Banestrømforsyning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav/Normgivende referanser

Regelverket inneholder daterte og ikke daterte referanser til normgivende dokumenter. Det er henvist til dokumentene på hensiktsmessige steder og publikasjonene er listet under. For daterte referanser, eller publikasjoner merket med revisjonsnummer gjelder utgaven som er beskrevet. For referanser som ikke er datert eller merket gjelder siste utgave av publikasjonen som det er referert til.

Bane NORs regelverk

[Teknisk regelverk] Felles bestemmelser/Forord avsnitt 2
[Trykk 509.2] Instruks for vedlikehold av matestasjoner

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

[FEA-F] Forskrifter for Elektriske Anlegg - Forsyningsanlegg, erstattet av
[FEF] Forskrifter for elektriske forsyningsanlegg
[FSE] Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg

International Electrotechnical Comission (IEC)

[IEC 60056] High-voltage alternating-current circuit-breakers

Norske Elektrotekniske Normer

[NEK 144] Elektrotekniske skjemasymboler
[NEK 322] Elektroteknisk dokumentasjon Kraftforsyning
[NEK 400:2002] Elektriske lavspenningsinstallasjoner
[NS 3424] Tilstandsanalyse for byggverk - Innhold og gjennomføring
[NS 5814] Krav til risikoanalyser

Svensk Industristandard

[SIS 055 900] Rostgrader hos stålytor och noggrannhetsgrader vid stålytors förbehandling för rostskyddsmålning

CENELEC European Standards (EN)

[EN 50122-1] Railway applications - Fixed installations. Part 1: Protective provisions relating to electrical safety and earthing
[EN 50163] Railway applications - Supply voltage of traction systems
[EN 50388] Railway applications - Power supply and rolling stock – Technical criteria for the coordination between power supply (substation) and rolling stock to achieve interoperability

Forskrifter

[Forskrift om krav til elektrisitetsmålere under bruk] Forskrift om justering av 2004-10-22 nr 1398

Referansedokumenter

[Luxtabell] ”Veiledning, belysningsstyrker , blendingskrav m.m.” utgitt av Lyskultur nr 5 1995