560 2018 Endringsartikkel 2151

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2151
Forslagsdato 27.09.2018
Forslagsstiller Arne Aas
Klassifisering Kravendring
Bok 560 Tele, prosjektering og bygging
Kapittel 8.Transmisjonssystemer
Avsnitt 4.1 Generelt
Forslagstekst #Eksisterende formulering under :

https://trv.banenor.no/wiki/Tele/Prosjektering_og_bygging/Transmisjonssystemer#Anleggsspesifikke_krav

4.1 Generelt

a) Utstyr for transmisjonsanlegg skal plasseres i teleteknisk bygning eller rom.

1. Nasjonale noder skal stå i rom av kategori 1.


  1. Ny tekst:


4.1 Generelt

a) Utstyr for transmisjonsanlegg skal plasseres i teleteknisk bygning eller rom.

1. Nasjonale noder skal stå i rom med utforming som tilfredsstiller minimum Kategori 1.

Utførelse: Bygninger/rom av kategori 0 kan benyttes dersom dette er tilgjengelig


Definisjoner av Elektrotekniske rom kommer fra : https://trv.banenor.no/wiki/Felles_elektro/Prosjektering_og_bygging/Elektrotekniske_bygninger_og_rom#Kategori_for_elektrotekniske_rom_med_telekommunikasjon


Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

Nasjonale noder i transmisjonsnettet kan også plasseres i elektrotekniske rom i kategori 0. Tidligere formulering utelukker plassering av router i f.eks nye CCF Datasenter for ERTMS NI CCF

2.1 R - pålitelighet

Ingen endring

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring

2.4 S - sikkerhet

Ingen endring

2.5 L - levetid

Ingen endring

2.6 Ø - økonomi

Ingen endring

2.7 K - kapasitet

Ingen endring

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

Anses ikke som nødvendig.

3 Innstilling fra fagansvarlig

Presisering anbefales

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 29. jan. 2019 kl. 10:50 (CET)

4.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 14. jan. 2019 kl. 10:53 (CET) OK--Magheg (diskusjon) 16. jan. 2019 kl. 14:29 (CET)

4.3 Infrastruktureier

Er kiosk og skap også å betrakte som bygning og rom? --Nerbre (diskusjon) 13. jan. 2019 kl. 13:41 (CET)


Definisjonen følger felles elektro "2 Karakterisering av elektrotekniske rom"

Kiosk og skap faller utenfor Kategori 0 og 1 som er omhandlet i denne endringsartikkel.

Kiosk og skap blir i Teleregelverket linket til "Kategori 3" . --Aasarn (diskusjon) 16. jan. 2019 kl. 09:23 (CET)

Min refleksjon var nok knyttet til om vi med dette legger begrensning på teknisk utvikling. Vi vet ikke når dette utstyret blir lite eller robust nok, eller at skap og kiosker blir gode nok, slik at det kan velges rimeligere løsninger enn bygning og rom. --Nerbre (diskusjon) 17. jan. 2019 kl. 07:51 (CET)

ok --Nerbre (diskusjon) 17. jan. 2019 kl. 09:26 (CET)

4.4 Teknologi

Jeg mener at forslaget kan forbedres. Bakgrunn: 1: Dette er en svært marginal problemstilling. Kategori 0 har vi så vidt jeg vet kun ett sted i landet. I så spesifikke tilfeller, så burde dette kunne løses helt trivielt gjennom dialog med eier av eksisterende krav/dispensasjonssøknad. 2: Mine erfaring gjennom mange saker er at regelverkskrav leses bokstavelig av rådgivere (der det passer dem) og også tendensiøst av brukergrupper. Vi ender ofte opp med IKKE å få "mest for penga".

Problemstilling: NB: Husk at i https://trv.banenor.no/wiki/Felles_elektro/Prosjektering_og_bygging/Elektrotekniske_bygninger_og_rom#Kategori_for_elektrotekniske_rom_med_telekommunikasjon, så fremgår det krav til utstyr basert på hvilken kategori det tilhører. Dersom en rådgiver opplever at man setter noe i kategori null, så vil det bli spørsmål om hvordan man da ivaretar redundandskravet til utstyret - se linken.

Dersom det i det hele tatt skal gjøres en endring, så mener jeg at det heller bør formuleres at: Dersom det skal installeres utstyr som er definert å være i en romkategori, så er det tillat å installere dette i et rom som er bygd for utstyr med høyere kategori dersom det er hensiktsmessig, økonomisk fordelaktig og det ikke utfordrer adgangsregimer (security). Men kravene til "redundans for utstyr" - se https://trv.banenor.no/wiki/Felles_elektro/Prosjektering_og_bygging/Elektrotekniske_bygninger_og_rom#Kategori_for_elektrotekniske_rom_med_telekommunikasjon skal være som for utstyret det er snakk om - ikke det som gjelder for "rommet" forøvrig.

På denne måten kan faktisk også utstyr for kategori 2 og 3 gis "mulighet" for tilsvarende forenkling ved å bruke allerede eksisterende bygninger/rom.

Det kan med fordel vurderes om dette heller bør tydeliggjøres i Felles elektro (link over). Vi må la leseren forstå at det er forskjell på kravene til redundans for utstyr av forskjellige kategorier og hvilket rom dette faktisk bygges i. F.eks. kunne tabellen i linken skifte navn fra romkategori til "kategori for sårbarhet av tekekommunikasjonsutstyr". Da vil det være mye større fleksibilitet for å utnytte bygningsmasse/rom som allerede finnes - uavhengig av kategorien for annet utstyr.--Tore Telstad (diskusjon) 17. jan. 2019 kl. 12:28 (CET)

Arne: Takk for konstruktive innspill som løfter Rom/Kategori/kritikalitet problematikken langt ut over intensjonen til endringsforslaget til bok 560 Tele :

Intensjonen med denne endringen er kun å åpne for at sentrale transmisjonskomponenter også kan stå i kategori 0 rom (pdd. Marienborg,Dora,ERTMS NI site 1 og 2 samt ETCS testbed).

Det er alltid hensiktsmessig å skule til "mest for penga"- men her skal vi sikre at livsnerven i transmisjonsutstyret til Bane NOR alltid innplasseres i lokasjoner som har maksimal oppetid,redundans og på annen måte kan støtter opp under systemet som overfører sikkerhetskritisk informasjon (som MA for ETCS).

I så måte er "kategoriprinsippene" fra Felles elektro mhp å etablere et noe rigid regime for oppetidskrav,kritikalitet og andre sikkerhetsrelaterte funksjoner noe vi stiller oss bak i Telemiljø. Dette inkluderer til info bla. samtrafikkforskriftens paragrafer (aksess og kompetanse), deler av nasjonal beredskap og fysisk perimetersikring. (og i neste runde Bane NOR sin konsernstandard for cybersecurity)

Fagansvarlig holder fast ved at endringen isolert sett i Tele 560 er nødvendig og tilstrekkelig for å sikre at nasjonale noder også kan innplasseres i Kategori-0 lokasjoner.

Skal vi løfte diskusjonen til endringer av godt innarbeidede begreper i Felles elektro vil et endringsforslag med konsekvensanalyse være tilstrekkelig. --Aasarn (diskusjon) 18. jan. 2019 kl. 10:06 (CET)

Tore: Jeg må ha vært uklar, så jeg presiserer: Jeg har ingen problemer med at kategori 1 utstyr kan stå i rom der det står kategori 0-utstyr i dag. Tvert i mot! Kan vi ikke bare skrive det i regelverket, da? Men det er en underliggende feil med kategorisering av ROM slik det fremstår i regelverket i dag. Det er i praksis bare en kategorisering av TELEUTSTYR.

Jeg oppfatter at min rolle i godkjenningsrådet er å bidra med at endringer blir belyst fra flere ståsteder, så jeg forklarer kort bakgrunnen for at jeg reagerer: Felles elektro er et svært vanskelig kapittel for oss på Elkraft å håndtere. Krav til felles anlegg, størrelser, redundans, strømforsyning til utstyr, klima, temperatur, TEK17-krav etc. er en gjentakende problemstilling og det har en kostnadsside som ledelsen flere ganger har stilt spørsmål ved. Tabellen for kategorisering av teleutstyr har gjentatte ganger blitt «knadd» på, og den er fortsatt ikke bra. Så raskt som mulig bør vi sammen se på om ikke det er bedre å endre navnet på tabellen slik at det faktisk tydeligere fremgår at dette bare er redundanskrav til teleutstyr. Men det får ligge en stund til.

Mitt forslag er følgende, som også vil være mer presist og svare ut intensjonen med kravendringen:

a) Utstyr for transmisjonsanlegg skal plasseres i teleteknisk bygning eller rom.

1. Nasjonale noder skal stå i rom av kategori 1.

Utførelse: Bygninger/rom av kategori 0 kan benyttes dersom dette er tilgjengelig

2. Regionale noder skal stå i rom av minimum kategori 2

3. Aksessnoder skal stå i rom av minimum kategori 3.

Så får vi senere rydde i dette – det er mange aspekter ved hele reguleringen vi har etablert her som ikke er bra.--Tore Telstad (diskusjon) 23. jan. 2019 kl. 09:38 (CET)Vi vil fra fagområdet "TELE" svært gjerne være med på en oppdatering av Bane NOR sine "kategoriseringsprinsipper"

Intensjonen med avsnittet er å forhindre at følgende formulering i Felles Elektro blir prosjektert for Nasjonale transmisjonsnoder (i.e rutere) i sikkerhetskritisk fibernett :

"...... 3.13 Vitalt kommunikasjonsutstyr plassert utenfor elektroteknisk rom av kategori 0, 1 og 2

a) Rutere: Rutere kan være plassert i eller utenfor elektrotekniske rom av kategori 0 – 3, og samtidig formidle trafikk med vital drifts-og vedlikeholdsinformasjon for togfremføringen.

......"

Endrer kravet til å omfatte kategori-0 rom med :


1. Nasjonale noder skal stå i rom av kategori 1.

Utførelse: Bygninger/rom av kategori 0 kan benyttes dersom dette er tilgjengelig" .

--Aasarn (diskusjon) 24. jan. 2019 kl. 10:34 (CET)

OK --Christopher Schive (diskusjon) 29. jan. 2019 kl. 11:55 (CET)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --