560 2021 Endringsartikkel 2892

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2892
Forslagsdato 14.01.2021
Forslagsstiller Arne Aas
Klassifisering Kravendring
Bok 560 Tele, prosjektering og bygging
Kapittel 8.Transmisjonssystemer
Avsnitt revisjon av hele kap.
Forslagstekst Revisjon av hele kap. 8 Transmisjonssystemer basert på :

1) Krav om å fjerne skjermingsverdig informasjon : Hvordan nettstrukturer og L3 rutingsprotokoller er implementert skal ikke formidles fra offentlig TRV portal ved henvisninger til design dokumenter. Endres til at prosjekterende kan ta kontakt med infrastrukturforvalters nettverksplanavdeling ved behov.

2) Krav som hører til teknologi som er utfaset i Bane NORs transmisjonsnett skal slettes som f.eks SDH og PDH nett. Disse er fortsatt beskrevet i vedlikeholdskap. for utstyr som er under utfasing.

3) Nødvendig å oppdatere avsnitt for nettverksstruktur så dette samsvarer med målnettet og strategi for "Rødt nett" (transmisjonsnett for kjøreveiskritiske applikasjoner) og "Grønt nett" (transmisjonsnett for øvrige applikasjoner) Oppdatert betegnelse for "Nasjonalt Transportnett" og "Strekningsvise IP/MPLS nett"

4) Manglende beskrivelse av tiltak som er aktuelle for transmisjonsnett i forhold til digital sikkerhet / Cyber security ved sammenkobing av forskjellige nettverkstyper

5) Beskrivelse av transmisjonstjenesters knytning til KV-IKT tjenestekatalog. Føringer for tjenesteklasser, tjenestenivå/SLA for transmisjonstjenester ved overtagelse til drift og retningslinjer som peker til ITIL change-management prosess for nett som er omfattet av EN 50159 kategori 2.

6) Oppdaterte avsnitt med læreboktekst for måltall,grensesnitt kapasitet ,GPRS,synkronisering .

7) Infrastrukturforvalters koordineringsansvar for Ekomnettets transmisjonsnett er lagt til avdeling i KV-IKT "Nettverksplanlegging". Det skal formidles gjennom TRV at disse skal ha overordnet ansvar for planlegging, strukturering og nasjonal implementering av transmisjonsnett i Bane NOR.

8) Det skal legges til nytt krav om overvåkning av optisk signalnivå i Målnettet for nasjonal fiberinfrastruktur

9) Differensiert krav til tjenestekvalitet (RAM/oppetid/nedetid/rep.tid) skal baseres på definerte tjenesteklasser i tjenestekatalog

Referansedokumenter

TRV 560 Kap 8 etter internhøring KV-IKT 14012021 til EA.pdf

2 Systemdefinisjon

Bane NOR's transmisjonssystem knytter sammen kjøreveiskritiske og mindre kritiske applikasjoner på Nasjonalt nivå.

Prosjektering av transmisjonsnettet skal koordineres av infrastrukturforvalter internt i Bane NOR i regi av avdeling for nettverksplanlegg.

Ved bygging av transmisjonsnettet vil TRV for transmisjon primært formidle gjeldende føringer for grensesnitt og tilknytning til aksessnett.

3 Vurdering av endringen

Denne endringsartikkelen påvirker ikke systemer som benytter transmisjonsnettet som transportkanal eller selve funksjonaliteten i nettet. Endringene er knyttet opp mot kategorisering av nett iht. EN 50159 og at transmisjonstjenester nå er definert i KV-IKT tjenestekatalog med tilhørende tjenestetilbud og tjenestenivå/SLA.

3.1 R - pålitelighet

Endringen påvirker ikke transmisjonssystemenes pålitelighet.

3.2 A - tilgjengelighet

Endringen påvirker ikke transmisjonssystemenes tilgjengelighet men peker på at tjenestenes tilgjengelighetskrav er listet i tjenestekatalog med tilhørende tjenestenivå

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Endringen påvirker ikke transmisjonssystemenes vedlikeholdbarhet men peker på at tjenestenes MTTR er listet i tjenestekatalog med tilhørende tjenestenivå

3.4 S - sikkerhet

Endringen påvirker ikke transmisjonssystemenes bidrag til jernbanesystemets sikkerhetsnivå eller vilkår for andre farer som kan oppstå ved at transmisjonssystemet svikter. Endringen gir en sterkere knytning til Bane NOR sitt rammeverk og konsernstandard for digital sikkerhet. Noe informasjon er ved denne endringen fjernet basert på at dette er skjermingsverdig informasjon.

3.5 L - levetid og kapasitet

Endringen påvirker ikke transmisjonssystemenes levetid eller kapasitet men vil ved fjerning av krav til PDH og SDH nett terminere disse som opsjon for prosjektering.

3.6 Ø - økonomi

Endringen fører til et noe redusert vedlikeholdsbehov som påvirker økonomien positivt ved at PDH og SDH baserte tjenester i transmisjonsnettet fjernes.

3.7 K - klima og miljø

Endringen påvirker ikke transmisjonssystemenes belastning på miljøet.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Referanser til Change-Management for ITIL prosess er vist til i endringsforslaget/ny kravtekst :

Referanser til "konsernstandard for digital sikkerhet" (prosedyre) er vist til i endringsforslaget/ny kravtekst.

Referanse til "Tjenestekatalog/Tjenestebeskrivelse" er det henvisninger til i endringsforslaget/ny kravtekst.

3.9 Høringskommentarer

Høringskommentarer etter internt møte i KV_IKT - Tir. 15.12.2020 13:00 til 15:00 Deltagere C.Olsen, J.Gjeraldstveit, S.K.Johansson, K.Solem

https://trv.banenor.no/w/images/0/03/H%C3%B8ringsutksat_for_TRV_560_Kap_8_etter_m%C3%B8tet_15122020.pdf


TRV sidemannnskontroll utført av R.Hortmann 19.01.2021  : Fjerner referansen til Signal. Endrer læreboktekst under pkt. 3.1 "Tilgjengelighet" til en felles referanse for RAMS begreper - EN 50126 Annex B.

Tar ut lærebokteks fra KravID TRV:01934 " . ... Nettverksrutere og svitsjer i transmisjonsnettet støtter differensiert prioritering og klassifisering av tjenester iht. kritikalitet og tjenestenivå/SLA. ... "

4 Innstilling fra fagansvarlig

Oppdatert tekst til 560 Kap. 8 Transmisjonssystemer anbefalt etter høringsrunde i KV-IKT :

https://trv.banenor.no/w/images/4/41/TRV_560_Kap_8_etter_internh%C3%B8ring_KV-IKT_14012021_til_EA.pdf

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

Ok--Erik Borgersen (diskusjon) 1. feb. 2021 kl. 15:31 (CET)

5.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 3. feb. 2021 kl. 09:02 (CET) ok--Magheg (diskusjon) 3. feb. 2021 kl. 12:11 (CET)

5.3 Infrastruktureier

Ok--Tbr (diskusjon) 2. feb. 2021 kl. 13:16 (CET)

5.4 Teknologi

OK --Christopher Schive (diskusjon) 3. feb. 2021 kl. 12:16 (CET)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!