Nyhetsartikkel

Ny versjon av Teknisk regelverk 10.02.2022

Ny versjon av regelverket inneholder kravendringer fra totalt 30 endringsartikler fra forrige versjon. Detaljert innhold finnes i endringsloggene (her).

Litt om noen av endringene:

Skilt:

 • Nytt skilt: Visuell barriere for planoverganger uten veisikringsanlegg som brukes av kjøretøy.

Overbygning:

De viktigste endringene i regler for overbygning er:

 • Endret krav til plassering av kjedebrudd
 • Endring av kvalitetsklasser for sporet slik at de nå er harmonisert med EN 13848-5
 • Nye vedlikeholdskrav til bevegelige skinnekryss og nytt vedlegg med beskrivelser av vedlikeholdstiltak for disse kryssene
 • Endringer i krav til vedlikehold av helsveist spor som klargjør krav til sikring mot solslyng

Underbygning:

Dei viktigaste endringane for prosjektering av underbygning er:

 • Krav til kornfordeling for grus, knust berg og sprengstein til bruk for frostsikring er harmonisert mot krav som Statens vegvesen har utvikla gjennom dei seinare åra og som er tatt inn i SVV si handbok N200
 • Krav til byggemetodar for føringsvegar under sporet er endra
 • Det er lagt inn krav til korleis geoteknisk kategori for bergskjeringar skal bestemmast
 • Det er lagt inn eit unntak for krav til avstand til objekt i skifteområder med føresetnad om korleis desse objekta skal merkast

Tunneler:

 • Endring av krav (unntak) til feltstørrelse og avstand mellom felt av ubeskyttet PE-skum i kortere tunneler.

Bruer og konstruksjoner:

 • Det er endret referanse til N400 fra 2015- til 2022-versjonen.
 • Det er endret referanse fra SVVs prosesskoder til N400(2022) for bedre tilpasning til totalentrepriser.
 • Det er også innført krav om godkjenning av midlertidige konstruksjoner som berører jernbanen.
 • Det er endret kriterier for hvilke bruer som skal sendes til konseptkontroll.

Elkraft:

Felles elektro

Nytt kapittel 10 Driftskontrollsystemer for elektriske forsyningsanlegg. Kravene har fram til nå stått i Banestrømforsyning og hovedomfanget har vært banestrømforsyningsanlegg og kontaktledningsanlegg, men andre anlegg har også vært nevnt. Kravene er nå gjennomgått og oppdatert til dagens standard og myndighetskrav (i hovedsak kraftberedskapsforskriften) og utvidet omfanget til å gjelde alle Bane NORs elektriske forsyningsanlegg. Anleggsspesifikke krav vil plasseres i regelverkskapittel for respektive anleggstype.

Kontaktledning

 • Endring av dagens krav angående fjernstyring og lokal betjening av kontaktledningsbrytere, samt flytte dagens krav til avbruddsfri strømforsyning og kapasitet for avbruddsfri strømforsyning til kontaktledningsbrytere fra regelverket til Banestrømforsyning til regelverket for kontaktledning. Dette i samband med at dagens krav i regelverket for Banestrømforsyning til driftskontrollsystemer for elektriske forsyningsanlegg flyttes til regelverket for Felles elektro.
 • Nytt krav til montasje av luftledninger på travers. Disse får nå krav om at luftledninger monteres på underside av travers for å hindre elektrokusjon av fugl.
 • Endrer fra kryssende ledningsføring til tangentiell ledningsføring over sporveksler som preferert løsning. Dette vil etter internasjonale studier medføre mindre slitasje på kontakttråd og derved øke kontaktledningens levetid.

Banestrømforsyning

 • Erstattet dagens kapittel Fjernstyring med nytt kapittel Driftskontrollsystemer for elektriske forsyningsanlegg i Felles elektro.

Lavspenning

Det er ingen kravendringer i Lavspenning og 22 kV/Prosjektering fra forrige versjon.

Signal: I regler for kontroll er det nye testspesifikasjoner for veisikringsanlegg og rasvarslingsanlegg. Testspesifikasjonene legger til rette for at det kan gjennomføres sluttkontroll (S).

Ekom-nett, Tele og IKT systemer for togframføring:

For Ekomnett med teletjenester er det svært begrenset med kravendringer i denne utgaven av TRV.

 • Bane NOR har introdusert et spesifikt tilleggskrav for vedlikehold og arbeider på nettstrukturer og utstyr som er kategorisert under EN 50159 Kat-2.
 • Ved introduksjon av nytt kap. i Felles Elektro for Driftskontrollsystemer blir krav fra Kraftberedskapsforskriften indirekte også av betydning for «Tele» gjennom robuste nettstrukturer, tilstrekkelig redundans, informasjonssikkerhet og generelle oppetidskrav for kabel- og transmisjonsanlegg. (ref. bla. nye krav TRV:08181, TRV:08177, TRV:08188 )


Øvrige endringer:

I tillegg til kravendringene er det gjennomført feilrettinger, presiseringer, korrigering av lenker og visuelle forbedringer. Disse vil ikke fremkomme av endringsloggene, men vil være synlige gjennom funksjonen «Vis historikk» for hver artikkel.

Et viktig bidrag til vedlikehold og utvikling av Teknisk regelverk og infrastrukturen vår, er alle endringsforslagene som har blitt sendt inn av brukerne siden forrige versjon. Det oppfordres til fortsatt flittig innsending av endringsforslag. Informasjon om hvordan man sende inn endringsforslag finnes her.