Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser/Vedlegg/Symbolbibliotek for bruer og konstruksjoner

Dette symbolbiblioteket for beregningsrapporter og tegninger kan benyttes der hvor NS-EN 1990:2002+A1:2005+NA:2016 Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner ikke er dekkende.

α 
lastklassifiseringsfaktor, koeffisient for hastighet
δ 
deformasjon (generelt), vertikal nedbøyning
ρ 
densitet
σ 
spenning
Θ 
enderotasjon av konstruksjon (generelt)
φ,φ',φ" 
dynamiske komponenter for virkelige tog
Ψ0 
reduksjonsfaktor for kombinasjonsverdi for en variabel last
Ψ'1 
reduksjonsfaktor for uregelmessig verdi for en variabel last
Ψ1 
reduksjonsfaktor for regelmessig verdi for en variabel last
Ψ2 
reduksjonsfaktor for kvasipermanent verdi for en variabel last
Φ23 
dynamiske faktorer for jernbanelaster
γG 
partialfaktor for permanente laster
γD 
partialfaktor for deformasjonslaster
γQ 
partialfaktor for variable laster
δh 
horisontal forskyvning
areal av skinnetverrsnittet
svilleavstand, lengde av fordelte laster (Lastmodellene SW)
ag 
horisontal avstand til spormidte
lengde av den langsgående fordeling av en last gjennom sviller og ballast
avstand mellom fordelte laster (Lastmodellene SW)
cp 
aerodynamisk koeffisient
normal plassering av aksler
eksentrisitet av vertikale laster, eksentrisitet av resulterende kraft (på referanseplan)
reduksjonsfaktor for sentrifugalkraft
Fδ 
interaksjonskraft pga. nedbøyning
Fw 
vindlaster
F.P. 
formasjonsplan
Fb 
interaksjonskraft overført til lagrene (generelt)
Fla 
interaksjonskraft pga. akselerasjon
Flb 
interaksjonskraft pga. bremsing
FT 
interaksjonskraft pga. temperatur
egenvekt (generelt)
akselerasjon pga. gravitasjon
høyde (generelt)
hg 
vertikal avstand fra jernbanenivå til undersiden av en konstruksjon
hu 
overhøyde
suffiks som definerer en karakterisktisk verdi
k1 
koeffisient for togets form
k2 
spesifikk faktor for trykk- og sugeffekter på vertikale overflater parallelle til sporene
k3 
reduksjonsfaktor for trykk- og sugeffekter på plane horisontale overflater langs sporet
k4 
økende faktor for trykk- og sugeffekter på overflater som omgir sporene (horisontalkrefter)
k5 
økende faktor for trykk- og sugeffekter på overflater som omgir sporene (vertikalkrefter)
lengde (generelt)
LΦ 
bestemmende lastlengde
Lf 
influenslengde
LT 
ekspansjonslengde
no 
egenfrekvens for ubelastet bru
kraft (generelt)
qAi 
ulykkeslinjelast
qf 
gangbanelast
Qh 
horisontal kraft (generelt)
qi 
ekvivalent fordelt last fra trykk- og sugeffekter
Qla 
akselerasjonskraft
Qlb 
bremsekraft
Qr 
resulterende kraft (generelt)
Qs 
slingrekraft
Qt 
sentrifugalkraft
Qv 
vertikal aksellast
qv 
vertikal fordelt last
Qvi 
hjullast
kurveradius
sporvidde (for normalspor er s = 1435 mm)
dreining (endring av overhøyde over 3 m)
hastighet i km/h
hastighet i m/s
VR 
sporets motstand mot langsgående forskyvning
vindkraft