Overbygning/Bygging/Helsveist spor/Vedlegg/Måling av skinnevandring - Enkel metode

1 Generelt

 • Skinnevandring er langsgående forskyvning av skinnene.
 • Skinnevandring vil endre skinnenes nøytraltemperatur
 • Den viktigste årsaken til skinnevandring er langsgående krefter som overføres fra tog under bremsing eller akselerasjon.
 • Langsgående bevegelse av skinnene skjer ved en av to følgende modus:
 1. Skinnene beveger seg relativt til svillene som ligger i ro
 2. Skinnene beveger seg sammen med svillene, dvs. at svillene beveger seg i ballastlaget i sporets lengderetning.
 • I et spor med elastisk befestigelse i god stand vil motstand mot bevegelse mellom skinne og sville normalt være mye høyere enn motstand mellom sville og ballast. Skinnevandring vil da skje gjennom modus 2. Bare i spor med dårlig befestigelse vil skinnene bevege seg relativt til svillene.
 • Tunge betongsviller med moderne befestigelse i et ballastlag med riktig profil og ballastvalitet gir best motstand mot skinnevandring.
 • Spor med lette tresviller er mer utsatt for skinnevandring enn et betongsvillespor.

2 Måleprinsipp

 • Langsgående bevegelse måles ved å registrere endring av en gitt posisjon på skinna i forhold til referansepunkter på hver side av sporet.
 • Referansepunkter må være faste punkter som:
  • Bolter festet i fjellskjæringer
  • Bolter festet i tunnelmunning
  • Fundament til kontaktledningsmaster eller andre faste fundamenter

3 Utførelse av måling

3.1 Etablering av referansepunkt på skinnene

 1. Det etableres festepunkter for snor i fastpunkter på begge sider av sporet. Festepunktene skal ligge i høyde med skinnetopp.
 2. En snor trekkes over sporet og festes stramt.
 3. Snorens posisjon på skinnene markeres ved å slå inn et kjørnermerke på utsiden av skinnehodet. For å lettere finne igjen dette referansepunktet kan det i tillegg markeres med merkepenn.
 4. Snor fjernes.
 • Merk: Det er ikke tillatt å slå inn kjørnermerke på skinnenes kjøreflate eller kjørekant.
Skinnevandring1.png

3.2 Kontroll av skinnevandring

 1. Snor trekkes over sporet og festes stramt i festepunktene.
 2. Snorens posisjon i forhold til skinnenes referansepunkt kontrolleres
 3. Skinnevandring = horisontal avstand i sporets lengderetning mellom referansepunkt og snor.
Skinnevandring2.png