Felles elektro/Prosjektering og bygging/Elektrotekniske bygninger og rom

1 Hensikt og omfang

Hensikten med dette kapitlet er å angi bygningsmessige og elektrotekniske krav til elektrotekniske bygninger/rom. Det er her viktig å skille mellom de mange byggtekniske installasjonene nær jernbanene og de få installasjonene av overordnet nasjonal betydning for fremføring av tog.

De mange byggtekniske installasjonene prosjekteres ut fra:
• kostnadsbegrensning,
• personsikkerhet ved spor,
• sikker og pålitelig togfremføring,
• tilpasset pålitelighet/sårbarhet
• tilrettelagt for vedlikehold
• enhetlige utførelser.

De få installasjonene av nasjonal betydning prosjekteres ut fra:
• omfattende sikring av eiendomsverdiene og installert teknisk utstyr mhp. naturskade og skadeverk,
• meget høy pålitelighet og meget høy tilgjengelighet for utstyr og kommunikasjon.

2 Karakterisering av elektrotekniske rom

Elektrotekniske rom kan ha svært varierende funksjonalitet, se følgende ikke-uttømmende liste. I noen tilfeller kan samme rom ha flere typer utstyr (f.eks. lavspenning, bygningstjenester, IKT-utstyr):
• høyspenningsrom, høyspenningstransformator
• rom med lavspenningstavler
• rom med bygningstjenester (adgangskontroll, brannvarslingsanlegg etc.)
• rom med ventilasjonsanlegg, eventuelt også luftkondisjonering og kjøling
• batterirom
• rom for IKT-utstyr for administrasjons- og driftspersonale
• kiosk for togvarme
• kiosk/skap for bomanlegg
• rom/skap for blokkpost
• kiosk for autotransformator
• koblingshus
• rom med omformer
• rom for aggregat.

2.1 Redundans og feiltolerant installasjon

I Bane NORs nasjonale fiberoptiske nett blir lyssignalene svekket, og må enten forsterkes optisk eller konverteres til elektriske signaler før de igjen kan sendes videre som lys. I begge tilfeller blir det fullt brudd på kommunikasjonen dersom strømforsyningen faller ut, og i ytterste konsekvens lammes togfremføring over store områder. I noder med optisk/elektrisk/optisk utstyr kreves det en meget pålitelig strømforsyning. Redundans kan etableres på følgende måter:
 • Det fysiske nettet kan struktureres som et delvis komplett maskenett med rerutingsmulighet i nodene (redundans i føringsvei).
 • Utstyret i nodene kan være dublert, gjerne plassert i forskjellige bygninger, eventuelt i forskjellige rom (redundans i utstyr).

I en feiltolerant installasjon kan utvalgte vitale deler av utstyret være overdimensjonert.

Eksempler på redundans i energiforsyning/tilførsel:

 • 400/230 V med UPS
 • 400/230 V med dieselaggregat og batterireserve
 • Parallell 22 kV til 400/230 V med begrenset batterireserve eller UPS (redundans i parallell 22 kV)

TRV:03008

a) Redundans: Redundans skal etableres i den grad det er nødvendig for å oppnå en spesifisert oppetid/kvalitet på togfremføringen eller kommunikasjonen.

 1. Vurdering: Feiltoleranse i installasjoner som medfører ekstrakostnader, skal etableres i den grad det er nødvendig for å oppnå en spesifisert oppetid/kvalitet.

TRV:08079

b) Kraftberedskapsforskriften: For energiforsyningsanlegg (banestrømforsyning og kontaktledning) omfattet av Kraftberedskapsforskriften kan denne stille strengere krav til enkelte klassifiserte anlegg enn de generelle kravene i dette kapittelet. Da er det denne forskriftens krav som gjelder med eventuelt Teknisk regelverks forslag til bedriftsintern løsning. Forskriften omfatter også driftskontrollsystemer og samband som en del av dette, dvs. ekom-nett.

2.2 Kategori for elektrotekniske rom med sårbart utstyr

TRV:03009

Med «sårbart» forstås at utstyr eller funksjoner relatert til togfreføring kan svikte dersom installasjonene blir utsatt for påkjenninger utover det som er spesifisert eller forutsatt.


a) Kategori for elektrotekniske rom med sårbart utstyr: For elektrotekniske rom med sårbart utstyr skal det prosjekteres ut fra definert kategori, se Tabell: Kategori for elektrotekniske rom med sårbart utstyr. Det skilles mellom følgende kategorier:

 1. Vurdering: Kontroller om det er eller blir opprettet noder i det nasjonale eller et regionalt transmisjonsnett, se informasjon i Ekom/Prosjektering_og_bygging/Transmisjonssystemer#Anleggsspesifikke_krav.


Tabell: Kategori for elektrotekniske rom med sårbart utstyr
Kategori Beskrivelse Redundans for utstyr
(Gjenstand for revisjon)
Konsekvens
0
Elektrotekniske rom med sårbart utstyr som har utstyr av nasjonal betydning for togfremføringen.
(Spesielt teknisk utstyr (tjenere mm.) for togledersentral, teknisk utstyr for sentral driftsovervåking (24/7), nasjonal ERTMS-sentral, GSM-R-sentral)
Dubleres med full redundans på to geografiske steder. Utfall på ett sted: ingen konsekvens
Utfall begge steder: total stans
1
Elektrotekniske rom med sårbart utstyr, f.eks. med noder i det nasjonale transmisjonsnettet, basestasjonkontrollere for GSM-R, regional ERTMS-installasjon eller tjenerpark for nasjonal IKT-støtte Dubleres med lokal redundans Kan medføre stans eller forsinkelse
over store deler av det nasjonale jernbanenettet
2
Elektrotekniske rom med sårbart utstyr, f.eks. med aksessnoder i det regionale transmisjonsnettet, ERTMS/sikringsanlegg Tilpasset feiltolerant installasjon. Stans eller forsinkelse
over store deler av jernbanestrekningen
3
Elektrotekniske rom med sårbart utstyr, f.eks. med aksessnoder, ERTMS/sikringsanlegg - Lokale avvik
3 skap
Elektrotekniske rom i frittstående skap - Lokale avvik

3 Byggtekniske krav

Generelt er bestemmelser gitt i:


Tekniske bygg faller inn under pbl § 20-1, bokstav a) «oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging eller plassering av bygning, konstruksjon eller anlegg». I lovkommentaren heter det at begrepene bygning, konstruksjon eller anlegg omfatter i utgangspunktet enhver fysisk innretning uavhengig av utforming og materialbruk. Videre følger en rekke eksempler på «konstruksjoner» og «anlegg» som tekniske bygg må forstås høre inn under.

Tekniske bygg skal utformes i henhold til Teknisk forskrift (TEK 17) med de unntak som fremkommer av forskriftens § 1-2 (4): «Forskriften gjelder for permanente og midlertidige konstruksjoner og anlegg, med unntak av kapittel 8, 12, 13 og 14 som gjelder så langt de passer."

Egnede beskrivelser og veiledning om krav finnes dessuten i relevante deler i:

 • NS 3420 (Standard Norge)


3.1 Plassering

3.1.1 Bygning

TRV:03010

a) Geografisk plassering: Elektrotekniske bygninger med rom av kategori 0 (GSM-R-sentral, datasentre etc.) skal lokaliseres etter retningslinjer gitt i klassifiseringsforskriften og objektsikringsforskriften. Relevante normer er EN 50600-1 og EN 50600-2-1 (eventuelt andre normer i samme serie).

TRV:03011

b) Plassering ved spor: Bygninger for elektrotekniske rom skal plasseres utenfor sone for kontaktledning og sone for strømavtaker.

 1. Unntak: Elektrotekniske rom kan være sammenbygd med plattform og/eller kulvert under sporene.
 2. Utførelse: Elektrotekniske rom i tunneler skal plasseres i egne nisjer eller i forbindelse med tverrslag, servicetunnel eller sikre rom (se Tunneler/Prosjektering og bygging/Sikkerhetstiltak#Branndeteksjon).
 3. Utførelse: I tunneler skal det avsettes plass for elektroteknisk skap (rom) av kategori 3 skap for hver 500 m.
 4. Utførelse: Elektroteknisk skap kategori 3 kan plasseres i en nisje eller på/ved tunnelvegg og skal kunne motstå vann ved spyling av tunnelen.

TRV:07761

c) Adkomst: Det skal være lett adgang til bygningen slik at utstyr kan fraktes direkte fra transportmiddel og på en enkelt måte inn i rommet.

 1. Utførelse: Skapdør eller inngangsdør til bygning med elektroteknisk rom bør i minst mulig grad komme i konflikt med togfremføring på jernbanespor.
 2. Utførelse: For rom som vil inneholde store utstyrsskap eller transformatorer, skal det foreligge en plan for hvordan inn- og ut-transportering skal foretas.

Se krav til bygningsmaterialer tunneler i Tunneler/Prosjektering og bygging/Sikkerhetstiltak#Brannsikkerhetskrav til bygningsmaterialer).

Se krav til tekniske installasjoner i tunneler i Tunneler/Prosjektering og bygging/Sikkerhetstiltak#Elektriske installasjoners pålitelighet).

3.1.2 Internt i bygning

TRV:03012

a) VVS: Det skal ikke forekomme ledninger for vann og kloakk eller stakekum for kloakk i elektrotekniske rom.

 1. Unntak: Vannrør tillates kun i forbindelse med kjøling av teknisk utstyr.
 2. Unntak: Batterirom kan ha innlagt vann og avløp.

TRV:03013

b) Gass, fjernvarme: I elektrotekniske rom skal det ikke forekomme rør for gass og damp.

 1. Unntak: Brannslukkingsanlegg kan installeres.

TRV:03014

c) Våtrom: I rom rett over elektroteknisk rom skal det ikke være bad, kjøkken eller annet våtrom.

TRV:03015

d) Rom i kjeller: Det bør unngås å plassere elektrotekniske rom i kjeller.

 1. Utførelse: Dersom elektrotekniske rom likevel blir plassert i kjeller, og det kan være fare for oversvømmelse, skal det være avløp i rommet med tilbakeslagsventil.
 2. Vurdering: Ved en prosjektering av ny bygning bør en mindre flomutsatt tomt vurderes.

TRV:03016

e) Orden: Uvedkommende gjenstander bør ikke oppbevares i elektrotekniske rom.

3.2 Utførelse

TRV:03017

a) Byggematerialer: Egne bygninger kan utføres i vanlige bygningsmaterialer tre, betong, tegl, metalliske elementer eller andre materialer egnet for oppbevaring av elektronisk utstyr.

TRV:03018

b) Uautorisert tilgang: Elektrotekniske rom skal sikres mot uautorisert tilgang ved tiltak i planløsning og utførelse (skallsikring, valg av byggematerialer etc.).

Veiledning finnes i EN 50600-2-5.

TRV:03019

c) Brannseksjonering: Alle elektrotekniske rom skal bygningsmessig være utført i henhold til til relevante krav i Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift - TEK 17)

 1. Utførelse: Elektrotekniske rom av kategori 0 og 1 skal brannsikres mellom brannceller. Andre elektrotekniske rom i tilknytning til elektrotekniske rom av kategori 0 og 1 skal sikres på tilsvarende måte.
 2. Utførelse: Elektrotekniske rom bør ikke ha vinduer slik at innsyn og soloppvarming begrenses. I elektrotekniske rom av klasse 0 og 1 skal det ikke være vinduer.
 3. Utførelse: Alle kabelinnføringer skal tettes med materialer som sikrer at bygningsdelens brannklasse opprettholdes (se EN 50174-1).
 4. Utførelse: Føringsveier bør sikres mot uønskede hendelser, se eget punkt om Sårbarhet.
 5. Utførelse: Dører for brannseksjonering skal ha brannklasse B60 (eller bedre).
 6. Utførelse: Innvendig skal elektrotekniske rom bestå av brannsikre materialer eller brannherdig kledning. Det skal ikke benyttes materialer eller væsker, f.eks. silikon, som kan avgi skadelige gasser til de elektriske komponentene.

TRV:03020

d) Krav til gulv: Støpte gulv skal være stålpusset. Markfuktighet skal ikke kunne trenge inn i rommet.

TRV:03021

e) Byggeteknikk: Elektrotekniske hus kan være prefabrikkert eller bygges på stedet.

TRV:03022

f) Levetid: Bygninger og tilhørende utvendig utstyr/materiell skal ha en teknisk levetid på minimum 30 år.

TRV:03023

g) Kabelinntak: Kabelinntak skal være tette slik at fuktighet og/eller gnagere ikke kan komme inn i rommet/skapet.

TRV:03024

h) Kapsling: Innenfor sone for kontaktledning skal frittstående skap som ikke har utjevning til returkretsen, ha et isolert ytre som motstår spenningen i kontaktledningen.

TRV:03025

i) Korrosjonsfasthet: Materialene i frittstående skap skal motstå korrosjon.

3.2.1 Adkomst

TRV:03026

Adkomst: Adkomst til elektrotekniske rom skal tilpasses for det utstyret som skal fraktes inn og ut av rommet gjennom en dør som slår ut av rommet.

 1. Utførelse: Dør skal inngå i brannseksjoneringen.
 2. Utførelse: Dersom dør har midtstolpe, skal den kunne demonteres og fjernes ved behov.
 3. Utførelse: Over dør kan det etableres et fast felt som ved behov kan demonteres og fjernes.
 4. Utførelse: Minstekrav til lysåpning i dør til elektroteknisk rom er gitt i Tabell: Minstekrav til lysåpning i dør.
 5. Utførelse: Krav til lysåpning gjelder hele ruten fra-og-med ytterdør til-og-med dør for elektroteknisk rom (eventuelt også heis).
2130 mm er anbefalt høyde på lysåpning i dør i europeiske normer.
Ofte transporteres kabinetter på pall, derfor ytterligere større lysåpning.


Tabell: Minstekrav til lysåpning i dør
Type rom Tobladet dør
(bredde x høyde) mm
Enkel dør
(bredde x høyde) mm
Felt over dør
Elektroteknisk rom i kategori 0 og 1 1800 x 2350 - (mulig, risikovurering av skallsikring)
Høyspenningsrom med transformator 1800 x 2350 - (mulig)
Elektrotekniske rom (generelt) (mulig) 900 x 2350 (mulig)
Kiosk (mulig) 800 x 2350 (mulig)
AT-kiosk Nødvendig lysåpning (alternativt løfte av tak) ved utskifting av transformator
Omformer Tilpasses i hvert enkelt tilfelle
Prefabrikkert frittstående nettstasjon Ingen særkrav

3.3 Størrelse på rom

TRV:03027

a) Gulvareal: Innvendig størrelse på elektroteknisk rom skal beregnes ut fra det utstyr som rommet skal inneholde.

 1. Utførelse: Det anbefales å inkludere noe gulvareal som reserve, minimum plass for et stativ.

TRV:03028

Takhøyde: Takhøyden skal være minimum 240 cm fra overkant av ferdig gulv (vanlig gulv eller datagulv).

TRV:03029

c) Avstand mellom rader: Utstyr i Ekomnett skal installeres i skap med minimum avstand på 120 cm mellom skapradene.

 1. Utførelse: Krever installert utstyr i skap tilgang på både bak- og fremside, skal slik tilgang sikres.
 2. Utførelse: Dersom plassen i rommet tilsier det, bør bruk av kabinetter med svingramme eller tilsvarende typer kabinetter vurderes.
 3. Utførelse: Skap med utstyr som ikke trenger tilgang fra baksiden, kan plasseres med baksiden inn mot vegg.
EN 50174-2 har veiledning for arealbehov og kabelfremføring i ulike fagmiljøer i bygninger.

TRV:03030

d) Arkivplass: I elektrotekniske rom av kategori 1 og 2, bør det avsettes plass for skap og reoler for oppbevaring av beskrivelser/tegninger, reservedeler,etc. samt arbeidsplass for enklere vedlikehold. I elektrotekniske rom av kategori 3, bør det være oppbevaringsplass for dokumentasjon.

3.4 Elektrisk installasjon av lys, varme og vurdering av kommunikasjonsbehov

For publikumsområder i bygninger og andre ikke-tekniske rom henvises det til publikasjoner fra Lyskultur, https://www.lyskultur.no.

TRV:03031

a) Materialkrav: I elektroteknisk rom skal kabling foretas med halogenfrie materialer, og gjelder for både kabler og tilhørende materiell (f.eks. kabelkanaler, skap etc.).

 1. Utførelse: Bruk av haogenholdige kabler/materiell kan begrenses/utelates også i ikke-tekniske rom.
 2. Vurdering: Dersom eksisterende kabling i rommet har halogenholdige komponenter, og det er mye elektronikk og kritisk utstyr installert, bør det vurderes å oppgradere kablingen (sanere halogenholdige komponenter).
En ulmebrann i PVC-isolerte telekabler ga korrosjonsskader på telefonsentral med 20.000 abonnenter. (En bydel uten telefon, Verk og Virke, nr. 5 1985)

TRV:03032

b) Frittstående skap: Skap kan ha arbeidslys med en hensiktsmessig plassering.

 1. Utførelse: Tenning av lys skal være tidsbegrenset.

TRV:03033

c) Kiosk: Kiosk skal ha rimelig godt arbeidslys, 200 lux på horisontalplan.

 1. Unntak: AT-kiosk prosjekteres normalt uten tilgang på 230 V. (Lyskilde må medbringes for vedlikehold.)

TRV:03034

d) Elektrotekniske rom generelt: Elektrotekniske rom skal ha rimelig godt arbeidslys, 500 lux på horisontalplan.

 1. Utførelse: Fast installert arbeidslys skal ha uprioritert energiforsyning.
 2. Utførelse: Dersom det er reservestrømforsyning, kan orienteringslys i rommet forsynes fra denne.
Det anbefales å bruke armaturer med LED-lamper

TRV:03035

e) Mobilt arbeidslys: Oppladbar, mobil lyskilde kan plasseres i ladestasjon innenfor inngangsdør.

TRV:03036

f) Elektroteknisk rom av kategori 0 og 1: Prosjektering av belysning kan foretas spesielt i hvert enkelt tilfelle, se Tabell: Anbefalt klima i elektrotekniske rom for prosjekteringsreferanser.

TRV:03037

I elektrotekniske rom kan bruk av GSM(-R)-telefon være regulert.

g) Kommunikasjonsbehov: I elektrotekniske rom skal et eventuelt kommunikasjonsbehov kartlegges og beskrives ut fra rommets funksjon og tjenester.

 1. Utførelse: Nær følsomt teknisk utstyr kan bruk av GSM(-R)-telefon være begrenset. Telefonen må da parkeres i eget stativ, fortrinnsvis ved dør. Med lokal tilpasning med kabel eller lokal trådløs kommunikasjon (bluetooth e.l.) kan samtaler føres ved utstyr mens telefonen er plassert i stativ.

3.5 Klima i elektrotekniske rom

Klima i elektrotekniske rom har en stor variasjon, avhengig av om det er en del av en bygning, en kiosk eller et frittstående skap. Kiosk og frittstående skap kan være plassert i terrenget, langs jernbanesporet eller i tunnel.
• I en bygning kan naborom være et oppvarmet publikumsområde. Ofte kan spillvarme fra et rom utnyttes til oppvarming av et annet rom (enøk, kostnadsvurderinger).
• En kiosk er ikke så sterkt påvirket av soloppvarming som et frittstående skap.
• Et skap i en tunnel blir sjelden utsatt for temperaturer utenfor området fra 0 °C til 20 °C, men utsettes for vekslende trykk fra passerende tog som resulterer i mye støv.

TRV:03038

a) Forsert ventilasjon: Ved forsert ventilasjon, eventuelt i kombinasjon med temperaturregulering, skal det være støvfilter. Se krav til kapsling av elektrotekniske rom i Tabell: Anbefalt klima i elektrotekniske rom.

TRV:03039

b) Temperatur: rom skal prosjekteres slik at innplassert utstyr (slik som elektronikk) kan opprettholde sin funksjon og ytelse etter spesifiserte krav til pålitelighet.

 1. Utførelse: rom som vil ta skade av store temperatursvinger og fuktighet, og der det er tilgang på 230 V, skal utstyres med frostsikring eller termostatstyrt oppvarming.
 2. Utførelse: Termostatstyrt oppvarming skal ikke kunne kobles inn så lenge rommet kjøles ned av annet utstyr.

Anbefalt temperaturområde i noen elektrotekniske rom er vist i Tabell: Anbefalt klima i elektrotekniske rom.

TRV:03040

c) Luftfuktighet: Luftfuktighet bør holdes innenfor gitte grenser, se Tabell: Anbefalt klima i elektrotekniske rom.

 1. Utførelse: Elektrisk og elektronisk utstyr uten beskyttelse skal ikke utsettes for kondens. En luftfuktighet under 70 % er foretrukket.
 2. Utførelse: Elektronisk utstyr bør omgis av luft med en høy luftfuktighet for å begrense skadepotensialet som skyldes elektrostatisk utladning. Dette er rimelig ivaretatt for en luftfuktighet over 20 %.
 3. Utførelse: Avfuktingsanlegg kan unngås med følgende tiltak (ofte er disse trivielt oppfylt):
  • Kondensvann fra kondenserende flater i kjøle- og klimaanlegg dreneres bort,
  • Temperaturen heves tilstrekkelig til å unngå kondensering på elektrisk utstyr.


Tabell: Anbefalt klima i elektrotekniske rom
Elektroteknisk rom/kiosk/skap Temperatur
°C
Luftfuktighet
%
Kapsling av rom
generelt / i tunnel
Norm, kommentar
AT-kiosk — / IP4x
Høyspenningsrom (transformator) — / IP5x Avgrensing til andre rom kan være med netting
Lavspenningstavler IP4x / IP5x
Klimaanlegg < 90 IP3x / IP4x
Kjøleanlegg < 90 IP3x / IP4x
Batterirom (og batteribank for UPS) 10 – 28 * — / — * Levetid for batterier avhenger av temperatur,
følg anbefalinger fra produsent!
rom for IKT-utstyr (fordeler, rutere etc.) -5 – 28 — / —
Togvarmekiosk -5 – 40 < 90 IP4x / — EN 50125-2, EN 50125-3
Kiosk, blokkpost/bomanlegg -5 – 40 IP4x / IP4x EN 50125-2, EN 50125-3
Skap, blokkpost/bomanlegg -45 – 65 IP44 / IP54 EN 50125-2, EN 50125-3
rom for dieselaggregat > 10 — / —
Koblingshus -5 – 40 — / — NEK 440
Omformer, roterende > 10 — / — NEK 440
Omformer, statisk 5 – 30 < 90 IP4x / — NEK 440
Rom med utstyr for ekomnett
rom, kategori 3, skap -45 – 65 IP44 / IP54 EN 50125-2, EN 50125-3
rom, kategori 3 5 – 28 < 90 IP4x / IP4x EN 50125-2, EN 50125-3
rom, kategori 2 15 – 28 IP4x / IP4x EN 50125-2, EN 50125-3
rom, kategori 1 * * * / — * EN 50600-serien, EN 50600-2-3, (ASHRAE)
rom, kategori 0 * * * / — * EN 50600-serien, EN 50600-2-3, (ASHRAE)
* Se kommentarfeltet for den aktuelle raden.
— Krav ikke spesifisert /ofte trivielt oppfylt.

3.6 Støv

TRV:03041

a) Støv: Elektrotekniske rom skal bygges slik at støv hindres i å trenge inn i rommet, se Tabell: Anbefalt klima i elektrotekniske rom.

 1. Utførelse: Vegger og tak skal utføres i materiale som ikke avgir støvpartikler til rommet.

3.7 Gulvbelegg og datagulvstyrke

TRV:03042

a) Antistatisk belegg: I rom med elektronikkutstyr som krever elektrostatisk utforming, skal gulv ha antistatisk gulvbelegg med jordforbindelse, fortrinnsvis i størrelsesorden 0,1 – 1,0 MΩ.

TRV:03043

b) Føringsveier: I elektrotekniske rom av kategori 0 og 1 skal det benyttes datagulv og/eller bruk av føringsvei i tak for fremføring av kabler.

TRV:03044

c) Datagulv: Der det benyttes datagulv skal dette utformes i samsvar med EN 12825.

 1. Utførelse: Klasser for datagulv i henhold til EN 12825 for styrke, sikkerhetsfaktor og nedbøyning skal bestemmes på grunnlag av vekten til forventet installert utstyr.
 2. Utførelse: Der belastningen på gulvet ikke er kjent ved bygging, kan EN 50600-2-1:2014 avsnitt 8.3 brukes som veiledning.
 3. Utførelse: Gulvet kan forsterkes lokalt under oppstillingsplass for tungt utstyr.
Eksempler på tungt utstyr som kan ha behov for forsterkning er høyspent koblingsanlegg, transformator, brannslukkingsutstyr.

3.8 Brannsikring

3.8.1 Generelt

TRV:03045

a) Brannsikring: For brannsikring av bygg skal TEK 17 følges.

TRV:03046

b) Brannseksjoner: Redundante enheter, og for øvrig komponenter med høyt brannpotensial, stor kostnad, lang reparasjonstid, eller liknende, skal plasseres i ulike brannseksjoner, slik at jernbanens nedetid som følge av brann begrenses.

3.8.2 Brannslukking

TRV:03047

a) Automatisk brannslukkeanlegg: Rom av kategori 0 og 1 med utstyr for ekomnett skal ha automatisk brannslukkeanlegg.

 1. Vurdering : Automatisk slukkeutstyr skal vurderes også for andre rom med kostbart utstyr med stor kritikalitet.
 2. Utførelse: Brannslukkeanlegget bør konstrueres slik at det ved utløsning i minst mulig grad skader de elektriske installasjonene.
 3. Utførelse: Aktuelle gassblandinger skal inneholde minimalt med halogener.
 4. Utførelse: Dersom det ofte oppholder seg mennesker i rommet, skal gassene ikke være giftige.

TRV:03048

b) Manuelt slukkeapparat: Elektrotekniske rom i bygninger skal ha manuelt slukkeapparat (håndapparat) i eller i umiddelbar nærhet.

 1. Unntak: For mindre rom kan det alternativt fastsettes i rutiner at håndapparat skal medbringes ved arbeid som medfører varmeutvikling.

3.8.3 Varsling ved brann

TRV:03049

a) Brannvarslingsanlegg: Det skal installeres brannvarslingsanlegg som detekterer og varsler brann i alle rom slik at tiltak kan iverksettes for å begrense personskader, materielle skader og utetid som følge av brann.

 1. Utførelse: Brannvarslingsanlegget skal være FG-godkjent, for å sikre tilstrekkelig kvalitet på brannvarslingsanlegget.
 2. Utførelse: Utløst brannalarm skal medføre akustisk alarm i hele bygningen. I rom med mye støy bør det i tillegg vurderes om visuell alarm er nødvendig for å sikre at personell varsles.
 3. Utførelse: Brannvarslingsanlegget skal sende signal til fjernstyringsanlegget med angivelse av hvilket rom det er detektert brann i, slik at operatør kan iverksette tiltak.
 4. Utførelse: En enkelt feil (for eksempel en falsk alarm) i brannvarslingsanlegget skal ikke redusere jernbanens tilgjengelighet, det vil si at dersom brannvarslingsanlegget automatisk kobler ut komponenter, skal dette skje på en selektiv måte.

TRV:03050

b) Elektrotekniske rom i tunneler: For krav til branndeteksjon for elektrotekniske rom i tunneler (kategori 3), se Tunneler/Prosjektering og bygging/Sikkerhetstiltak, og spesielt TSI SRT punkt 4.2.1.4.

3.9 Varsling

TRV:03051

a) Varsling: Elektrotekniske rom skal ha detektorer/alarmer for varsling (se Tabell: Alarmer i elektrotekniske rom) i den grad aktuelt utstyr er installert i eller i umiddelbar nærhet til det elektrotekniske rommet:

 1. Utførelse: Forenklet elektrotekniske rom av kategori 3 i form av et skap i utemiljø kan ha redusert omfang av varsling.
 2. Utførelse: Varsling kan være bare lokalt eller både til fjernt, bemannet operasjonssted og lokalt.
 3. Utførelse: I tilknytning til elektroteknisk rom av kategori 0 skal kjølemaskiner, dataromkjølere, ventilasjonsanlegg osv. være styrbare gjennom kommunikasjonsløsninger.

Tabellen lister mulige relevante varsler. Behovet for varsling kan være avhengig av lokale forhold, og tabellen er følgelig ikke uttømmende.

Type alarm/overvåking/styring kategori 0 kategori 1 kategori 2 kategori 3 kategori 3 skap
Brann (via døråpnesystem) (*)   X   X   X   -   -
Innbrudd   X   X   X   X   X
Temperatur høy A (over 27 ºC)   X   X   X   X   X
Temperatur høy B (over 25 ºC)   X   X   X   X   -
Temperatur lav A (under 5 ºC)   -   -   X   -/X   -
Strømbrudd og jordfeil (fra likeretter)   X   X   X   X   X
Likeretter   X   X   X   X   X
UPS   X   X   X   -   -
Aggregat(lite diesel, ved feil i drift)   X   X   -   -   -
Vannlekkasje/tilbakeslagsventil (**)   X   X   X   X   -
Feil på kjølesystem/ventilasjon   X   X   X   -   -
Dørovervåking, passeringer (*)   X   X   X   X   -
Døråpning styresignal (*)   X   X   X   X   X
Feil på advarselslamper for flytrafikk i radiomaster
(skal varsles)
  
 • (*) I rom med installerte kortlesere.
 • (**) I rom med vannkjølere eller rommet ligger under bakkenivå eller har andre grunner til risiko for vanninntrengning.

3.10 Adgangskontroll - sikring mot uønsket inngrep i elektrotekniske anlegg

TRV:03052

Krav til perimetersikring: Dører og porter inn til elektrotekniske anlegg skal være sikret for å forhindre adgang til eller uønsket inntrenging i anleggene.

Sikringstiltak som gjelder dører og porter skal være tilstrekkelig ivaretatt for relevante deler av:

 1. [FSE] - (Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg)
 2. [kraftberedskapsforskriften] - (Forskrift om sikkerhet og beredskap i kraftforsyningen)
 3. [FEF] - (Forskrift for elektriske forsyningsanlegg)
 4. [Samtrafikkforskriften]
 5. Bane NOR's interne sikkerhetsstyringssystem.

Rømningsveier skal tilfredsstille [TEK17] og [FEF].

TRV:08485

Perimetersikring: Elektrotekniske rom med sårbart utstyr kategori 0, 1, 2 og 3 skal ha elektronisk adgangskontroll. Øvrige elektrotekniske anlegg bør ha elektronisk adgangskontroll.

Unntak: Skap som inneholder utstyr som er mindre kritisk for togframføring er unntatt.

Eksempel på anlegg som inneholder mindre kritiskt utstyr: Blokkposthytte, drivmaskin, signal skap, skap for fiberkabel, manøvermaskin, vekselvarmeskap, grensesnittskap mot nettselskap. Manøvermaskin montert utenfor 3. person område kan låses med Kraft 21 hengelås.


TRV:03053

Klarering for tilgang: En person skal ha klarering fra Bane NOR for å få de nødvendige nøkler for tilgang til (elektrotekniske) rom. Tilgang til elektrotekniske rom skal bare gis til godkjent personale. (Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg, FOR-2006-04-28-458, §3, 6 og 9).

 1. Utførelser: I utgangspunktet bør person med klarering for tilgang til et definert elektroteknisk rom også ha nødvendig klarering for å komme frem til dette rommet.

TRV:03054

Adgangskontroll for andre ekomoperatører: Bane NOR kan gi tilgang til ekomoperatør som har innlosjert teknisk utstyr i Bane NORs elektrotekniske rom.

 1. Utførelse: Innlosjering av teknisk utstyr tillates ikke i elektrotekniske rom av kategori 0, 1 og 2.
 2. Utførelse: Tilgang for ekomoperatørens driftspersonale kan etter vurdering begrenses til gitte tider eller av andre restriksjoner.
 3. Utførelse: Der ekomoperatørers driftspersonale gis tilgang til Bane NOR sine tekniske rom, skal deres adgang til skap med Bane NOR sitt utstyr begrenses ved avtale, instruks eller avlåst skap.
Se https://www.banenor.no/samlokalisering for Bane NOR sin standardavtale for samlokalisering av elektronisk kommunikasjonsutstyr.

3.10.1 Elektronisk adgangskontrollsystem


TRV:08487

Perimetersikring med elektronisk adgangskontroll: Bane NORs standardiserte systemer for elektronisk adgangskontroll skal benyttes.

 1. Funksjon: Det skal være nødstrøm som sikrer minimum 8 timers drift av elektronisk adgangskontroll ved bortfall av nettstrøm.
 2. Utførelse: Dører med elektronisk adgangskontroll skal utstyres med låssylinder som kan åpnes med nødnøkkel fra et patentert (kopibeskyttet) låssystem. Nødnøkkel skal være tilstrekkelig for adgang.
 3. Utførelse: Det skal være tilbakemeldingssignal (døralarm) fra magnetkontakt og mikrobryter på alle dører som har elektronisk adgangskontroll. Tilbakemeldingssignal skal være potensialfritt normalt lukket.
 4. Utførelse: Dersom et rom med elektronisk adgangskontroll har dører uten elektronisk adgangskontroll, bør disse overvåkes med døralarm (magnetkontakt) i adgangskontrollsystemet.

For anlegg som er omfattet av kraftberedskapsforskriften se også RENblad 7685.


TRV:03058

Funksjon: Alle dører med elektronisk adgangskontroll skal styres og overvåkes fra lokalt plassert sentralutstyr.

 1. Utførelse: Elektroniske adgangskort skal brukes for tilgang.
 2. Utførelse: Adgangskortene skal være berøringsfrie og støtte standarden Mifare.
 3. Utførelse: Tilgang krever presentasjon av adgangskort og korrekt inntastet personlig kode.
 4. Utførelse: Lokalt plassert sentralutstyr skal nekte tilgang dersom person ikke innehar nødvendig klarering for tilgang til dette rommet/arealet.

TRV:03059

Manuell tilgang: Alle dører med elektronisk adgangskontroll skal kunne fjernåpnes fra sentral tjener (kun telefonisk henvendelse i kritiske situasjoner).

 1. Utførelse: Dører skal kun fjernåpnes for person som har nødvendig klarering for tilgang til dette rommet/arealet.

TRV:03060

Tilgang med nødnøkkel i lukket låsesystem: Nødnøkkel skal være tilstrekkelig for tilgang.

TRV:08486

Krav til utforming av dører:Dører skal utformes med utfresing for låskasse, sluttstykke og karmoverføring etter SN/TS 3160:2017, krav til modulmål for dører i næringsbygninger.

Smalprofildører tilfredsstiller normalt ikke dette kravet.Forberedelse for to låskasser vil være nyttig i dører der det senere kan være behov for dobbel avlåsing og i dører der det er behov for midlertidig låssystem i anleggsperioden. Utførelse er beskrevet SN/TS: 3160:2017 avsnitt 9.2.

Se også prinsipptegning for Adgangskontroll solenoidlås Prinsippskisse


3.10.1.1 Lukket låsesystem

Et lukket låsesystem består av sylinderlås der antall kopier av nøkkel og tilgang til fysisk nøkkel holdes begrenset. Denne nøkkelen betegnes som nødnøkkel.

TRV:03061

a) Sylinderlås: Lukket låsesystem skal ha sylinderlås.

 1. Utførelse: Samme type sylinderlås skal brukes – uavhengig av fagområde.
 2. Utførelse: Sylinderlås på utvendig dør skal være av typen «rund sylinder».
 3. Utførelse: På innvendig dør kan det benyttes oval sylinder.

TRV:03062

b) Oppbevaring av nødnøkkel: Nødnøkkel skal kun være tilgjengelig i sikrede nøkkelskap under kontroll av Bane NOR.

TRV:03063

c) Bruk av nødnøkkel: Nødnøkkel skal kun brukes dersom systemfeil forhindrer anleggets elektroniske adgangskontroll i å åpne døren.

 1. Utførelse: Nødnøkkel skal ikke brukes for periodiske eller tilfeldige oppdrag.
 2. Utførelse: Nødnøkkel tillates brukt i nødssituasjoner som brann, ulykke etc.

3.10.1.2 Elektronisk adgangskontroll

TRV:03064

a) Overordnede krav: Systemet skal tilfredsstille Forsikringsselskapenes godkjennelsesnemds krav: “FG-regler til system og enkeltkomponenter for elektronisk avlåsing”.

 1. Utførelse: Elektronisk adgangskort og korrekt inntastet kode skal kreves for alle passeringer med tilgang til elektrotekniske rom (24/7).

Informasjon per 6.12 2017: https://www.fgsikring.no/siteassets/regler/innbrudd/fysisk-sikring/las-mekelmek/publisert-utgave/fg-240_2-elektronisk-avlasing.pdf

TRV:03065

b) Hendelser: Driftshendelser og alarmer skal overføres til en sentral tjener.

 1. Utførelse: Systemet skal automatisk varsle om driftsavbrudd ved feilalarm på systemet.

TRV:03066

c) Tjener: Sentral tjener for elektronisk adgangskontroll skal journalføre alle hendelser og alarmer.

 1. Utførelse: Sentral tjener skal betjene lokale anlegg med lokalt plassert sentralutstyr.
SNMP og TCP/IP er foretrukne nettverksprotokoller.
Alle passeringer lagres i 90 dager på sentral tjener (jf. Datatilsynets regelverk).
Alle passeringer med tilgang registreres sammen med:
• Innehaver av adgangskort (personnavn)
• Kortnummer
• Dato og klokkeslett.

TRV:03067

d) Teknisk utstyr: Lokalt plassert sentralutstyr til elektronisk adgangskontroll skal plasseres i stativ i rom for ekomnett.

 1. Unntak: Dersom det ikke finnes rom som er disponert for ekomnett, skal sentralutstyret plasseres i stativ i lavspenningsrom.
 2. Utførelse: Elektriske grensesnitt skal ha fritt programmerbare innganger og utganger (potensialfrie).

TRV:03068

e) Elektriske komponenter: Normal driftsspenning skal være med likespenning.

 1. Utførelse: Lokalt utstyr og dørlåser skal forsynes fra UPS med 8 timers batterireserve.
 2. Utførelse: Elektriske låser skal bruke likespenning.
 3. Utførelse: Elektriske låser på alle elektrotekniske rom og ytterdører skal være rettvendte (låst når de er spenningsløse).
 4. Unntak: Dersom døren er en innvendig dør i rømningsveien fra et annet rom, skal elektrisk lås være omvendt (åpen når den er spenningsløs), være utstyrt med nødåpner/nødvrider og automatisk avblokkert ved utløst brannalarm.
 5. Utførelse: Det skal være døralarm fra magnetkontakt og mikrobryter på alle dører som har elektronisk adgangskontroll.
 6. Utførelse: Tilbakemeldingssignal fra magnetkontakt skal være «normalt lukket» når døren er lukket.
 7. Utførelse: Tilbakemeldingssignal fra mikrobryter skal være «normalt lukket» når døren er låst.
 8. Utførelse: Tilbakemeldingssignal fra magnetkontakt og mikrobryter skal tilkobles på separate ledere i samme kabelen som mater den elektriske låsen.
 9. Utførelse: Dører til høyspenningsrom uten elektronisk adgangskontroll skal overvåkes med døralarm (magnetkontakt).
 10. Utførelse: Motorlås skal kun benyttes som tillegg til annen elektrisk lås dersom det er krav til ekstra innbruddssikring av dør. Motorlås skal aldri benyttes som hovedlås.
Forsyningen fra UPS må om nødvendig tilpasses normal driftsspenning.

TRV:03069

f) Mekaniske tilpasninger: Rømning fra elektrotekniske rom skal sikres ved å montere innvendig nødvrider på sylinderlåsen.

 1. Utførelse: Dersom det er flere dører inn til et elektroteknisk rom fra utsiden, skal kun én dør utstyres med elektronisk adgangskontroll.
 2. Utførelse: De andre dørene (som f.eks innlastingsdører for utstyr), skal bare kunne åpnes fra innsiden.
 3. Utførelse: Høyspenningsrom skal ha panikkbeslag på innsiden som sikrer at en person som kryper eller åler, kan åpne døren.
 4. Utførelse: Dør skal slå ut i rømningsretningen.

3.11 Batterirom

TRV:03070

a) Installasjon: Batterianlegg skal installeres i samsvar med NEK 400-8-806.

TRV:03071

b) Batterirom: Batterier med stor lagringskapasitet kan installeres i egne batterirom.

 1. Utførelse: Batterirom skal prosjekteres ut fra forventet batteriteknologi og nødvendig plassbehov.
 2. Utførelse: Batterirom skal prosjekteres ut fra et eventuelt behov for temperaturregulering og ventilering.
Temperaturforholdene kan ha betydning for levetiden på batterier, ladetiden eller andre parametere med betydning for livsløpskostnader.
Ulike batteriteknologier har ulike faremomenter og spesielle egenskaper.

3.12 Merking

Se eventuelle bestemmelser for ulike fagmiljø:

3.13 Vitalt kommunikasjonsutstyr plassert utenfor elektroteknisk rom av kategori 0, 1 og 2

TRV:03072

a) Rutere: Rutere kan være plassert i eller utenfor elektrotekniske rom av kategori 0 – 3, og samtidig formidle trafikk med vital drifts-og vedlikeholdsinformasjon for togfremføringen.

 1. Utførelse: Disse ruterne skal ha prioritert (redundant) energiforsyning.
 2. Vurdering: Det skal foretas en vurdering av sikkerheten/påliteligheten dersom en slik ruter er plassert utenfor et elektroteknisk rom av kategori 0 – 3.
 3. Utførelse: Relevante kabler (forsyningskabler og prioriterte kabler i ekomnett) skal forlegges i spesielt beskyttede føringsveier.
Erfaring fra utfall av energiforsyningen på Oslo S (2010-12-31).

4 Elektrotekniske krav

Elektrotekniske krav er ikke relevant for fiberoptisk kabel uten metalliske elementer.

4.1 Energiforsyning til elektrotekniske rom

Se Felles elektro/Prosjektering og bygging/Lavspent strømforsyning#Reservestrømforsyning.

4.2 Utjevning i elektrotekniske rom

TRV:03073

a) Utjevning: Kabinetter og utstyrsstativ skal utjevnes til rommets hovedjordskinne, se struktur for utjevning i EN 50310 og eventuelt EN 50174-2. Maskeformet utjevning anbefales, f.eks. i forbindelse med støtteben til datagulv.

 1. Utførelse: I stativ med inntil 21 hylleplasser (21 U) skal utjevningslederen være en flertrådet leder (gul/grønn) med minimum 4 mm2.
 2. Utførelse: I stativ med mer enn 21 hylleplasser (21 U) skal utjevningslederen være en flertrådet leder (gul/grønn) med minimum 16 mm2.
 3. Utførelse: Se også Felles elektro/Prosjektering og bygging/Jording.

4.3 Kabelinntak og overspenningsvern

Prinsippene for Kabelføring relatert til soneteorien bør følges i størst mulig utstrekning. Praktisk kan en felles inntaksplate for EMC seksjoneres for ulike kabeltyper (ekom, signal, forsyningskabler etc.).

Vern beskytter mot overspenninger fra strømforsyningssiden til teknisk utstyr. Grovvernet avleder størstedelen av den innkommende overspenningen, mens finvernet avleder det som slipper forbi grovvernet og ikke dempes i tilledningene.

TRV:03074

a) Grovvern: Grovvern skal installeres ved avgrening fra e-verket til Bane NOR. Vernene kan dubleres.

TRV:03075

b) Finvern: Finvern eller “mellomvern” skal installeres i hovedfordeling (“omformerrom”), ved alle innkommende linjer/kabler. Vernene kan dubleres.

 1. Utførelse: Finvern skal installeres i de respektive fordelingsskap for signal-, fjernkontroll- og ekomanlegg, se også Felles elektro/Prosjektering og bygging/Elektrotekniske bygninger og rom#Overspenningsvern for ekom- og signalutstyr.

4.3.1 Koordinering mellom grov- og finvern

Se Felles elektro/Prosjektering og bygging/Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse#Krav til overspenningsavledere i lavspenningsanlegg.

TRV:03076

a) Beskyttelse: Vern skal være montert slik at det ikke medfører berøringsfare (IP20), eller skade på annet utstyr. Det skal ved montering tas hensyn til nødvendig sikkerhetsavstand til annet utstyr, spennings­førende deler eller jord for å hindre overslag ved utblåsninger fra vern som tenner og avleder overspenninger.

TRV:03077

b) Vern: Det bør benyttes pluggbare vern med godt synlig varsel ved defekte vern.

 1. Utførelse: Vern for spesielt viktige installasjoner bør ha alarmkontakt for fjernavlesning.
 2. Utførelse: Alarmkontakt bør også monteres for egne sikringer foran overspenningsvern.
  Dersom sikringer kobler ut, vil ikke vernet fungere, og alarm vil gi beskjed om dette.
  Det er viktig at eventuelt egne sikringer for overspenningsvern er selektive i forhold til forankoblede sikringer/vern, slik at feil ved overspenningsvern ikke gir utkobling av en hel installasjon.

4.3.2 Overspenningsvern for ekom- og signalutstyr

I tillegg til overspenningsvern på strømforsyningssiden av utstyret, er det nødvendig med egne vern for inn- og utgående kabler og linjer i sikrings-, ekom,- og fjernstyringsanlegg.

TRV:03078

a) Vern av kabler for ekomnett og signalkabler: Generelt bør det monteres overspenningsvern ved terminering av linjer på alle ut- og inngående par for kabelføringer som er:

 • forlagt langs jernbanetraséen og er utsatt for induserte spenninger fra banestrøm
 • tilkoblet utstyr i skap/kapslinger koblet til banestrømmens returkrets (se Felles elektro/Prosjektering og bygging/Jording)
 • koblet til luftstrekk nær termineringssted
 • koblet til utstyr utsatt for lynnedslag (antennemaster og lignende)

4.4 Kurser og kortslutningsvern

TRV:03079

a) Parallellkobling av enkeltledere: Ledertverrsnittet i faselederne i en kabel skal dimensjoneres ut fra kortslutningsytelsen til kortslutningsvernet for kursen (jf. NEK 400).

 1. Unntak: I en installert kabel med ledig lederkapasitet kan flere isolerte ledere parallellkobles for å oppnå tilstrekkelig ledertverrsnitt.

TRV:03080

b) Kortslutningsvern: Kurser utstyres med nødvendig kortslutningsvern, jf. NEK 400.

 1. Utførelse: Kortslutningsvern skal være selektive, slik at bare kurser med feil kobles ut.
 2. Utførelse: Kurser og kortslutningsvern kan dimensjoneres ved FEBDOK-beregninger eller annen anerkjent metode.

TRV:03081

c) Vern av kurser fra sikringsanlegg: En kurs fra et sikringsanlegg kan ha et utilstrekkelig (kortslutnings-)vern dersom en vurdering av risiko viser at en tidsfunksjon i sikringsanlegget vil koble ut kursen før det oppstår skade på kabel eller tilkoblet materiell.

Et relevant eksempel er styring av drivmaskiner. Dersom det ikke registreres på en kontrollkrets at sporvekselen er lagt over innen en fastsatt tid, kobles spenningen fra, og sporvekselen markeres med feil.

4.5 Kabelføring i bygninger

Overordnede prinsipper for sårbarhet er beskrevet i Felles elektro/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav#Sårbarhet.

TRV:03082

a) Forlegning: Kabler i ekomnett (kobber- og fiberkabler) og signalkabler skal plasseres i mest mulig brannsikker avstand fra kabler som er utsatt for varmegang og selvantennelse.

 1. Utførelse: Kabler til ekomnett skal ikke plasseres over sterkstrømskabler.
 2. Utførelse: Kabler til ekomnett skal ikke plasseres over signalkabler.
 3. Utførelse: Signalkabler skal ikke plasseres over sterkstrømskabler.

TRV:03083

b) Skille i felles føring: Kraftkabler og kommunikasjonskabler skal separeres i ulike kanaler eller i felles kanal med metallisk skille mellom føringene.

 1. Utførelse: Kobberkabler for teleformål bør plasseres med rimelig avstand til signalkabler, sterkstrømskabler og kabler for kl-anlegg ut fra EMC-hensyn.
 2. Utførelse: Signalkabler bør plasseres med rimelig avstand til sterkstrømskabler og kabler for kl-anlegg ut fra EMC-hensyn.

TRV:03084

c) All forlegning av metalliske kabler skal skje på metalliske kabelkanaler.

 1. Utførelse: Kabelkanalene skal være metallisk sammenhengende og skal utjevnes til jord i begge ender og eventuelt med uregelmessige mellomrom dersom lengden er over 50 m.

TRV:03085

d) Utjevning i datagulv: Ved installasjon av datagulv skal det etableres en maskeformet utjevning som forbindes med hovedjordingspunkt.

 1. Utførelse: Det kan etableres utjevning til (f.eks.) hvert tredje støtteben i hver retning med et anbefalt ledertverrsnitt på 16 mm2.

5 IKT-kabling

Felles kablingssystemer blir ofte installert for administrative anvendelser og i mange tilfeller vil også driftsstøttesystemer benytte felles kablingssystem. I utgangspunktet bør det derfor stilles strenge krav til sårbarhet (tilgangskontroll, redundans etc.).

Fordelere og utstyrsrom vil ofte fastsettes til rom av kategori 3, eventuelt høyere, se Felles elektro/Prosjektering og bygging/Elektrotekniske bygninger og rom#Byggtekniske krav

TRV:03086

a) Spesifikasjon av oppdraget: Forut for detaljprosjektering (entreprise) skal det settes opp en oppdragsspesifikasjon (jf. NEK EN 50174-1) med:

 • antatte eksterne tjenesteytere og eksterne telekommunikasjonsgrensesnitt
 • antatte anvendelser (aktuelle grensesnitt for telefoni, data, multimedia etc.)
 • tekniske krav til kabling (balansert kabling/kategori(-er), optisk kabling)
 • forventet antall tilkoblingspunkter av de ulike kategoriene per arbeidsplass
 • volum (antall arbeidsplasser fordelt på de aktuelle arealene) med tidsperspektiv på minst fem år
 • utførelse (eventuelle adkomstbegrensninger/avlåsing av fordelere og kabelføringer)
 • omfang av overtakelsesmålinger
 • dokumentasjon
 • avvikshåndtering
 • spesielle forhold med hensyn til jording på grunn av nærhet til jernbaneinstallasjoner, spesielt ved elektrifiserte jernbaner
 • samsvarserklæringer med henvisning til standarder (f.eks. EN 50174-serien, EN 50173-serien, EN 50310, EN 50346 etc.).
Eksempler på blankett med samsvarserklæring kan finnes på nettsidene til f.eks. Norsk kommunikasjonsmyndighet (Nkom) eller Nelfo.
De nevnte normene foreligger på både norsk, engelsk, fransk og tysk.