Kontaktledning/Prosjektering og Bygging/Kontaktledningsutforming/Vedlegg/Mekanisk utforming Dobbel kontakttråd

Mekanisk utforming Dobbel kontakttråd

Formålet med kontaktledningsystemet Dobbel kontakttråd er å sikre tilfredsstillende overføring av elektrisk energi til togets strømavtaker i hastigheter opp til og med 100 km/h.

a) Liner og tråder: Det skal benyttes standardiserte liner og tråder i samsvar med krav gitt TSI ENE.
  1. Utførelse: Kontakttrådene skal være Wire EN 50149 – AC-100 – CuAg0,1 og i henhold til EN 50149
b) Innspenningskraft: Skal bestemmes ut fra tillatt innspenning σtillatt og lederens tverrsnittsareal for å sikre godt samspill mellom kontakttråd og strømavtaker.
  1. Utførelse: Hver kontakttråd skal innspennes med en kraft på 13 000 N
d) Nedheng: Som kompensasjon for elastisitetsmodulen kan det nyttes nedheng på kontakttråden.
  1. Utførelse: Det kan benyttes et nedheng på 1/1000 av spennlengden
e) Ledningspartlengde: Totallengden på en ledningspart fra avspenningspunkt til avspenningspunkt skal ikke overskrider 384 meter.
  1. Utførelse: En halv ledningspart, målt fra avspenningspunkt til fixpunkt skal ikke overskride 192 meter
  2. Unntak: Det skal dokumenteres ved hjelp av beregninger at strekkrafttapet ikke overskrider 10 %, se kapitlet antall bevegelige utliggere, strekkrafttap
f) Maksimal ledningspartlengde: Maksimal ledningspartlengde bør benyttes der hvor det er mulig og hensiktsmessig.
g) Montasjenøyaktighet: Kontaktledningen skal monteres i henhold til angitte toleranser.
  1. Utførelse: Kontakttrådhøyde (hkt) ± 20 mm mellom to utliggere
  2. Utførelse: Avstand mellom parallelle kontakttråder ± 50 mm
  3. Utførelse: Sikksakk ± 50 mm
  4. Utførelse: Utliggerens posisjon i kontaktledningens lengderetning ± 50 mm