560 2021 Endringsartikkel 2968

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2968
Forslagsdato 19.03.2021
Forslagsstiller Prosjekteringsmiljø KV-IKT, ført i pennen av Arne Aas
Klassifisering Kravendring
Bok 560 Tele, prosjektering og bygging
Kapittel 10.Informasjonssystemer
Avsnitt 3.7.2 Plassering av høyttalere
Forslagstekst Endringsforslaget omfatter tre avsnitt i kap. 10. Informasjonssystemer : 3.7.2 , 4.3.5 og 4.3.6 https://trv.banenor.no/wiki/Tele/Prosjektering_og_bygging/Informasjonssystemer

Eksisterende tekst i kap. for Informasjonssystemer har behov for en oppdatering som gjenspeiler at krav til prosjektering skal baseres på føringer fra TSI-PRM. Gjeldende formulering inneholder en rekke utførelseskrav og krav til høyttaler-element som heller skal være en konsekvens av et akustisk design utført og tilpasset en konkret lokasjon, stasjon eller annet areal som adkomst, plattform eller venterom.

Eksisterende tekst i TRV utg, 03.2021 :

3.7.2 Plassering av høyttalere

TRV:04325

a) Sektordekning for høyttalere: 1. Utførelse: Høyttalere bør plasseres slik at lyden rettes ovenfra og ned.

2. Utførelse: Forholdet mellom avstand og høyde skal være slik at publikum befinner seg innenfor en sektor på 45 grader ut fra høyttalernes akser.

3. Utførelse: I områder hvor høyttalere ikke kan plasseres slik at lyden rettes ovenfra og ned, som for eksempel på plattformer uten tak, bør det benyttes høyttalere av prosjektor-type som plasseres to og to på master med 12 meters avstand.

3.7.3 Lydnivå

TRV:04326

a) Terskelverdier for lydnivå: Lydnivå i høreavstand skal være omkring 75 dB(A) for bakgrunnsstøy inntil 70 dB(A).

1. Lydnivå for oppmerksomhetssignal skal ligge 10 dB under nivået for talemeldinger.Følgende endringer foreslås for en klarere forståelse av krav til akustisk design ved å endre tittel og innhold i avsnitt 3.7.2

3.7.2 Akustisk design

TRV:04325

a) Akustisk design: Det skal utarbeides et akustisk design for plattformer, tilkomstarealer og venterom i tråd med møbleringsplan for stasjonen.

  1. Vurdering: det skal vurderes om det det prosjekterte akustiske design ivaretar sikkerhetsmessige faktorer for stasjoner med passerende tog i høy hastighet eller med stasjonsområder som har overganger i plan.

Avsnitt 3.7.3 «lydnivå» slettes med tilhørende kravid - TRV:04326

Dette blir ivaretatt i kap.4 Anleggsspesifikke krav - Høyttalere:


Eksisterende tekst i 03.2021 TRV utgave:

4.3.5 Høyttalere

TRV:04365

a) Krav til talekvalitet: Nye høyttaleranlegg skal prosjekteres for å møte krav til talekvalitet ihht TSI-PRM EN 60268-16:2011 "Objektiv kvantifisering av talekvalitet" STI

TRV:04366

b) Lydtrykk: Høyttalere skal kunne gi et lydtrykk på 86 dB på 3 meter avstand, eller 96 dB på 1 meter avstand, i høyttalerens akse ved 100V linjespenning.

TRV:04367

c) Sektordekning, støy og nattsenking: Høyttalere skal plasseres slik at lyden rettes ovenfra og ned. Akustisk effekt skal ha en mest mulig ensartet retningsfordeling innenfor en sektor 45 grader ut fra aksen der minst mulig effekt spres utenfor denne sektoren.

1. Vurdering: På stasjonsområder med utfordrende akustisk støymiljø skal bruk av sensor for bakgrunnstøy (ANS "Ambient Noise Sensor") vurderes.

2. Vurdering: På stasjonsområder med boligbebyggelse i umiddelbar nærhet skal "Nattsenking" av lydnivå vurderes.


Foreslår å forenkle dette til retningslinjer fra TSI-PRM og at detaljerte tekniske spesifikasjonskrav utgår:

4.3.5 Høyttalere

TRV:04365

a) Krav til talekvalitet: Høyttaleranlegg skal prosjekteres for å møte krav til talekvalitet ihht TSI-PRM EN 60268-16:2011 "Objektiv kvantifisering av talekvalitet" STI

TRV:04366

b) Rammeavtale for høyttalerutstyr: Høyttalere som inngår i det akustiske designet for en stasjon skal baseres på høyttalerelementer i Bane NOR’s rammeavtaler.

Bane NOR oppretter rammeavtale for alle typer informasjonselementer så tjenesten kundeinformasjon er mest mulig ensartet for alle typer stasjoner.Rammeavtalene sikrer også at utstyret inngår under en sentral nasjonal drifts og vedlikeholdsplattform.

TRV:04367

c) Sektordekning, støy og nattsenking: Akustisk design skal hensynta dekningsområder, støy og nattsenking av lydnivå.

  1. Vurdering: På stasjonsområder med utfordrende akustisk støymiljø skal bruk av sensor for bakgrunnsstøy (ANS "Ambient Noise Sensor") vurderes.
  2. Vurdering: På stasjonsområder med boligbebyggelse i umiddelbar nærhet skal funksjonalitet for nattsenking av lydnivå vurderes.


Nye føringer for bygging av Teleslynge: Ref. notat fra Gustav Foseid i samarbeid med Kunde og Trafikk Informasjon (KTI) «Universell utforming» legges ved som relevant dokument i Endringsartikkel.


Gjeldende formulering i 03.2021 utgave av TRV:

4.3.6 Teleslynge

Krav til Teleslynge i Teknisk regelverk tele er begrenset til funksjonskrav i tråd med internasjonal standard IEC 60118-4(2016):

Electroacoustics - Hearing aids - Part 4: Induction-loop systems for hearing aid purposes - System performance requirements. Premissgiver for utførelseskrav til teleslyngeanlegg som en utvidelse av høyttalerfunksjonen er lagt til divisjon Trafikk og Marked. Utforming av anlegget er sterkt knyttet til stasjonstyper, byggeforskrifter (TEK.xy), skilting og objektplassering på plattformer.

"Håndbok for stasjoner"/ORV peker både på føringer fra TSI-PRM og at teleslynge er en del av «Basisstandard» som er et minimum for nye stasjoner.

TRV:04368

a) Funskjonskrav feltstyrke og frekvensområde: Målt feltstyrke for aktivt anlegg skal være 100 mA/m som langtidsgjennomsnitt, toppverdi 400 mA/m.

1. Frekvensområde skal være fra 100 Hz til 5000 Hz ± 3 dB.

TRV:04369

b) Harmonisk forvrengning: Det skal være mindre enn 3 % harmonisk forvrengning i området fra 200 Hz til 2.000 Hz.

TRV:04370

c) Elektromagnetisk støy: Bakgrunnsstøy i området der teleslyngen monteres bør være lavere enn -20 dB. Måling utføres uten aktivt teleslyngeanlegg.


Kravene i IEC 60118-4 er veldefinert og det er således ikke behov for å gjenta dette under kravID TRV:04368 , 69 og 70. Funksjonskravet flyttes fra lærebokteksten og kravteksten oppdateres med at retningslinjer for teleslynge hentes fra «Stasjonshåndbok».


Følgende endring av avsnitt 4.3.6 er foreslått :

4.3.6 Teleslynge

Krav til Teleslynge i Teknisk regelverk for KV-IKT er begrenset til funksjonskrav i tråd med internasjonal standarder . Utforming av anlegget er sterkt knyttet til stasjonstyper og byggeforskrifter (TEK.std) Operativt regelverk med "Håndbok for stasjoner" er førende for hvor teleslyngeanlegg skal prosjekteres.

TRV:04368

a) Høyttaleranlegg med teleslyngeutvidelse: Teknisk prosjektering av teleslynge skal følge IEC 60118-4(2016) standard (Electroacoustics - Hearing aids - Part 4: Induction-loop systems for hearing aid purposes - System performance requirements)

TRV:04369 slettes - dette er dekket i IEC standarden.

TRV:04370 slettes dette er dekket i IEC standarden.

Referansedokumenter : https://trv.banenor.no/w/images/6/6a/Presentasjon_stasjonsh%C3%A5ndbok-m%C3%B8te_032021.pdf https://trv.banenor.no/w/images/5/56/Notat_teleslynge_032021.pdf

2 Systemdefinisjon

3 Vurdering av endringen

3.1 R - pålitelighet

Endringen påvirker ikke påliteligheten til høyttaleranlegg med teleslyngeutvidelse

3.2 A - tilgjengelighet

Endringen påvirker ikke oppetidskrav eller tilgjengelighet til kundeinformasjonsanlegg

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Endringen påvirker ikke måten kundeinformasjonsanlegg vedlikeholdes

3.4 S - sikkerhet

Endringen legger sterkere føring for at akustisk design. Vurderingskravet skal peke på dekningsgrad, støy og ta stilling til om dette ivaretar sikkerhetsrelaterte funksjoner som varsling av passerende tog på plattformer med rullende materiell som passerer i høy hastighet og nødvendige tilpasninger for stasjoner med overganger i plan.

3.5 L - levetid og kapasitet

Endringen påvirker ikke levetid eller kapasitet for kundeinformasjonsanlegg

3.6 Ø - økonomi

Ved at stasjonshåndbok oppdateres med at teleslynge ikke lenger er en del av standardutrustning for stasjoner vil endringen ha en positiv effekt på kostnader knyttet til utbygging og vedlikehold av færre høyttaleranlegg med teleslyngeutvidelse.

3.7 K - klima og miljø

Endringen påvirker ikke klima og miljø

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Dokumenter linket inn under "Referansedokumenter" og kommentarer fra tjenesteeier i KV-IKT mhp "lydanlegg" - krav og bestilling av akustisk design som dekker krav fra TSI PRM mhp talekvalitet på plattformområder (STI)

3.9 Høringskommentarer

https://trv.banenor.no/w/images/7/70/Kundeinfo_-_endringer_i_TRV_-_-2968_etter_h%C3%B8ringsrunde.pdf

4 Innstilling fra fagansvarlig

Fagansvarlig innstiller på følgende endringer i tråd med endringsforslagene:


3.7.2 Akustisk design

TRV:04325

a) Akustisk design: Det skal utarbeides et akustisk design for plattformer, tilkomstarealer og venterom i tråd med møbleringsplan for stasjonen.

  1. Vurdering: det skal vurderes om det det prosjekterte akustiske design ivaretar sikkerhetsmessige faktorer for stasjoner med passerende tog i høy hastighet eller med stasjonsområder som har overganger i plan.


Avsnitt 3.7.3 «lydnivå» slettes med tilhørende kravid - TRV:04326

Dette blir ivaretatt i kap.4 Anleggsspesifikke krav - Høyttalere4.3.5 Høyttalere

TRV:04365

a) Krav til talekvalitet: Akustisk design skal legges til grunn for utforming av høyttaleranlegg så dette tilfredsstiller krav til talekvalitet ihht TSI-PRM basert på EN 60268-16:2011 "Objektiv kvantifisering av talekvalitet" STI

TRV:04366

b) Rammeavtale for høyttalerutstyr: Høyttalere som inngår i det akustiske designet for en stasjon skal baseres på høyttalerelementer i Bane NOR’s rammeavtaler.

Bane NOR oppretter rammeavtale for alle typer informasjonselementer så tjenesten kundeinformasjon er mest mulig ensartet for alle typer stasjoner. Rammeavtalene sikrer også at utstyret er tilpasset en sentral nasjonal drifts og vedlikeholdsplattform.

TRV:04367

c) Sektordekning, støy og nattsenking: Akustisk design skal hensynta dekningsområder, støy og nattsenking av lydnivå.

  1. Vurdering: På stasjonsområder med utfordrende akustisk støymiljø skal bruk av sensor for bakgrunnsstøy (ANS "Ambient Noise Sensor") vurderes.
  2. Vurdering: På stasjonsområder med boligbebyggelse i umiddelbar nærhet skal funksjonalitet for nattsenking av lydnivå vurderes.
4.3.6 Teleslynge

"Håndbok for stasjoner" i Operativt regelverk er førende for hvor teleslyngeanlegg skal prosjekteres.
Krav til Teleslynge i Teknisk regelverk er begrenset til funksjonskrav i tråd med internasjonal standarder . Utforming av anlegget er sterkt knyttet til stasjonstyper og byggetekniske forskrifter (TEK.xx standarder)

TRV:04368

a) Høyttaleranlegg med teleslyngeutvidelse: Teknisk prosjektering av teleslynge skal følge IEC 60118-4(2016) standard (Electroacoustics - Hearing aids - Part 4: Induction-loop systems for hearing aid purposes - System performance requirements)

TRV:04369 slettes - dette er dekket i IEC standarden.

TRV:04370 slettes dette er dekket i IEC standarden


Operativt regelverk «Stasjonshåndboken» i kapittel for "Informasjonselementer" skal oppdatere avsnittet for teleslynge og vise hvilke stasjonsområder som skal prosjekteres med teleslyngefunksjonalitet. - stasjonshåndboken er under oppdatering Aug. 2021

Det skal vurderes av "Asset management" om Generisk Arbeidsrutine for Teleslynge TE-HLA-0000-02 bør slettes som en del av pågående Epoke tiltak.

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 2. sep. 2021 kl. 09:17 (CEST)

5.2 Prosjekter

OK --Nerbre (diskusjon) 26. aug. 2021 kl. 22:12 (CEST) ok--Magheg (diskusjon) 2. sep. 2021 kl. 12:00 (CEST) OK--Jse (diskusjon) 2. sep. 2021 kl. 23:10 (CEST)

5.3 Infrastruktureier

ok--Tbr (diskusjon) 2. sep. 2021 kl. 21:44 (CEST)

5.4 Teknologi

En rekke skilletegnsfeil i både regelverksteksten og læreboksteksten.

OK --Christopher Schive (diskusjon) 3. sep. 2021 kl. 07:43 (CEST)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres