Kontaktledning/Vedlikehold/Returkrets/Vedlegg/Kontroll av sugetransformatorer


1 Omfang

Dette vedlegget gir krav til kontroll av sugetransformatorer. Det beskriver hvordan oljeprøver skal utføres og utførelse for kontroll av Silicagel-filteret. Det beskriver også målemetodikk for kontroll av sugetransformatorer for sporfelter med skjøter og skjøteløse sporfelter.

2 Oljeprøve

TRV:01545

a) Oljeprøver fra sugetransformatorer: Oljeprøver bør så langt det er mulig tas fra bunnen av oljetanken.
 1. Utførelse: Oljeprøver tas ved normal driftstemperatur fra spesielle prøvekraner som er anbrakt ved oljetankens bunn.
 2. Utførelse: Prøvekranen må på forhånd være omhyggelig rengjort, for eksempel med en blanding av to volumdeler bensol og en volumdel denaturert sprit.
 3. Utførelse: For å være sikker på at rengjøringsmidlet er fullstendig fordunstet, oppvarmes kranene forsiktig med en loddelampe eller lignende.
 4. Utførelse: Innen selve oljeprøven tas, tappes det ut et par liter olje som kun anvendes til å undersøke dens innhold av fritt vann.
 5. Utførelse: Oljeprøver bør ikke tas i fuktig vær.
 6. Utførelse: Oljeprøver tappes vanligvis på 0,75-1 liters flasker innkjøpt til formålet eller som før bruk må være omhyggelig rengjort og tørket ved oppvarming. Flaskene bør helst ha skrukork slik at korken blir lufttett. Framfor alt må en unngå bruk av gummipropper da oljen reagerer med dette stoff.
 7. Utførelse: Skal oljen undersøkes med hensyn på farge og slamdannelse, må den ikke utsettes for sterkt lys. Emballasjen bør da være lystett, eller en kan bruke flasker av brunt glass.

3 Silicagel filter

Restaurer misfarget silicagel i tørkeapparat. Normalt er riktig farge på silicagel blått. Eventuelle lekkasjer tettes.

4 Målemetodikk og oppkobling for kontroll av sugetransformatorer på strekninger med isolerte sporfelt

4.1 Oppkobling på strekninger med isolerte sporfelt uten returledning

Merking: Sugetransformatorlokket, høyspentsiden A-B og lavspentsiden a-0-b.

 • Kabler og ledninger mellom skinner og sugetransformator er merket i begge ender som på lokket med a eller 0 eller b.
 • Skapet er merket med samme merker som kabler og ledninger.

Kobling:

Figur 1: Kobling og målemetodikk for kontroll av sugetransformator på strekninger uten returleder

A skal være koblet til Kl. og a til skinner i én retning og B til Kl. og b til skinner i den andre retningen. Se for øvrig tegning EK.702730-000.

4.1.1 Utførelse

Spenningen U over hver av de isolerte skjøter og strømmen I, i en av returkablene a eller b måles. Strøm og spenning må måles samtidig. Dette er viktig da strømmen varierer meget. Videre skal spenningen U over begge isolerte skjøter i samme skinnegang måles. Nyttes bare ett sugetransformatorvoltmeter, må både strøm og spenning måles for hver skjøt.

Målingene forsøkes utført ved høyest mulig strøm (I) p.g.a. nøyaktigheten. Resultatene noteres med angivelse av samhørende verdier for spenning og strøm og angivelse av hvilken skjøt det er målt over.

Dette kan med fordel gjøres sammen med termografering av anleggene. Kablene ringes ut fra og med tilkoblingspunkt i bryterskap til og med skinne.

4.1.2 Kontroll av resultatene

Skjøtspenningen U ved 100 A vil ved enkeltsporet bane i alminnelighet ligge mellom følgende verdier:

Midlere avstand til de to nærmeste sugetransformatorer (ev. matestasjon) [km] 1,5 3 6 9
Skjøtespenning U ved 100 A [V] 6 - 9 12 - 18 24 - 35 35 - 48

Ved dobbeltsporet bane vil spenningene være lavere enn anført. Den «midlere avstand» = ½ × (sum av avstandene til nabotransformatorene). Den målte spenning U ved den målte strømmen I omregnes til 100 A i det:

Skjøtspenning U ved 100 A = (Umålt ved strømmen I) × 100/I

Eks. nr. Midlere avstand i km. Avlest Utregnet U ved 100 A i volt. Merknad
U i volt I i ampere
1 3 8 60 8×100/60 = 13,4 Normalt
2 6 35 120 35×100/120 = 29,2 Normalt
3 1/2×(3+6) = 4,5 9 40 9×100/40 = 22,5 Normalt
4 3 30 20 30×100/20 = 150 Ca 10x normalverdi. Sannsynligvis galt koblet.

Resultatet av rutinemålingene sendes til den ansvarlige leder som skal sørge for kontroll av resultatene og sammenlikne med vedkommende banes volt pr. 100amp. km. Denne skal normalt være:

0,09 – 0,12 volt / 100 amp. km

Oppdages uregelmessigheter, enten ved skjøtspenningene eller ved volt pr. 100 amp. km som synes uforståelige, skal dette straks meldes til Plan og teknikk, Elkraft.

Protokoller skal lagres slik at trender kan følges og være historiske dokumenter for drift og vedlikehold.

For å få korrekte verdier ved lav strøm, bør sugetransformatorspenningen måles mellom 0-skinne og impedansemidtpunkt.

4.2 Måleprotokoll for sugetransformator

Strekning: _______________________________
Banenr.: ___________ Kilometer: ___________
Transformator, serie nr.: ___________ Fabrikat: ___________
Bane NOR nr.: ___________ Dato: ___________
Figur 2: Kobling og målemetodikk for kontroll av sugetransformator på strekninger uten returleder
Ved a - skjøt Beregnet Ua (V) ved 100 A
Måling nr.: Ua (V) Ia (A)
1
2
3
4
5
6
Snittverdi Ua
Ved b - skjøt Beregnet Ub (V) ved 100 A
Måling nr.: Ub (V) Ib (A)
1
2
3
4
5
6
Snittverdi Ub

5 Målemetodikk og oppkobling for kontroll av sugetransformatorer på strekninger med skjøteløse sporfelter

5.1 Oppkobling på strekninger med skjøteløse sporfelt med returledning

Merking: Sugetransformatorlokket, høyspentsiden A-B og lavspentsiden a-0-b.

 • Kabler og ledninger mellom skinner og sugetransformator er merket i begge ender som på lokket med a eller 0 eller b.
 • Skapet er merket med samme merker som kabler og ledninger.

Kobling:

Figur 3: Kobling og målemetodikk for kontroll av sugetransformator på strekninger med returleder

5.1.1 Utførelse

Returstrømmen og spenningene Ua og Ub mellom «0» og hhv. a og b måles. Spenningene måles i bryterskapet med åpen bryter, returstrømmen måles med tangamperemeter som omslutter hele returstrømmen. Strøm og spenning måles samtidig. Dette er viktig, da banestrømmen varierer hurtig og mye. Det vil være mest praktisk å måle Ia og Ua i en operasjon, og Ib og Ub i en neste operasjon.

Målingene forsøkes utført med flere strømverdier. Resultatene noteres med angivelse av tilhørende verdier for strøm og spenning: Ia og Ua, Ib og Ub.

Dette kan med fordel gjøres sammen med termografering av anleggene.

5.1.2 Kontroll av resultatene

Spenningene Ua og Ub ved 100 A banestrøm vil ved enkeltsporet bane i alminnelighet ligge mellom følgende verdier:

Midlere avstand til de to nærmeste sugetransformatorene [km] 1,5 3 6 9
Skjøtespenning Ua og Ub ved 100 A banestrøm [V] 6 - 9 12 - 18 24 - 35 35 - 48

Den midlere avstand = ½ × (sum av avstandene til nabotransformatorene).

Spenning Ua og Ub ved 100 A = Umålt ved strøm I × 100/I

Resultatet av målingene sendes infrastruktureier.

Oppdages uregelmessigheter enten ved skjøtspenningene eller ved volt pr. 100 A. km som synes uforståelige, skal dette straks meldes til Plan og Teknikk, Elkraft.

Protokoller skal lagres slik at trender kan følges og være historiske dokumenter for drift og vedlikehold.

5.2 Måleprotokoll for sugetransformator

Strekning: _______________________________
Banenr.: ___________ Kilometer: ___________
Transformator, serie nr.: ___________ Fabrikat: ___________
Bane NOR nr.: ___________ Dato: ___________
Figur 4: Kobling og målemetodikk for kontroll av sugetransformator på strekninger med returleder
Ved a - skjøt Beregnet Ua (V) ved 100 A
Måling nr.: Ua (V) Ia (A)
1
2
3
4
5
6
Snittverdi Ua
Ved b - skjøt Beregnet Ub (V) ved 100 A
Måling nr.: Ub (V) Ib (A)
1
2
3
4
5
6
Snittverdi Ub