Kontaktledning/Vedlikehold/Returkrets

1 Omfang

Kapitlet gir utløsende krav for vedlikehold på Bane NORs kontaktledningsanlegg.

Kapitlet omfatter følgende:

2 Utløsende krav

2.1 Returkrets

TRV:01520

a) Alle forbindelser i returkretsen skal være utført med ledningsevne som er tilstrekkelig for de returstrømmer som kan forekomme.

TRV:01521

b) Returkretsen skal være dimensjonert slik at den tåler de stedlige opptredende kortslutningsstrømmer.

2.1.1 Koblinger

TRV:01522

a) Alle koblinger i returkretsen skal være slik at koblingspunktet ikke får for stor varmgang. Se også kapittel 4.

 1. Alle forbindelser i returkretsen bør være utført med godkjent pressforbindelse.
 2. Ved etablering av ny pressforbindelse skal denne være av godkjent type.
 3. Ved etablering av ny tilkobling til sporet skal forbindelse med gjennomgående bolt av godkjent type benyttes.
 4. Ved nedføring bør ”T-klemme” benyttes.

2.2 Returledning

2.2.1 Returleders høyde over marken

TRV:01523


▶ a) Returlederens høyde over marken skal ikke være lavere enn 4,0 m.

TRV:01524


▶ b) Ved maksimal temperaturutvidelse ved 40 °C og et utsving på inntil 45° skal returledere ha en fri høyde over terreng på minimum 3,0 m.

2.2.2 Returleders høyde ved planoverganger

TRV:01525


▶ a) Ved maksimal temperaturutvidelse ved 40 °C skal returleder over planovergang ha en høyde slik at laveste punkt er minimum 0,30 m høyere enn kontakttråden.

2.2.3 Nærføring til 15 kV

TRV:01526


▶ a) Ved maksimal temperaturutvidelse ved 40 °C og et utsving på inntil 45° skal avstanden mellom returledning og kontaktledning, mate-, forsterknings- og forbigangsledning være minimum 0,30 m.

2.2.4 Avstand mellom parallellførte returledere

TRV:01527

a) Innbyrdes avstand mellom parallellførte returledere i luftstrekk bør minimum være 0,3 m.

2.2.5 Returledning over lasteområder

TRV:01528


▶ a) Returledning skal ikke være forlagt over lasteområder.

2.2.6 Returledning forlagt som kabel

TRV:01529

a) Returkabelen bør ligge i tett (3-kant) forlegning med tilhørende høyspentkabel.

2.2.7 Returledning over stasjoner

TRV:01530

a) Disneuter skal ikke ha smeltet sikringstråd.

 1. Dersom signalanvisers røde del vises skal Disneuter revideres.
 2. Tilhørende returkrets over stasjonen må kontrolleres.

2.2.7.1 Stasjoner med enkeltisolerte sporfelter

Figur 1: Returledning over stasjoner med enkeltisolerte sporfelter.
2.2.7.2 Stasjoner med dobbeltisolerte sporfelter

Figur 2: Returledning over stasjoner med dobbeltisolerte sporfelter.
2.2.7.3 Eksempler på bruk av skinneforbindere ved veksler på stasjoner

Figur 3: Eksempel på bruk av skinneforbindere ved veksler på stasjoner


2.3 Sugetransformator

TRV:01531


▶ a) For oljefylte sugetransformatorer skal oljen ha en renhet som sikrer tilstrekkelig kjøling og isolasjon av transformatoren.

 1. For sugetransformatorer med ekspansjonstank skal oljenivå kontrolleres.
 2. Hermetisk lukkede sugetransformatorer skal ikke åpnes.
 3. På sugetransformatorer med tørkeapparat skal Silicagel filter kontrolleres for identifikasjon av mulig fuktighet i kjøleoljen. Ved mistanke om fuktighet i kjøleoljen bør det tas oljeprøve. Ved behov skal filteret byttes/nullstilles.

TRV:01532

b) Elektriske målinger bør foretas ved bytte av tilkoblinger, se vedlegg 12.a.

TRV:01533

c) Gjennomføringer og isolatorer bør være fri for synlige skader.

TRV:01534

d) Transformatorkassen bør være fri for skader og korrosjon.

TRV:01535

e) Kjøleribber bør være fri for smuss og støv slik at kjøling av transformatoren ikke forringes.

Termografering bør benyttes for å avdekke overoppheting av selve transformatoren og eventuelt dårlig kontakt i koblingspunkter.

2.4 Filterimpedans

TRV:01536

a) Isolatorer på filterimpedanser skal være uten synlige skader.

TRV:01537

b) Kabler og tilkoblinger skal være uten synlige skader.

TRV:01538

c) Det skal ikke forekomme oljelekkasje.

TRV:01539

d) Kasse og isolatorbeskyttelse bør være uten synlige skader.

2.5 Returkretsens forbindelser i spor

2.5.1 Skinneforbinder

TRV:01540

a) Skinneforbinder over en skinneskjøt skal være funksjonsdyktig og uten vesentlige skader.

 1. Skinneforbinder bør bestå av minimum 50 mm2 kobberline.

TRV:01541

b) Skinneforbinder over flere skinneskjøter skal være funksjonsdyktig og uten vesentlige skader.

 1. Skinneforbinder bør bestå av minimum 95 mm2 kobberline.

2.5.2 Tverrforbinder

TRV:01542

a) Tverrforbinder skal være funksjonsdyktig og uten vesentlige skader.

 1. Tverrforbinder bør bestå av minimum 50 mm2 kobberline.

2.5.3 Overkast

TRV:01543

a) Overkast skal være funksjonsdyktig og uten vesentlige skader.

 1. Overkast bør bestå av minimum 50 mm2 kobberline.

2.5.4 Skinneforbinder ved glideskjøt i sporet

TRV:01544

a) Skinneforbinder ved glideskjøt i sporet skal være funksjonsdyktig og uten vesentlige skader.

 1. Skinneforbinder bør bestå av minimum 2 stk. 95 mm2 fleksible kobberliner.

2.5.5 Tyveri og hærverk

For å sikre mot tyveri og hærverk henvises det her til Teknisk regelverk for Felles elektro.

 1. Alternativer til sikring mot tyveri og hærverk se Lenke: Felles elektro, Prosjektering og bygging, Jording og utjevning, Tyveri og hærverk
 2. For dimensjonering av alternative ledermaterialer se Lenke: Felles elektro, Prosjektering og bygging, Jording og utjevning, Dimensjonering, Tabell for Lederdimensjoner ved bruk av ledninger med annet ledermateriale

3 Vedlegg

Vedlegg a Kontroll av sugetransformator

Vedlegg a (.odt) Kontroll av sugetransformator

Vedlegg a (.doc) Kontroll av sugetransformator