560 2021 Endringsartikkel 2963

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2963
Forslagsdato 12.03.2021
Forslagsstiller Arne Aas
Klassifisering Kravendring
Bok 560 Tele, prosjektering og bygging
Kapittel 7.Kabelanlegg
Avsnitt Revisjon av hele kap. 7 - Kabelanlegg
Forslagstekst
  1. Struktur på avsnitt , overskrifter og kravID er oppdatert i tråd med anbefalt praksis og utforming iht. TRV-håndbok (SMW)
  2. Starter også her med å benytte Ekomnett isf «Telenett» i tråd med oppdateringer i kap. 8(Transmisjonssystemer) og bok 562(Vedlikehold) som samsvarer bedre med gjeldende tekst og formulering i Ekom-lov og NKOM publikasjoner.
  3. Nytt krav til NKOM (ENA) autorisasjon for virksomheter som utfører kabelinstallasjon i Bane NOR sin infrastruktur.
  4. Oppdaterer flere krav som har hjemmel i ny «Bredbåndsutbygginglov(LOV-2020-05-07-40)» - vurderingskrav er også aktuelle for Bane NORs portefølje for «svart fiber». (tilrettelegge for 3'dje part)
  5. Flere avsnitt og referanser til kabelanlegg i ekomnett for «Langlinjekabel» oppdateres. Flere deler fjernes, men beholder pkt. med ref. til vedlikehold. (ref. Endringsforslag 3020, 3021 og 3022)
  6. Avsnitt for «kobberkabel» innfører begrep for MICE.(NEK EN 50173-1/NEK700) Dvs. at valg av kabeltype i prosjektering skal vurderes mhp Miljø,(Ingress)Forlegning/ inn og utstråling, max. avstander (C)Kritikalitet, , (Emc) støy/interference for standardiserte sambandsklasser.
  7. Flere føringer for søketrådens utførelse, forlegning og test med trykktest av trekkerør som ofte skades ved «åpen» forlegning i pukkgrøfter.
  8. Krav til verifikasjon av overdekning og test av søketråd gjøres gjeldende for kabelanlegg som utføres strekningsvis med fiberkabel der føringsveier avhengig av topografi og eksisterende infrastruktur kan etableres ved en kombinasjon av graving, pløying eller pukksuging.


Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

3 Vurdering av endringen

3.1 R - pålitelighet

Endringene påvirker ikke kabelanleggenes pålitelighet.

3.2 A - tilgjengelighet

Endringene påvirker ikke kabelanleggenes tilgjengelighet

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Endringene påvirker ikke kabelanleggenes vedlikeholdbarhet

3.4 S - sikkerhet

Endringene vil ikke påvirke kabelanleggenes funksjoner der disse er sikkerhetsrelatert.

3.5 L - levetid og kapasitet

Endringene påvirker ikke kabelanleggenes levetid og kapasitet.

3.6 Ø - økonomi

Både hensyn til Bredbåndsutbyggingloven (hensyn til 3'dje part) og "nye" dokumentasjonskrav ifbm ny ledningsforskrift er i stor grad dekket i eksisterende TRV krav og formuleringer. Det er vurdert at nye lov og forskriftskrav ikke vil påvirke økonomien i prosjektering av kabelanlegg for ekomnett til tross for at virkeområde for passiv infrastruktur som føringsveier nå omfatter Jernbaneinfrastruktur.

Eneste endring som påvirker økonomien positivt er at kravet om bruk av hvite brannhemmende trekkeør i tunnel med "åpen forlegning" fjernes.

3.7 K - klima og miljø

Endringene påvirker ikke klima og miljø.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Word fil av oppdatering kan også lastes her : https://teams.microsoft.com/l/file/5FC291B8-977B-417E-93A6-C2A2C9FA4D78?tenantId=6ee535f2-3064-4ac9-81d8-4ceb2ff790c6&fileType=docx&objectUrl=https%3A%2F%2Fbanenor.sharepoint.com%2Fteams%2FIS_Tekniskregelverk%2FShared%20Documents%2FH%C3%B8ringer%2FMaster%20560%207%20Kabelanlegg%20.docx&baseUrl=https%3A%2F%2Fbanenor.sharepoint.com%2Fteams%2FIS_Tekniskregelverk&serviceName=teams&threadId=19:593b134570a949deb54a56f4d7a37756@thread.skype&groupId=9c2d33b5-f4ee-4abb-9a8c-2dbe03582405

3.9 Høringskommentarer

Vedlagt høringsversjon med kommentarer fra KV-IKT  : LIV(drift), Nettverksplanlegging, Radiotjenester og ERTMS programmet.

https://trv.banenor.no/w/images/c/cc/H%C3%B8ringsversjon_TRV_revisjon_kap_7_Kabelanlegg_kommentert_av_KV_IKT_og_LIV.pdf

4 Innstilling fra fagansvarlig

Vedlagt kap.7 Kabelanlegg med oppdateringer og endringer etter høring:

https://trv.banenor.no/w/images/d/de/Master_560_7_Kabelanlegg_til_godkjenning_082021_EA2963.pdf

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 2. sep. 2021 kl. 09:16 (CEST)

5.2 Prosjekter

ok--Magheg (diskusjon) 2. sep. 2021 kl. 11:59 (CEST) OK --Nerbre (diskusjon) 2. sep. 2021 kl. 21:06 (CEST) OK--Jse (diskusjon) 2. sep. 2021 kl. 23:08 (CEST)

5.3 Infrastruktureier

Ok--Tbr (diskusjon) 2. sep. 2021 kl. 21:42 (CEST)

5.4 Teknologi

ok --Christopher Schive (diskusjon) 3. sep. 2021 kl. 07:44 (CEST)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres