Kontaktledning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav/Vedlegg/Termografering av kontaktledningsanlegg

1 OMFANG

Dette vedlegget beskriver prosedyrer for termografering av kontaktledningsanlegg.

1.1 Termografering

TRV:01335

a) Termograferingskontroll: Det skal gjennomføres tester av alle strømførende pressforbindelser, klemmeforbindelser, skjøter, endeavslutninger og strømbaner til brytere i kontaktledningsanlegget og returledersystemet.

TRV:01336

b) Planlegging av termograferingskontroll: Det skal lages egne koblingsplaner slik at kortslutningen blir etablert for kontroll av flest mulig brytere på samme test.

TRV:01337

c) Koblingsvarianter uten termograferingskontroll: De koblingsvarianter som ikke blir termografert skal dokumenteres ved måling av overgangsmotstand.

1.1.1 Utførelse av termografering

For å kunne gjennomføre en termograferingskontroll av kontaktledningsanlegget må dette være spenningsatt.

1.1.1.1 Termograferingskontroll av BT-system med sammenhengende kontaktledning

Krav til prosedyrer ved gjennomføring av termograferingskontroll BT-system.

TRV:01338

a) Termograferingskontrollens utstrekning: Det skal opprettes hensiktsmessig seksjonering av kontaktledningsanlegget.

TRV:01339

b) Jording av strekningens endepunkt: Jording ved endepunkt skal utføres med minimum 3 stk. jordingsapparater.

TRV:01340

c) Jordingsapparater på kontakttråden ved dobbelt isolerte sporfelt: Det skal for dobbelt isolerte sporfelter være 2 stk. jordingsapparater på kontaktledningen forbundet til hver sin skinne.

TRV:01341

d) Jordingsapparater på bæreline ved dobbelt isolerte sporfelt: Fra bærelinen skal det være minimum ett jordingsapparat forbundet til skinne.

TRV:01342

e) Jordingsapparater på kontakttråden ved enkelt isolerte sporfelt: Det skal for enkelt isolert sporfelt være 2 stk. jordingsapparater på kontaktledningen forbundet til jordskinne.

TRV:01343

f) Jordingsapparater på bæreline ved enkelt isolerte sporfelt: Fra bærelinen skal det være minimum ett jordingsapparat forbundet til jordskinne.

TRV:01344

g) Antall jorsdingsapparater: Det anbefales at det disponeres så mange sett av jordingsapparater at flytting av jordingspunkt kan utføres med minst mulig tidstap.

TRV:01345

h) Termograferingskontrollens gjennomføring: Kontrollen bør gjennomføres i mørke.
  1. Utførelse: Anlegget bør ikke utsettes for solbestråling under kontrollen.

TRV:01346

i) Arbeidsplan for termograferingskontroll: Det skal utarbeides arbeidsplaner med ansvarsfordeling og telefonlister i god til før kontroller iverksettes.

TRV:01347

j) Samband for termograferingskontroll: Det skal opprettes eget samband mellom kontrollenheten og omformerstasjon.

TRV:01348

k) Leder for kobling ved termograferingskontroll: Leder for kobling skal være i den aktuelle omformerstasjon.

TRV:01349

l) Leder for elsikkerhet ved termograferingskontroll: Leder for elsikkerhet skal følge kontrollenheten.

TRV:01350

m) Varsling ved termograferingskontroll: Driftsleder og Elkraftsentralen skal varsles i god tid.

TRV:01351

n) Kjøretøy ved termograferingskontroll: Det bør kjøres langs banen med skinnegående kjøretøy.

TRV:01352

o) Termograferingskontrollen omfatter: Alle strømforbindelser skal termograferes.

TRV:01353

p) Montasje av termograferingskamera: Termograferingskameraet bør monteres på stativ utvendig av kjøretøy med styring fra arbeidsplass.

TRV:01354

q) Alternativt termograferingskamera: Det skal i tillegg disponeres bærbart termograferingsutstyr for filming i sugetransformatorkiosker, nedføring for returleder og på andre problematiske steder.

TRV:01355

r) Etablering av nytt jordingspunkt: Ved etablering av nytt jordingspunkt skal omformerstasjonen styres ned for å unngå uønskede strømmer.

TRV:01356

s) Flytting av kortslutning: Kortslutningen skal flyttes trinnvis i retning mot omformerstasjonen slik at alle forbindelser i returledersystemet kan termograferes.


1.1.1.2 Temograferingskontroll av AT-system med seksjonert kontaktledning

Termograferingskontroll av AT-system med seksjonert kontaktledning gir en del utfordringer for gjennomføring og kontroll av de seksjonerte kontaktledningene. Hovedsaklig er det AT-lederne som fører strøm i dette systemet så det er derfor disse lederne det er viktigst å kontrollerer godheten til.

TRV:01357

a) Termograferingskontroll av AT-leder: Det skal gjennomføres tester av alle strømførende pressforbindelser, klemmeforbindelser, skjøter, endeavslutninger og strømbaner til brytere i AT-ledere og returkretssystemet.
Ettersom det er utfordrende å gjennomføre en termograferingskontroll på kontaktledningen i AT-system med seksjonert kontaktledning anbefales det derfor kun å gjøre en slik kontroll for kontaktledningen kun ved nybygging eller oppgradering

TRV:01358

b) Termograferingskontrollens utstrekning: Det skal opprettes hensiktsmessig seksjonering av AT-lederne.
  1. Utførelse: Dersom kontaktledningen termograferes samtidig skal opprettes hensiktsmessig seksjonering av kontaktledningsanlegget
  2. Utførelse: Dersom kontaktledningen termograferes samtidig skal hver kontaktledningsseksjon laskes sammen

TRV:01359

c) Jording av strekningens endepunkt: Jording ved endepunkt skal utføres med minimum 2 stk. jordingsapparater.
  1. Utførelse: AT-lederne skal kortsluttes i endepunktet for strekningen en planlegger å termografere
  2. Utførelse: Dersom kontaktledningen termograferes samtidig skal jording utføres med minimum 5 stk. jordingsapparater

TRV:01360

d) Termograferingskontrollens gjennomføring: Kontrollen bør gjennomføres i mørke.
  1. Utførelse: Anlegget bør ikke utsettes for solbestråling under kontrollen.

TRV:01361

e) Arbeidsplan for termograferingskontroll: Det skal utarbeides arbeidsplaner med ansvarsfordeling og telefonlister i god til før kontroller iverksettes.

TRV:01362

f) Samband for termograferingskontroll: Det skal opprettes eget samband mellom kontrollenheten og omformerstasjon.

TRV:01363

g) Leder for kobling ved termograferingskontroll: Leder for kobling skal være i den aktuelle omformerstasjon.

TRV:01364

h) Leder for elsikkerhet ved termograferingskontroll: Leder for elsikkerhet skal følge kontrollenheten.

TRV:01365

i) Varsling ved termograferingskontroll: Driftsleder og Elkraftsentralen skal varsles i god tid.

TRV:01366

j) Kjøretøy ved termograferingskontroll: Det bør kjøres langs banen med skinnegående kjøretøy.

TRV:01367

k) Termograferingskontrollen omfatter: Alle strømforbindelser skal termograferes.

TRV:01368

l) Montasje av termograferingskamera: Termograferingskameraet bør monteres på stativ utvendig av kjøretøy med styring fra arbeidsplass.

TRV:01369

m) Alternativt termograferingskamera: Det skal i tillegg disponeres bærbart termograferingsutstyr for filming i autotransformatorkiosker, nedføring til returkrets og på andre problematiske steder.

TRV:01370

n) Etablering av nytt jordingspunkt: Ved etablering av nytt jordingspunkt skal omformerstasjonen styres ned for å unngå uønskede strømmer.

TRV:01371

o) Flytting av kortslutning: Kortslutningen skal flyttes trinnvis i retning mot omformerstasjonen slik at alle forbindelser i returkretssystemet kan termograferes.