Ekom/Prosjektering og bygging/Kabelanlegg

< Ekom‎ | Prosjektering og bygging(Omdirigert fra Tele/Prosjektering og bygging/Kabelanlegg)


1 Hensikt og omfang

I dette kapittel angis krav til utvendige og innvendige kabelanlegg i Bane NORs ekomnett.

2 Generelle krav

TRV:00259

Kategorisering av kabelanlegg: For fiberkabel skal det skilles mellom fiberkabel for Nasjonalt transportnett og fiberkabel for lokale nett eller spredenett på stasjoner og i bygninger.

TRV:08091

Krav til installasjonsvirksomheten: Virksomheter som installerer kabelanlegg i Bane NORs infrastruktur skal være NKOM-autorisert (ENA)

TRV:08092

Hensyn til «bredbåndsutbyggingsloven»: (LOV-2020-05-07-40).

Vurdering: Ved etablering av kabelanlegg som faller inn under definisjonen av infrastruktur i «Lov om tilrettelegging for utbygging av høyhastighetsnett for elektronisk kommunikasjon» skal det gjennomføres en vurdering av om hensyn til tredjepart er ivaretatt eller om lovens unntaksbestemmelse er omfattet av kabelprosjektet.

TRV:08255

Hensyn til «Ledningsregistreringsforskriften:» (FOR-2020-12-18-2986)

Vurdering: Ved etablering av kabelanlegg skal det vurderes om forskriften kommer til anvendelse og om dokumentasjonskravet er tilstrekkelig ivaretatt med føringer fra "Forskrift om innmåling, dokumentasjon og utlevering av geografisk informasjon om ledninger og annen infrastruktur i grunnen, sjø og vassdrag"

Forskriftens § 3.Virkeområde, viser til "...i eller langs grunn til jernbane omfattet av jernbaneloven gjelder forskriften også trekkerør som hører til jernbanens drift eller konstruksjon..".

Forskriftens veileder er tilgjengelig for vurderingskravet (5.2 Veg- og jernbanegrunn)

For Bane NOR er det sentralt å vurdere kabelanleggets karakteristikk. Luftkabelanlegg er unntatt (ADSS og OPGW), og i tillegg anlegg som kan være underlagt sikkerhetslovgivning med tilhørende skjermingsverdig informasjon.


2.1 Krav til fysiske egenskaper

TRV:00258

Kabelkvalitet: Kabler skal ha en mekanisk styrke som sikrer at kabelen ikke kvalitetsforringes ved forlegning eller ved fysiske påkjenninger i kabelens levetid.

TRV:00273

Egenskaper og materialkrav til kabel: Telekabler eller kabler i ekomnett skal være halogenfrie.

 1. Utførelse: Kabler som forlegges innendørs skal følge bygg og elektrotekniske normgivende referanser (Felles Elektro - normgivende )
 2. Utførelse: Kabler som forlegges i tunnel skal følge felles retningslinjer i Felles Elektro Kabler i tunneler.


2.1.1 Fiberkabel for transport-/aksessnett

TRV:00275

Rammeavtale: Bane NORs gjeldende rammeavtale for fiberkabel skal benyttes ved anskaffelse og i andre aktuelle kontraktsmessige forhold.

Utførelse: Det skal benyttes G.652D single modus kabel beregnet for Nasjonalt transportnett/stamnett.
Unntak: OPGW kabel som prosjekteres som jordleder i kontaktledningsanlegg er ikke omfattet av krav om bruk av rammeavtale.
Ved valg av kabeltyper fra Bane NORs rammeavtaler er flere føringer fra Felles-Elektro også retningsgivende bla. "kabellegging og kabelkanaler"

TRV:00443

Søketråd: Der fiberkabel er forlagt ved pukksuging, pløyd eller gravd ned i bakken skal det etableres søketråd sammen med trekkerør.

 1. Utførelse: Søketråd bør legges med færrest mulige skjøter på strekningen.
 2. Utførelse: Ved skjøting skal veileder og dokumentasjonen fra leverandør av skjøteutstyret følges.
 3. Utførelse: Søketråd skal forlegges slik at den er tilgjengelig for påkobling i kummer
 4. Utførelse: Ut over føringer fra Felles Elektro kabellegging og kabelkanaler bør søketråd forlegges 5 cm rett over rør/rørgate.
 5. Verifikasjon: Søketråden skal testes og verifiseres med forsøkspeiling som dokumenteres sammen med tilhørende føringsvei/kabelinfrastruktur.


TRV:00278

Fiberkabelens kapasitet: Antall fiber i kabel skal minimum være 144.

Kapasitetsbehov vurderes i forhold til kabelanleggets RAM krav.

Disponering av skjøtebrett, mindre behov for avgrening av fiberkabler på små stasjoner og holdeplasser, sammenkobling av eksisterende fiberinfrastruktur samt ivaretagelse av tredjepart er vurderingskriterier ut over rene RAM krav. Kapasitetsberegninger bygger bl.a. på spesifikke krav til oppetid (A) og vedlikeholdbarhet. (M f.eks høy konsentrasjon av fiberantall i enkeltkabler som gir tidkrevende feilretting)

På strekninger der det kan være aktuelt for Bane NOR å tilby mørk fiber og enkelte prosjekterte anlegg som lokal fiber i tunnelanlegg vil kunne kreve utøket fiberkapasitet.

TRV:00279

Fiberkabelens egenskaper: Kabelen skal være metallfri.

Unntak: OPGW kabel som prosjekteres som jordleder i kontaktledningsanlegg er ikke omfattet av kravet.


TRV:00280

Fiberkabelens terminering: Fiberkabel for nasjonalt transportnett skal termineres med SC/PC eller LC konnektorer.


TRV:00281

Fysisk skille av kabelinfrastruktur: Skap for utstyr som terminerer fiberkabel i rom som er samlokalisert med andre jernbanetekniske fag eller eksterne partnere skal være låsbare.


TRV:00282

Avgrening: Dersom fiberkabelen deles med eksterne parter skal minimum 48 fiber reserveres for bruk av Bane NOR.


2.1.2 Fiberkabel som benyttes for lokale nettverk utvendig på en stasjon eller i en bygning

TRV:00283

Fiberkabelens egenskaper og forlegning: Det skal benyttes metallfri single modus kabel

 1. Utførelse: Utvendig skal kabelen legges i rør.
 2. Utførelse: Innvendig skal kabel festes på kabelstige eller legges i plastkanal


2.1.3 Kobberkabel langlinje

TRV:00286

Langlinjekabel: Det skal ikke prosjekteres med bruk av langlinjekabel i Bane NOR sine kabelanlegg eller Ekomnett

Ved oppgradering av infrastrukturen legges samband over til fiberkabel med tilgjengelig kapasitet for å erstatte forbindelser som tidligere ble håndtert av langlinjekabel. Retningslinjer for sanering av langlinjekabel og for evt. reparasjon av eksisterende kabling er listet i kapittel for vedlikehold  : 3.Langlinjekabel

2.1.4 Kobberkabel som benyttes for lokale nettverk utvendig på en stasjon eller i en bygning

Egenskapene til kabel for ekomnett i Bane NOR sin infrastruktur som omfatter bygninger vil variere i tråd med byggets tjenestetilbud. Datasenter, stasjonsbygg, rom med utstyr for ekom-nett eller radioaksessutstyr vil ha forskjellige krav til prosjektering med tilhørende valg av kabeltyper, forlegning og ev. skjerming.

TRV:00293

Kabelanlegg og MICE: Ved valg av kabeltype skal NKOM sine føringer for ekomnett benyttes der kriterier fra normsamling i NEK 700 serien med tilhørende standarder skal legges til grunn for risikovurdering og utførelse av kabelanlegg med kobberkabel.

Ved prosjektering skal MICE kriterier vurderes ved valg av kabeltyper.

Mekanisk - støt, vibrasjon, strekk, klem
Inntrenging - partikler og vann
Klimatisk - temperatur, gass, væske, sol - (Climate)
Elektromagnetisk - ESD, EM-felt
 1. Utførelse: Hvis det foreligger tverrfaglig jordingsplan for kabelanlegg på stasjonsområder skal kobberkabel med skjerm kun jordes i forsyningsenden.
 2. Utførelse: Valg av kabeltype og kabelkategori (EN 50173 Cat-x klassifisering) skal samsvare med sambandsklassen brukere av kabelen har krav til.
 3. Utførelse: Prosjektering av kabelanlegget skal ivareta maksimal lengdebegrensning på kobberkabel i forhold til aktuell sambandsklasse/båndbredde.


2.2 Krav til transmisjonsegenskaper

2.2.1 Krav til dempning og refleksjon for fiberkabel

TRV:01187

Krav til dempning: fiberkabel med og uten skjøter skal være som listet i tabell: Krav til dempning i kabel med og uten skjøter.


Bølgelengde λ[nm] Dempning u/levetidstillegg Α0[dB/km] Levetidstillegg, 25 år ΑT[dB/km]
u/skjøter m/skjøter m/skjøter
1310 ≤ 0,360 ≤ 0,375 ≤ 0,015
1550 ≤ 0,230 ≤ 0,250 ≤ 0,02

TRV:01188

Måltall for dempning i fiberskjøt: Ingen av fiberskjøtene skal ha høyere dempning enn 0,14999 dB målt i begge retninger, summert og delt på 2.

Måltall for maksimal dempning i enkeltstående skjøtepunkt kan i enkelte tilfeller være vanskelig å realisere. Eksempelvis der eldre fibertyper skjøtes med nye kabeltyper, forskjellig MFD o.l.

Intensjonen med kravet er at det skal være mulig å oppnå måltallet ved etablering av nye fiberanlegg ved bruk av moderne skjøteutstyr.

Eventuelle avvik kan begrunnes med at det totale dempningsbudsjettet for anlegget er innenfor toleransegrensene

TRV:01189

Refleksjon i fiberskjøt: Ved skjøting av fiberkabel skal det ikke være reflektert effekt som følge av spleising.


3 Anleggsspesifikke krav

3.1 Luftkabelanlegg

TRV:01194

Fiberkabel ved nybygging av KL-system (inkl. AT): for eksisterende baner der det er behov for økning av fiberkapasitet, redundans eller høyere tilgjengelighet skal det vurderes om ADSS eller OPGW fiberkabel vil være et konstnadseffektivt tiltak i baneområder som har begrenset med føringsveier, kabelkanaler eller røranlegg.

 1. Utførelse: Ved oppheng av fiberkabel i kontaktledningsmaster skal det benyttes hensiktsmessig innfesting.
 2. Utførelse: Ved oppheng av fiberkabel skal kabelprodusentens retningslinjer for montasje av ADSS eller OPGW kabel benyttes
Avdekkes det et behov for økt fiberkapasitet koordineres dette med krav til dimensjonering av kontaktledningsmaster - se Teknisk regelverk for kontaktledning Dimensjoneringskriterier. Kroker for oppheng av fiberkabel, dimensjonering og utforming av disse samt innfestingsmetode til mastekonstruksjon utformes i samarbeid med prosjekteringsansvarlig for kontaktledningsanlegget. Dette ivaretar forskrifter om fellesføring og øvrige vedlikeholdshensyn for anleggene.

For enkelte strekninger kan det være hensiktsmessig å vurdere OPGW kabel som alternativ til ADSS kabel. Dette kan gjelde jernbanestrekninger som elektrifiseres med KL-AT system der separat jordleder kan være kostnadseffektivt. Forhold som kan ha driftsmessige konsekvenser, konsept for transmisjonsanleggets redundans, kabelnedføring, skjøteprinsipper og fiberavtapping er sentrale vurderingskriterier for valg av OPGW kabel

3.2 Kanal/røranlegg for fiberkabel ved bygging av nye jernbanestrekninger

3.2.1 Dimensjonering av rør og fiberkabel ved enkeltspor

TRV:01195

Dimensjonerende kapasitet: I føringsvei som kanal, grøft eller ved nedpløying skal det legges minimum to HDPE rør.

 1. Utførelse: Rørdiameter skal være minimum 40mm
 2. Utførelse: Trekkerør skal tåle forlegningsmetodens belastninger og prosjekteres med tilstrekkelig ringstivhet og veggtykkelse, minimum PN12.5
 3. Utførelse: Ett rør skal inneholde fiberkabel for transmisjonsnettet.
 4. Utførelse: Ett rør skal stå ledig for framtidige kapasitetsutvidelser, f.eks. ERTMS og lignende.
 5. Vurdering: Det skal vurderes om forpliktelser for tredjepart og evt. utvidelse for Bane NORs behov som tilbyder av mørk fiber blir ivaretatt på aktuell strekning.


3.2.2 Dimensjonering av rør og fiberkabel ved dobbeltspor

TRV:01203

Dimensjonerende kapasitet: I føringsvei som kanal, grøft eller ved nedpløying skal det på den ene side av traséen legges minimum to HDPE rør.

 1. Utførelse: Rørdiameter skal være minimum 40mm
 2. Utførelse: Trekkerør skal tåle forlegningsmetodens belastninger og prosjekteres med tilstrekkelig ringstivhet og veggtykkelse, minimum PN12.5
 3. Utførelse: Ett rør skal inneholde fiberkabel for transmisjonsnettet.
 4. Utførelse: Ett rør skal stå ledig for framtidige kapasitetsutvidelser, f.eks. ERTMS og lignende.
 5. Vurdering: Det skal vurderes om forpliktelser for tredjepart og evt. utvidelse for Bane NORs behov som tilbyder av mørk fiber blir ivaretatt på aktuell strekning.


TRV:01204

Dimensjonerende kapasitet: I føringsvei som kanal, grøft eller ved nedpløying skal det på den andre side av traséen legges minimum to HDPE rør.

 1. Utførelse: Rørdiameter skal være minimum 40mm
 2. Utførelse: Trekkerør skal tåle forlegningsmetodens belastninger og prosjekteres med tilstrekkelig ringstivhet og veggtykkelse, minimum PN12.5
 3. Utførelse: Ett rør skal inneholde fiberkabel i transmisjonsnettet
 4. Utførelse: Ett rør skal reserveres for framtidige kapasitetsutvidelser og installasjoner som ERTMS og lignende.


3.2.3 Dimensjonering av rør og fiberkabel i tunnel

TRV:01205

Ved åpen forlegning: I tunneler skal det benyttes trekkerør/varerør for kabler til ekomnett.

 1. Utførelse: Ved rehabilitering og oppgradering av eksisterende tunnelinfrastruktur skal føringer fra Felles Elektro under avsnitt 2.6 Kabler i tunneler benyttes for vurdering av materialvalg, kabeltyper, føringsvei mhp sikkerhet og brannforløp i tunnel.
Ved bygging og prosjektering av nye tunneler vil kabel for ekomnett normalt forlegges beskyttet i betongkanal.

Gjeldende spesifikasjoner for trekkerør er også listet i Felles Elektro kravID TRV:00484

Øvrige føringer for kabelinfrastruktur i TSI SRT med tilhørende veileder er også retningsgivende ved rehabilitering av kabelelanlegg i tunneler.

TRV:01206

Kapasitetsvurdering: I tunneler skal det, i tillegg til det som er beskrevet i avsnittene 3.2.1 og 3.2.2, legges minimum ett ekstra rør.

 1. Vurdering: Antall kabler og rør bestemmes ut fra utstyrsmengde i tunnelen, medregnet en reserve på minimum 25%.
 2. Utførelse: Rørdiameter skal være minimum 40mm
 3. Utførelse: Trekkerør skal tåle forlegningsmetodens belastninger og prosjekteres med tilstrekkelig ringstivhet og veggtykkelse, minimum PN 12.5


3.2.4 Forlegning av fiberkabel utenfor kabelkanal der etablerte føringsveier ikke er tilstrekkelig dimensjonert

TRV:01207

Oppgradering av føringsvei: På strekninger hvor det ikke foreligger etablerte føringsveier eller det ikke er kapasitet i eksisterende føringsvei for ny fiberkabel skal det graves/ pløyes ned minimum to HDPE rør.

 1. Utførelse: Rørdiameter skal være minimum 40mm
 2. Utførelse: Trekkerør skal tåle forlegningsmetodens belastninger og prosjekteres med tilstrekkelig ringstivhet og veggtykkelse, minimum PN12.5
 3. Utførelse: Antall fiber for transportnett skal være G144.
 4. Vurdering: Antall rør og fiberkabler kan utøkes dersom det er behov for mer fiberkapasitet i forbindelse med anleggsfelleskap med eksterne aktører.


3.2.5 Føringsvei på bru

TRV:01208

Oppgradering av føringsvei: Ved prosjektering av ny føringsvei på eksisterende brukonstruksjoner skal det benyttes kabelkanal.

 1. Utførelse: Kabelkanal i betong kan benyttes dersom styrkeberegning av bæreevnen til brukonstruksjonen er innenfor toleransegrenser for utøket last.
 2. Utførelse: Kabelkanal i kompositt materiale kan benyttes. Kanallokk skal festes med skruer.
 3. Utførelse: Kabelkanalen skal avsluttes ved brukarene slik at den flukter med føringsveiene i forlengelsen.


3.3 Krav til kabelkum og trekkekum

TRV:01209

Krav til kabelkum og trekkekum: Felles retningslinjer for ekomnett skal følge krav fra TRV Felles Elektro prosjektering og Kabellegging og kabelkanaler.


TRV:01210

Dimensjonering av kum: Kummer skal leveres med utsparinger tilpasset dimensjoneringen av kabelvolum.

 1. Utførelse: Minimumsdimensjon på skjøte- og trekkekummer er TK-2 e.l. med BxLxH = 700x1400x700 mm.
 2. Utførelse: Kabel- og trekkekummer skal ha tette lokk og ellers utføres med tilfredsstillende tetting mhp gnagere.
 3. Utførelse: I forbindelse med kryssing under spor kan det benyttes rund kabelkum med minimum størrelse DxH = 1200x1500 mm.
 4. Utførelse: Kabelkum benyttet for T-avgreining skal minimum leveres med 2 stk. hull for 110mm rør i 3 retninger.
 5. Utførelse: Ved graving på plattform eller ved spor skal det vurderes om det er hensiktsmessig med ledige rør for framtidig utvidelser.
 6. Utførelse: Kummer som prosjekteres i tunnel skal tilpasses tunnelkonstruksjonens utforming.


For alle typer etablering og endring av føringsveier, kabelkummer og kryssing vil det også i ekomnett være viktig å ta hensyn til forhold knyttet til drenering av banelegemet.Generelle føringer for dette er listet i bok 552 vedlikeholdsdelen av underbygging. Vær også oppmerksom på at krav fra Felles Elektro «2.7 Kryssing av spor»

Merk at ved en utvidelse i ettertid vil fremtidige gravekostnader være større enn kostnadene for supplerende varerør o.l.

Begrepet "skjøtekum" brukes som generelt begrep for kummer med plass til utførelse av skjøt og skjøteutstyr

3.4 Skjøter, avtappinger, termineringer

Ved prosjektering og valg av komponenter er det viktig å ta hensyn til kabelanleggets livsløpsstandard ved å etablere plass og disponering til fremtidige endringer og utvidelser.

Egnet skjøteboks for kabel i kanal og luftkabel, unntatt for skjøting av optisk fiberkabel med jordleder, vil typisk prosjekteres med minimum 6 innføringsrør og kunne skjøte minimum 500 fiber.

3.4.1 Fiberkabel

TRV:01317

Redundans og sårbarhet: For elektrotekniske rom med sårbart utstyr i kategori 2 skal det etableres minimum to skjøtekummer spornært med minimum 4 meter avstand mellom kummene for redundant innføring.

 1. Utførelse: Det skal legges innføringskabel fra kummene og inn til terminering i rommet.


TRV:01318

Redundans og sårbarhet: Det skal etableres minimum en skjøtekum spornært for rom i kategori 3.

 1. Utførelse: Det skal legges innføringskabel fra kummen og inn til terminering i rommet.


TRV:01319

Fiberavgrening og kapasitet: Antallet fiber og vurdering av behovet for avgrening skal utføres stekningsvis i samråd med Bane NOR IKT avdeling for nettverksplanlegging.

For å sikre nasjonal koordinering og tilpasse volumet for avgrening av fiberkabel vil nettverksplanlegger rettlede prosjekterende så dette blir tilpasset grensesnitt mot eksisterende kabelanlegg og for å optimalisere fremtidige kapasitetsbehov.

TRV:01320

Forberedende aktiviteter for skjøting og avgrening: For å gjøre det enklere å kunne foreta avgreininger og termineringer på et senere tidspunkt skal det settes ned en kum ved alle blokkposter, radiokiosker, sidespor, veibomanlegg, omformere, ved RTU-er og ved ytterste veksler på en stasjon – A- og - B-side.

Vurdering: Prosjekterende skal søke informasjon i ERTMS-programmet for å avdekke behov for forberedende aktiviteter med endringer i kabelanlegget.

 1. Utførelse: Alle lokasjoner aktuelle for ERTMS bør ha en kveil eller skjøt i en nærliggende kum innenfor avstandskrav for avgreininger. Dvs. < 20 m stasjon og <100 m for øvrige lokasjoner
 2. Utførelse: I alle kummer skal det legges ekstra kabel i kveil på ca. 20 m. Kravet om 20 m kabelkveil kan fravikes for lokale nett/spredenett.

Utførelse: På strekninger som prosjekteres med OPGW-kabel skal avgrening tilpasses kontaktledningsanleggets utførelse.

Bane NOR skal oppgradere hele jernbaneinfrastrukturen med nytt signalanlegg der kabelanlegget som benyttes til kjøreveiskritisk transmisjon blir en del av ETCS.

Kabelanleggets struktur prosjekteres med tanke på fremtidige anvendelser og forberedende aktiviteter kan variere. Dette er spesielt aktuelt ved rehabilitering av eksisterende stasjonsområder.

Ved strekningsbaserte oppgraderinger kan endinger i strukturen for bla. blokkposter, ny struktur for veibomanlegg og nye objekttyper for tilstandsbasert drift og overvåkning påvirke prosjektering av kabelanlegget.

TRV:01322

Terminering: Fiberkabel skal termineres på ODF (Optical Distribution Frame) i rom med utstyr for ekomnett.

 1. Vurdering: Prosjektert termineringsløsning for fiber i anlegget skal vurderes med hensyn på bla. totaldemping , tidsforsinkelser og eventuelle utstyrsspesifikke termineringsbehov.
 2. Utførelse: Ved prosjektering i tunnel skal nasjonalt IP/MPLS transportnett forlegges gjennomgående og uavbrutt.
 3. Utførelse : Det skal etableres lokal fiber til utstyr i tunnel med tilstrekkelig reservekapasitet for fremtidige applikasjoner.
 4. Utførelse: Avgrening til lokale installasjoner via aksessnett bør utføres i tilknytning til tekniske rom på utsiden av infrastrukturen i tunnel.
 5. Utførelse: For fiberkabel i aksessnettverket i tunnel bør det legges en kveil for hver 500m dersom dette er hensiktsmessig i forhold til vedlikeholdshensyn og fremtidig avgrening til installasjoner i tverrslag, nisjer, og telerom eller areal disponert for ekomutstyr.
 6. Dokumentasjon: Prosjekteringsunderlaget skal beskrive hvilke kapasitetskriterier som ligger til grunn for etablering av reservekapasitet mellom alle rom og endepunkt.
Prosjektering av radioanlegg i tunnel med tilhørende fiberkabelanlegg og terminering for Togradio, Nødnett og evt. kommersiell mobildekning følger øvrige retningslinjer under:Ekom/Prosjektering_og_bygging/Radiosystemer - Tunnel

TRV:01323

Skjøting av fiber i forskjellige nettstrukturer: Skjøtepunkter for Nasjonalt IP/MPLS transportnett og strekningsvise IP/MPLS aksessnett skal følge veiledning for skjøtebombe fra avsnitt 6. «Vedlegg a)»


TRV:01324

Kabelskjøt i kabelkanaler: Skjøt for kabel i kanal skal etableres i kabelkum.


TRV:01325

Skjøt og avtapping i kabelanlegg med luftstrekk: Skjøt og avtapping for luftkabel skal etableres i kum eller skap.

Utførelse: For strekninger som bygges med OPGW kabel skal skjøting og avtapping fra kveilerammer utføres i skap som er tilpasset kontaktledningsanleggets utforming.

For skjøting av optisk fiberkabel med jordleder, optical ground wire (OPGW), benyttes også egnet skjøteboks som er tilpasset kontaktledningsanleggets utforming.

TRV:01326

Hensyn til «bredbåndsutbyggingsloven»: (LOV-2020-05-07-40). Fiberkabel som benyttes av eksterne partnere skal gjennomskjøtes mellom skjøtekummer med mulighet for innkobling av minimum 24 fiber. Kravet gjelder lokasjoner der fiberkabler fra to eller flere strekninger møtes og som ikke skal termineres.

 1. Vurdering: I prosjekter med eksterne partnere kan det være behov for flere fiberpar og mer kapasitet mellom skjøteboksene. Minstekravet som vist til over skal vurderes i hvert enkelt tilfelle i samråd med infrastrukturforvalter.
 2. Dokumentasjon: Kabelen mellom skjøtebokser skal dokumenteres i Bane NOR sin database for kabelanlegg (Telemator) med egen banedatareferanse (objektkode)


3.5 Akseptansetest

3.5.1 Fiberkabel

TRV:01332

Kvalitetskontroll: Det skal foretas målinger for alle installerte og konnekterte (ODF) fiberforbindelser.

Etter innføring av ETCS som signalsystem er transmisjonssystemet til Bane NOR en faktor som kan påvirke tjenestekvalitet og oppetiden til tekniske systemer for togfremføring. Transmisjonsanleggets kabelanlegg bidrar i tilgjengelighetsberegninger for togtrafikk og det er derfor viktig at nyetablerte fiberkabler kvalitetssikres ved utmåling og dokumentasjon.

TRV:01333

Kvalitetssikring av installasjoner : Fiberkabel som benyttes i det nasjonale transportnettet eller det strekningsvise IP/MPLS aksessnettet skal kvalitetssikres ved at installasjonen utmåles og dokumenteres.

1.Utførelse : Entreprenør skal utarbeide målerapport som inneholder en kort beskrivelse av tiltaket, måleresultater(råformat og i lesbart format uten spesiell programvare), samt eventuell presisering av hendelser utenfor spesifikasjoner eller standarder. Ref. Vedlegg a) "Retningslinjer for OTDR måling og innmålingsprotokoll"
2.Utførelse : Det skal utføres målinger med OTDR. Målerapporten skal vise måleresultat på alle skjøter og refleksjoner på alle fibrene i kabelen, målt to veier (ODF A -> B og B -> A)og på to bølgelengder (1310nm og 1550nm)
OTDR målinger skal som minimum inneholde opplysninger om:
 • Fiber ID (fibernummer i kabelen)
 • Kabel ID (Banedatanr oppgis av kabeleier)
 • Startposisjon for målingene
 • Endeposisjon for målingene
 • Måleretninger
 • Bølgelengder
 • Pulsbredde
3.Utførelse : Det skal utføres dempningsmålinger, ende til ende, med effektmeter på alle fibrene i kabelen på to bølgelengder (1310nm og 1550nm)
4.Utførelse : For lokale fiberkabel installasjoner i spredenett skal det som et minimum foretas dempningsmåling med effektmeter fra ende til ende i en retning for bølgelegde 1310 nm.


3.5.2 Kobberkabel

TRV:01372

Kobberkabel i lokale spredenett: For lokasjoner med større installasjoner og strukturert fast kabling for utstyr til ekomnett skal kabel utmåles og testes i samsvar med NEK 700 serie / EN 50174-1 «Informasjonsteknologi - Installasjon av kabling - Del 1: Spesifikasjon av installasjoner og kvalitetssikring»


4 Dokumentasjon

4.1 Elektronisk stedfesting/temakoder

4.1.1 Generelt

Bane NOR benytter et databaseverktøy for dynamisk driftsteknisk oversikt over kabelanlegg som bærer av kjøreveiskritisk informasjon. Systemet gi også oversikt over føringsveier og fiberdisponering der vi tilbyr tjenester for tredjepart i tråd med Bredbåndsutbyggingsloven og der Bane NOR tilbyr overføringskapasitet i form av «mørk-fiber».

Krav til innmåling er underlagt «ledningsregistreringsforskriften» der jernbaneinfrastruktur er spesielt nevnt under § 3.Virkeområde


TRV:01398

Database for kabelanlegg: Forlegning av kabel og kabeltrasé skal dokumenteres på elektronisk format i det databasebaserte dokumentasjon og driftsinformasjonssystemet Telemator med TelMe som geografisk brukergrensesnitt til GIS database (MapInfo).

 1. Utførelse: Føringsveier og trasevalg for fiberkabel inkludert kveiler, kummer, gjennomføringer og termineringer prosjekteres med støtte av Bane NOR i Telemator ved ny prosjektering på etablerte jernbanestrekninger.
 2. Utførelse: Entreprenør skal påføre eventuelle endringer i eksisterende anlegg med grønt og rødt.
 3. Utførelse: Entreprenør skal utarbeider kabellengdediagram
 4. Dokumentasjon:Omfatter også relevante deler av lokal fiberinfrastruktur som for eksempel til kundeinformasjonselementer og ITV-kameraer.


4.1.2 Koordinatfesting

TRV:01399

Standard geografisk informasjon - krav til SOSI: Dokumentasjon skal følge SOSI (Samordnet Opplegg for Stedfestet Informasjon – ref. 1) standard - versjon 4.6 eller nyere.

 1. Utførelse: KOORDSYS 22 = EUREF89 UTM SONE 32 skal benyttes for for Sør-Norge opp til Nordland grense. Sone 33 skal benyttes fra Nordland grense og nordover.


TRV:01400

Toleranser for geografisk innmåling: Valg av målemetode og instrument skal gjøres slik at det oppnås en nøyaktighet på punkter i grunnriss og høyde på +/- 0,10 m eller bedre i forhold til anvendte grunnlag.


TRV:01401

Referansepunkt for innmåling: Alle innmålinger skal være satellittbaserte med sanntid korreksjon, f.eks. CPOS eller ETPOS


TRV:01402

Innmåling av kabeltrase: Kabelanlegget skal innmåles i åpen grøft før tilbakefylling av masser er utført.


TRV:01403

Toleranser ved innmåling: Målepunktene i kabeltraseens linje skal ligge så tett at avviket (pilhøyden) mellom linjen og en rett linje mellom punktene ikke overstiger 0,30 m. Alle knekkpunkt og avgreininger skal måles inn.


4.1.3 Landmålingsrapport

TRV:01404

Landmålingsrapportens innhold: Det skal leveres landmålingsrapport som minimum skal inneholde:

1. Oppdragsinformasjon:

 • Bane NOR sitt prosjektnummer
 • Oppdragsgiver ,leverandør, ansvarlig person eller utførende firma
 • Identifikasjonsdata (eiendom, stedsnavn, områdebegrensning osv.)
 • Beskrivelse av oppdraget
 • Nivå på detaljeringsgrad, toleranser og nøyaktighet

2. Geodetisk grunnlag:

 • Koordinatsystem
 • Vertikalt datum (høydereferansesystem)

3. Målinger:

 • Utførende personell
 • Tidspunkt for utførelsen
 • Hvilket måleutstyr som er benyttet og når dette er kalibrert
 • Hvilke måleprosedyrer som er benyttet og hvilke standarder disse følger
 • Hvilke korreksjoner som eventuelt er benyttet
 • Kommentarer for eventuelle vanskeligheter som er erfart under målingene

4. Beregninger:

 • Utførende personell
 • Beregningsprogram, modul osv.

5. Kontroll:

 • Resultat av utførte kvalitetskontroller.


4.1.4 Egenskaper/Nivåer/Koder

TRV:01405

Objektatributter: Alle innmålte objekter skal registreres med egenskaper i henhold til gjeldende versjon av SOSI-standarden. Med dette menes at elementer som f.eks objekttype, stedfesting(x,y,z), materiell koding, dimensjoner, kommunenummer, målemetode, nøyaktighet, synbarhet, dato o.a. skal registreres.


TRV:01406

Objekttyper og koding i SOSI fil: Følgende objekttyper skal benyttes i SOSI-fil:

 • Fiberkabel
 • Kabelkanal (legg inn egenskaper f.eks. plast eller betong kanal)
 • Kabelskjøt
 • Koplingspunkt (Skap)
 • Kum (legg inn egenskaper f.eks. firkantet eller rund kum)
 • Kveil
 • Trasénode
 • MastTele
 • MastElFagverk
 • StolpeEnkel
 • TeleFibertrase
 • Trekkrør


4.2 Bilder

TRV:01407

Bildedokumentasjon: Det skal tas georefererte bilder på «strategiske steder» av grøfter før disse fylles igjen.

 1. Dokumentasjon: Bilder skal tas for hvert ”lag” i grøfta.
 2. Dokumentasjon: Bilder skal inneholde metadata med stedsinformasjon/GPS posisjon
 3. Dokumentasjon: Elektronisk bildeformat skal leveres i jpg-format.
Med georeferert bilde menes at bildenes metadata inneholder geografisk informasjon med GPS informasjon/koordinater.
Eksempel på strategiske steder:
 • Kryssekummer og kabelkummer
 • Skjøter og kveiler
 • Alle kryssinger og nærføringer av eksisterende kabel
 • Ende av plattform hvis det ikke er satt ned kum
 • Kabel eller kabelrør festet direkte på brukonstruksjoner
 • Alle provisoriske anlegg

TRV:01408

Bildedokumentasjon kummer: Kummenes innhold skal dokumenteres med bildemateriale

 1. Dokumentasjon: Navngivning og filidentifikasjon skal referere seg til punktnummer som er gjenfinnbar i innmålingsdataene.


4.3 Merking

TRV:01409

Merking: Dokumentet TE.807900 «Merking og registrering av utstyr RETNINGSLINJER» (Vedlegg. b) skal benyttes som retningsgivende og felles merkestandard for ekomnett i Bane NORs infrastruktur.

5 Referanser

 1. SOSI standard referanse Statens kartverk: "Nasjonal bransjestandard for geografisk informasjon"
 2. "Ledningsregistreringsforskriften» (FOR-2020-12-18-2986) https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-12-18-2986
 3. "bredbåndsutbyggingsloven»: (LOV-2020-05-07-40) https://lovdata.no/dokument/LTI/lov/2020-05-07-40

6 Vedlegg

Vedlegg a: Retningslinjer for OTDR måling og innmålingsprotokoll (xlsx)

Vedlegg b : TE.807900 Merking og registrering av utstyr RETNINGSLINJER