560 2019 Endringsartikkel 2503

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2503
Forslagsdato 28.11.2019
Forslagsstiller Arne Aas
Klassifisering Kravendring
Bok 560 Tele, prosjektering og bygging
Kapittel 9.Radiosystemer
Avsnitt 5.3 Tunneler Brannslokkingspunkter
Forslagstekst Krav til kommersiell dekning på brannslokkingspunkter er feil.


Gjeldende tekst i TRV 11.2019 :

5.3 Brannslokkingspunkter

Krav til kommunikasjon:

  • Kommersiell kommunikasjon/GSM dekning
  • Nødetatenes sitt nødkommunikasjonssystem TETRA
  • Togradio GSM-R dekningNytt tekstforslag  :

Sletter feilaktig krav til kommersiell dekning og legger til læreboktekst for bedre forståelse av kommunikasjonsbehovet som utløses av TSI SRT


5.3 Brannslokkingspunkter

læreboktekst {{

Kommunikasjonsbehovet ved brannslukningspunkter og er relatert til TSI SRT 4.2.1.7 c) pkt. 4. som listet i TRV bok 521 Tuneller Kap. 11 Sikkerhetstiltak

Kravet bygger på at det skal være mulig å stenge av forsyningen av kjørestrøm og jorde elektriske anlegg på brannslokkingspunktene.

Dette utløser et kommunikasjonsbehov som skal kartlegges gjennom lokal RAMS og beredskapsanalyse i samarbeid med redningsetatene og infrastruktureier. }}


a) Dekningskrav til kommunikasjon ved brannslokkingspunkter :

1.For tunneler med lengde under 20 Km der brannslokkningspunkter etableres på utsiden av tunnelprofil gjelder dekningskrav for Togradio GSM-R som listet i avsnitt 4.1.2.5 Signalnivå/Dekningsgrad.
Vurdering: Signalnivå og dekningsgrad for håndholdte terminaler bør vurderes spesielt i forbindelse med brannslokkingspunkter som en del av sikkerhets og beredskapsanalyse.
2. For tunneler med lengde over 20 Km der brannslokkningspunkter etableres inn i tunnel gjelder dekningskrav som listet i avsnitt 5.Tunneler. 5.2 Krav til kommunikasjon
Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

Bakgrunnen for feilen er den oppdaterte definisjonen gitt i TSI SRT for Firefighting points/Brannslokkingspunkter der det fra 2014 utgave av TSI under pkt 4.2.1.7 blir formulert eksplisitt, og ikke i samme kategori som 'Evacuation and rescue points'

Prosjektering av Ringeriksbanen aktualiserer rettelsen der Bane NOR tidligere ikke har hatt tunneler med lengde over 20Km


2.1 R - pålitelighet

Endringsforslaget endrer ikke påliteligheten til systemet

2.2 A - tilgjengelighet

Endringsforslaget endrer ikke tilgjengelighet til systemet

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Endringsforslaget endrer ikke vedlikehold av systemet

2.4 S - sikkerhet

Endringsforslaget endrer ikke sikkerhetsaspekter til systemet

2.5 L - levetid og kapasitet

Endringsforslaget endrer ikke levetid og kapasitetsbetraktninger

2.6 Ø - økonomi

Endringsforslaget endrer ikke økonomiske faktorer

2.7 K - klima og miljø

Endringsforslaget påvirker ikke klima og miljø

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-06-16-685

2.9 Høringskommentarer

https://trv.banenor.no/w/images/e/ee/H%C3%B8ring_internt_TRV_oppdatering_560_kap_9_Radiosystemer_5Tunnel_53_Brannslokkingspunkter.pdf

3 Innstilling fra fagansvarlig

Presisering og feilretting av tidligere krav til kommersiell dekning er relevant. Fagansvarlig innstiller på endringen.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok --Erik Borgersen (diskusjon) 22. jan. 2020 kl. 14:36 (CET)

4.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 20. jan. 2020 kl. 16:54 (CET) OK----Kjell.holter (diskusjon) 24. jan. 2020 kl. 10:38 (CET)

4.3 Infrastruktureier

ok --Nerbre (diskusjon) 16. jan. 2020 kl. 17:40 (CET)

4.4 Teknologi

ok --Christopher Schive (diskusjon) 24. jan. 2020 kl. 10:39 (CET)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --