560 2022 Endringsartikkel 3291

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3291
Forslagsdato 09.05.2022
Forslagsstiller Kenneth Strand
Klassifisering Kravendring
Bok 560 Tele, prosjektering og bygging
Kapittel 2. Funksjonskrav
Avsnitt TRV:08092
Forslagstekst I dette punktet er det presisert at kravene oppstilt i Bredbåndsutbyggingsloven (LOV-2020-05-07-40) må følges. Det jeg savner i dette punktet er en henvisning til at bestemmelsene i Ledningsregistreringsforskriften (FOR-2020-12-18-2986) som oppstiller en del klare krav til ledningseier knyttet til dokumentasjon av anlegget. Denne er sentral i fremtidig etablering av kabelanlegg, og bør således - sett fra mitt ståsted - få en like sentral plass i TRV som Bredbåndsutbyggingsloven.

Anbefaler derfor at denne kommer inn under kapittel 2 under TRV:08092. Den er endog referert til underveis i TRV, men den kommer ikke så tydelig frem som jeg mener den burde.

Mvh Kenneth Strand EKOM- prosjekter

Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Rettskraftig forskriftskrav

3 Vurdering av endringen

Det er ansett som hensiktsmessig å gjøre de jernbanespesifikke deler av forskriftskravene tilgjengelig fra TRV

3.1 R - pålitelighet

Endringen påvirker ikke jernbanesystemets evne til å fungere som påkrevd.

3.2 A - tilgjengelighet

Endringen påvirker ikke jerbanesystemets tilgjengelighet.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Enringen påvirker ikke vedlikeholdet av kabelanlegg

3.4 S - sikkerhet

Endringen påviker ikke sikkerheten i jernbanesystemet

3.5 L - levetid og kapasitet

Endringen påvirker ikke levetid og kapasitet

3.6 Ø - økonomi

Endringen fører ikke til økte kostnader for selve dokumentasjonen av kabelanleggenes passive infrastruktur ved nyetablering av kabeltrase.

Bane NOR dokumentere allerede føringsveier og trekkerør for Ekomnett i tråd med intensjonen i forskriftskravene (ref. /Tele/Dokumentasjon) men må ta konstnaden for at dette skal gjøres tilgjengelig for 3'dje part.

Der Bane NOR ikke har tilstrekkelig dokumentasjon på eksisterende anlegg kan dette føre til økte konstnader for kabelpåvisning. Kostnadene kan i begrenset omfang tilbakeføres til den som krever innsysrett og dokumentasjon av eksisterende anlegg.

3.7 K - klima og miljø

Endringen påvirker ikke klima og miljø

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Informasjon om hvordan Bane NOR oppfatter samsvar ("compliance") med de nye forskriftskravene :

Ledningsregistreringsforskriften_Dokumentasjonskrav_Utlevering_Kabelpaavisning

https://trv.banenor.no/w/images/b/b4/Ledningsregistreringsforskriften_Dokumentasjonskrav_Utlevering_Kabelpaavisning.pdf

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

I gjeldende utgave av TRV 11.02.2022 er Forskrift om innmåling, dokumentasjon og utlevering av geografisk informasjon om ledninger og annen infrastruktur i grunnen, sjø og vassdrag kun nevnt i lærebokteksten for Tele-regelverket under :

560 kap.7 Kabelanlegg - 4 Dokumentasjon 4.1 Elektronisk stedfesting/temakoder 4.1.1 Generelt -->

Bane NOR benytter et databaseverktøy for dynamisk driftsteknisk oversikt over kabelanlegg som bærer av kjøreveiskritisk informasjon. Systemet gi også oversikt over føringsveier og fiberdisponering der vi tilbyr tjenester for tredjepart i tråd med Bredbåndsutbyggingsloven og der Bane NOR tilbyr overføringskapasitet i form av «mørk-fiber». Krav til innmåling er underlagt Ledningsregistreringsforskriften der jernbaneinfrastruktur er spesielt nevnt under § 3.Virkeområde


Siden forskriften nå er blitt rettskraftig og Jernbaneinfrastruktur er spesielt nevnt under virkeområde er det hensiktsmessig å opprette en selvstendig kravID med henvisning til at dette skal vurderes under prosjektering.


- Nytt krav anbefalt tatt inn etter TRV:08092 - kap. overskrift endres fra Funksjonskrav til Generelle krav -


TRV:0xyz

Hensyn til «Ledningsregistreringsforskriften» (FOR-2020-12-18-2986)

Vurdering: Ved etablering av kabelanlegg skal det vurderes om forskriften kommet til anvendelse og om dokumentasjonskravet er tilstrekkelig ivaretatt med føringer fra "Forskrift om innmåling, dokumentasjon og utlevering av geografisk informasjon om ledninger og annen infrastruktur i grunnen, sjø og vassdrag"

Forskriftens § 3.Virkeområde, viser til "I eller langs grunn til jernbane omfattet av jernbaneloven gjelder forskriften også trekkerør som hører til jernbanens drift eller konstruksjon".

Forskriftens veileder er tilgjengelig for vurderingskravet (5.2 Veg- og jernbanegrunn)

For Bane NOR er det sentralt å vurdere kabelanleggets karakteristikk. Luftkabelanlegg er unntatt (ADSS og OPGW), og i tillegg anlegg som kan være underlagt sikkerhetslovgivning med tilhørende skjermingsverdig informasjon.

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 7. sep. 2022 kl. 10:06 (CEST)

5.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 5. sep. 2022 kl. 17:24 (CEST) ok--Magheg (diskusjon) 7. sep. 2022 kl. 14:44 (CEST) OK --Nerbre (diskusjon) 8. sep. 2022 kl. 08:43 (CEST)

5.3 Infrastruktureier

ok--Tbr (diskusjon) 6. sep. 2022 kl. 18:07 (CEST)

5.4 Teknologi

OK --Christopher Schive (diskusjon) 8. sep. 2022 kl. 08:56 (CEST)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres