560 2023 Endringsartikkel 3589

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3589
Forslagsdato 20.03.2023
Forslagsstiller Knut Bergem
Klassifisering Kravendring
Bok 560 Tele, prosjektering og bygging
Kapittel 4.1.2.6
Avsnitt Flere
Forslagstekst Se vedlegg
Referansedokumenter

Endringstekst - forslag til endring av krav i TRV mars 2023.pdf

2 Systemdefinisjon

For at vi i Norge skal kunne tilby sportilgang som er i samsvar med SJT (NA) sine føringer for den «den fjerde jernbanepakke» må Bane NOR tilpasse jernbanenettet med tilhørende støttefunksjoner som togradio/GSM-R i samsvar med TSI CCS sine krav til radioteknisk dekning.

CCS TSI Annex A – “Mandatory specifications” er referansepunktet for signalsystemenes krav til interoperabilitet i EU/EØS området. Dette kravstiller radiodekning gjennom ERA sitt «Set of specifications 3 - ETCS baseline 3 release 2 (R2) and GSM-R baseline 1)» ETCS Baseline 3 benytter EIRENE SRS (16.0.0) som autoritativ kravkilde for togradiosystemes radiodekning i kap. 3.2 «Coverage».

I tillegg til de obligatoriske radiotekniske dekningskrav som stilles til interoperabilitet er det utarbeidet Nasjonale retningslinjer for GSM-R systemets radioaksessnett (RAN). Bane NOR sitt radionett skal dekke hele jernbanesystemet som bygges med ERTMS, men behovet for et dublert radioaksessnettverk tilpasses strekningenes trafikkmønster og kritikalitet.

Dublert radioteknisk dekning er ikke en teknisk sikkerhetsbarriere. Dette kan imidlertid øke tilgjengeligheten til togradiotjenesten på lokasjoner som i ERTMS NI prosjektet er vurdert til potensielt å kunne gi stopp i trafikkavvikling ved manglende dekning.

3 Vurdering av endringen

3.1 R - pålitelighet

Endringen påvirker ikke GSM-R systemets pålitelighet.

3.2 A - tilgjengelighet

Tilgjengeligheten til radioaksessnettet er kun en delkomponent i summen av tjenesteproduserende elementer for togradiotjenesten. Bidrag fra øvrige elementer til oppetidsmålinger som strømforsyning, kjernenettnoder og transmisjonsnett viser seg å ha større betydning for tjenestenes tilgjengelighet.

Det er teknisk mulig men ikke økonomisk formålstjenlig å bygge dobbel radiodekning i hele GSM-R nettet.

Endringen påvirker redundanskonseptet for dobbelt radiodekning for utvalgte lokasjoner ved grensepassering, rasvarslingsanlegg og planoverganger.

ERTMS NI prosjektet vurderer i samarbeid med Bane NOR trafikk de lokasjoner som potensielt kan gi stopp i trafikkavvikling ved manglende dekning og kravstiller duplisert dekning for strekninger med spesifikke trafikkmønster.

Endringen påvirker ikke det totale tilgjengelighetskravet for hele GSM-R systemet.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Endringen påvirker ikke vedlikeholdbarheten i GSM-R systemet.

3.4 S - sikkerhet

GSM-R systemet og tjenesten togradio er ikke klassifisert med et SIL nivå.

Dublert radioteknisk dekning er ikke en teknisk sikkerhetsbarriere og påvirker ikke sikkeheten i jernbanesystemet.

3.5 L - levetid og kapasitet

Endringen påvirkes ikke levetid og kapasitet i togradiosystemet.

3.6 Ø - økonomi

Bygging av dublert radiosystem påvirker de totale levetidskostnadene for togradiosystemet.

Endringsforslaget medfører bedre økonomiske vurderinger for kost-nytte beregning av dobbelt radioteknisk dekning.

3.7 K - klima og miljø

Endringen påvirker ikke klima og miljø.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Opprinnelig endringsforslag til radiodekning for ETCS 3589 fra ERTMS NI 032023 https://trv.banenor.no/w/images/8/89/Opprinnelig_endringsforslag_til_radiodekning_for_ETCS_3589_ERTMS_NI_032023.pdf

Saksrom Saksdokument: 201601744-26 https://saksrombanenor.banenor.no/locator/DMS/Document/Details/Simplified/2?subtype=2&recno=2994896&module=Document&VerID=2921258

3.9 Høringskommentarer

Ingen kommentarer mottatt fra IKT innen høringsfristen utløp 24.08.2023.

Høringsinvitasjon som vist : https://trv.banenor.no/w/images/b/bc/H%C3%B8ringsrunde_-_Endringsforslag_fra_ERTMS_NI_-_dobbelt_radiodekning_ETCS_.pdf

--Aasarn (diskusjon) 25. aug. 2023 kl. 10:12 (UTC)

4 Innstilling fra fagansvarlig

Som indikert i eksisterende kravtekst med henvisning til eksterne kravdokumenter så vil krav til radioteknisk dekning kunne endre seg i løpet av den lange perioden som ERTMS NI prosjektet strekker seg over.

Ref. avsnitt "4.1.2.6 Radiodekning for ETCS"

Kategorisering av linjer med behov for «dobbelt dekning» ,«overlappende dekning» eller "dekningskritiske områder" er basert på definisjon etablert i ref.13 (ERP-30-M-00002).
Linjekart med kategorisering av banestrekninger og tilhørende dekningskrav vil kunne endre seg ila prosjektperioden for ERTMS programmet
(nytt krav TRV:0xyz)

Dekningskrav: Alle jernbanestrekninger som bygges med ERTMS ETCS level-2 skal ha radioteknisk dekning fra togradiosystemet som samsvarer med TSI CCS Annex A (M) interoperabilitetskrav som viser til ETCS Baseline 3 (Index-33) med referanse til EIRENE SRS 16.0.0 kap.3 - «3.2 Coverage»

Kravhensikt: Sikre at det er kontinuerlig kommunikasjon mellom rullende materiell (OBC) og radioblokksenter (RBC) i ETCS.


--Aasarn (diskusjon) 6. sep. 2023 kl. 11:16 (UTC) basert på tilbakemelding fra TRV Godkjenningsrådets møte 06.09.2023 endres overstående kravtekst til læreboktekst med tilhørende kravintensjon


(nytt krav TRV:0xyz)

Radioteknisk dekning ved grensekryssing: Ved grensepassering skal krav til dekning følge normativ referanse fra EIRENE SRS (pkt. 17.3 «Border Crossing») til UIC/UNITEL «FFFS for Voice and Data Services Functionality at borders between GSM-R networks» (FFFX for BX).

Kravhensikt: sikre at det er overlappende dekning 100m foran balisegruppe mellom to forskjellige Nasjonale EIRINE nettverk med togradiotjeneste for ETCS Dette har til hensikt å sikre Network Registration til norsk GSM-R nett fra Svensk side fram til grensepunktet der Level Transition Order balisegruppe plasseres.

Siden krav som vist over nå er konkretisert slettes delkrav under TRV:03336 pkt.3 "Ved internasjonale grenseoverganger" :

Bane NOR har et begrenset antall grenseoverganger. Prosjektert løsning må tilpasses bilaterale avtaler, prosedyrer og trafikkregler i forhold til NR, LTO og utbyggingstakt.


Øvrige krav til overlappende dekning under TRV:03336 slettes også med bakgrunn i

oppdatert ERTMS NI kravdokument ERP-30-M-00002 med referanse til behandlet prosess med beslutning som vist i saksrom sak:201601744-26

Dekningskrav lavtrafikk: For linjer som er definert som "lavtrafikk" skal det etableres overlappende radio dekning i følgende områder:

1. Innenfor et 200m område foran “End of Authority” (EoA) (angitt med Stoppskilt/Markerboard)

2. Alle stasjonsområder mellom Stoppskilt/Markerboard ved innkjør i hver ende av stasjonen, samt i et 200m område foran stoppskiltene.


Fagansvarlig innstiller på å endre og forenkle kravmatrisen for radioteknisk dekning i tråd med enringsforslaget og oppdaterte kravdokumenter fra ERTMS NI. --Aasarn (diskusjon) 2. aug. 2023 kl. 06:56 (UTC)

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

OK--Erik Borgersen (diskusjon) 30. aug. 2023 kl. 12:09 (UTC)

5.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 21. aug. 2023 kl. 06:59 (UTC) OK --Nerbre (diskusjon) 4. sep. 2023 kl. 12:20 (UTC) Bør henvise til TSI CCS, ikke underliggende spesifikasjoner til TSIen. TSI krav tas ikke inn i TRV, men henvises til. TRV bør beskrive avvik eller krav utover TSI kravene.--Magheg (diskusjon) 5. sep. 2023 kl. 13:13 (UTC)

--Aasarn (diskusjon) 6. sep. 2023 kl. 07:24 (UTC) Som påpekt er det er ansett som god praksis i TRV ikke å gjenta direkte krav fra TSI.

Det kan være formålstjenlig å repetere krav fra TSI CCS der kravene for prosjekterende kan være utfordrende å finne frem til både kravets opprinnelse og relevant begrunnelse.

ERTMS NI har en kravmatrise som det i enkelte tilfeller kan være nyttig å understreke med kravhensikten hva som opprinnelig ligger til grunn.

Alternativt så kan delen av endringsforslagets med dekningskrav som kun beskriver hvor kravet stammer fra (TSI) slettes og bli gjort om til en læreboktekst for å imøtekommet flere spørsmål fra lesere av TRV der «hvor er dekningskravene ?» stadig blir etterspurt.

ok, godt forslag med læreboktekst.--Magheg (diskusjon) 6. sep. 2023 kl. 08:39 (UTC)

5.3 Infrastruktureier

Ok--Tbr (diskusjon) 5. sep. 2023 kl. 20:34 (UTC)

5.4 Teknologi

OK--Christopher Schive (diskusjon) 6. sep. 2023 kl. 10:21 (UTC)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres