560 2019 Endringsartikkel 2481

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2481
Forslagsdato 29.10.2019
Forslagsstiller Arne Aas
Klassifisering Kravendring
Bok 560 Tele, prosjektering og bygging
Kapittel 7.Kabelanlegg
Avsnitt 3.4 Skjøter, avtappinger, termineringer
Forslagstekst

Kravendringen gjelder TRV avsnitt i utgave 09.09.2019  : "3.4.1 Fiberkabel" :


b) For rom av kategori 3 skal det etableres 1 skjøtekum spornært.

1.Det skal legges innføringskabel fra kummen og inn til terminering i rommet.

Nytt tekstforslag :

b) Det skal etableres en skjøtekum spornært for rom i kategori 3.

 1. Utførelse : Det skal legges innføringskabel fra kummen og inn til terminering i rommet.


c) Minst 12 fiber skal avtappes for hvert rom, inn og ut, unntatt for rom av kategori «3 skap».

Nytt tekstforslag :

c) Minst 24 fiber skal avtappes for hvert rom, inn og ut, unntatt for rom av kategori «3 skap».


d) (ingen endring)

e) (ingen endring)


f) Alle fiberkabler bortsett fra kabler for radiosystemer termineres i en egen ODF (Optical Distribusion Frame) i teleteknisk rom.

Nytt teksforslag :

f) Fiberkabel skal som hovedregel termineres på ODF (Optical Distribution Frame) i teletekniske rom.

 1. Vurdering: Prosjektert termineringsløsning for fiber i anlegget skal vurderes med hensyn på bla. totaldemping , tidsforsinkelser og eventuelle utstyrsspesifikke termineringsbehov.
 2. Utførelse: Ved prosjektering i tunnel bør Transport og Aksessnett forlegges gjennomgående og uavbrutt.
 3. Utførelse : Det skal etableres lokal fiber til utstyr i tunnel med tilstrekkelig reservekapasitet for fremtidige applikasjoner.
 4. Utførelse: Avgrening til lokale installasjoner via aksessnett bør utføres i tilknytning til tekniske rom på utsiden av infrastrukturen i tunnel.
  Prosjektering av radioanlegg i tunnel med tilhørende fiberkabelanlegg og terminering for Togradio, Nødnett og evt. kommersiell mobildekning følger øvrige retningslinjer under:Tele/Prosjektering_og_bygging/Radiosystemer - Tunnel
 5. Dokumentasjon: Prosjekteringsunderlaget skal beskrive hvilke kapasitetskriterier som ligger til grunn for etablering av reservekapasitet mellom alle rom og endepunkt.


g) I teletekniske rom i tunnel skal innføringskabel for radiosystemer være terminert med konnektorer tilpasset aktuelt utstyr. (slettes, dette er dekket av pkt f) som vist over)

h) I tunneler skal det som et minimum etableres 4 reservefibre mellom hvert rom og hvert endepunkt og minimum 4 fibre mellom hvert rom.(slettes, dette er dekket av pkt f).)

i) Skjøtepunkt for transportnett og aksessnett skal ikke være på samme skjøtebrett. (presisering)

j) Skjøt for kabel i kanal skal etableres i kabelkum. (ingen endring)k) Skjøt og avtapping for luftkabel skal være i skap, med kveileramme med minimum 20 meter kabel, og festet på eget fundament.

1. Skapåpning skal vende bort fra sporet

Nytt tekstforslag:

k) Skjøt og avtapping for luftkabel skal etableres i skap.

 1. Utførelse : Skap skal etableres med kveileramme med plass for minimum 20 meter kabel.
 2. Utførelse : Skap med kveileramme skal etableres på eget fundament.
 3. Utførelse : Skapåpning skal vende bort fra sporetl) Eksterne fibre som ikke skal termineres på en lokasjon der forskjellige kabler fra to, tre eller flere strekninger møtes, skal gjennomskjøtes i skjøtekummene via en fiberkabel med minst 24 fibre mellom skjøtebokser. I noen situasjoner kan det være påkrevd med flere fiber – vurderes i hvert enkelt tilfelle i samråd med infrastruktureier.

 1. Det må vurderes i hvert enkelt tilfelle hvor mange fibre som skal skjøtes inn mellom skjøteboksene, eventuelt om det skal skjøtes igjennom et helt rør (12 fibre) med tanke på andre eksterne formål.
 2. G.24-kabelen mellom skjøtebokser skal dokumenteres som kabel i Telemator og med egen banedatareferanse(objektkode).

Nytt tekstforslag:

l) Fiberkabel som benyttes av eksterne partnere skal gjennomskjøtes mellom skjøtekummer med mulighet for innkobling av minimum 24 fiber. Kravet gjelder lokasjoner der fiberkabler fra to eller flere strekninger møtes og som ikke skal termineres.

 1. Vurdering: I prosjekter med eksterne partnere kan det være behov for flere fiberpar og mere kapasitet mellom skjøteboksene. Minstekravet som vist til over skal vurderes i hvert enkelt tilfelle i samråd med infrastrukturforvalter.
 2. Dokumentasjon: Kabelen mellom skjøtebokser skal dokumenteres i Bane NOR sin database for kabelanlegg (Telemator) med egen banedatareferanse (objektkode)


Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

Felles for avsnittet 3.4.1 Fiberkabel er uklare føringer for prosjektering av fiberanlegg som skal forlegges og/eller termineres i tunnel.

Endringsforslaget har derfor til hensikt å klargjøre retningslinjer ved større bruk av beskrivende funksjonskrav for prosjekterende. Endringen peker til føringer for prosjektering av Radioanlegg i tunnel med link til felles retningslinjer for alle typer fiber til tunnel-radioanlegg som Nødnett,Togradio og Internett til tog.

Avsnittet "3.4.1 Fiberkabel" pkt f) ,g) og h) legger føringer for terminering av kabel til utstyr i tunnel som ikke lenge er gjeldende bla pga ny teknologi og andre leverandørspesifikke tekniske hensyn.Dette gjelder spesielt for terminering av fiberløsninger for fiberkabel som forsyner strålekabel til Internett i tog.


2.1 R - pålitelighet

Ingen endring

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring

2.4 S - sikkerhet

Ingen endring

2.5 L - levetid og kapasitet

Ingen endring

2.6 Ø - økonomi

Ingen endring

2.7 K - klima og miljø

Ingen endring

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

Bakgrunn og initiativ til endringsforslaget er listet i slutten av dokumentet

https://trv.banenor.no/w/images/a/a2/EA2481_utg_pkt_og_internh%C3%B8ringer_Tele_for_560.pdf

Øvrige interne høringskommentarer er innhentet fra Digitalisering&Teknologi : Nettverksplan ,Radiogruppe og Tele-Prosjektmiljø.

3 Innstilling fra fagansvarlig

Oppdatering klargjør krav til forlegning av transport og aksessfiber og videre avtapping og (reserver)kapasitet for fiber som skal etableres i tunnelenes lokalnett.

Øvrig oppdatering gjelder økt antall fiber for avtapping i pkt. c) fra 12 til 24 fiber.

Dette antallet er utøket basert på Bane NOR's endinger i nettverkstopologi med bakgrunn fra analyse av transmisjonsnettet som bærer av sikkerhetskritisk informasjon der EN 50129 kommer til anvendelse. Dette endrer logisk og fysiske nettsturkturer ved etablering av "Rødt-nett"(kjøreveiskritisk KV-IKT) og "Grønt-nett" (transmisjon for øvrig IKT) med større behov for fiberkabling.


Fagansvarlig innstiller med dette på endringsforslaget.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK --Erik Borgersen (diskusjon) 13. jan. 2020 kl. 14:45 (CET)ok

4.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 8. jan. 2020 kl. 13:08 (CET) OK----Kjell.holter (diskusjon) 24. jan. 2020 kl. 10:24 (CET)

4.3 Infrastruktureier

ok --Nerbre (diskusjon) 16. jan. 2020 kl. 17:42 (CET)

4.4 Teknologi

ok --Christopher Schive (diskusjon) 24. jan. 2020 kl. 10:24 (CET)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --