Kontaktledning/Prosjektering og Bygging/Kontaktledningsutforming/Vedlegg/Mekanisk utforming System 25

OBS: Dette kapittelet er utgått.

Mekanisk utforming System 25

Formålet med kontaktledningsystemet 25 er å sikre god overføring av elektrisk energi til togets strømavtaker i hastigheter opp til og med 250 km/h. For å sikre jevnest mulig elastisitetsmodul for kontaktledningen både ved utligger og midt i spenn benyttes det såkalte Y-liner ved utliggerne. Dette oppnås gjennom bruk av innspenningskrefter i kontakttråd, bæreline og Y-line, samt strømfaste hengetråder.

a) Liner og tråder: Det skal benyttes standardiserte liner og tråder i samsvar med krav gitt TSI ENE.
 1. Utførelse: Kontakttråd skal være Wire EN 50149 – AC-120 – CuAg0,1 og i henhold til EN 50149
 2. Utførelse: Bæreline skal være BzII 70/19 og i henhold til DIN 48201-2
 3. Utførelse: Y-line skal være BzII 35/7 og i henhold til DIN 48201-2
 4. Utførelse: Hengetråd skal være BzII 10/49 og i henhold til DIN 43138
b) Innspenningskraft: Skal bestemmes ut fra tillatt innspenning σtillatt og lederens tverrsnittsareal for å sikre godt samspill mellom kontakttråd og strømavtaker.
 1. Utførelse: Kontakttråd skal innspennes med en kraft på 15 000 N
 2. Utførelse: Bæreline skal innspennes med en kraft på 15 000 N
 3. Utførelse: Y-line skal innspennes med en kraft på 2 800 N
 4. Unntak: For kurveradier < 1200 meter faller Y-line bort
c) Systemhøyde: For kontaktledningsdesign System 25 skal systemhøyden utføres etter følgende kriterier.
 1. Utførelse: Korteste hengetråd skal ikke være mindre enn 600 mm
 2. Utførelse: Normalt 1,80 meter på fri linje
 3. Unntak: Dersom spesielle behov kan systemhøyden økes mellom 1,80 og 2,15 meter
 4. Utførelse: Normalt 1,10 meter i tunnel
 5. Unntak: Dersom tunnelens normalprofil tillater det kan systemhøyden økes mellom 1,10 og 1,45 meter
 6. Utførelse: Mellom 1,40 og 2,15 meter i vekslings- og seksjonsfelt på fri linje
 7. Utførelse: Mellom 0,70 og 1,45 meter i vekslings- og seksjonsfelt i tunnel
 8. Utførelse: Mellom 1,50 og 1,80 meter under åk og andre konstruksjoner
 9. Utførelse: Mellom 1,10 og 1,80 meter ved inngang til tunneler eller ved overgangsbruer
 10. Vurdering: Ved systemhøyder under 1,10 meter skal det gjøres en vurdering av designets hastighetspotensial
d) Nedheng: Det skal ikke benyttes nedheng i kontaktledningen for dimensjonerende hastighet ≥ 250 km/h.
e) Ledningspartlengde: Totallengden på en ledningspart fra avspenningspunkt til avspenningspunkt skal ikke overskrider 1200 meter.
 1. Utførelse: En halv ledningspart, målt fra avspenningspunkt til fixpunkt skal ikke overskride 600 meter
 2. Unntak: En halv ledningspart, målt fra avspenningspunkt til fixpunkt kan økes inntil 1200 meter i lange tunneler med liten årlig temperaturvariasjon
 3. Unntak: Det skal dokumenteres ved hjelp av beregninger at strekkrafttapet ikke overskrider 10 %, se kapitlet antall bevegelige utliggere, strekkrafttap
f) Maksimal ledningspartlengde: Maksimal ledningspartlengde bør benyttes der hvor det er mulig og hensiktsmessig.
g) Montasjenøyaktighet: Kontaktledningen skal monteres i henhold til angitte toleranser.
 1. Utførelse: Kontakttrådhøyde (hkt) ± 30 mm utjevnet over 3 spennlengder, maksimalt ± 20 mm mellom to utliggere
 2. Utførelse: Bærelinehøyde (hbli) ± 50 mm
 3. Utførelse: Sikksakk ± 30 mm
 4. Utførelse: Utliggerens posisjon i kontaktledningens lengderetning ± 50 mm