Felles bestemmelser/Forord

1 Hensikt og omfang

Bane NORs tekniske regelverk skal sikre harmoniserte tekniske løsninger ved prosjektering og bygging og et forsvarlig vedlikehold av det statlige jernbanenettet i Norge.

Regelverket gjelder kjørevei slik det er definert i jernbaneloven. Disse omfatter:

Felles elektro
Felles elektro omfatter områder som er felles for alle elektroanleggene ved jernbanen (elkraft, tele, signal) og som er avgjørende for elektromagnetisk sameksistens (EMC).
Skilt
Skilt omfatter regler for utforming samt plassering av skilt og stolper som gjelder for kjørende personell, vedlikeholdspersonell og tredjeperson.
Overbygning
Sporets overbygning omfatter sporets trasé, skinner, sviller, sporveksler, skinnebefestigelse, skjøter, ballast og planoverganger.
Underbygning
Sporets underbygning omfatter krav til planeringen slik denne legges i terrenget i fylling og/eller skjæring inklusive dreneringsanlegg. I tillegg stilles også krav til konstruksjonsprofiler og miljø.
Tunneler
Omfatter jernbanetunneler som defineres som lukkede konstruksjoner rundt sporet.
Bruer og konstruksjoner
Omfatter jernbanebruer, overgangsbruer og andre bærende konstruksjoner som forvaltes som bru.
Kontaktledning
Omfatter elektriske, mekaniske og dynamiske krav til jernbanens kontaktledningsanlegg
Lavspenning og 22 kV
Omfatter teknisk installasjoner som nettstasjoner, sporvekselvarme, togvarme, belysning og Bane NORs fordelingsanlegg med 22 kV (11 kV).
Banestrømforsyning
Omfatter anlegg som inngår i strømforsyning til kontaktledningsanlegget
Signal
Signalanlegg omfatter betjeningsanlegg, sikringsanlegg og hastighetsovervåkningssystemer.
Ekom
Omfatter Elektroniske kommunikasjonsnett som bruker transmisjonssystemer (transmisjonsmedier og transmisjonsutstyr), togradio aksess, -kjernenett og informasjonsanlegg til systemer for togframføring.
Rullende materiell
Supplementary information and regulations gir en beskrivelse av den infrastruktur som er en del av det statlige jernbanenettet. Dokumentets primære målgruppe er de som spesifiserer, konstruerer, bygger, drifter og vedlikeholder rullende materiell for bruk på dette nettet.

2 Teknisk regelverk

Teknisk regelverk er en del av Bane NORs styringssystem på samme nivå som øvrige styrende dokumenter gjeldende for hele virksomheten. Det tekniske regelverket er bygd opp med følgende deler:

Felles bestemmelser

Felles elektro/Prosjektering og bygging

Skilt/Plassering av skilt langs sporet

Underbygning/Prosjektering og bygging

Underbygning/Vedlikehold

Tunneler/Prosjektering og bygging

Tunneler/Vedlikehold

Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging

Bruer og konstruksjoner/Vedlikehold

Overbygning/Prosjektering

Overbygning/Bygging

Overbygning/Vedlikehold

Kontaktledning/Prosjektering og Bygging

Kontaktledning/Vedlikehold

Lavspenning/Prosjektering

Lavspenning/Bygging

Lavspenning/Vedlikehold

Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging

Banestrømforsyning/Vedlikehold

Signal/Prosjektering

Signal/Bygging

Signal/Vedlikehold

Signal/Kontroll

Ekom/Prosjektering og bygging

Ekom/Vedlikehold

Rullende materiell/Supplementary information and regulations

3 Distribusjon og revisjon av teknisk regelverk

Teknisk regelverk er en "wiki" som distribueres elektronisk på "Media-Wiki"-plattformen fra serveren trv.banenor.no.

Den elektroniske versjonen skal til enhver tid regnes som siste gyldige versjon

Teknisk regelverk kommer i ny versjon normalt en til to ganger pr. år.

For å samle grunnlagsmateriale for senere revisjoner, er det ønskelig at erfaringer og opplysninger som kan være av betydning for revisjonsarbeidet sendes til utgiver av teknisk regelverk. Dette kan enten gjøres gjennom å legge inn innspill direkte på diskusjonssiden til den enkelte artikkel, eller ved å sende innspill / kommentarer på e-post til denne adressen:


teknisk.regelverk@banenor.no