF/UHF)

b) Krav til telefoni i parallell service-/rømningstunnel:

 • Togradio GSM-R
 • Kommersiell kommunikasjon/GSM eller fast GSM-R telefon (monteres i tverrforbindelse mellom togtunnelen og servicetunnelen).
 • Nødkommunikasjonssystem for nødetatene, TETRA, eventuelt også eksisterende system (VHF/UHF)

c) Behov for fastmontert GSM-R telefon i tverrslagene/angrepspunktene for bruk for redningsetatene: Behovet avklares med den lokale redningsetaten for den enkelte tunnel (beredskapsplanen)

5.2.3 To separate enkeltsporede løp med tverrforbindelse mellom disse for minst hver 500 m.

a) Krav til telefoni i tunnelløpene:

 • Togradio GSM-R
 • Nødkommunikasjonssystem for nødetatene, TETRA, eventuelt også eksisterende system (VHF/UHF)

b) Krav til telefoni i tverrforbindelse mellom løpene (sikkert område)

 • Kommersiell kommunikasjon/GSM eller fastmontert GSM-R telefon.

c) Krav til telefoni i tverrslag/angrepspunkter som fører ut i det fri:

 • Kommersiell kommunikasjon/GSM
 • Fastmontert GSM-R telefon for bruk for redningsetatene: Behovet avklares med den lokale redningsetaten for den enkelte tunnel (beredskapsplanen)

5.2.4 To separate enkeltsporede løp med servicetunnel forbundet med rømningsveier for minst hver 500 m.

a) Krav til telefoni i tunnelløpene:

 • Togradio GSM-R
 • Nødkommunikasjonssystem for nødetatene, TETRA, eventuelt også eksisterende system (VHF/UHF)

b) Krav til telefoni i servicetunnel(sikkert område):

 • Togradio GSM-R
 • Kommersiell kommunikasjon/GSM eller fastmontert GSM-R telefon
 • Nødkommunikasjonssystem for nødetatene, TETRA, eventuelt også eksisterende system (VHF/UHF)

c) Krav til telefoni i rømningsveier

 • Kommersiell kommunikasjon/GSM eller fastmontert GSM-R telefon (inngår som sikre område).

d) Behov for fastmontert GSM-R telefon i tverrslagene/angrepspunktene for bruk for redningsetatene: Behovet avklares med den lokale redningsetaten for den enkelte tunnel (beredskapsplanen)

Forslag til ny kravtekst:

Ny tekst som erstatter alle underpkt. som vist over:

5.2 Det skal etableres kommunikasjonsløsninger basert på togradio (GSM_R) og nødnett (TETRA) i alle jernbanetunneler med lengde over 1000 m.

Generelle krav til nødkommunikasjon er gitt i bok 521 Tunneler.

Bane NOR har som strategisk føring å bygge alle tunnelløsninger enhetlig iht. veileder for tunnelsikkerhet Nødnettdekning i jernbanetunneler følger utbyggingsplaner i et samarbeid mellom Bane NOR og DSB.

a) I tunnelløpene og fram til sikkert område (TSI SRT-begrep: railway tunnel/escape route) skal det etableres dekning for:

 1. Togradio GSM-R
 2. Nødkommunikasjonssystem for nødetatene TETRA

b) I sikre områder (TSI SRT-begrep: safe areas) og servicetunneler skal det etableres dekning for:

 1. Togradio GSM-R
 2. Kommersiell kommunikasjon/GSM og/eller nødkommunikasjonssystem for nødetatene (TETRA). Behovet avklares med den lokale redningsetaten og infrastruktureier for den enkelte tunnel som en del av RAMS- og beredskapsanalyser.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

Skal det ikke være kommersiell GSM i tunnelløpene?


Svar fra fagansvarlig : ny formulering under pkt. 5.2 "Krav til kommunikasjon" er ment å dekke regulatoriske pålegg for redningsetaters behov for å utføre effektivt redningsarbeid.

Dette er en kombinasjon av TSI SRT og Nasjonale bestemmelser som nedfelt fra DSB.

Bane Nor er således ikke pålagt å bygge MIT i alle tunneler men har som mål å tilby god kommersiell dekningsgrad for de reisende.

Dette er dekket under pkt.5.6 -->

5.6 Mobildekning og internett i tog

Radiosystemer i tunneler tilrettelegges for mobildekning og internett i tog. Det skal i alle nye tunneler etableres dekning for kommersielle mobilnett. På grunn av svært kort innovasjonssyklus innen dette fagområdet vil hvert anlegg vurderes separat for hvilken teknisk løsning som skal benyttes. Digitalisering og Teknologi skal konsulteres ihht retningslinjer gitt i STY-604217 for å sikre at ønsker fra alle interessenter ivaretas i vurderingen.

--Aasarn (diskusjon) 21. aug. 2018 kl. 14:27 (CEST)

Ok og takk for svar! --Erik Borgersen (diskusjon) 31. aug. 2018 kl. 13:42 (CEST)

4.2 Prosjekter

Er følgende tekst dekkende/korrekt mht. å bruke ordlyden "prosjekterte tunnel konsepter": "Det er felles retningslinjer for kommunikasjonsløsninger i alle typer av prosjekterte tunnel konsepter."

Er dette et nytt avsnitt 5.2 uten underpunkter? og er det brukt rette begreper, tunnelløp, servicetunnel og rømningsvei? --Jse (diskusjon) 2. sep. 2018 kl. 12:30 (CEST)

Nytt forslag legger til grunn at det i alle tunnelanlegg skal bygges med GSM-R for togfremføring (ETCS) GSM-R for Nødkommunikasjon, TETRA for Nødetatene og MIT Mobilt Internett i Tog/Kommersiell dekning (behandlet i TRV 560 kap 9 Radiosystemer under eget pkt 5.6) Det er i TSI SRT benyttet tre forskjellige "dekningsområder" med et kommunikasjonsbehov:
 • Railway tunnel = Tunnelløp
 • Safe areas = Sikkert område
 • Escape routes = Rømningsveier
Det generelle hovedkravet for dekning er hentet fra 4.2.1.8. "Emergency communication". Siden de fleste kommunikasjonsteknologier benytter strålekabel som teknisk løsning for tunnel over 1000m (TSI krav) så må dette sees i sammenheng. Dekningskravet for rømningsveier kan utløse dekning ut over det strålekabel for TETRA kan dekke (ref. c2)


--Aasarn (diskusjon) 3. sep. 2018 kl. 13:53 (CEST)


Se kommentarer under "Teknologi" - (komplett "gammel/ny-teks) 5.2 uten under pkt .. og , definisjon "begreper" som hentet fra TSI slik "tele" ser dette ) --Aasarn (diskusjon) 3. sep. 2018 kl. 13:57 (CEST)


Ok--Kjell.holter (diskusjon) 3. sep. 2018 kl. 11:59 (CEST)

4.3 Infrastruktureier

Jeg synes også det er rart at det ikke er krav om TETRA i rømningsveiene. Det er jo absolutt et område hvor vi forventer at redningsetatene vil kunne komme til å operere.--Nerbre (diskusjon) 27. aug. 2018 kl. 10:35 (CEST)


Svar fra fagansvarlig Tele :

Kommentar fra radioplanlegger i Digitalisering og Teknologi : "Teknisk sett, og med all praktisk formål slik nye tunneler bygges nå så skilles ikke disse tre tjenestene" ( i.e dekning i Tunnel,Servicetunnel/sikkert område og rømningsveier både for GSM-R,TETRA og MIT)


Oppdaterer basert på dette dekningskravet for TETRA dekning også å generelt omfatte rømningsveier.


Det opprinnelige noe konservative forbehold for "total" TETRA dekning for alle typer rømningsveier (som ikke blir dekket av normal strålekabel) skal fortsatt vurderes av prosjekterende under pkt 2) "Behovet avklares med den lokale redningsetaten for den enkelte tunnel og baseres på risikovurdering i tråd med beredskapsplan. "

--Aasarn (diskusjon) 29. aug. 2018 kl. 11:18 (CEST)

Dette synes jeg fortsatt er uklart skrevet, og utfordringen ligger kanskje i parantesen i pkt c) - sikkert område. Jeg sliter da med å forstå forskjellen på punkt b og c. Uklarheten kan også skyldes at man ikke er klar på å skille servicetunnel som inngår i rømningsvei, og servicetunnel (andel) som ikke inngår i rømningsveiene. Så er det et definisjonsspørsmål om dette området som ikke inngår i rømningsveien da skal betraktes som sikkert område? (Noe det rent teknisk sett antagelig vis er) Jeg er også litt usikker på om ordet "tverrslag" i diskusjonen her kan ha vært forstått som området i friluft der tverrslagstunnelen starter? --Nerbre (diskusjon) 6. sep. 2018 kl. 08:23 (CEST)

4.4 Teknologi

Det må tydelig vises i forslaget hvilke kravendringer som forslaget angir. Dette vises enklest ved å skrive inn eksisterende krav først og deretter den nye kravteksten som foreslås. --Christopher Schive (diskusjon) 3. sep. 2018 kl. 12:09 (CEST)

ok etter at alle kommentarene er hensyntatt --Christopher Schive (diskusjon) 10. sep. 2018 kl. 09:59 (CEST)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres