Nyhetsartikkel

Ny versjon av Teknisk regelverk 9.2.2023

Ny versjon av regelverket inneholder kravendringer fra totalt 21 endringsartikler siden forrige versjon. Detaljert innhold finnes i endringsloggene (her).

Litt om noen av endringene:

Elkraft:

Felles elektro
Tidligere har det vært krav til utredning av påregnelige magnetfelter fra jernbanen dersom årsgjennomsnittet overskrider 0,4 μT. Etter diskusjoner med Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) har vi fått opplyst at denne utredningsgrensen kun gjelder for kraftsystemer med 50 Hz. Kravet er nå fjernet da det ikke er vitenskapelig grunnlag for å si at slike felter kan øke risikoen for helseskade ved påvirkning fra våre 16,7 Hz-systemer. Det er også gjort to mindre kravendringer for merking av høyspenningskabler og rørkvalitet for trekkerør og noen feilrettinger og presiseringer som er vist i endringsloggen.

Kontaktledning
Kravet til ledningsføring over sporveksler (TRV:00574) er totalt omarbeidet. Hovedprinsippet er at det skal benyttes ferdig prosjekterte løsninger med tangentiell trådføring i sporveksler. Ingressen til avsnittet er også omarbeidet slik at formålet med utforming av trådføringen skal komme tydeligere fram. Dersom de ferdig prosjekterte løsningene ikke er mulig å benytte, vil en beskrivelse av framgangsmåten for prosjekteringen være å finne i jernbanekompetanse.no.

Det er også gjort en endring i kravet TRV:00363 omhandlende koblingsskjemaer der vi endrer praksis og heretter følger standarden IEC 61082 om at brytere tegnes i åpen stilling. Vi vil da følge elektrobransjen generelt når det kommer til slike skjemaer.

Signal:
1. Endringsartikkel 3420: Signal/Bygging/Generelle krav#Kompetanse - Krav er omstrukturert og det er tilført unntak for L2. (TRV:06372)

Kommentar: Dette er en mindre endring som klargjør hva som er krav til kompetanse for arbeid i signalanlegg. Det er også lagt inn et unntak for arbeid på L2 (ERTMS.)

2. Endringsartikkel 2063: Signal/Prosjektering/Generelle krav/Krav ved utarbeidelse av S-tegninger - Det er innførte differensiert strektykkelse for togspor og andre spor ved utarbeidelse av S-tegninger (SA-tegninger). (TRV:07700 og TRV:07705)

3. Endringsartikkel 3136: Signal/Prosjektering/Sporveksel- og sporsperreutrustning#Bestykning av sporveksel - Fjernet unntak til bestykningskrav for drivmaskiner i sporveksler (TRV:05532, TRV:05545 og TRV:05546.)

Kommentar: Dette er en større endring med noe betydning, spesielt for prosjektene og ERTMS. Unntakene som før siste endring var beskrevet i TRV var ment som et hjelpemiddel for lettere å kunne vurdere avvik og dispensasjoner relatert til TSI-krav. I ettertid har det vist seg at disse unntakene slik de var framstilt, bidro til misforståelser og er nå fjernet. Teknisk regelverk er nå på dette området mer lik slik det var før 2020.

Tele og ekomnett
I regelverk for Tele og ekomnett er det ut over vanlige rettelser og presiseringer hovedsakelig kravendringer i kapittel for vedlikehold.

Krav til råtekontroll av stolper som benyttes i mindre antenneanlegg er opprettet så dette samsvarer med de øvrige jernbanetekniske fagene som også anvender trestolper.

Alle krav til transmisjonsanlegg i Bane NORs ekomnett basert på utfaset PDH- og SDH-teknologi er fjernet.

Sikkerhetstiltak ved arbeid på OPGW-kabel er innskjerpet og flere krav til vedlikehold for andre installasjoner som ikke lenger har generiske vedlikeholdsrutiner er fjernet.

Krav om rapportering til Datatilsynet ved installasjon av utstyr for videoovervåkning er fjernet basert på at tidlige forskriftskrav nå er ivaretatt av generell personvernlovgivning.

Øvrige endringer:
I tillegg til kravendringene er det gjennomført feilrettinger, presiseringer, korrigering av lenker og visuelle forbedringer. Disse vil bare unntaksvis fremkomme av endringsloggene, men vil være synlige gjennom funksjonen «Vis historikk» for hver artikkel.

Et viktig bidrag til vedlikehold og utvikling av Teknisk regelverk og infrastrukturen vår er alle endringsforslagene som har blitt sendt inn av brukerne siden forrige versjon. Det oppfordres til fortsatt flittig innsending av endringsforslag. Informasjon om hvordan man sender inn endringsforslag finnes her: her.

Teknisk regelverk 9.2.2023