Overbygning/Bygging/Helsveist spor/Vedlegg/Prosedyre for nøytralisering

1 Generelt

Før sluttsveising skal de mellomsveiste skinner nøytraliseres, dvs. at de skal gis den lengde som svarer til spenningsfrihet ved nøytraltemperatur. Nøytralisering kan gjøres når skinnetemperaturen er innenfor eller under nøytraltemperaturområdet.

1.1 Forebygging av skader

1.1.1 Strekkapparat

 • Strekkapparat skal bare anvendes av personell som har fått opplæring i bruk av utstyret
 • Strekkapparat skal kontrolleres for feil/skader som kan medføre brudd i komponenter 1 gang/år. Kontroll skal dokumenteres med kontrollsertifikat.

1.1.2 Varmevogn

 • Varmevogn skal bare brukes av personell som har fått nød­vendig opplæring i bruk av gassutstyr.
 • Gassflasker skal være utstyrt med tilbakeslagsikring.
 • Propanflasker skal alltid stå oppreist under transport og bruk, med mindre det anvendes varmevogn tilpasset bruk av propanflaske med industriventil for liggende bruk.

1.2 Måling av skinnetemperatur

Skinnetemperaturen måles med skinnetermometre. Termometrene skal kon­trolleres mot feilvising minst en gang i året, eller så snart mistanke om feilvising foreligger. Kontroll foretas ved sammenligning med andre termo­metre.

Skinnetemperaturen kan variere mellom partier i solen og i skyg­gen og kan også påvirkes av vindforhold. En regnskur kan medfø­re raskt temperaturfall. Når en lang skinnes temperatur skal bestemmes, skal en ta hensyn til dette. Det skal anvendes et termometer pr. 60. meter som forde­les jevnt langs skinnen, slik at riktig middelverdi kan bestemmes. Ved stigende eller fallende tempera­tur under sveisearbeidet bør temperaturen måles hver halve time.

Skinnetermometerene skal plasseres mot en ren og glatt anleggsflate på skinnelivet og på skinnens skyggeside. Det skal dannes god kontakt mellom termometer og skinne. Termometrene skal ikke plasseres mot bokstaver eller tall som er inn­valset på skinnelivet. Av hensyn til termometrenes reaksjonstreghet skal de avleses først 10 minutter etter at de ble plassert på skinnen.

2 Skinnetemperatur innenfor nøytraltemperaturområdet

Dersom skinnetemperaturen ligger innenfor nøytraltemperaturområdet, utføres nøytraliseringen ved at skinnene frigjøres fra friksjonskrefter mellom skinne og underlagsplater, dvs. at skinnene spenningsfrigjøres.

2.1 Spenningsfrigjøring

Skinnebefestigelsen løses på alle sviller og laskene demonteres. For å overvinne friksjonen mellom skinne og underlagsplater skal skinnen løftes og legges på ruller. Rullene plasseres så tett at skinnefotens underside ikke er i berøring med underlagsplaten på noe sted. Skinnene bankes så med klubber eller skinnebankemaskin. Stålslegge skal ikke brukes.

2.2 Festing av skinnene

Når skinnene er gjort spenningsfrie, festes skinnene igjen. Arbeidsretning ved påsetting av befestigelsen skal gå fra den skjøt som skal sveises og mot det helsveiste spor for å hindre eventuelle lengdeforandringer under arbeidets gang om temperaturen skulle forandre seg.

Festing av skinnene og etterfølgende helsveising bør helst utføres ved konstant eller stigende temperatur.

3 Skinnetemperatur lavere enn nøytraltemperaturområdet

Dersom skinnetemperaturen ligger under nøytraltemperaturområdet, skal skinnene forlenges til sin nøytrallengde. Dette kan gjøres på to måter:

 1. oppvarming av skinnene ved hjelp av varmevogn
 2. forlengelse ved bruk av hydraulisk strekkapparat

Det anbefa­les bruk av strekkapparat da varmevognen ofte medfører skader på isolato­rer og mellomlegg. Ved lave temperaturer er det dessuten vanskelig å holde forlengelsen stabil ved bruk av varmevogn.

Varmevogn skal ikke brukes ved skinnetemperatur lavere enn +100C.


3.1 Beregning av nødvendig forlengelse.

t =skinnetemperatur

tn =nøytraltemperaturen

Δt =temperaturdifferanse nøytraltemperatur - skinnetemperatur (tn - t)

L =lengde av langskinne som skal forlenges

ΔL =nødvendig forlengelse av skinnen


 1. Skinnetemperaturen t bestemmes etter prosedyre gitt i avsnitt Måling av skinnetemperatur
 2. Temperaturdifferansen Δt beregnes

Den nødvendige forlengelsen av skinnen ΔL finnes i Vedlegg/Skinneforlengelsestabell ved å gå ut fra skinnelengden L og temperaturdifferansen Δt.


Den nødvendige forlengelse ΔL kan også beregnes ved hjelp av denne formelen:


[math]\displaystyle{ \Delta\mathit{L}=\text{11}\mathrm{,5}\cdot {\text{10}}^{-6}\cdot L\cdot \Delta\mathit{t} }[/math]     (1)


Lenke til kalkulator

3.2 Dilatasjonsmerker

Den beregnede forlengelsen (dilatasjonsmålet) av skinnene skal avmerkes på skinnefoten ved skinneenden som vist på Figur 1


Figur 1: Dilatasjonsmerker


Avstanden mellom merket og kanten av en underlagsplate eller av ankeret for Pandrol‑festet skal være lik den beregnede forlengelsen i punktet.


Ved nøytralisering av langskinner skal det plasseres flere dilatasjonsmerker jevnt ut over skinnens lengde for å kontrollere at hele skinnen oppnår en jevn forlengelse. Tabell 1 angir hvor tett dilatasjonsmerkene skal settes ut avhengig av kurvatur.


Tabell 1: Antall dilatasjonsmerker
Kurveradius (m) r < 400 400 r ≤ 800 r > 800
Antall dil.merker min 1 / 40 m min. 1 / 60 m min 1 / 80 m


Dilatasjonsmålene (Figur 2) regnes ut etter formel 2

Figur 2: dilatasjonsmål


[math]\displaystyle{ \mathit{DX}=\mathit{DL}\cdot \frac{X}{L} }[/math]     (2)


3.2.1 Nøytralisering ved hjelp av hydraulisk strekkapparat

Ved strekking med hydraulisk strekkapparat skal skinnene ha tilstrekkelig forankring. Anslagsvis kan regnes med at det kreves en forankringslengde på 8‑10 sviller for hver grads temperaturforskjell mellom nøytraltemperatur og den målte skinnetemperatur.

En skjøtsveis skal ikke utsettes for aksialkrefter fra strekkapparat innen en time etter at sveisen er utført. Ved strekking innen en time etter foregående skjøt, skal derfor halve lang­skinnen være befestet mens den andre halvdelen strekkes.

Nøytralisering med strekkapparat skal skje etter følgende prosedyre:

 1. Den aktuelle forlengelsen av skinnene bestemmes, se Beregning av nødvendig forlengelse.
 2. Skinnene spenningsfrigjøres som beskrevet i Spenningsfrigjøring.
 3. Dilatasjonsmerker plasseres på skinnefoten som beskrevet i Dilatasjonsmerker.
 4. Halvdelene til 2 langskinner strekkes samtidig til skinnene har oppnådd riktig forlengelse, dvs. at dilatasjonsmerkene på skinnen faller sammen med markerin­gene på svillen (kanten av U‑plate eller Pandrol­bøyle). Under strekkingen skal skinnene bankes eller vibreres.
 5. Befestigelsen påsettes.
 6. Sluttsveis utføres mens strekkapparatet holder forlengelsen stabil. Etter istøping av sveiseformene skal strekkapparatet være påmontert og holde forlengelsen stabil i minst 15 min.

3.2.2 Nøytralisering ved hjelp av varmevogn

Nøytralisering med varmevogn skal skje etter følgende prosedyre:

 1. Den aktuelle forlengelsen av skinnene bestemmes, se Beregning av nødvendig forlengelse.
 2. Skinnene spenningsfrigjøres som beskrevet i Spenningsfrigjøring. Ved bruk av varmevogn skal isolatorer og mellomlegg av gummi eller kork/gummi fjernes.
 3. Dilatasjonsmerker plasseres på skinnefoten som beskrevet i Dilatasjonsmerker.
 4. Varmevognen, eventuelt vognene, settes på ved den løse ende av skinnen (ved B) og kjøres langsomt til den andre ende (ved A). Her snus varmevognen og kjøres tilbake til utgangspunktet igjen. Hvis skinnen skal varmes opp mange grader, vil det som oftest være nødvendig å kjøre varmevognen fram og tilbake flere ganger eller det skal anvendes 2 eller flere varmevogner. Under oppvar­mingen skal det sørges for at skinnene blir vibrert eller banket.
 5. Forlengelsen kontrolleres ved hjelp av de innrissede forlengelsesmerker. Når skinnen har oppnådd den beregnede forlengelsen, dvs. at dilatasjonsmerket på skinnen faller sammen med markeringen på svillen (kanten av U‑plate eller Pandrol­bøyle), avsluttes oppvarmingen.
 6. Befestigelser settes på som beskrevet i Festing av skinnene.
 7. Sluttsveis utføres. Under sveiseoperasjonen skal man tilføre skinnene ekstra varme for å unngå strekkspenninger i sveisesonen som følge av at skinnetemperaturen synker. Ved lave temperaturer bør strekkapparat nyttes til nøytra­li­se­ring.