Overbygning/Vedlikehold/Planoverganger/Vedlegg/Veileder for bruk av orienteringssignal ved planovergang

1 Veileder: Bruk av orienteringssignal ved planovergang

1.1 Hensikt og omfang

Orienteringssignal for planovergang (Signal 67B) benyttes for å varsle veifarende om at tog er på vei. Ved passering av orienteringssignalet skal lokfører gi signal 83 "Tog kommer", det vil si ett langt støt i togfløyten.

1.2 Forutsetninger

Orienteringssignalet skal benyttes ved planovergang som ikke er teknisk sikret. Merk at ett orienteringssignal kan dekke flere planoverganger dersom kriteriene for plassering er oppfylt.

Dersom signalet skal fjernes helt må det dokumenteres at tap av sikkerhet ved å ta bort signalet oppveies av den helsemessige gevinsten for beboerne i nærheten. Sanering av planovergangen eller bygging av veisikringsanlegg vil føre til at skiltet fjernes.

1.3 Plassering av orienteringssignal (Signal 67B)

Orienteringssignalet skal plasseres i en distanse mellom 250 og 500 m foran vedkommende planovergang, i begge retninger. Her bes det om å utvise skjønn i forbindelse med plassering. For strekninger hvor det er skiltet høy hastighet vil det være fornuftig å legge seg i det øvre sjiktet, altså nærmere 500 m. Dette gir veifarende ved planovergangen bedre mulighet til å ta riktig beslutning (avvente passering dersom det kommer tog). Samtidig kan det være lokale forhold som legger føringer for plasseringen. Dersom en kan unngå å plassere signalet rett utenfor noens bolig, er dette selvsagt ønskelig.
En utfordring på baner med blandet trafikk, er at togene kjører med forskjellig hastighet. En ønsker ikke å plassere skiltet for tidlig, og heller ikke for sent. En plassering mellom 250 og 500 m foran planovergangen blir et kompromiss.

1.3.1 Orienteringssignal som dekker flere planoverganger

Dersom planovergangene ligger tett, kan ett orienteringssignal dekke flere planoverganger. Siden orienteringssignalet skal stå mellom 250 og 500 m foran planovergang, kan planovergangene ligge maksimalt 250 m fra hverandre for at dette skal være tillatt.

Figur: Orienteringssignal som dekker flere planoverganger

I noen tilfeller vil det være hensiktsmessig å benytte flere orienteringssignaler til tross for at det kan benyttes ett skilt for flere planoverganger. Dette er gjerne dersom tiden fra toget tuter til det er framme ved planovergangen blir knapp.


Eksempel:

Husk at tiden det tar fra toget tuter til det er framme ved planovergangen avhenger av togets hastighet. Dersom et orienteringssignal er plassert 250 m fra en planovergang der et tog kjører i 130 km/h, vil den veifarende bli gjort oppmerksom på tog ca. 7 sekunder før toget passerer.

[math]\displaystyle{ \frac{250\cdot3.6}{130}\approx6.9 s }[/math]

1.4 Bruk av av Signal 67E: "Orienteringssignal dagtid"

Dersom orienteringssignalet ligger i nærheten av boenheter kan det vurderes om det skal settes opp Signal 67E som tilleggsskilt. Dette skiltet angir at signal 83 "Tog kommer" ikke skal angis mellom 22:00 og 06:00, altså om natten. Dette er av hensyn til nattesøvnen til beboerne. På denne tiden av døgnet er det både færre tog og færre veifarende som passerer planovergangen, noe som reduserer sannsynligheten for sammenstøt. I tillegg vil det være langt enklere å få øye på tog i mørket, da frontlyktene er på.

Figur: Togets synlighet går opp når solen går ned