Overbygning/Vedlikehold/Planoverganger/Vedlegg/Veileder bruk av speil

1 Veileder: Bruk av speil ved planovergang uten teknisk sikring

1.1 Hensikt og omfang

Speil er et hjelpemiddel som kan bidra til at veifarende får akseptabel sikt på planoverganger hvor denne i utgangspunktet ikke er tilstrekkelig. Sikt via speil har svakheter sammenlignet med direkte sikt. Blant annet kan speilets funksjon være svekket som følge av dugg, is eller hærverk. I tillegg er det vanskeligere for en trafikant å anslå avstand via et speil. Andre siktøkende tiltak som vegetasjonsrydding og fjerning av mindre sikthindringer bør gjennomføres før speil vurderes.

1.2 Forutsetninger

Speil benyttes ikke ved planoverganger hvor direkte sikt kan oppnås ved vegetasjonsrydding. Speil benyttes for maksimalt én siktsone per side av jernbanespor. Med andre ord, skal den veifarende aldri behøve å kikke i to speil før passering av planovergang. Ved behov for økte siktlengder i flere siktsoner enn én, må andre tiltak vurderes, f.eks. bruksbegrensninger.

1.3 Utforming av speil

1.3.1 Form

Speilet bør være enten sirkelformet eller firkantet.

1.3.2 Størrelse

Størrelse på speilflate bør oppfylle følgende mimumsmål:

  • Sirkulære skilt: Diameter 800 mm
  • Firkantede skilt: Bredde 800 mm, høyde 600 mm

1.3.3 Funksjon

Det bør benyttes frost- og duggsikkert speil.

1.3.4 Farge

Speilet bør ha mørk bakside, slik at eventuelt dugg/rim fordamper/smelter så fort som mulig. Ved bruk av frost- og duggsikkert speil, kan dette ses bort ifra.

1.3.5 Materiale

Speilet utføres i bestandig materiale som krever minimalt med vedlikehold (evne til å motstå vær og hærverk).

1.3.6 Høyde

Speilet monteres slik at underside speil er minst 2,0 m over skinneoverkant (SOK).

1.3.7 Fundament

Stolpe og fundament utføres i bestandig materiale og dimensjoneres etter forholdene på stedet.

1.4 Plassering av speil

Ved plassering av speil er det viktig å ta hensyn til følgende:

  • Speilet bør plasseres slik at gjenskinn fra togets frontlykter unngås.
  • Speil bør plasseres 0,5 – 2,0 m fra veien, og minimum 3,0 m fra spormidt.
  • Plasseringen av speilet bør være slik at ikke speilet i seg selv blir et sikthindrende objekt.

1.5 Siktmåling via speil

Siktmåling via speil gjøres for alle aktuelle trafikantgrupper som benytter planovergangen (se Måling av sikt). Måling av sikt gjennomføres ved at personell registrerer hvor langt unna planovergangen tog/arbeidsmaskin eller lignende kommer til syne i speilet.

  1. Utgangspunkt er målepunktet for korrekt trafikantgruppe. Avstand fra spor og høyde er beskrevet i Teknisk regelverk.
  2. Fra målepunktet sikter en seg inn mot toget via speilet, se Figur 1.
  3. Avstanden fra planovergangen der toget ikke lengre er synlig registreres som målt siktlengde.
Eksempel:

En tenkt planovergang benyttes kun av myke trafikanter. Følgelig skal sikt kun måles inn for denne trafikantgruppen. I Teknisk regelverk tilsvarer dette målekategori A. Det skal måles inn siktlengde for 4 siktsoner per målekategori. Dette fordi toget kan komme fra begge retninger, og den veifarende kan komme fra begge retninger.

Målepunktet for målekategori A er 2,5 m fra spormidt og 1,5 m over bakken. For innmåling av sikt, stiller én person seg opp ved dette målepunktet og ser langs sporet via speilet. En annen person som enten kjører tog/arbeidsmaskin eller bærer en form for siktepunkt 2,0 m over skinnetopp, beveger seg vekk fra planovergangen. Fra stedet hvor toget forsvinner ut av syne for personen som sikter via speilet, måles avstanden tilbake til planovergangen. Dette blir målt siktlengde for denne siktsonen.


Sikt via speil