Tele/Prosjektering og bygging/Kabelanlegg


1 Hensikt og omfang

I dette kapittel angis krav til utvendige og innvendige kabelanlegg for telesystemer og -anlegg.

2 Funksjonskrav

a) Kabler skal ha en mekanisk styrke som sikrer at kabelen ikke kvalitetsforringes ved forlegning eller ved fysiske påkjenninger i kabelens levetid.

b) For fiberkabel skal det skilles mellom fiberkabel for transportnett/aksessnett og fiberkabel for lokale nett/spredenett for stasjoner og bygninger.

c) For kobberkabel skal det skilles mellom langlinje kobberkabel med reduksjonsfaktor og kobberkabel for lokale nett/spredenett på stasjoner og bygninger.

2.1 Krav til fysiske egenskaper

a) Telekabler skal være halogenfrie.

1. Kobberkabler som benyttes innomhus og i åpen forlegning i tunnel skal være brannhemmende i henhold til standarden EN 60332-1.

2.1.1 Fiberkabel for transport-/aksessnett

a) Det skal benyttes G.652D single modus kabel beregnet for stamnett.

 1. Gjeldende rammeavtale for fiberkabel skal benyttes for innkjøp av kabel.

b) Søketråd skal legges ned sammen med fiberkabel der fiberkabelen er pløyd/gravd ned i bakken.

c) Antall fiber i kabel skal være 144.

d) Kabelen skal være metallfri.

e) Fiberkabel for transport-/aksessnett skal termineres med SC/PC konnektorer.

f) Termineringer i rom hvor det er samlokalisering med andre fagområder/eksterne skal være i låsbare skap.

g) Dersom fiberkabelen deles med eksterne parter skal minimum 48 fiber reserveres for bruk av Bane NOR.

2.1.2 Fiberkabel som benyttes for lokale nettverk utvendig på en stasjon eller i en bygning

a) Det skal benyttes metallfri single modus kabel.

b) Utvendig skal kabelen legges i rør.

c) Innvendig skal kabel festes på kabelstige eller legges i plastkanal.

2.1.3 Kobberkabel langlinje

a) Dersom langlinjekabel skal benyttes, skal den ha reduksjonsfaktor og tråddiameter skal være 0,9 mm.

 1. Gjeldende rammeavtale for kobberkabel skal benyttes for innkjøp av kabel.

b) Kabelens skjerm skal jordes for hver kabelskjøt, jordspyd skal slås ned minimum 7 meter fra skinnegangen.

 1. Unntak: I tunneler skal armeringen ikke jordes.

c) Overgangsmotstand til jord skal være mindre enn 100 ohm.

Vedrørende krav b) og c), se også

Felles Elektro_Kabellegging og kabelkanaler_Vedlegg_b_Skjøting_og_terminering_av_kabel#Sikkerhet

for sikkert arbeid med langlinjekabel.

2.1.4 Kobberkabel som benyttes for lokale nettverk utvendig på en stasjon eller i en bygning

a) Det skal benyttes uskjermet eller skjermet kabel av kategori 5e eller høyere.

 1. Dersom det benyttes skjermet kabel skal denne jordes i forsyningsende, det skal kun jordes i en ende.

b) Kobberkabel (kategori 5 og 6) skal ikke benyttes for kabellengder over 90 meter.

c) I støyfylte miljøer (elektromagnetisk støy) eller ved videredistribusjon skal fiberkabel benyttes i stedet for kobberkabel.

2.2 Krav til transmisjonsegenskaper

2.2.1 Krav til dempning og refleksjon for fiberkabel

a) Krav til dempning i kabel med og uten skjøter, se tabell.

Bølgelengde λ[nm] Dempning u/levetidstillegg Α0[dB/km] Levetidstillegg, 25 år ΑT[dB/km]
u/skjøter m/skjøter m/skjøter
1310 ≤ 0,360 ≤ 0,375 ≤ 0,015
1550 ≤ 0,230 ≤ 0,250 ≤ 0,02

b) Ingen av fiberskjøtene skal ha høyere dempning enn 0,1 dB målt begge retninger, summert og delt på 2.

c) Ingen refleksjon (Return Loss) i fiberskjøten tillates.

2.2.2 Kobberkabel

a) Upupinisert kobberkabel skal ha en karakteristisk impedans på 110 ohm +/- 10 ohm.

b) Demping for upupinisert kobberkabel med tråddiameter 0,9 mm skal være mindre enn 15dB/km målt høyohmig, 50 Mohm.

c) Isolasjonsmotstand mellom hver leder og jord og mellom ledere innbyrdes skal være større enn 50 Mohm, målt ved 250 VDC påtrykt spenning.

d) Det skal forutsettes at kabel blir benyttet for balansert overføring.

3 Anleggsspesifikke krav

3.1 Luftkabelanlegg

a) Ved nybygging av KL-system (inkl. AT) på en strekning bør det henges opp ADSS-fiberkabel (selvbærende luftkabel) i mastene dersom det ikke er etablert kabelkanal/røranlegg med fiberkabel på strekningen eller det er et behov for redundans, eventuelt mer fiberkapasitet, se også Kontaktledning/Prosjektering og Bygging/Fundamenter, master og åk for krav til dimensjonering av master.

 1. Det skal benyttes feste med støtte for oppheng av 2 stk. fiberkabler

3.2 Kanal/røranlegg for fiberkabel ved bygging av nye jernbanestrekninger

3.2.1 Dimensjonering av rør og fiberkabel ved enkeltspor

a) I føringsvei som kanal, grøft eller ved nedpløying skal det legges minimum 2 stk. PN 12 rør med utvendig diameter på 40 mm for hvert rør:

 • Ett rør skal inneholde fiberkabel for transmisjonsnettet
 • Ett rør skal stå ledig for framtidige installasjoner, f.eks. ERTMS og lignenede
 • Det kan være behov for å utøke antall rør ved ivaretagelse av forpliktelser overfor tredjepart

3.2.2 Dimensjonering av rør og fiberkabel ved dobbeltspor

a) I føringsvei som kanal, grøft eller ved nedpløying skal det på den ene side av traséen legges minimum 2 stk. PN 12 rør med ytre diameter 40mm for hvert rør.

 • Ett rør skal inneholde fiberkabel for transmisjonsnett
 • Ett rør skal stå ledig for framtidige installasjoner, f.eks. ERTMS og lignende.
 • Det kan være behov for å utøke antall rør, f.eks. ved behov for flere fiberkabler i aksessnettet, eller ved ivaretagelse av forpliktelser overfor tredjepart.


b) I føringsvei som kanal, grøft eller ved nedpløying skal det på den andre side av traséen legges minimum 2 stk. PN 12 rør med ytre diameter 40mm for hvert rør.

 • Ett rør skal innehold fiberkabel for transmisjonsnett
 • Ett rør skal stå ledig for framtidige installasjoner, ERTMS og lignende

3.2.3 Dimensjonering av rør og fiberkabel i tunnel

a) I tunneler skal det benyttes hvite PN 12 rør uten fargestoffer med brannhemmende kappe og ytre diameter på 40 mm.

b) I tunneler skal det, i tillegg til det som er beskrevet i avsnittene 3.2.1 og 3.2.2, legges ekstra PN 12 rør med ytre diameter 40 mm.

Antall kabler og rør bestemmes ut fra utstyrsmengde i tunnelen, medregnet en reserve på minst 25%.

3.2.4 Etablering av fiberkabel utenfor kanaler/kulvert eller at etablerte føringsveier ikke er tilstrekkelig dimensjonert

 1. På strekninger hvor det ikke foreligger etablerte føringsveier eller det ikke er kapasitet i eksisterende føringsvei for ny fiberkabel skal det graves/ pløyes ned minimum ett rør med ytre diameter 40mm. I røret blåses det inn fiberkabel, G144.
Antall rør og fiberkabler kan utøkes dersom det er behov for mer fiberkapasitet i forbindelse med anleggsfelleskap med eksterne parter

3.2.5 Føringsvei på bru

a) Ved prosjektering av ny føringsvei på eksisterende brukonstruksjoner skal det benyttes kabelkanal.

1. Utførelse: Kabelkanal i betong kan benyttes dersom styrkeberegning av bæreevnen til brukonstruksjonen er innenfor toleransegrenser for utøket last.

2. Utførelse: Kabelkanal i kompositt materiale kan benyttes. Kanallokk skal festes med skruer.

3. Utførelse: Kabelkanalen skal avsluttes ved brukarene slik at den flukter med føringsveiene i forlengelsen.

3.3 Krav til kabelkum og trekkekum

a) Se generelle krav til felles føringer, kabelkummer og trekkekummer i Felles Elektro prosjektering og bygging Kabellegging og kabelkanaler.

b) Kummer skal leveres med utsparinger tilpasset dimensjoneringen av kabelvolum - Ref. også Felles Elektro 2.7 Kryssing av spor.

1. Utførelse: Minimumsdimensjon på skjøte- og trekkekummer er TK-2 e.l. med BxLxH = 700x1400x500 mm.

2. Utførelse: Kabel- og trekkekummer skal ha tette lokk og ellers utføres med tilfredsstillende tetting mhp gnagere.

3. Utførelse: I forbindelse med kryssing under spor kan det benyttes rund kabelkum med minimum størrelse DxH = 1200x1500 mm.

4. Utførelse: Kabelkum benyttet for T-avgreining skal minimum leveres med 2 stk. hull for 110mm rør i 3 retninger.

5. Utførelse: Ved graving på plattform eller ved spor skal det vurderes om det er hensiktsmessig med ledige rør for framtidig utvidelser.

6. Utførelse: Kummer som prosjekteres i tunnel skal tilpasses tunnelkonstruksjonens utforming.


Merk at ved en utvidelse i ettertid vil fremtidige gravekostnader være større enn kostnadene for supplerende varerør o.l.

Begrepet "skjøtekum" brukes som generelt begrep for kummer med plass til utførelse av skjøt og skjøteutstyr

3.4 Skjøter, avtappinger, termineringer

3.4.1 Fiberkabel

a) For rom av kategori 2 skal det etableres 2 skjøtekummer spornært med minimum 4 meter avstand mellom kummene for redundant innføring.

 1. Det skal legges innføringskabel fra kummene og inn til terminering i rommet.

b) For rom av kategori 3 skal det etableres 1 skjøtekum spornært.

 1. Det skal legges innføringskabel fra kummen og inn til terminering i rommet.

c) Minst 12 fiber skal avtappes for hvert rom, inn og ut, unntatt for rom av kategori «3 skap».

d) For å gjøre det enklere å kunne foreta avgreininger og termineringer senere skal det klargjøres for terminering av fiberkabel ved at det settes ned en kum ved alle blokkposter, radiokiosker, sidespor, veibomanlegg, omformere og RTU’er.

e) I alle kummer skal det legges ekstra kabel i kveil på ca. 20m. Kravet om 20m kabelkveil kan fravikes når Funksjonskrav beskrevet i seksjon 2 b) kommer til anvendelse for lokale nett/spredenett.

f) Alle fiberkabler bortsett fra kabler for radiosystemer termineres i en egen ODF (Optical Distribusion Frame) i teleteknisk rom.

g) I teletekniske rom i tunnel skal innføringskabel for radiosystemer være terminert med konnektorer tilpasset aktuelt utstyr.

h) I tunneler skal det som et minimum etableres 4 reservefibre mellom hvert rom og hvert endepunkt og minimum 4 fibre mellom hvert rom.

i) Skjøtepunkt for transportnett og aksessnett skal ikke være på samme brett.

j) Skjøt for kabel i kanal skal etableres i kabelkum.

k) Skjøt og avtapping for luftkabel skal være i skap, med kveileramme med minimum 20 meter kabel, og festet på eget fundament.

 1. Skapåpning skal vende bort fra sporet

l) Eksterne fibre som ikke skal termineres på en lokasjon der forskjellige kabler fra to, tre eller flere strekninger møtes, skal gjennomskjøtes i skjøtekummene via en fiberkabel med minst 24 fibre mellom skjøtebokser. I noen situasjoner kan det være påkrevd med flere fiber – vurderes i hvert enkelt tilfelle i samråd med infrastruktureier.

 1. Det må vurderes i hvert enkelt tilfelle hvor mange fibre som skal skjøtes inn mellom skjøteboksene, eventuelt om det skal skjøtes igjennom et helt rør (12 fibre) med tanke på andre eksterne formål.
 2. G.24-kabelen mellom skjøtebokser skal dokumenteres som kabel i Telemator og med egen banedatareferanse(objektkode).


Egnet skjøteboks for kabel i kanal og luftkabel, unntatt for skjøting av optisk fiberkabel med jordleder, kan være Tyco/TE Electronics FOSC-400 eller tilsvarende. For skjøting av optisk fiberkabel med jordleder, optical ground wire (OPGW), benyttes en egen type skjøteboks som er egnet.

3.4.2 Kobberkabel

a) Dersom det er installasjoner mellom stasjonene, skal nødvendig antall kabelpar avgreines fra en skjøt i kabelkum.

b) Der ny kobberkabel skjøtes inn på en delstrekning, skal det gjøres tiltak slik at kabelens karakteristikk opprettholdes på de pupiniserte parene.

c) Alle trådpar skal termineres på Krone-plinter.

d) Ved avslutning av langlinje parkabler i teletekniske rom av kategori 1 skal det benyttes halvfelt.

e) Ved avslutning av langlinje parkabel i teletekniske rom av kategori 2 bør det benyttes halvfelt.


Ved avslutning av langlinje parkabel i teletekniske rom av kategori 3 stilles det ingen krav om bruk av halvfelt.

3.5 Akseptansetest

3.5.1 Fiberkabel

a) Det skal foretas målinger for alle installerte og konnekterte fiberforbindelser.

b) Fiberkabel som benyttes i transport- og aksessnett skal kvalitetssikres ved at installasjonen utmåles og dokumenteres.

1. Utførelse : Entreprenør skal utarbeide målerapport som inneholder en kort beskrivelse av tiltaket, måleresultater(råformat og i lesbart format uten spesiell programvare), samt eventuell presisering av hendelser utenfor spesifikasjoner eller standarder. Ref. Vedlegg a) "Eksempel på innmåling av fiber.xlsx"
2. Utførelse : Det skal utføres målinger med OTDR. Målerapporten skal vise måleresultat på alle skjøter og refleksjoner på alle fibrene i kabelen, målt to veier og på to bølgelengder (1310nm og 1550nm)

Dokumentasjon av OTDR målinger bør inneholde følgende opplysninger:

Fiber ID (fibernummer i kabelen)

Kabel ID (Banedatanr oppgis av kabeleier)

Startposisjon for målingene

Endeposisjon for målingene

Måleretning O – E / E – O

Bølgelengder

Pulsbredde
3. Utførelse : Det skal utføres dempningsmålinger, ende til ende, med effektmeter på alle fibrene i kabelen på to bølgelengder (1310nm og 1550nm)
4. Utførelse : For lokal fiberkabel i spredenett bør det som et minimum foretas dempningsmåling med effektmeter fra ende til ende i en retning for bølgelegde 1310 nm.
Siden fiberkabel nå inngår i alle deler av Bane NOR sin teleinfrastruktur vil utmåling og akseptansetester variere i tråd med utforming av anleggene.

Bane NOR har derfor utgitt en veileder for prosjekterende og entreprenører så disse samsvarer med anleggseiers forventning ved overtagelse.

Veiledning for dokumentasjonskrav for etablering av fiberanlegg TLE-00-M-00001 TE-021889-000

Ved bruk av lyskilde og effektmeter vil eventuell ombytting av fiber i kabelen avdekkes under akseptansetest.

d) For lokal kabel for spredenett skal det som et minimum foretas dempningsmåling med effektmeter fra ende til ende i en retning for bølgelegde 1310 nm.

3.5.2 Kobberkabel

a) For alle par skal det foretas dempningsmåling med effektmeter fra ende til ende for frekvensene 300 Hz, 3400 Hz og 4000 Hz.

b) Mellom hver leder og jord og mellom ledere innbyrdes skal isolasjonsmotstand måles.

4 Dokumentasjon

4.1 Elektronisk stedfesting/temakoder

4.1.1 Generelt

a) Forlegning av kabel og kabeltrasé skal dokumenteres på elektronisk format i det databasebaserte dokumentasjonsverktøyet Telemator/TelMe.

 1. Trase og fiberkabel inkludert kveiler, kummer, gjennomføringer, termineringer prosjekteres av Bane NOR i Telemator ved nyanlegg på etablerte jernbanestrekninger.
 2. Entreprenør påfører endringer i grønt og rødt.
 3. Entreprenør utarbeider kabellengde diagram.

4.1.2 Koordinatfesting

a) Dokumentasjon skal gjøres i SOSI versjon 4.0 eller nyere (Samordnet Opplegg for Stedfestet Informasjon) standardformat etter følgende spesifikasjoner: KOORDSYS 22 = EUREF89 UTM SONE 32 for Sør-Norge opp til Nordland grense. Sone 33 fra Nordland grense og nordover.

 1. Der SOSI-formatet (*.sos) ikke er mulig å levere skal Bane NOR kontaktes for å avtale nærmere format og kriterier for levering.

b) Valg av målemetode og instrument skal gjøres slik at det oppnås en nøyaktighet på punkter i grunnriss og høyde på +/- 0,10 m eller bedre i forhold til anvendte grunnlag.

c) Alle innmålinger skal være satellittbaserte med sanntid korreksjon, f.eks. C-pos.

d) For kabler og ledninger skal det måles i åpen grøft.

e) Målepunktene langs linjer skal ligge så tett at avviket (pilhøyden) mellom linjen og en rett linje mellom punktene ikke overstiger 0,30 m. Alle knekkpunkt og avgreininger måles inn.

4.1.3 Landmålingsrapport

a) Det skal leveres landmålingsrapport som inneholder følgende:

1. Oppdragsinformasjon:

 • Bane NOR sitt prosjektnummer
 • oppdragsgiver eller leverandør og ansvarlig person
 • utførende etat/firma
 • identifikasjonsdata (eiendom, stedsnavn, områdebegrensning osv.)
 • hva oppdraget går ut på
 • detaljering og nøyaktighet

2. Geodetisk grunnlag:

 • koordinatsystem
 • vertikalt datum (høydereferansesystem)

3. Målinger:

 • utførende personell
 • tidspunkt for utførelsen
 • måleutstyr
 • måleprosedyrer
 • hvilke korreksjoner som eventuelt er påført målingene i instrumentet
 • vanskeligheter under målingene

4. Beregninger:

 • utførende personell
 • beregningsprogram, modul osv.

5. Kontroll:

 • resultat av utførte kvalitetskontroller

4.1.4 Egenskaper/Nivåer/Koder

a) Alle innmålte objekter skal registreres med egenskaper i henhold til gjeldende versjon av SOSI-standarden. Med dette menes at elementer som f.eks objekttype, stedfesting(x,y,z), materiell koding, dimensjoner, kommunenummer, målemetode, nøyaktighet, synbarhet, dato o.a. skal registreres.


b) For koding skal man benytte følgende objekttyper i SOSI-fil:

 • Fiberkabel
 • Kabelkanal (legg inn egenskaper f.eks. plast eller betong kanal)
 • Kabelskjøt
 • Koplingspunkt (Skap)
 • Kum (legg inn egenskaper f.eks. firkantet eller rund kum)
 • Kveil
 • Trasénode
 • MastTele
 • MastElFagverk
 • StolpeEnkel
 • TeleFibertrase
 • Trekkrør

4.2 Bilder

a) Det skal tas georefererte bilder på ”strategiske” steder av grøfter før disse fylles igjen.

 1. Bilder skal tas for hvert ”lag” i grøfta.
 2. Elektronisk bildeformat skal leveres i jpg-format.
Med georeferert bilde mener vi at bildet innehar koordinater, dvs. man vet hvilke x og y verdier fotografen hadde da bildet ble tatt. Mange kameraer har dette som standard. Det kreves ikke millimeternøyaktighet for slike bilder.


b) Det skal også tas bilder av kummer som viser kummenes ”innhold”.

 1. Navn på bildefilene må referere seg til punktnummer som er gjenfinnbar i innmålingsdataene.
Eksempel på strategiske steder:
 • Kryssekummer og kabelkummer
 • Skjøter og kveiler
 • Alle kryssinger og nærføringer av eksisterende kabel
 • Ende av plattform hvis det ikke er satt ned kum
 • Kabel eller kabelrør festet direkte på brukonstruksjoner
 • Alle provisoriske anlegg

4.3 Merking

a) Merking skal utføres i hht. Dokumentet TE.807900 Merking og registrering av utstyr RETNINGSLINJER. (Vedlegg. c)


5 Referanser

 1. EN 60332-1, Tests on electric and optical fibrecables under fire conditions
 2. STY-604217 Håndbok for prosjektering av teleanlegg

6 Vedlegg

Vedlegg a: Eksempel på innmåling av fiber(xlsx)

Vedlegg b: Dempningsmåling kobberkabel (pdf) (odt) (docx)

Vedlegg c : TE.807900 Merking og registrering av utstyr RETNINGSLINJER