Overbygning/Vedlikehold/Planoverganger/Vedlegg/Veileder Snørydding ved planovergang

1 Veileder: Rydding av snø ved planoverganger

1.1 Hensikt og omfang

Kryssing av planovergang, der vei eller sti krysser jernbanesporet, medfører en risiko. Dersom planovergangen er utstyrt med veisikringsanlegg, vil dette varsle trafikanter om kommende tog og i ulik grad også forhindre den veifarende i å krysse planovergangen (hel- og halvbom). Ved planoverganger uten teknisk sikring vil ikke trafikantene varsles på samme måte. For å redusere risikoen ved disse planovergangene stilles det krav til siktforholdene på stedet.

Ansvaret for å opprettholde god sikt ved planoverganger uten teknisk sikring ligger hos infrastruktureier, altså Bane NOR. I sommerhalvåret vil denne jobben i stor grad gå ut på å sørge for at vegetasjon holdes nede. Om vinteren kan det være utfordringer knyttet til snø.

Gitt planovergangens grensesnitt mot vei, vil det forekomme at den ryddes for snø av personell som først og fremst skal brøyte veien. Ved brøyting av planovergang er det noen forhold det er viktig å være klar over, og derfor er det her utarbeidet en veileder for rydding av snø ved planovergang.

1.2 Egen sikkerhet

Det er, som nevnt, en risiko knyttet til passering av planovergang. Snørydding over planovergang medfører at den som rydder snø må krysse sporet, og det er derfor viktig å tenke på egen sikkerhet ved arbeidet.

1.2.1 Planovergang med teknisk sikring

De fleste planoverganger med teknisk sikring har bomarmer: enten halvbommer som sperrer høyre kjørefelt eller helbom som sperrer hele veien. Ved slike planoverganger får den som brøyter veien varsel om at tog er på vei, gjennom lyd- og lyssignaler. Dersom dette skulle skje, må brøytemannskap fjerne seg fra sporet umiddelbart. Etter svært kort tid (ned mot 7 sekunder for halvbomanlegg) vil bommene også senkes. Skulle uhellet være ute, og en blir fanget mellom bomarmer på planovergangen, skal bommene kjøres ned. Bomarmene er konstruert slik at de gir etter ved påkjørsel.

1.2.2 Planovergang uten teknisk sikring

Arbeidsmaskiner som benyttes til snørydding kan være store og tunge, og selv om siktforholdene ved planovergangen skal være så gode at store kjøretøy kan krysse sikkert ved normale forhold, er det ikke sikkert at denne forutsetningen er oppfylt. Det er derfor viktig å gjøre egne vurderinger. Noen eksempler på forhold som innvirker på passeringen og derfor bør vurderes, er gitt under:

 • Benyttes det en arbeidsmaskin med begrenset kraft/akselerasjon?
 • Er det forventet å bruke ekstra lang tid over planovergangen pga. føre? Is? Mye snø på planovergangen?
 • Er sikten mot tog tilstrekkelig? Pågående kraftig snøfall?
 • Er det mulig å sette seg fast på planovergangen? God klaring for arbeidsmaskin?

1.3 Rydding av snø

Det er enkelte punkter som skiller rydding av snø på planovergang fra rydding av snø fra vei. Disse er gjengitt i punktliste her:

 • Fare for å sette seg fast
  Uavhengig av planovergangsløsning (asfalt, betong, gummi, trelemmer) er det en risiko for å sette seg fast over planovergangen ved at f.eks. brøyteskjæret hekter seg fast i planovergangslemmer eller skinner. Det bør utvises ekstra varsomhet ved passering av selve planovergangen, slik at dette unngås. Dersom arbeidsmaskinen allikevel setter seg fast i sporet, må kjøretøyet forlates og nødnummer ringes umiddelbart, slik at eventuelle tog på strekningen informeres og får stoppet. Hver planovergang skal være utstyrt med nødnummerskilt som opplyser om hvilken stedsangivelse for planovergangen.
 • Fjerning av snø fra sporbrøyting
  Brøyting av jernbanespor medfører at hardpakket snø blir liggende på hver side av planovergangen. Dersom denne ikke fjernes, kan det dannes humper i veibanen. Disse kan gjøre passering av planovergangen vanskeligere for trafikantene. Påse derfor at slike humper fjernes når det brøytes.
 • Snø i siktsoner (planoverganger uten teknisk sikring)
  Dersom det ryddes snø over en planovergang uten teknisk sikring, er det viktig å huske på å opprettholde sikten fra planovergangen mot tog. Unngå, så langt det lar seg gjøre, å brøyte snø inn i sonene markert med røde skyer i figur 1, slik at trafikantenes siktforhold svekkes. Husk på at sikt også er ivaretatt for trafikanter i lave kjøretøy.
Siktsoner ved planovergang
 • Skilt og gjerder
  Når det brøytes snø ved planoverganger er det viktig å passe på at skilt og gjerder ivaretas. Både påkjørsel og kasting/brøyting av snø mot skilt kan gjøre skade. Dersom et skilt eller gjerde ved uhell har blitt påkjørt eller på annet vis kommet ut av posisjon, ta kontakt med Bane NOR, slik at reparasjon kan bestilles.
 • Salting
  Om vinteren kan det være behov for å salte veien. Salt er meget uheldig for et jernbanespor. Saltets ledningsevne kan føre til uønsket kortslutning av strømkrets, noe som videre kan føre til signalfeil (falsk belegg). Salt som blir liggende fører også til at skinnene ruster langt raskere enn normalt. Unngå derfor å salte over selve planovergangen.