Definisjon:Returleder

Leder som er tilkoblet kjøreskinnene, eventuelt via filterimpedans, og som er tiltenkt å føre returstrøm under drift.

Merknader:

1: Definisjonen omfatter flere ledere enn hva som omfattes av termen «return conductor» i IEC 60050 og i EN 50122-1.

2: Følgende returledere finnes:

(1) Returleder som ligger parallelt med jernbanen og som er koblet til kjøreskinnene i intervaller. Samsvarer med «langsgående jordleder», men omtales som «returleder» der det primære formålet er å føre returstrøm.

(2) Returleder som er seriekoblet med sugetransformator. Denne returlederen er berøringsfarlig mellom sugetransformatoren og første nedføring til kjøreskinnene.

(3) Leder som utgjør en del av en returforbindelse.