560 2019 Endringsartikkel 2453

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2453
Forslagsdato 27.09.2019
Forslagsstiller Arne Aas
Klassifisering Kravendring
Bok 560 Tele, prosjektering og bygging
Kapittel 7.Kabelanlegg
Avsnitt 2.1.3 Kobberkabel langlinje
Forslagstekst Krav til jording under pkt. 2.1.3 "Kobberkabel langlinje" er i mange tilfeller uforholdsmessig dyrt å realisere i vanskelige grunnforhold.

Til tross for etablering av omfattende jordelektroder vil måltallet "mindre enn 100 Ohm" ikke være praktisk gjennomførbart.

Kompenserende tiltak i form av sikker forlegningsmetode og andre tilstøtende jordelektroder med bedre overgangsmotstand kan realisere formålstjenlige jordingsanlegg.

Innvilget velbregrunnet dispensasjonssøknad https://trv.banenor.no/trvdisp/scp/tickets.php?id=1124 beskriver problematikken flere prosjekter møter i praksis i møte med dette jordingskravet.


Eksisterende formulering i TRV 16.01.2020 :

1.1 Kobberkabel langlinje

a) Dersom det etter vurdering skal prosjekteres med langlinjekabel skal Bane NOR sin gjeldende rammeavtale for innkjøp av kobberkabel benyttes.

  1. Vurdering : i forbindelse med oppgradering av eksisterende kabelanlegg skal det vurderes om utfasing av langlinjekabel er formålstjenlig.
    Ved oppgradering av infrastrukturen legges ofte fiberkabel med tilgjengelig kapasitet for å erstatte forbindelser som tidligere ble håndtert av langlinjekabel.Omlegging av forbindelser til RTU styring , blokk styring og blokkindikeringssignaler samt nye prinsipper for nødfrakobling av kontaktledningsanlegg kan støtte opp under Bane NOR sin strategi for å redusere antallet langlinjekabler i bruk
  2. Utførelse: Kabel skal ha reduksjonsfaktor og tråddiameter 0,9 mm.
  3. Utførelse: Kabelens skjerm skal jordes for hver kabelskjøt, jordspyd skal slås ned minimum 7 meter fra skinnegangen.
  4. Unntak: I tunneler skal armeringen ikke jordes.
b) Overgangsmotstand til jord skal være mindre enn 100 ohm.
Langlinjekabler med gjennomgående kobberledere utsettes for induksjon fra kontaktledningsanlegget.

Spenningen som induseres i signallederne kan overstige grenseverdiene for hva som regnes som sikkert å berøre.

Ved arbeid på kabler gjelder derfor også sikkerhetsrelaterte krav som listet under Felles Elektro_Kabellegging og kabelkanaler_Vedlegg_b_Skjøting_og_terminering_av_kabel#Sikkerhet


Nytt teksforslag til pkt. b)


b) Måltallet for overgangsmotstand til jord skal være mindre enn 100 ohm.

  1. Vurdering : Der stedlige grunnforhold medfører at måltall for overgangsmotstand ikke er realiserbart for spesifikke skjøtepunkt skal øvrige sikkerhetsrelaterte tiltak som forlegningsmetode og anleggets totale jordingsegenskaper vurderes.


Referansedokumenter

Jording langlinje BØR Endringsforslag Tele Kabelanlegg .pdf

2 Vurdering av endringen

Endringen følger etter presisering av hele kravteksten som gjennomført i Endringsforslag #2449 https://trv.jbv.no/endringsforslag/forslag/2449

2.1 R - pålitelighet

Endringen påvirker ikke påliteligheten

2.2 A - tilgjengelighet

Endringen påvirker ikke tilgjengeligheten

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Endringen påvirker ikke vedlikeholdbarheten

2.4 S - sikkerhet

Sikkerheten er ivaretatt : Etablering av sikker kabel forlegning og andre jordpunkt med bedre ledningsevne kan kompensere for enkeltelektroder med lav overgangsmotstand.

2.5 L - levetid og kapasitet

Endringen påvirker ikke levetid og kapasitet

2.6 Ø - økonomi

Endringen kan føre til innsparinger ved oppgradering av kabelanlegg ved prosjektering av mindre omfattende jordingsanlegg/jordelektroder.

2.7 K - klima og miljø

Endringen påvirker ikke klima og miljø

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

-

2.9 Høringskommentarer

Følgende kommentarer ligger til grunn for endring av Skal til Bør krav : https://trv.banenor.no/w/images/e/ef/Jording_langlinje_Tele_Tele_Kabelanlegg.pdf

3 Innstilling fra fagansvarlig

Langlinjekabler skal fases ut i Bane NOR sin infrastruktur.

Basert på Dispensasjonssøknader og prosjekterfaringer med praktisk realisering av jordelektroder finner fagansvarlig det relevant å endre absolutt SKAL krav "under 100 Ohm" til et BØR krav uten at dette påvirker sikkerheten.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 24. jan. 2020 kl. 10:42 (CET)

4.2 Prosjekter

Hvis hensikten er å "lempe på" kravet er det ikke riktig å endre til BØR, dette endrer bare hvem som har myndighet til å gi dispensasjon. Jeg vet ikke hvordan det kan formuleres, men det handler vel om en vurdering av den totale overgangsmotstanden--Jse (diskusjon) 8. jan. 2020 kl. 10:04 (CET)


Relevant betraktning i forhold til å skyve dispensasjonsprosessen videre til infrastruktureier.

Endringsforslaget har som påpekt til hensikt å "lempe på kravet".

Alternativ tekst er oppdatert med "måltall" og et Vurderingskrav for geoteknisk problematiske jordelektroder. --Aasarn (diskusjon) 16. jan. 2020 kl. 16:55 (CET) OK etter endring--Jse (diskusjon) 20. jan. 2020 kl. 16:50 (CET) OK----Kjell.holter (diskusjon) 24. jan. 2020 kl. 10:42 (CET)

4.3 Infrastruktureier

OK --Nerbre (diskusjon) 24. jan. 2020 kl. 10:41 (CET)

4.4 Teknologi

OK --Christopher Schive (diskusjon) 24. jan. 2020 kl. 10:44 (CET)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --