Kontaktledning/Prosjektering og Bygging/Kontaktledningsutforming/Vedlegg/Mekanisk utforming System 35MS

OBS: Dette kapittelet er utgått.

Mekanisk utforming System 35MS

Formålet med kontaktledningsystemet 35MS (modifisert system) er å sikre god overføring av elektrisk energi til togets strømavtaker i hastigheter opp til og med 130 km/h. Dette oppnås gjennom bruk av innspenningskrefter i kontakttråd og bæreline, samt strømfaste hengetråder.

a) Liner og tråder: Det skal benyttes standardiserte liner og tråder i samsvar med krav gitt TSI ENE.
 1. Utførelse: Kontakttråd skal være Wire EN 50149 – AC-100 – Cu-ETP og i henhold til EN 50149
 2. Utførelse: Bæreline skal være Cu-ETP 50/7 og i henhold til DIN 48201-1
 3. Utførelse: Hengetråd skal være Cu-ETP 10/49 og i henhold til DIN 43138
b) Innspenningskraft: Skal bestemmes ut fra tillatt innspenning σtillatt og lederens tverrsnittsareal for å sikre godt samspill mellom kontakttråd og strømavtaker.
 1. Utførelse: Kontakttråd skal innspennes med en kraft på 7 060 N
 2. Utførelse: Bæreline skal innspennes med en kraft på 7 060 N
c) Systemhøyde: For kontaktledningsdesign System 35MS skal systemhøyden utføres etter følgende kriterier.
 1. Utførelse: Korteste hengetråd skal ikke være mindre enn 300 mm
 2. Unntak: For hengetrådlengder kortere enn 300 mm skal det benyttes faste hengere
 3. Utførelse: 1,60 meter på fri linje
 4. Utførelse: Mellom 1,70 og 1,05 meter i vekslings- og seksjonsfelt
 5. Utførelse: Mellom 1,60 og 1,30 meter under åk og andre konstruksjoner
 6. Utførelse: Mellom 1,60 og 0,62 meter ved inngang til tunneler eller ved overgangsbruer
 7. Utførelse: Mellom 0,62 og 0,40 meter i tunnel
 8. Unntak: Dersom overbyggende konstruksjoner er til hinder for de ovennevnte verdier kan systemhøyden tilpasses i intervallet 1,60 - 0,40 meter
 9. Vurdering: Ved systemhøyder under 0,40 meter skal det gjøres en vurdering av designets hastighetspotensial
d) Nedheng: Som kompensasjon for elastisitetsmodulen kan det nyttes nedheng på kontakttråden.
 1. Utførelse: Det kan benyttes et nedheng på 1/700 av spennlengden
e) Ledningspartlengde: Totallengden på en ledningspart fra avspenningspunkt til avspenningspunkt skal ikke overskrider 1600 meter.
 1. Utførelse: En halv ledningspart, målt fra avspenningspunkt til fixpunkt skal ikke overskride 800 meter
 2. Unntak: Det skal dokumenteres ved hjelp av beregninger at strekkrafttapet ikke overskrider 10 %, se kapitlet antall bevegelige utliggere, strekkrafttap
f) Maksimal ledningspartlengde: Maksimal ledningspartlengde bør benyttes der hvor det er mulig og hensiktsmessig.
g) Montasjenøyaktighet: Kontaktledningen skal monteres i henhold til angitte toleranser.
 1. Utførelse: Kontakttrådhøyde (hkt) ± 20 mm mellom to utliggere
 2. Utførelse: Bærelinehøyde (hbli) ± 50 mm
 3. Utførelse: Sikksakk ± 50 mm
 4. Utførelse: Utliggerens posisjon i kontaktledningens lengderetning ± 50 mm